Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0316

Rådets afgørelse 2009/316/RIA af 6. april 2009 om indførelse af det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) i henhold til artikel 11 i rammeafgørelse 2009/315/RIA

OJ L 93, 7.4.2009, p. 33–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 002 P. 199 - 214

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/316/oj

7.4.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 93/33


RÅDETS AFGØRELSE 2009/316/RIA

af 6. april 2009

om indførelse af det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS) i henhold til artikel 11 i rammeafgørelse 2009/315/RIA

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 31 og artikel 34, stk. 2, litra c),

under henvisning til Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA af 26. februar 2009 om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne (1), særlig artikel 11, stk. 4,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 29 i traktaten om Den Europæiske Union har Unionen som mål at give borgerne et højt tryghedsniveau i et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Dette mål forudsætter systematisk udveksling mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder af oplysninger fra strafferegistrene på en måde, der garanterer, at de forstås på samme måde, og at udvekslingen sker effektivt.

(2)

Oplysninger om straffedomme, som en medlemsstats statsborgere idømmes af andre medlemsstater, cirkulerer ikke effektivt på det nuværende grundlag, som er den europæiske konvention af 20. april 1959 om gensidig retshjælp i straffesager. Der er derfor behov for mere effektive og enkle procedurer for udveksling af sådanne oplysninger på EU-plan.

(3)

Behovet for at forbedre udvekslingen af oplysninger om straffedomme blev fremhævet i en erklæring fra Det Europæiske Råds møde den 25. og 26. marts 2004 om bekæmpelse af terrorisme og gentaget i en hensigtserklæring i Haagprogrammet (3) og i handlingsplanen (4) om dets gennemførelse. Det Europæiske Råd anerkendte endvidere i sine konklusioner af 21. og 22. juni 2007, at elektronisk sammenkobling af strafferegistrene på EU-plan er en politisk prioritet.

(4)

Den elektroniske sammenkobling af strafferegistre er et led i projektet om e-justice, der flere gange i 2007 blev anerkendt som en prioritet af Det Europæiske Råd.

(5)

Der er i øjeblikket ved at blive gennemført et pilotprojekt, der går ud på at sammenkoble strafferegistrene. Resultatet af projektet vil være et værdifuldt grundlag for det videre arbejde med elektronisk udveksling af oplysninger på EU-plan.

(6)

Denne afgørelse har til formål at gennemføre rammeafgørelse 2009/315/RIA med henblik på at oprette og udvikle et edb-system til udveksling af oplysninger om domme mellem medlemsstaterne. Et sådant system bør muliggøre, at oplysninger om domme meddeles i en form, der er let at forstå. Der bør derfor oprettes et standardformat, som gør det muligt at udveksle oplysninger i en ensartet og elektronisk form, der let kan maskinoversættes, så vel som på andre måder, hvorved den elektroniske udveksling af oplysninger om domme mellem medlemsstaternes centrale myndigheder kan tilrettelægges og gøres lettere.

(7)

Denne afgørelse bygger på de principper, der er fastlagt i rammeafgørelse 2009/315/RIA, og anvender og supplerer disse principper ud fra et teknisk synspunkt.

(8)

I rammeafgørelse 2009/315/RIA fastlægges, hvilke kategorier af oplysninger der skal indføres i systemet, formålene med at indføre oplysningerne, kriterierne for at indføre dem, hvilke myndigheder der har adgang til oplysningerne, samt specifikke regler om beskyttelse af personoplysninger.

(9)

Hverken denne afgørelse eller rammeafgørelse 2009/315/RIA indebærer nogen forpligtelse til at udveksle oplysninger om ikke-strafferetlige afgørelser.

(10)

Eftersom formålet med denne afgørelse ikke er at harmonisere de nationale strafferegistersystemer, er domsstaten ikke forpligtet til at ændre sit interne strafferegistersystem, for så vidt angår anvendelsen af oplysninger til indenlandsk brug.

(11)

Det europæiske system vedrørende strafferegistre (European Criminal Records System (ECRIS)) er et decentraliseret informationsteknologi (it)-system. Oplysningerne i strafferegistrene bør kun lagres i databaser, som drives af medlemsstaterne, og der bør ikke være direkte onlineadgang til andre medlemsstaters strafferegistre. Medlemsstaterne bør have ansvaret for driften af deres nationale strafferegister og for, at den udveksling af oplysninger, de deltager i, fungerer effektivt. Den fælles kommunikationsinfrastruktur for ECRIS bør til at starte med være Trans European Services for Telematics between Administrations (S-TESTA)-netværket. Alle udgifter vedrørende den fælles kommunikationsinfrastruktur bør dækkes af Den Europæiske Unions almindelige budget.

(12)

Referencetabellerne med kategorier af strafbare handlinger og kategorier af straffe og foranstaltninger i denne afgørelse bør lette maskinoversættelse og muliggøre gensidig forståelse af de udvekslede oplysninger ved hjælp af et system af koder. Tabellernes indhold er resultatet af behovsundersøgelser i alle 27 medlemsstater. I undersøgelsen er der taget højde for kategoriseringen i pilotprojektet og for resultaterne af den gruppering, der er foretaget af forskellige nationale strafbare handlinger og straffe og foranstaltninger. For så vidt angår tabellen over strafbare handlinger, er der endvidere taget hensyn til de eksisterende harmoniserede fælles definitioner på europæisk og internationalt plan og til Eurojusts og Europols datamodeller.

