EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1264

Kommissionens forordning (EF) nr. 1264/2008 af 16. december 2008 om fastsættelse af den faste godtgørelse pr. bedriftsskema for regnskabsåret 2009 i informationsnettet for landøkonomisk bogføring

OJ L 338, 17.12.2008, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1264/oj

17.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1264/2008

af 16. december 2008

om fastsættelse af den faste godtgørelse pr. bedriftsskema for regnskabsåret 2009 i informationsnettet for landøkonomisk bogføring

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning nr. 79/65/EØF af 15. juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 1915/83 af 13. juli 1983 om visse gennemførelsesbestemmelser vedrørende bogføring med henblik på konstatering af landbrugsbedrifternes indkomster (2), særlig artikel 5, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 5, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1915/83 skal Kommissionen udbetale en fast godtgørelse til medlemsstaterne for hvert korrekt udfyldt bedriftsskema, som den får tilsendt i den periode, der er fastsat i artikel 3 i nævnte forordning.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1453/2007 (3) blev den faste godtgørelse for regnskabsåret 2008 fastsat til 151 EUR pr. bedriftsskema. Udviklingen i omkostningerne og dens indvirkning på omkostningerne ved udarbejdelse af bedriftsskemaet gør det berettiget at revidere godtgørelsen.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Fællesskabskomitéen for Informationsnettet for Landøkonomisk Bogføring —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den faste godtgørelse som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1915/83 fastsættes til 155 EUR.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra regnskabsåret 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2008

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 109 af 23.6.1965, s. 1859/65.

(2)  EFT L 190 af 14.7.1983, s. 25.

(3)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 68.


Top