EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1254

Kommissionens forordning (EF) nr. 1254/2008 af 15. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

OJ L 337, 16.12.2008, p. 80–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 215 - 217

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1254/oj

16.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/80


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1254/2008

af 15. december 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2092/91 (1), særlig artikel 20, stk. 3, artikel 21, stk. 2, artikel 22, stk. 2, og artikel 38, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 834/2007, særlig artikel 20, indeholder grundlæggende forskrifter for produktion af økologisk gær. Der bør fastsættes gennemførelsesbestemmelser til disse forskrifter i Kommissionens forordning (EF) nr. 889/2008 (2).

(2)

Da der bør indføres bestemmelser om produktion af økologisk gør, bør forordning (EF) nr. 889/2008 nu også gælde for gær, der anvendes som fødevarer og foderstoffer.

(3)

For at hjælpe de økologiske landbrugere med at finde tilstrækkelige foderforsyninger til deres dyr og for at gøre det lettere at omlægge arealer til økologisk produktion for at efterkomme forbrugernes stigende efterspørgsel efter økologiske produkter bør det tillades at anvende op til 100 % foderstoffer fra omlægning, der er produceret på landbrugernes egen bedrift, i økologiske dyrs foderration.

(4)

Ifølge del B i bilag VI til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 (3) var det kun tilladt at anvende enzymer, der normalt anvendes som hjælpestoffer, til økologisk forarbejdning, mens enzymer, der anvendes som tilsætningsstoffer til fødevarer skulle være anført på listen over godkendte tilsætningsstoffer til fødevarer i punkt A.1. i del A i bilag VI til nævnte forordning. Denne bestemmelse bør også indsættes i de nye gennemførelsesbestemmelser.

(5)

Da gær ikke betragtes som et landbrugsprodukt, jf. traktatens artikel 32, stk. 3, og for at gøre det muligt at mærke økologisk gær som økologisk bør bestemmelsen om beregning af ingredienser ændres. Fra den 31. december 2013 bliver det dog obligatorisk at beregne gær og gærprodukter som ingredienser af landbrugsoprindelse. Denne frist er nødvendig, for at industrien kan tilpasse sig.

(6)

Der er i nogle områder af EU tradition for på et bestemt tidspunkt af året at farve kogte æg, og da økologiske æg også kan farves og bringes i omsætning, har nogle medlemsstater anmodet om, at det tillades at anvende farver til dekorering, og et panel af uafhængige eksperter har undersøgt nogle farvestoffer og forskellige andre stoffer til desinficering og konservering af kogte æg (4) og konkluderet, at et antal naturlige farvestoffer og nogle syntetiske former for jernoxyder og jernhydroxyder kan godkendes midlertidigt. Da produktionen er lokal og sæsonbestemt, bør myndighederne dog bemyndiges til at give de fornødne godkendelser.

(7)

Som anbefalet af et panel for økologisk gær (5) bør flere produkter og stoffer, der kræves til produktion af økologisk gær, gærtilberedninger og -formuleringer, godkendes i henhold til artikel 21 i forordning (EF) nr. 834/2007. Ifølge nævnte forordnings artikel 20 må der til produktion af økologisk gær kun anvendes økologisk fremstillede substrater, og der må ikke være økologisk gær til stede i økologiske fødevarer eller økologisk foder sammen med ikkeøkologisk gær. Ekspertpanelet anbefalede dog i sine konklusioner af 10. juli 2008, at der, indtil der kan fås økologisk gærekstrakt, tillades 5 % ikkeøkologisk gærekstrakt som ekstra substrat til produktion af økologisk gær som kilde til kvælstof, fosfor, vitaminer og mineraler. I overensstemmelse med fleksibilitetsreglerne i nævnte forordnings artikel 22, stk. 2, litra e), bør der tillades 5 % ikkeøkologisk gærekstrakt til produktion af økologisk gær.

(8)

Forordning (EF) nr. 889/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Ændringerne bør anvendes fra den dato, hvor forordning (EF) nr. 889/2008 finder anvendelse.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forskriftsudvalget for Økologisk Produktion —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 889/2008 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 2, litra d), udgår.