(13)

For at sikre gensidig forståelse af og gennemsigtighed i den fælles kategorisering bør hver medlemsstat indsende en liste over nationale strafbare handlinger og straffe og foranstaltninger, som falder ind under hver kategori i den pågældende tabel. Medlemsstaterne kan give en beskrivelse af de strafbare handlinger og straffene og foranstaltningerne og bør i betragtning af nytteværdien af en sådan beskrivelse opfordres hertil. Disse oplysninger bør gøres tilgængelige for medlemsstaterne.

(14)

Referencetabellerne med kategorier af strafbare handlinger og kategorier af straffe og foranstaltninger i denne afgørelse tager ikke sigte på at skabe retlige ækvivalenser mellem strafbare handlinger og straffe og foranstaltninger på nationalt plan. De er et redskab, der skal hjælpe modtageren med bedre at forstå de faktiske omstændigheder og typen af straffe og foranstaltninger i de overførte oplysninger. Nøjagtigheden af de nævnte koder kan ikke garanteres fuldt ud af den medlemsstat, der afgiver oplysningerne, og bør ikke afskære de kompetente myndigheder i den medlemsstat, der modtager oplysningerne, fra at fortolke dem.

(15)

Referencetabellerne med kategorier af strafbare handlinger og kategorier af straffe og foranstaltninger bør revideres og ajourføres efter den almindelige procedure for vedtagelse af gennemførelsesforanstaltninger for afgørelser, som fastsat i traktaten om Den Europæiske Union.

(16)

Medlemsstaterne og Kommissionen bør underrette og konsultere hinanden i Rådet i overensstemmelse med reglerne i traktaten om Den Europæiske Union med henblik på at udarbejde en ikke-bindende håndbog for praktikere, der skal beskrive procedurerne for udveksling af oplysninger, og navnlig omhandle nærmere regler for identifikation af lovovertrædere, en fælles forståelse af kategorierne af strafbare handlinger og straffe og foranstaltninger, forklare problematiske nationale strafbare handlinger og straffe og foranstaltninger, og sikre den koordination, der er nødvendig for udvikling og drift af ECRIS.

(17)

For at fremskynde udviklingen af ECRIS bør Kommissionen vedtage en række tekniske foranstaltninger for at bistå medlemsstaterne med udarbejdelsen af den tekniske infrastruktur til sammenkobling af deres strafferegistre. Kommissionen kan med henblik herpå stille referencegennemførelsessoftware, dvs. passende software, til rådighed, der sætter medlemsstaterne i stand til at lave denne sammenkobling, som de kan vælge at anvende i stedet for deres egen sammenkoblingssoftware til gennemførelse af det fælles sæt af protokoller, som muliggør udveksling af oplysninger mellem strafferegistre.

(18)

Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. november 2008 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med det politimæssige og strafferetlige samarbejde (5) bør gælde i forbindelse med den elektroniske udveksling af oplysninger fra medlemsstaternes strafferegistre, så der sikres et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau ved udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og samtidig gives medlemsstaterne mulighed for at kræve højere beskyttelsesstandarder i forbindelse med udveksling af personoplysninger på nationalt plan.

(19)

Målet med denne afgørelse, nemlig at udvikle et elektronisk system til udveksling af oplysninger om domme mellem medlemsstaterne, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne alene og kan derfor på grund af behovet for en koordineret indsats i EU bedre nås på EU-plan; Rådet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union og artikel 5 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, går denne afgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(20)

Denne afgørelse respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, som navnlig anerkendes i EU-traktatens artikel 6 og er afspejlet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand

Denne afgørelse indfører det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS).

I denne afgørelse fastlægges også elementerne i et standardformat til elektronisk udveksling mellem medlemsstaterne af oplysninger, der hentes fra strafferegistre, navnlig oplysninger om den strafbare handling, der ligger til grund for dommen, og oplysninger om dommens indhold samt andre generelle og tekniske gennemførelsesmåder vedrørende tilrettelæggelse og lettelse af udvekslingen af oplysninger.

Artikel 2

Definitioner

I denne afgørelse finder definitionerne i rammeafgørelse 2009/315/RIA anvendelse.

Artikel 3

Det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS)

1.   ECRIS er et decentraliseret it-system, der bygger på de enkelte medlemsstaters strafferegistre. Det består af følgende elementer:

a)

en sammenkoblingssoftware, der konstrueres i overensstemmelse med et fælles sæt af protokoller, som gør det muligt at udveksle oplysninger mellem medlemsstaternes strafferegistre

b)

en fælles kommunikationsinfrastruktur med et krypteret net.

2.   Denne afgørelse har ikke til formål at indføre et centraliseret strafferegister. Alle oplysninger fra strafferegistre lagres udelukkende i databaser forvaltet af medlemsstaterne.

