EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0450

2009/450/EF: Kommissionens beslutning af 8. juni 2009 om den nærmere fortolkning af de luftfartsaktiviteter, der er anført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (meddelt under nummer K(2009) 4293) (EØS-relevant tekst)

OJ L 149, 12.6.2009, p. 69–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 232 - 235

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/450/oj

12.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 149/69


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 8. juni 2009

om den nærmere fortolkning af de luftfartsaktiviteter, der er anført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF

(meddelt under nummer K(2009) 4293)

(EØS-relevant tekst)

(2009/450/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 3b, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/101/EF af 19. november 2008 om ændring af direktiv 2003/87/EF med henblik på inddragelse af luftfartsaktiviteter i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet (2) inddrog luftfartsaktiviteter i ordningen for handel med drivhusgasemissionskvoter i Fællesskabet.

(2)

Definitionen af luftfartsaktiviteterne og nærmere bestemt de fritagelser, der er opført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, bygger hovedsageligt på fritagelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1794/2006 af 6. december 2006 om en fælles afgiftsordning for luftfartstjenester (3), og fritagelserne heri er sammenfaldende med fritagelserne i Eurocontrols overflyvningsafgiftsordning.

(3)

I tillæg 2 til Procedurerne for luftfartstjenester — lufttrafikstyring, der er vedtaget af Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO) (4), beskrives ICAO's standardiserede flyveplanformular, og der vejledes i at udfylde denne formular. Flyveplanen kan benyttes til at udpege de flyvninger, som er omfattet af fællesskabsordningens anvendelsesområde.

(4)

Fortolkningen af luftfartsaktiviteterne i denne beslutning bør anvendes i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2007/589/EF af 18. juli 2007 om retningslinjer for overvågning og rapportering af drivhusgasudledninger i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (5).

(5)

Fortolkningen af forpligtelser til offentlig tjeneste bør anvendes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning) (6).

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer, som er omhandlet i artikel 23 i direktiv 2003/87/EF —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den nærmere fortolkning af de luftfartsaktiviteter, der er anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, er fastsat i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  EUT L 8 af 13.1.2009, s. 3.

(3)  EUT L 341 af 7.12.2006, s. 3.

(4)  PANS-ATM, Doc 4444.

(5)  EUT L 229 af 31.8.2007, s. 1.

(6)  EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3.


BILAG

Retningslinjer for den nærmere fortolkning af de luftfartsaktiviteter, der er anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF

1.   DEFINITION AF LUFTFARTSAKTIVITETER

1.

Ved »flyvning« forstås en flyvestrækning, som består af en eller en række flyvninger, der indledes på luftfartøjets parkeringsplads og afsluttes på luftfartøjets parkeringsplads.

2.

Ved »flyveplads« forstås et nærmere defineret land- eller vandområde, herunder bygninger, anlæg og udstyr, som helt eller delvist er bestemt til at blive anvendt til luftfartøjers ankomst, afgang og trafik på jorden.

3.

Udfører luftfartøjsoperatører en luftfartsaktivitet, der er anført i bilag I til direktiv 2003/87/EF, er de omfattet af fællesskabsordningen, uanset om de er opført på listen over luftfartøjsoperatører, som Kommissionen har offentliggjort i medfør af artikel 18a, stk. 3, i direktiv 2003/87/EF.

2.   FORTOLKNING AF FRITAGELSESBESTEMMELSERNE

4.

Under aktivitetskategorien »Luftfart« i bilag I til direktiv 2003/87/EF anføres de typer af flyvninger, der er fritaget fra fællesskabsordningen.

2.1.   Fritagelser inden for litra a)

5.

Denne fritagelse skal fortolkes udelukkende som led i flyvningen.

6.

»Den nærmeste familie« omfatter udelukkende ægtefælle eller partner, der betragtes som sidestillet med ægtefælle, samt børn og forældre.

7.

Ministre er medlemmer af regeringen som anført i det pågældende lands statstidende. Medlemmer af et lands regionale eller lokale regering kommer ikke i betragtning til fritagelsen inden for dette litra.

8.

En officiel rejse er en rejse, hvor den pågældende person agerer i sit embedes medfør.

9.

Flyvninger, der tjener til positionering eller transport af luftfartøjet, er ikke omfattet af denne fritagelse.

