EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009H0023

Kommissionens henstilling af 19. december 2008 om fælles retningslinjer for de nationale sider og udstedelsen af euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (meddelt under nummer K(2008) 8625)

OJ L 9, 14.1.2009, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2009/23/oj

14.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 9/52


KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 19. december 2008

om fælles retningslinjer for de nationale sider og udstedelsen af euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb

(meddelt under nummer K(2008) 8625)

(Kun den engelske, den finske, den franske, den græske, den italienske, den maltesiske, den nederlandske, den portugisiske, den slovenske, den spanske, den svenske og den tyske udgave er autentiske)

(2009/23/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER,

som henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 211, og

som tager følgende i betragtning:

(1)

I henhold til traktatens artikel 106, stk. 2, kan medlemsstaterne udstede mønter med forbehold af Den Europæiske Centralbanks godkendelse af omfanget heraf.

(2)

Rådet har i overensstemmelse med traktatens artikel 106, stk. 2, andet punktum, vedtaget harmoniserende foranstaltninger ved Rådets forordning (EF) nr. 975/98 af 3. maj 1998 om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (1).

(3)

I henhold til artikel 11 i Rådets forordning (EF) nr. 974/98 af 3. maj 1998 om indførelse af euroen (2) er mønter denomineret i euro og cent, som opfylder de pålydende værdier og tekniske specifikationer, de eneste mønter, der har status som lovligt betalingsmiddel i alle de »deltagende medlemsstater« som defineret i forordningen.

(4)

I overensstemmelse med almindelig praksis i de deltagende medlemsstater skal euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb, herunder erindringsmønter, som er bestemt til at sættes i omløb, sættes i omløb til pålydende værdi. Dette udelukker imidlertid ikke, at en mindre del af den samlede værdi af udstedte mønter sælges til en højere pris, hvis de fremstilles med en særlig kvalitet eller præsenteres i en særlig emballage.

(5)

Euromønter er i omløb ikke blot i den udstedende medlemsstat, men i hele euroområdet og også uden for dette område. I denne sammenhæng bør der være en tydelig angivelse af den udstedende medlemsstat på den nationale side af euromønten, sådan at interesserede brugere let kan se, i hvilken medlemsstat mønten er udstedt.

(6)

Euromønter har en fælles europæisk side og en særlig national side. På den fælles europæiske side findes både den fælles valutas officielle navn og møntens pålydende værdi. Hverken den fælles valutas navn eller møntens pålydende værdi skal gentages på den nationale side.

(7)

Designet på euromønternes nationale sider bestemmes af hver deltagende medlemsstat, men det skal være omgivet af EU-flagets tolv stjerner.

(8)

De deltagende medlemsstater bør følge fælles regler med hensyn til ændringer af euromønternes nationale side. De design, der er anvendt på de nationale sider af almindelige euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb, bør i princippet ikke ændres, medmindre det statsoverhoved, der henvises til på en mønt, udskiftes.

(9)

Erindringsmønter er særlige mønter, som er bestemt til at sættes i omløb, hvor det normale nationale design erstattes af et andet nationalt design med det formål at mindes et bestemt tema. 2-euromønten er den mest egnede pålydende værdi til dette formål, primært på grund af møntens store diameter og dens tekniske karakteristika, som frembyder en passende beskyttelse mod forfalskning.

(10)

Euroerindringsmønter, som er bestemt til at sættes i omløb, bør kun udstedes til minde om temaer af større national eller europæisk relevans, idet sådanne mønter er bestemt til at sættes i omløb i hele euroområdet. Mindre betydningsfulde temaer bør i stedet mindes i form af samlermønter, som ikke er bestemt til at sættes i omløb, og som nemt skal kunne skelnes fra euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb. Erindringsmønter, der udstedes kollektivt af alle deltagende medlemsstater, bør være forbeholdt temaer af største relevans for Europa.

(11)

Udstedelsesgrænsen for en euroerindringsmønt, som er bestemt til at sættes i omløb, pr. udstedende medlemsstat pr. år har fungeret godt og bør fortsat gælde sammen med den yderligere mulighed for, at alle deltagende medlemsstater kollektivt udsteder en euroerindringsmønt, som er bestemt til at sættes i omløb. Medlemsstaterne kan endvidere udstede en euroerindringsmønt, som er bestemt til at sættes i omløb, såfremt stillingen som statsoverhoved midlertidigt er ledig eller besættes foreløbigt.