3.   De centrale myndigheder i medlemsstaterne, der er omhandlet i artikel 3 i rammeafgørelse 2009/315/RIA, har ikke direkte onlineadgang til andre medlemsstaters strafferegistre. Medlemsstaterne fastlægger i fællesskab og med støtte fra Kommissionen de bedst mulige teknikker til at sikre fortroligheden og integriteten af de oplysninger fra strafferegistre, som sendes til andre medlemsstater.

4.   Ansvaret for sammenkoblingssoftwaren og de databaser, der lagrer, overfører og modtager oplysninger fra strafferegistrene, påhviler den pågældende medlemsstat.

5.   Den fælles kommunikationsinfrastruktur er S-TESTA-kommunikationsnettet. Al videreudvikling heraf eller ethvert alternativt sikret net skal sikre, at den bestående fælles kommunikationsinfrastruktur fortsat opfylder betingelserne i stk. 6.

6.   Den fælles kommunikationsinfrastruktur forvaltes på Kommissionens ansvar og skal opfylde sikkerhedskravene og nøje svare til ECRIS' behov.

7.   For at sikre en effektiv drift af ECRIS yder Kommissionen generel støtte og teknisk bistand, herunder indsamling og udarbejdelse af statistikker, jf. artikel 6, stk. 2, litra b), nr. i), og referencegennemførelsessoftwaren.

8.   Uanset muligheden for at anvende Den Europæiske Unions finansielle programmer i overensstemmelse med gældende regler afholder hver medlemsstat sine egne udgifter til gennemførelse, administration, anvendelse og vedligeholdelse af strafferegistrene og den sammenkoblingssoftware, der er omhandlet i stk. 1.

Kommissionen afholder udgifterne til gennemførelse, administration, anvendelse, vedligeholdelse og videreudvikling af den fælles kommunikationsinfrastruktur til ECRIS samt gennemførelse og videreudvikling af referencegennemførelsessoftwaren.

Artikel 4

Format til overførsel af oplysninger

1.   Når medlemsstaterne overfører oplysninger i henhold til artikel 4, stk. 2 og 3, og artikel 7 i rammeafgørelse 2009/315/RIA vedrørende den strafbare handlings betegnelse eller juridiske klassifikation og den gældende lovbestemmelse, henviser de til den tilsvarende kode for hver af de strafbare handlinger, der er nævnt i overførslen, jf. tabellen over strafbare handlinger i bilag A. Hvis den strafbare handling ikke svarer til nogen bestemt underkategori, angives der undtagelsesvis for denne særlige strafbare handling koden »åben kategori« for den relevante eller nærmeste kategori af strafbare handlinger eller, hvis der ikke findes en sådan, koden »andre strafbare handlinger«.

Medlemsstaterne kan også give disponible oplysninger om graden af fuldbyrdelse og medvirken i den strafbare handling og en eventuel hel eller delvis fritagelse for strafansvar eller recidivisme.

2.   Når medlemsstaterne overfører oplysninger i henhold til artikel 4, stk. 2 og 3, og artikel 7 i rammeafgørelse 2009/315/RIA vedrørende dommens indhold, især straffen og eventuelle supplerende straffe, sikkerhedsforanstaltninger og efterfølgende afgørelser om ændring af dommens håndhævelse, henviser de til den tilsvarende kode for hver af de straffe og foranstaltninger, der er omfattet af overførslen, jf. tabellen over straffe og foranstaltninger i bilag B. Hvis straffen eller foranstaltningen ikke svarer til nogen bestemt underkategori, angives der undtagelsesvis for denne særlige straf eller foranstaltning koden »åben kategori« for den relevante eller nærmeste kategori af straffe og foranstaltninger eller, hvis der ikke finde en sådan, koden »andre straffe og foranstaltninger«.

Medlemsstaterne giver også, hvor det er relevant, disponible oplysninger om arten af og/eller betingelserne for fuldbyrdelse af den idømte straf eller foranstaltning, som fastsat i parametrene i bilag B. Parametret »ikke-strafferetlig afgørelse« angives kun i de tilfælde, hvor oplysninger om sådanne afgørelser gives på frivillig basis af den medlemsstat, hvor den berørte person er statsborger, i forbindelse med besvarelse af en anmodning om oplysninger om domme.

Artikel 5

Oplysninger om nationale strafbare handlinger, straffe og foranstaltninger

1.   Medlemsstaterne giver Generalsekretariatet for Rådet følgende oplysninger med henblik navnlig på udarbejdelse af en ikke-bindende håndbog for praktikere som omhandlet i artikel 6, stk. 2, litra a):

a)

listen over nationale strafbare handlinger i hver af de kategorier, der er omhandlet i tabellen over strafbare handlinger i bilag A. Listen skal omfatte den strafbare handlings betegnelse eller juridiske klassifikation og henvisning til de gældende lovbestemmelser. Den kan også omfatte en kort beskrivelse af de bærende elementer i den strafbare handling

b)

listen over straftyper, eventuelle supplerende straffe, sikkerhedsforanstaltninger og eventuelle efterfølgende afgørelser om at ændre dommens håndhævelse som fastlagt i national lovgivning i hver af de kategorier, der er omhandlet i tabellen over straffe og foranstaltninger i bilag B. Den kan også omfatte en kort beskrivelse af den pågældende straf eller foranstaltning.