10.

Flyvninger, som ifølge Eurocontrols centrale kontor for opkrævning af overflyvningsafgifter kan fritages fra overflyvningsafgifter (i det følgende benævnt »CRCO-fritagelseskode«), og som er tildelt »S«, antages at være flyvninger, der udelukkende foretages med det formål at befordre en regerende monark og dennes nærmeste familie, statsoverhoveder, regeringschefer eller ministre, når dette formål fremgår af den pågældende statusindikator i flyveplanen.

2.2.   Fritagelser inden for litra b)

2.2.1.   Militære flyvninger

11.

Militære flyvninger er flyvninger, som er direkte relateret til udførelsen af militære aktiviteter.

12.

Militære flyvninger, der udføres af civilt registrerede luftfartøjer, er ikke omfattet af denne fritagelse. Tilsvarende er civilflyvninger, der udføres af militære luftfartøjer, ikke fritaget i henhold til litra b).

13.

Flyvninger med CRCO-fritagelseskode »M« eller »X« antages at være fritagne militære flyvninger.

2.2.2.   Toldvæsenets og politiets flyvninger

14.

Toldvæsenets og politiets flyvninger er undtaget, uanset om de udføres af civilt registrerede eller militære luftfartøjer.

15.

Flyvninger med CRCO-fritagelseskode »P« antages at være fritagne flyvninger foretaget af toldvæsenet og politiet.

2.3.   Fritagelser inden for litra c)

16.

I forbindelse med nedennævnte kategorier af flyvninger fritages flyvninger, som tjener til positionering eller transport af luftfartøjet, og som udelukkende transporterer udstyr og personale, der er direkte involveret i tilvejebringelsen af de pågældende tjenester. Derudover skelnes der i forbindelse med fritagelsen ikke mellem, om flyvningerne udføres med offentlige eller private ressourcer.

2.3.1.   Eftersøgnings- og redningsflyvninger

17.

Flyvninger i relation til eftersøgning og redning er flyvninger, som tilbyder eftersøgnings- og redningstjenester. Eftersøgnings- og redningstjenester er udførelsen af beredskabsovervågning, kommunikation, koordination samt eftersøgnings- og redningsfunktioner, førstehjælp eller medicinsk evakuering med offentlige eller private ressourcer, herunder samarbejde mellem luftfartøjer, skibe og andre fartøjer eller anlæg.

18.

Flyvninger med CRCO-fritagelseskode »R« og flyvninger, der er identificeret med STS/SAR i flyveplanens rubrik 18, antages at være fritagne eftersøgnings- og redningsflyvninger.

2.3.2.   Brandslukningsflyvninger

19.

Brandslukningsflyvninger er flyvninger, som foretages med det ene formål at yde brandslukningstjeneste fra luften, dvs. anvendelse af luftfartøjer og andre luftbårne ressourcer til brandslukning.

20.

Flyvninger, der er identificeret med STS/FFR i flyveplanens rubrik 18, antages at være fritagne brandslukningsflyvninger.

2.3.3.   Humanitære flyvninger

21.

Humanitære flyvninger er flyvninger, som udelukkende foretages som led i humanitære formål, og som befordrer nødhjælpspersonale og -forsyninger såsom fødevarer, beklædning, nødly, lægemidler og andet udstyr under eller efter en nødsituation og/eller katastrofe og/eller benyttes til at evakuere personer fra en lokalitet, hvor deres liv eller sundhed trues af en sådan nødsituation og/eller katastrofe til et sikkert område i samme stat eller en anden stat, som indvilger i at modtage sådanne personer.

22.

Flyvninger med CRCO-fritagelseskode »H« og flyvninger, der er identificeret med STS/HUM i flyveplanens rubrik 18, antages at være fritagne humanitære flyvninger.

2.3.4.   Medicinske nødflyvninger

23.

Medicinske nødflyvninger er flyvninger med det ene formål at lette lægebistand i forbindelse med nødstilfælde, hvor øjeblikkelig og hurtig transport er afgørende, ved at befordre lægeligt personale og medicinske forsyninger, herunder udstyr, blod, organer og lægemidler, samt syge eller tilskadekomne personer og andre direkte berørte personer.