2)

Artikel 21, stk. 1, affattes således:

»1.   Foder fra omlægning må gennemsnitligt udgøre højst 30 % af foderplanen. Når foder fra omlægning kommer fra en af bedriftens egne enheder, kan denne andel forhøjes til 100 %.«

3)

I artikel 27 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1, litra b), indsættes følgende sætning:

»enzymer, der skal anvendes som tilsætningsstoffer til fødevarer, skal dog være opført i del A i bilag VIII«.

b)

I stk. 2 indsættes som litra c):

»c)

beregnes gær og gærprodukter som ingredienser af landbrugsoprindelse fra den 31. december 2013.«

c)

Som stk. 4 indsættes:

»4.   Med henblik på traditionel farvning af skallen på kogte æg, der produceres for at blive bragt i omsætning i en bestemt periode af året, kan myndighederne tillade, at der i den pågældende periode anvendes naturlige farvestoffer og naturlige overtræksmaterialer. Godkendelsen kan omfatte syntetiske former for jernoxyder og jernhydroxyder indtil den 31. december 2013. Kommissionen og medlemsstaterne underrettes om godkendelserne.«

4)

Følgende indsættes som artikel 27a:

»Artikel 27a

Ved anvendelsen af artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 834/2007 kan følgende stoffer anvendes ved produktion, tilberedning og formulering af gær:

a)

stoffer opført i del C i bilag VIII til nærværende forordning

b)

produkter og stoffer, der er nævnt i artikel 27, stk. 1, litra b) og e), i nærværende forordning.«

5)

I afsnit II, kapitel 6, indsættes følgende som afdeling 3a:

»Afdeling 3a

Særlige produktionsregler for anvendelse af specifikke produkter og stoffer til forarbejdning, jf. artikel 22, stk. 2, litra e), i forordning (EF) nr. 834/2007

Artikel 46a

Tilsætning af ikkeøkologisk gærekstrakt

Hvis betingelserne i artikel 22, stk. 2, litra e), i forordning (EF) nr. 834/2007 er til stede, er det tilladt at tilsætte op til 5 % ikkeøkologisk gærekstrakt eller -autolysat til substratet (beregnet som tørstof) til produktion af økologisk gær, hvis det ikke er muligt at få økologisk gærekstrakt eller -autolysat.

Senest den 31. december 2013 vil det igen blive undersøgt, om situationen har ændret sig med hensyn til økologisk gærekstrakt eller -autolysat, så denne bestemmelse kan ophæves.«

6)

Bilag VIII ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2009.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 189 af 20.7.2007, s. 1.

(2)  EUT L 250 af 18.9.2008, s. 1.

(3)  EFT L 198 af 22.7.1991, s. 1. Forordning (EØF) nr. 2092/91 ophæves ved forordning (EF) nr. 834/2007 fra 1.1.2009.

(4)  Anbefalinger fra gruppen af uafhængige eksperter vedrørende en ansøgning om farvestoffer til farvning af skallerne på økologiske påskeæg — www.organic-farming.europa.eu.

(5)  Anbefalinger fra gruppen af uafhængige eksperter vedrørende bestemmelser om økologisk gær — www.organic-farming.europa.eu.


BILAG

I bilag VIII til forordning (EF) nr. 889/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag VIII affattes titlen således:

2)

Følgende indsættes som del C:

»DEL C —   HJÆLPESTOFFER TIL PRODUKTION AF GÆR OG GÆRPRODUKTER

Navn

Primærgær

Gærtilberedninger/-formuleringer

Særlige betingelser

Calciumchlorid

X

 

 

Kuldioxid

X

X

 

Citronsyre

X

 

Til regulering af pH-værdien ved gærproduktionen

Mælkesyre

X

 

Til regulering af pH-værdien ved gærproduktionen

Nitrogen

X

X

 

Oxygen

X

X

 

Kartoffelstivelse

X

X

Til filtrering

Natriumcarbonat

X

X

Til regulering af pH-værdien

Vegetabilske olier

X

X

Indfedtnings-, slip- eller antiskumningsmiddel«


Top