2.   De i stk. 1 nævnte lister og beskrivelser ajourføres regelmæssigt af medlemsstaterne. Ajourførte oplysninger sendes til Generalsekretariatet for Rådet.

3.   Generalsekretariatet for Rådet underretter medlemsstaterne og Kommissionen om de oplysninger, det har modtaget i medfør af denne artikel.

Artikel 6

Gennemførelsesforanstaltninger

1.   Rådet vedtager med kvalificeret flertal og efter høring af Europa-Parlamentet enhver ændring af bilag A og B, som måtte blive nødvendig.

2.   Repræsentanterne for de kompetente tjenester i medlemsstaternes administrationer og Kommissionen underretter og konsulterer hinanden i Rådet med henblik på:

a)

udarbejdelse af en ikke-bindende håndbog for praktikere, som beskriver proceduren for udveksling af oplysninger gennem ECRIS, og som især indeholder nærmere oplysninger om identifikation af lovovertrædere og en fælles forståelse af de kategorier af strafbare handlinger og straffe og foranstaltninger, der er opført i henholdsvis bilag A og B

b)

koordinering af deres foranstaltninger vedrørende udvikling og drift af ECRIS, navnlig:

i)

indførelse af loggingsystemer og -procedurer, der gør det muligt at overvåge, hvordan ECRIS fungerer, og udarbejdelse af ikke-personlige statistikker vedrørende udveksling af oplysninger fra strafferegistre gennem ECRIS

ii)

vedtagelse af tekniske specifikationer for udvekslingen, herunder sikkerhedskrav, især det fælles sæt af protokoller

iii)

fastlæggelse af procedurer til at kontrollere, at de nationale softwareapplikationer er i overensstemmelse med de tekniske specifikationer.

Artikel 7

Rapport

Kommissionens tjenestegrene offentliggør regelmæssigt en rapport om udvekslingen af oplysninger fra strafferegistrene gennem ECRIS, som især baseres på de i artikel 6, stk. 2, litra b), nr. i), omhandlede statistikker. Denne rapport offentliggøres første gang et år efter, at den rapport, der er omhandlet i artikel 13, stk. 3, i rammeafgørelse 2009/315/RIA, er blevet forelagt.

Artikel 8

Gennemførelse og tidsfrister

1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme bestemmelserne i denne afgørelse senest den 7. april 2012.

2.   Medlemsstaterne anvender det format, der er fastsat i artikel 4, og respekterer de i denne afgørelse beskrevne måder at tilrettelægge og lette udvekslingen af oplysninger på fra den dato, der er meddelt i overensstemmelse med artikel 11, stk. 6, i rammeafgørelse 2009/315/RIA.

Artikel 9

Virkning

Denne afgørelse får virkning på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 6. april 2009.

På Rådets vegne

J. POSPÍŠIL

Formand


(1)  Se side 23 i denne EUT.

(2)  Udtalelse af 9.10.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  EUT C 53 af 3.3.2005, s. 1.

(4)  EUT C 198 af 12.8.2005, s. 1.

(5)  EUT L 350 af 30.12.2008, s. 60.


BILAG A

Fælles tabel over kategorier af strafbare handlinger, jf. artikel 4

Parametre

Grad af fuldbyrdelse:

Fuldbyrdet gerning

C

Forsøg eller forberedelse

A

Uoplyst

Ø

Grad af medvirken:

Gerningsmand

M

Medvirkende eller anstifter/organisator, medsammensvoren

H

Uoplyst

Ø

Fritagelse for strafansvar:

Sindssyge eller begrænset ansvar

S

Recidivisme

R


Kode

Kategorier og underkategorier af strafbare handlinger

0100 00

åben kategori

Forbrydelser omfattet af den internationale straffedomstols straffemyndighed

0101 00

Folkedrab

0102 00

Forbrydelser mod menneskeheden

0103 00

Krigsforbrydelser

0200 00

åben kategori

Deltagelse i en kriminel organisation

0201 00

Ledelse af en kriminel organisation

0202 00

Bevidst medvirken i en kriminel organisations strafbare aktiviteter

0203 00

Bevidst medvirken i en kriminel organisations ikke-strafbare aktiviteter

0300 00

åben kategori

Terrorisme

0301 00

Ledelse af en terroristgruppe

0302 00

Bevidst medvirken i en terroristgruppes aktiviteter

0303 00

Finansiering af terrorisme

0304 00

Offentlig opfordring til at begå en terrorhandling

0305 00

Rekruttering til eller oplæring i terrorisme

0400 00

åben kategori

Menneskehandel

0401 00

Menneskehandel med henblik på udnyttelse af arbejdskraft eller ydelser

0402 00

Menneskehandel med henblik på udnyttelse af andres prostitution eller anden form for seksuel udnyttelse