(12)

Det er nødvendigt at fastsætte visse begrænsninger i antallet af erindringsmønter, som er bestemt til at sættes i omløb, for at sikre, at disse mønter fortsat kun udgør en lille procentdel af det samlede antal 2-euromønter, der er i omløb. Samtidig bør disse begrænsninger give mulighed for udstedelse af et tilstrækkeligt stort antal mønter til at sikre, at erindringsmønterne effektivt kan sættes i omløb.

(13)

Da euromønterne er i omløb i hele euroområdet, er deres nationale designkendetegn et spørgsmål af fælles interesse. De udstedende medlemsstater bør informere hinanden om nye nationale sider i god tid før den planlagte udstedelsesdato. Til det formål bør de udstedende medlemsstater fremsende deres udkast til euromøntdesign til Kommissionen, som vil kontrollere overensstemmelsen med denne henstilling.

(14)

Medlemsstaterne er blevet hørt om de fælles retningslinjer, der beskrives i denne henstilling, for at tage hensyn til deres forskellige nationale praksis og præferencer på dette område.

(15)

Fællesskabet har indgået monetære aftaler med Fyrstendømmet Monaco, Republikken San Marino og Vatikanstaten, som giver dem tilladelse til at udstede euromønter i en vis mængde. De fælles retningslinjer bør også gælde for mønter bestemt til at sættes i omløb, som udstedes af disse stater.

(16)

Denne henstilling bør revideres inden udgangen af 2015, således at det kan afgøres, om retningslinjerne skal ændres.

(17)

Denne henstilling bør afløse Kommissionens henstilling af 29. september 2003 om en fælles praksis for ændring af designet på den nationale forside af euromønter i omløb (3) og Kommissionens henstilling af 3. juni 2005 om fælles retningslinjer for de nationale sider af euromønter i omløb (4),

HENSTILLER:

1.   Euromønter, som skal sættes i omløb

Euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb, bør sættes i omløb til pålydende værdi. Dette udelukker ikke, at en mindre andel af de udstedte euromønter sælges til en højere pris, hvis der er særlige grunde hertil, som f.eks. særlig kvalitet eller emballage.

2.   Identifikation af den udstedende medlemsstat

På de nationale sider af alle værdienheder af euromønter, der er bestemt til at sættes i omløb, skal der stå en angivelse af den udstedende medlemsstat i form af medlemsstatens navn eller en forkortelse heraf.

3.   Ingen gentagelse af valutaens navn og pålydende værdi

1.

Hverken møntens pålydende værdi, eller dele deraf, eller den fælles valutas navn eller dens underinddeling, må gentages på den nationale side af euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb, medmindre en sådan angivelse skyldes, at der anvendes et andet alfabet.

2.

På randskriften på 2-euromønten kan der stå en angivelse af den pålydende værdi, dog kun hvis tallet »2« eller ordet »euro« eller begge anvendes.

4.   Designet på de nationale sider

På den nationale side af euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb, skal det nationale design samt årstallet og angivelsen af den udstedende medlemsstats navn være omgivet af de 12 europæiske stjerner. De europæiske stjerner skal afbildes som på det europæiske flag.

5.   Ændringer af de nationale sider af almindelige euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb

Med forbehold af punkt 6 bør de design, der anvendes til de nationale sider på euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb, og som lyder på euro eller cent, ikke ændres, undtagen i tilfælde, hvor det statsoverhoved, der henvises til på en mønt, udskiftes. De udstedende medlemsstater bør imidlertid have tilladelse til at opdatere designet på euromønter, der afbilder statsoverhovedet, hvert 15. år for at tage hensyn til en ændring i statsoverhovedets udseende. De udstedende medlemsstater bør også have mulighed for at opdatere de nationale sider på deres euromønter for at efterkomme denne henstilling fuldt ud.

Det forhold, at stillingen som statsoverhoved midlertidigt er ledig eller besættes foreløbigt, bør ikke give ret til at ændre de nationale sider på almindelige euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb.

6.   Udstedelse af euroerindringsmønter, som er bestemt til at sættes i omløb

1.

