EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0273

Kommissionens forordning (EF) nr. 273/2009 af 2. april 2009 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks og om fravigelse af visse bestemmelser i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93

OJ L 91, 3.4.2009, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/273/oj

3.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 91/14


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 273/2009

af 2. april 2009

om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks og om fravigelse af visse bestemmelser i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (1), særlig artikel 247, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1875/2006 (2) er der i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks (3) indført en forpligtelse til, at økonomiske operatører skal indgive elektroniske summariske indgangs- og udgangsangivelser til toldmyndighederne for varer, der ankommer til eller forlader EU’s toldområde, således at disse myndigheder bliver i stand til at gennemføre risikoanalyser på grundlag af disse oplysninger, inden varerne føres ind i eller ud af Fællesskabets toldområde. I henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1875/2006 skal disse oplysninger tilvejebringes fra og med den 1. juli 2009.

(2)

Som følge af de komplicerede procedurer for elektronisk indgivelse af summariske indgangs- og udgangsangivelser er der opstået uventede forsinkelser med gennemførelsen, således at ikke alle økonomiske operatører vil være i stand til at anvende informationsteknologi og computernetværk med henblik herpå inden den 1. juli 2009. Selv om informationsteknologi og computernetværk letter international handel, kræver de også investeringer i elektroniske dataoverførselssystemer, hvilket kan udgøre et problem for de økonomiske operatører på kort sigt. Det er derfor hensigtsmæssigt at tage højde for sådanne situationer ved at fastsætte, at de økonomiske operatører i en overgangsperiode kan men ikke er forpligtede til at indgive elektroniske summariske indgangs- og udgangsangivelser, således at de kan tilpasse deres systemer til de nye retskrav.

(3)

Indførelsen af en overgangsperiode for elektronisk indgivelse af summariske udgangs- og indgangsangivelser gør det berettiget i samme periode at bibeholde den lettelse, som ifølge artikel 285a, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2454/93 kan indrømmes godkendte eksportører, der har tilladelse til at anvende hjemstedsordningen, når udgangstoldstedet er beliggende i samme medlemsstat som udførselstoldstedet og modtager de oplysninger, som er nødvendige for varernes udførsel.

(4)

I tilfælde, hvor økonomiske operatører ikke indgiver elektroniske summariske indgangs- og udgangsangivelser, eller hvor hjemstedsordningen anvendes i henhold til forordning (EØF) nr. 2454/93, artikel 285a, stk. 2, vil toldmyndighederne ikke være i stand til at gennemføre risikoanalyse af sikkerheds- og sikringshensyn på grundlag af de datakrav, der er fastlagt for summariske indgangs- og udgangsangivelser i bilag 30A til forordning (EØF) nr. 2454/93. I disse tilfælde anvender toldmyndighederne ved risikoanalysen de tilgængelige oplysninger, senest ved frembydelsen af varerne ved indførsel til eller udførsel fra Fællesskabets toldområde.

(5)

På grundlag af de foreliggende oplysninger må det antages, at en overgangsperiode på 18 måneder er tilstrækkelig til, at de økonomiske operatører vil kunne opfylde alle de i forordning (EØF) nr. 2454/93 fastsatte forpligtelser. De i denne forordning fastlagte fravigelser bør derfor ophøre den 31. december 2010. Efter den 31. december 2010 skal elektroniske summariske indgangs- og udgangsangivelser indeholdende de i bilag 30A til forordning (EØF) nr. 2454/93 fastsatte data således indgives inden for de tidsfrister, der er fastsat for varer, der føres ind i eller ud af Fællesskabets toldområde, og den i artikel 285a, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2454/93 omhandlede lettelse finder ikke længere anvendelse.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fra den 1. juli 2009 indtil den 31. december 2010 er indgivelse af den i artikel 1, nr. 17), og artikel 183 i forordning (EØF) nr. 2454/93 omhandlede summariske indgangsangivelse ikke obligatorisk.

Den summariske indgangsangivelse kan indgives på frivillig basis.

Når den summariske indgangsangivelse ikke indgives i henhold til stk. 1, gennemføres den i artikel 184d i forordning (EØF) nr. 2454/93 omhandlede risikoanalyse af toldmyndighederne senest ved varernes frembydelse ved ankomsten til Fællesskabets toldområde, eventuelt på grundlag af angivelsen til midlertidig oplagring eller toldangivelsen for varerne eller andre tilgængelige oplysninger om varerne.

Når den summariske indgangsangivelse ikke indgives i henhold til stk. 1, anvendes de bestemmelser vedrørende varer, der indføres til Fællesskabets toldområde, og som er fastlagt i afsnit III i forordning (EØF) nr. 2913/92 og i del I, afsnit IV, i forordning (EØF) nr. 2454/93 som gældende pr. 30. juni 2009.

Artikel 2

Fra den 1. juli 2009 til den 31. december 2010 er den i artikel 592f, stk. 1, artikel 842a og 842b i forordning (EØF) nr. 2454/93 omhandlede udgangsangivelse ikke obligatorisk.

Den summariske udgangsangivelse kan indgives på frivillig basis.

Når den summariske udgangsangivelse ikke indgives i henhold til stk. 1, gennemføres den i artikel 842d, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2454/93 omhandlede risikoanalyse af toldmyndighederne senest ved varernes frembydelse på udgangstoldstedet, eventuelt på grundlag af de tilgængelige oplysninger om varerne.

Når den summariske udgangsangivelse ikke indgives i henhold til stk. 1, underrettes toldmyndighederne om genudførslen i overensstemmelse med artikel 182, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2913/92 som gældende pr. 30. juni 2009.

Artikel 3

Artikel 285a, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2454/93 kan anvendes indtil den 31. december 2010 for godkendte eksportører, der er omfattet af denne lettelse på datoen for denne forordnings ikrafttrædelse, når udgangstoldstedet er beliggende i samme medlemsstat som udførselstoldstedet og modtager de oplysninger, som er nødvendige for varernes udførsel.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2009 til den 31. december 2010.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. april 2009.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1.

(2)  EUT L 360 af 19.12.2006, s. 64.

(3)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1.


Top