0403 00

Menneskehandel med henblik på fjernelse af organer eller væv fra mennesker

0404 00

Menneskehandel med henblik på slaveri, slaverilignende forhold eller tvangsarbejde

0405 00

Menneskehandel med henblik på udnyttelse af mindreåriges arbejdskraft eller ydelser

0406 00

Menneskehandel med henblik på udnyttelse af mindreåriges prostitution eller anden form for seksuel udnyttelse af dem

0407 00

Menneskehandel med henblik på fjernelse af organer eller væv fra mindreårige

0408 00

Menneskehandel med henblik på udnyttelse af mindreårige til slaveri, slaverilignende forhold eller tvangsarbejde

0500 00

åben kategori

Ulovlig handel (1) og andre strafbare handlinger i forbindelse med våben, skydevåben, dele og komponenter hertil, ammunition og sprængstoffer

0501 00

Ulovlig fremstilling af våben, skydevåben, dele og komponenter hertil, ammunition og sprængstoffer

0502 00

Ulovlig handel med våben, skydevåben, dele og komponenter hertil, ammunition og sprængstoffer på nationalt plan (2)

0503 00

Ulovlig eksport af våben, skydevåben, dele og komponenter hertil, ammunition og sprængstoffer

0504 00

Uautoriseret besiddelse eller brug af våben, skydevåben, dele og komponenter hertil, ammunition og sprængstoffer

0600 00

åben kategori

Miljøkriminalitet

0601 00

Ødelæggelse eller beskadigelse af beskyttede dyre- og plantearter

0602 00

Ulovlig udledning af forurenende stoffer eller ioniserende stråling i luft, jord eller vand

0603 00

Strafbare handlinger vedrørende affald, herunder farligt affald

0604 00

Strafbare handlinger vedrørende ulovlig handel (1) med beskyttede dyre- eller plantearter eller dele heraf

0605 00

Uagtsomme miljøovertrædelser

0700 00

åben kategori

Strafbare handlinger vedrørende narkotika eller prækursorer og andre strafbare handlinger mod folkesundheden

0701 00

Strafbare handlinger vedrørende ulovlig handel (3) med narkotika, psykotrope stoffer og prækursorer, som ikke kun er til eget forbrug

0702 00

Ulovligt forbrug af narkotika samt køb, besiddelse, fremstilling eller produktion heraf alene til eget forbrug

0703 00

Hjælp eller tilskyndelse til andre til at tage narkotika eller psykotrope stoffer ulovligt

0704 00

Fremstilling eller produktion af narkotika ikke udelukkende til eget forbrug

0800 00

åben kategori

Forbrydelser mod liv og legeme

0801 00

Forsætligt manddrab

0802 00

Forsætligt manddrab under særligt skærpende omstændigheder (4)

0803 00

Uagtsomt manddrab

0804 00

Forsætligt drab på en nyfødt begået af moderen

0805 00

Ulovlig abort

0806 00

Ulovlig aktiv dødshjælp

0807 00

Medvirken til selvmord

0808 00

Vold med døden til følge

0809 00

Forårsagelse af alvorlig legemsbeskadigelse, vansiring eller varig invaliditet

0810 00

Uagtsom forårsagelse af alvorlig legemsbeskadigelse, vansiring eller varig invaliditet

0811 00

Forårsagelse af mindre legemsbeskadigelse

0812 00

Uagtsom forårsagelse af mindre legemsbeskadigelse

0813 00

Fremkaldelse af fare for liv eller alvorlig legemsbeskadigelse

0814 00

Tortur

0815 00

Undladelse af at yde hjælp eller bistand

0816 00

Strafbare handlinger vedrørende fjernelse af organer eller væv uden tilladelse eller samtykke

0817 00

Strafbare handlinger vedrørende ulovlig handel (3) med menneskeorganer og væv

0818 00

Vold eller trusler i hjemmet

0900 00

åben kategori

Forbrydelser mod den personlige frihed, værdighed og andre beskyttede interesser, herunder racisme og fremmedhad

0901 00

Kidnapning, kidnapning med krav om løsepenge, frihedsberøvelse

0902 00

En offentlig myndigheds ulovlige anholdelse eller anden frihedsberøvelse

0903 00

Gidseltagning

0904 00

Ulovlig beslaglæggelse af et fly eller et skib

0905 00

Æreskrænkelse, bagvaskelse, injurier, forhånelse

0906 00

Trusler

0907 00

Tvang, pres, forfølgelse, chikane eller aggressioner af psykologisk eller følelsesmæssig karakter

0908 00

Afpresning

0909 00

Afpresning af særlig alvorlig karakter

0910 00

Ulovlig indtrængen på privat område

0911 00

Anden krænkelse af privatlivets fred end ulovlig indtrængen på privat område

0912 00

Strafbare handlinger mod beskyttelsen af personoplysninger

0913 00

Ulovlig aflytning af data eller kommunikation

0914 00

Diskrimination på grund af køn, race, seksuel orientering, religion eller etnisk oprindelse