Euroerindringsmønter, som er bestemt til at sættes i omløb, og som har et andet nationalt design end designet på de almindelige euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb, bør kun udstedes til minde om temaer af større national eller europæisk relevans. Euroerindringsmønter, som er bestemt til at sættes i omløb, og som er kollektivt udstedt af alle deltagende medlemsstater som defineret i artikel 1 i forordning (EF) nr. 974/98 (i det følgende benævnt de »deltagende medlemsstater«), bør kun udstedes til minde om temaer af største relevans for Europa, og udstedelsen bør godkendes af Rådet.

2.

Udstedelse af euroerindringsmønter, som er bestemt til at sættes i omløb, bør ske i overensstemmelse med følgende regler:

a)

Antallet af udstedelser bør begrænses til én pr. udstedende medlemsstat pr. år, undtagen i tilfælde, hvor:

i)

euroerindringsmønter, som er bestemt til at sættes i omløb, udstedes kollektivt af alle deltagende medlemsstater

ii)

en eventuel euroerindringsmønt, som er bestemt til at sættes i omløb, udstedes i anledning af, at stillingen som statsoverhoved midlertidigt er ledig eller besættes foreløbigt.

b)

2-euromønten bør være den eneste pålydende værdi, der anvendes til sådanne udstedelser.

c)

Det samlede antal mønter, der sættes i omløb ved hver udstedelse, bør ikke overstige det højeste af følgende to udstedelseslofter:

i)

0,1 % af det samlede antal 2-euromønter, der er sat i omløb af alle deltagende medlemsstater frem til begyndelsen af det år, der går forud for udstedelsesåret for erindringsmønten; dette loft kan hæves til 2,0 % af det samlede omløb af 2-euromønter i alle deltagende medlemsstater, hvis udstedelsen sker til minde om en ægte verdensbegivenhed af stor symbolsk værdi; i så fald bør den udstedende medlemsstat afholde sig fra at anvende det forhøjede loft til at udstede andre erindringsmønter, som er bestemt til at sættes i omløb, i løbet af de efterfølgende fire år og bør begrunde valget af det hævede udstedelsesloft, når der skal fremlægges oplysninger som omhandlet i punkt 7

ii)

5 % af det samlede antal 2-euromønter, der er sat i omløb af den pågældende udstedende medlemsstat frem til begyndelsen af det år, der går forud for udstedelsesåret for erindringsmønten.

d)

Randskriften på euroerindringsmønter, som er bestemt til at sættes i omløb, bør være den samme som på almindelige euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb.

7.   Informationsprocedure og offentliggørelse af fremtidige ændringer

Medlemsstaterne bør underrette hinanden om udkastet til design på nye nationale sider på euromønterne, herunder randskriften, og om størrelsen af udstedelsen, inden de formelt godkender disse design. Til det formål fremsender den udstedende medlemsstat udkastet til de nye design på euromønter til Kommissionen, hvilket som regel skal ske mindst seks måneder før den planlagte udstedelsesdato. Kommissionen kontrollerer overensstemmelsen med retningslinjerne i denne henstilling og underretter straks de andre medlemsstater via Det Økonomiske og Finansielle Udvalgs relevante underudvalg. Når og hvis Kommissionen mener, at retningslinjerne i denne henstilling ikke er overholdt, afgør Det Økonomiske og Finansielle Udvalgs relevante underudvalg, om designet skal godkendes.

Det Økonomiske og Finansielle Udvalgs relevante underudvalg bør godkende designene på euroerindringsmønter, som er bestemt til at sættes i omløb, og som er udstedt kollektivt af alle deltagende medlemsstater.

Al relevant information om nye design på euromønternes nationale side vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.

8.   Rækkevidden af de anbefalede praksis

Denne henstilling gælder for den nationale side og randskriften på både almindelige euromønter og euroerindringsmønter, som er bestemt til at sættes i omløb. Den gælder ikke for den nationale side og randskriften på almindelige euromønter og euroerindringsmønter, som er bestemt til at sættes i omløb, og som for første gang blev udstedt eller godkendt i henhold til den aftalte informationsprocedure, inden denne henstilling blev vedtaget.

9.   Ophævelse af tidligere henstillinger

Henstilling 2003/734/EF og 2005/491/EF ophæves herved.

10.   Adressater

Denne henstilling er rettet til alle deltagende medlemsstater.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2008.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 139 af 11.5.1998, s. 6.

(2)  EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1.

(3)  EUT L 264 af 15.10.2003, s. 38.

(4)  EUT L 186 af 18.7.2005, s. 1.


Top