24.

Flyvninger, der er identificeret med STS/MEDEVAC eller STS/HOSP i flyveplanens rubrik 18, antages at være fritagne medicinske nødflyvninger.

2.4.   Fritagelser inden for litra f)

25.

Flyvninger med CRCO-fritagelseskode »T« og flyvninger, der er identificeret med RMK/»Træningsflyvning« i flyveplanens rubrik 18, antages at være fritaget i henhold til litra f).

2.5.   Fritagelser inden for litra g)

26.

I forbindelse med nedennævnte kategorier af flyvninger er flyvninger med henblik på positionering eller transport af luftfartøjet ikke omfattet.

2.5.1.   Flyvninger, der udføres udelukkende som led i videnskabelig forskning

27.

I denne kategori fritages flyvninger, der alene har til formål at udføre videnskabelig forskning. Den videnskabelige forskning skal helt eller delvist udføres under flyvningen for, at fritagelsen gælder. Transport af videnskabsfolk eller forskningsudstyr er i sig selv utilstrækkeligt til at fritage en flyvning.

2.5.2.   Flyvninger, der udføres udelukkende med det formål at kontrollere, afprøve eller certificere et luftfartøj eller udstyr, uanset om dette er luftbåret eller jordbaseret

28.

Flyvninger med CRCO-fritagelseskode »N« og flyvninger, der er identificeret med STS/FLTCK i flyveplanens rubrik 18, antages at være fritaget i henhold til litra g).

2.6.   Fritagelser inden for litra i) (forpligtelse til offentlig tjeneste)

29.

Fritagelsen for flyvninger, der udføres inden for rammerne af forpligtelser til offentlig tjeneste i regionerne i den yderste periferi, skal opfattes som de regioner, der er opført i EF-traktatens artikel 299, stk. 2, og må udelukkende omfatte flyvninger i relation til forpligtelse til offentlig tjeneste inden for én region eller mellem to regioner i den yderste periferi.

2.7.   Fritagelser inden for litra j) (»de minimis-reglen«)

30.

Alle erhvervsmæssige lufttransportoperatører skal være i besiddelse af et air operator's certificate (AOC), jf. del I i bilag 6 til Chicago-konventionen. Operatører, som ikke er i besiddelse af et AOC, er ikke »erhvervsmæssige lufttransportoperatører«.

31.

Med hensyn til anvendelsen af de minimis-reglen afhænger vurderingen af, hvorvidt flyvningen er erhvervsmæssig eller ej, af operatøren og ikke af de pågældende flyvninger. Dette indebærer navnlig, at der tages hensyn til de flyvninger, som foretages af en erhvervsmæssig operatør, ved afgørelsen af, om denne operatør ligger over eller under fritagelsestærsklerne, også selv om disse flyvninger ikke foretages mod vederlag.

32.

Ved afgørelsen af, om luftfartøjsoperatøren ligger over eller under de minimis-reglens fritagelsestærskler, tages der alene hensyn til flyvninger, der afgår fra eller ankommer til en flyveplads, der er beliggende på en medlemsstats område, hvor traktaten finder anvendelse. Der tages til samme formål ikke hensyn til flyvninger, som er fritaget i henhold til litra a) til j).

33.

Flyvninger, som foretages af en erhvervsmæssig lufttransportoperatør, der i tre på hinanden følgende perioder på fire måneder foretager under 243 flyvninger pr. periode, fritages. Disse firemånedersperioder er: januar til april, maj til august og september til december. Den lokale tid på flyvningens afgangstidspunkt er afgørende for, i hvilken firemånedersperiode denne flyvning skal indregnes med henblik på at slå fast, om luftfartøjsoperatøren ligger over eller under de minimis-reglens fritagelsestærskler.

34.

En erhvervsmæssig operatør, der foretager 243 flyvninger pr. periode eller derover, optages i fællesskabsordningen for hele det kalenderår, hvori tærsklen på 243 flyvninger nås eller overskrides.

35.

En erhvervsmæssig operatør, der foretager flyvninger, som resulterer i samlede årlige udledninger på 10 000 ton/år eller derover, optages i fællesskabsordningen for det kalenderår, hvori tærsklen på 10 000 ton nås eller overskrides.


Top