0915 00

Offentlig tilskyndelse til racediskrimination

0916 00

Offentlig tilskyndelse til racehad

0917 00

Pengeafpresning

1000 00

åben kategori

Seksualforbrydelser

1001 00

Voldtægt

1002 00

Voldtægt af særlig farlig karakter (5), bortset fra voldtægt af mindreårig

1003 00

Seksuelt overgreb

1004 00

Medvirken til prostitution eller anden seksuel omgang som kunde

1005 00

Blufærdighedskrænkelse

1006 00

Sexchikane

1007 00

Prostitution

1008 00

Seksuel udnyttelse af børn

1009 00

Strafbare handlinger vedrørende børnepornografi eller usædelige billeder af mindreårige

1010 00

Voldtægt af mindreårig

1011 00

Seksuelt overgreb på mindreårig

1100 00

åben kategori

Forbrydelser i familieforhold

1101 00

Ulovligt seksuelt forhold mellem nærtstående familiemedlemmer

1102 00

Polygami

1103 00

Manglende betaling af underholdsbidrag eller opfyldelse af underholdspligt

1104 00

Misrøgt eller svigt af en mindreårig eller en handicappet

1105 00

Manglende overholdelse af en kendelse om overdragelse eller fjernelse af en mindreårig

1200 00

åben kategori

Forbrydelser mod staten, den offentlige orden, retten eller embedsmænd

1201 00

Spionage

1202 00

Højforræderi

1203 00

Strafbare handlinger vedrørende valg og folkeafstemninger

1204 00

Attentat mod statsoverhovedets liv eller heldbred

1205 00

Fornærmelser rettet mod staten, nationen eller statssymboler

1206 00

Fornærmelse af eller modstand mod en repræsentant for den offentlige myndighed

1207 00

Afpresning af eller tvang mod en repræsentant for den offentlige myndighed

1208 00

Overfald på eller trusler mod en repræsentant for den offentlige myndighed

1209 00

Forbrydelser mod den offentlige orden og fred

1210 00

Vold under sportsbegivenheder

1211 00

Tyveri af offentlige eller administrative dokumenter

1212 00

Hindring af rettens arbejde eller vildledning af retten, falsk anklage i forbindelse med en straffesag eller anden retssag, falsk forklaring

1213 00

Ulovlig udgivelse for at være en person eller en myndighed

1214 00

Flugt fra lovlig anholdelse eller forvaring

1300 00

åben kategori

Forbrydelser mod offentlig ejendom eller offentlige interesser

1301 00

Svindel med offentlige ydelser, socialsikring eller familieydelser

1302 00

Svindel, der påvirker europæiske ydelser eller tilskud

1303 00

Strafbare handlinger vedrørende ulovligt hasardspil

1304 00

Vanskeliggørelse af offentlige udbudsprocedurer

1305 00

Aktiv eller passiv korruption begået af en embedsmand eller en person i offentligt embede eller med offentlig myndighed

1306 00

Underslæb, uretmæssig tilegnelse eller anden omledning af ejendom foretaget af en embedsmand

1307 00

Embedsmisbrug begået af en embedsmand

1400 00

åben kategori

Told- og skattesvig

1401 00

Skattesvig

1402 00

Toldsvig

1500 00

åben kategori

Økonomiske og handelsrelaterede forbrydelser

1501 00

Konkurs eller svigagtig insolvens

1502 00

Overtrædelse af regnskabsreglerne, underslæb, skjul af aktiver eller ulovlig forøgelse af et selskabs gæld

1503 00

Overtrædelse af konkurrencereglerne

1504 00

Hvidvaskning af udbytte fra strafbare forhold

1505 00

Aktiv eller passiv korruption i den private sektor

1506 00

Afsløring af en hemmelighed eller brud på tavshedspligt

1507 00

»Insiderhandel«

1600 00

åben kategori

Formueforbrydelser eller beskadigelse af varer

1601 00

Ulovlig tilegnelse

1602 00

Ulovlig tilegnelse eller omledning af energi

1603 00

Bedrageri, herunder svig

1604 00

Handel med stjålne varer

1605 00

Ulovlig handel (6) med kulturgoder, herunder antikviteter og kunstgenstande

1606 00

Forsætlig beskadigelse eller ødelæggelse af ejendom

1607 00

Uagtsom beskadigelse eller ødelæggelse af ejendom

1608 00

Sabotage

1609 00

Forbrydelser mod industrielle eller intellektuelle ejendomsrettigheder

1610 00

Brandstiftelse

1611 00

Brandstiftelse med personers død eller tilskadekomst til følge

1612 00

Anstiftelse af skovbrand

1700 00

åben kategori

Tyveri

1701 00

Tyveri

1702 00

Tyveri efter ulovlig indtrængen på privat område

1703 00

Tyveri med brug af vold eller våben eller trusler om brug af vold eller våben mod en person

1704 00

Former for tyveri af særlig grov karakter, der ikke omfatter brug af vold eller våben eller brug af trusler om vold eller våben mod en person

1800 00

åben kategori

Forbrydelser mod informationssystemer og anden computerrelateret kriminalitet

1801 00

Ulovlig adgang til informationssystemer

1802 00

Ulovligt indgreb i informationssystemer

1803 00

Ulovligt indgreb i data

1804 00

Fremstilling, besiddelse, udbredelse af eller handel med computeranordninger eller data, som gør det muligt at begå computerrelaterede forbrydelser

1900 00

åben kategori

Forfalskning af betalingsmidler

1901 00

Eftergørelse eller forfalskning af valuta, herunder af euroen

1902 00

Eftergørelse af andre betalingsmidler end kontanter

1903 00

Eftergørelse eller forfalskning af offentlige sikkerhedsdokumenter

1904 00

Omsætning/anvendelse af eftergjort eller forfalsket valuta, andre betalingsmidler end kontanter eller offentlige sikkerhedsdokumenter

1905 00

Besiddelse af en anordning til eftergørelse eller forfalskning af valuta eller offentlige sikkerhedsdokumenter

2000 00

åben kategori

Forfalskning af dokumenter

2001 00

En privatpersons forfalskning af et offentligt eller administrativt dokument

2002 00

En embedsmands eller en offentlig myndigheds forfalskning af et dokument

2003 00

Fremlæggelse eller erhvervelse af et forfalsket offentligt eller administrativt dokument; en embedsmands eller en offentlig myndigheds fremlæggelse eller erhvervelse af et forfalsket dokument

2004 00

Anvendelse af forfalskede offentlige eller administrative dokumenter

2005 00

Besiddelse af en anordning til forfalskning af offentlige eller administrative dokumenter

2006 00

En privatpersons forfalskning af private dokumenter

2100 00

åben kategori

Overtrædelse af færdselsloven

2101 00

Uforsvarlig kørsel

2102 00

Spirituskørsel og kørsel under påvirkning af narkotika

2103 00

Kørsel uden kørekort eller med frataget kørekort

2104 00

Manglende standsning i tilfælde af færdselsuheld

2105 00

Undvigelse af vejkontrol

2106 00

Overtrædelser vedrørende vejtransport

2200 00

åben kategori

Overtrædelse af arbejdsretten

2201 00

Ulovlig ansættelse

2202 00

Overtrædelser vedrørende aflønning, herunder socialsikringsbidrag

2203 00

Overtrædelser vedrørende arbejdsforhold og sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

2204 00

Overtrædelser vedrørende adgang til eller udøvelse af en erhvervsaktivitet

2205 00

Overtrædelser af arbejds- og hviletidsbestemmelser

2300 00

åben kategori

Overtrædelse af udlændingeloven

2301 00

Ulovlig indrejse eller ulovligt ophold

2302 00

Medvirken til ulovlig indrejse eller ulovligt ophold

2400 00

åben kategori

Tilsidesættelse af militære forpligtelser

2500 00

åben kategori

Overtrædelser vedrørende hormonpræparater og andre vækstfremmende stoffer

2501 00

Ulovlig import, eksport eller levering af hormonpræparater og andre vækstfremmende stoffer

2600 00

åben kategori

Overtrædelser vedrørende nukleart materiale eller andre farlige radioaktive stoffer

2601 00

Ulovlig import, eksport, levering eller erhvervelse af nukleart eller radioaktivt materiale

2700 00

åben kategori

Andre overtrædelser

2701 00

Andre forsætlige overtrædelser

2702 00

Andre uagtsomme overtrædelser


(1)  Medmindre andet er anført i denne kategori, forstås ved »handel« import, eksport, erhvervelse, salg, levering, transport eller overførsel.

(2)  Handel omfatter i forbindelse med denne underkategori erhvervelse, salg, levering, transport eller overførsel.

(3)  Handel omfatter i forbindelse med denne underkategori import, eksport, erhvervelse, salg, levering, transport eller overførsel.

(4)  F.eks. særligt grove forhold.

(5)  F.eks. voldtægt af særlig brutal karakter.

(6)  Handel omfatter i forbindelse med denne underkategori import, eksport, erhvervelse, salg, levering, transport eller overførsel.


BILAG B

Fælles tabel over kategorier af de i artikel 4 omhandlede straffe og foranstaltninger

Kode

Kategorier og underkategorier af straffe og foranstaltninger

1000

åben kategori

Frihedsberøvelse

1001

Fængsel

1002

Fængsel på livstid

2000

åben kategori

Begrænsning af den personlige frihed

2001

Forbud mod at frekventere bestemte steder

2002

Forbud mod at forlade landet

2003

Forbud mod at opholde sig bestemte steder

2004

Forbud mod at deltage i en masseforsamling

2005

Forbud mod enhver form for kontakt med bestemte personer

2006

Afsoning under elektronisk overvågning (1)

2007

Meldepligt til en bestemt myndighed på bestemte tidspunkter

2008

Pligt til ophold/bopæl på et bestemt sted

2009

Pligt til at være på bopælen på bestemte tidspunkter

2010

Pligt til at overholde foranstaltninger i en prøvetid, som retten har fastsat, herunder pligten til at stå under tilsyn

3000

åben kategori

Fratagelse af en specifik rettighed eller habilitet

3001

Forbud mod at udøve et erhverv

3002

Tab/suspension af muligheden for at bestride eller blive udnævnt til et offentligt embede

3003

Tab/suspension af retten til at stemme eller stille op til valg

3004

Udelukkelse fra at indgå kontrakter med den offentlige administration

3005

Udelukkelse fra offentlige tilskud

3006

Tilbagekaldelse af kørekort (2)

3007

Inddragelse af kørekort

3008

Forbud mod at føre bestemte køretøjer

3009

Tab/suspension af forældremyndigheden

3010

Tab/suspension af retten til at optræde som ekspert i retssager/aflægge vidnesbyrd under ed/være nævning

3011

Tab/suspension af retten til at være værge (3)

3012

Tab/suspension af retten til en dekoration eller titel

3013

Forbud mod at udøve erhvervsmæssig, handelsmæssig eller social aktivitet

3014

Forbud mod at arbejde eller udøve anden aktivitet med mindreårige

3015

Forpligtelse til at lukke en virksomhed

3016

Forbud mod at besidde eller bære våben

3017

Inddragelse af en jagt-/fisketilladelse

3018

Forbud mod at udstede check eller anvende betalings- og/eller kreditkort

3019

Forbud mod at holde dyr

3020

Forbud mod at besidde eller anvende visse genstande, bortset fra våben

3021

Forbud mod at deltage i visse spil/sportsgrene

4000

åben kategori

Indrejseforbud eller udvisning fra et territorium

4001

Indrejseforbud i nationalt territorium

4002

Udvisning fra nationalt territorium

5000

åben kategori

Personlige forpligtelser

5001

Deltagelse i medicinsk behandling eller andre former for behandling

5002

Deltagelse i et socialpædagogisk program

5003

Forpligtelse til at lade sig underkaste familiens pleje/kontrol

5004

Pædagogiske foranstaltninger

5005

Socialt og retligt tilsyn

5006

Uddannelses-/arbejdsforpligtelse

5007

Forpligtelse til at give retsmyndigheder bestemte oplysninger

5008

Forpligtelse til at offentliggøre dommen

5009

Pligt til at erstatte skader, der er forvoldt ved lovovertrædelsen

6000

åben kategori

Sanktioner vedrørende personlig ejendom

6001

Konfiskation

6002

Nedrivning

6003

Tilbageførelse til oprindelig stand

7000

åben kategori

Institutionsanbringelse

7001

Anbringelse i en psykiatrisk institution

7002

Anbringelse i en afvænningsinstitution

7003

Anbringelse i en uddannelsesinstitution

8000

åben kategori

Økonomiske sanktioner

8001

Bøde

8002

Dagbøde (4)

8003

Bøde til gavn for en bestemt modtager (5)

9000

åben kategori

Arbejdsstraffe

9001

Samfundstjeneste eller samfundsarbejde

9002

Samfundstjeneste eller samfundsarbejde sammen med andre restriktive foranstaltninger

10000

åben kategori

Militære straffe

10001

Tab af militær rang (6)

10002

Udelukkelse fra professionel militærtjeneste

10003

Militærfængsel

11000

åben kategori

Fritagelse for/udsættelse af dom/straf, advarsel

12000

åben kategori

Andre straffe


Parametre (specificeres, hvor det er relevant)

ø

Straf

m

Foranstaltning

a

Suspenderet straf/foranstaltning

b

Delvis suspenderet straf/foranstaltning

c

Suspenderet straf/foranstaltning med tilsyn/overvågning

d

Delvis suspenderet straf/foranstaltning med tilsyn/overvågning

e

Konvertering af straf/foranstaltning

f

Alternativ straf/foranstaltning, der pålægges som hovedstraf

g

Alternativ straf/foranstaltning, som pålægges fra start i tilfælde af manglende opfyldelse af hovedstraffen

h

Tilbagekaldelse af suspenderet straf/foranstaltning

i

Efterfølgende etablering af en samlet straf

j

Afbrydelse af håndhævelse/udsættelse af straffen/foranstaltningen (7)

k

Bortfald af straffen

l

Bortfald af den suspenderede straf

n

Straffens ophør

o

Benådning

p

Amnesti

q

Prøveløsladelse (en person sættes på fri fod, inden straffen er afsonet, på bestemte betingelser)

r

Rehabilitering (med eller uden sletning af straffen i strafferegistret)

s

Særlige straffe for mindreårige

t

Ikke-strafferetlig afgørelse (8)


(1)  Fast eller mobil afsoning.

(2)  Der skal indsendes en ny ansøgning for at få et nyt kørekort.

(3)  Værge for en umyndiggjort eller en mindreårig.

(4)  Bøde udtrykt i daglige enheder.

(5)  F.eks. en institution, en forening, en fond eller et offer.

(6)  Militær degradering.

(7)  Fører ikke til, at straffuldbyrdelsen undgås.

(8)  Dette parameter angives kun, når sådanne oplysninger gives som svar på en anmodning modtaget af den medlemsstat, hvor den berørte person er statsborger.


Top