EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1053

Den Europæiske Centralbanks forordning (EF) nr. 1053/2008 af 23. oktober 2008 om midlertidige ændringer af reglerne om belånbar sikkerhed (ECB/2008/11)

OJ L 282, 25.10.2008, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1053/oj

25.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 282/17


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EF) Nr. 1053/2008

af 23. oktober 2008

om midlertidige ændringer af reglerne om belånbar sikkerhed

(ECB/2008/11)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 105, stk. 2, første led, og artikel 110, og

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 34.1, første led, sammenholdt med artikel 3.1, første led, samt artikel 18.2, og

og ud fra følgende betragtninger:

(1)

For midlertidigt at øge likviditetsforsyningen til modparter for Eurosystemets pengepolitiske operationer, bør der ske en udvidelse af kriterierne for afgørelse af belånbarheden af sikkerheder, som af modparter i Eurosystemets pengepolitiske operationer kan stilles i forhold til Eurosystemet for opnåelse af likviditet. Kriterierne for afgørelse af belånbar sikkerhed er fastlagt i retningslinje ECB/2000/7 af 31. august 2000 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (1).

(2)

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) besluttede den 15. oktober midlertidigt at udvide reglerne om belånbar sikkerhed for Eurosystemets operationer. Styrelsesrådet besluttede endvidere, at ikrafttrædelsestidspunktet for beslutningen samt eventuelle andre foranstaltninger vedrørende de udvidede godkendelseskriterier ville blive meddelt snarest muligt.

(3)

For at gennemføre den nævnte beslutning således, at den gælder umiddelbart, er det nødvendigt at anvende en forordning, som ikke kræver yderligere gennemførelsesforanstaltninger fra de nationale centralbanker i de medlemsstater, som har indført euroen (i det følgende benævnt »NCB’er«). Denne forordning vil være gældende i en begrænset periode og vil blive erstattet af en ECB retningslinje, —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Udvidelse af visse kriterier for belånbar sikkerhed

1.   Kriterierne for belånbar sikkerhed i bilag I i retningslinje ECB/2000/7 (i det følgende benævnt »Dokumentationsgrundlaget«) udvides som det fremgår af artikel 2 til 7.

2.   I tilfælde af uoverensstemmelse mellem denne forordning og Dokumentationsgrundlaget, således som dette er gennemført nationalt af NCB’erne, skal førstnævnte være afgørende. NCB’erne skal fortsat anvende alle bestemmelser i Dokumentationsgrundlaget som hidtil, medmindre andet er bestemt i denne forordning.

Artikel 2

Godkendelse af sikkerhed denomineret i amerikanske dollar, britiske pund eller japanske yen som belånbar sikkerhed

1.   Omsættelige gældsinstrumenter som angivet i afsnit 6.2.1 i Dokumentationsgrundlaget, der er denomineret i amerikanske dollar, britiske pund eller japanske yen er belånbar sikkerhed i henseende til Eurosystemets pengepolitiske operationer, såfremt i) de er udstedt og opbevaret/afviklet i euroområdet, og ii) udstederen er etableret i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

2.   Eurosystemet pålægger alle sådanne omsættelige gældsinstrumenter en yderligere haircut på 8 %.

Artikel 3

Godkendelse af syndikerede lån underlagt lovgivningen i England og Wales som belånbar sikkerhed

1.   Syndikerede lån som angivet i sektion 6.2.2 i Dokumentationsgrundlaget, som er underlagt lovgivningen i England og Wales, er belånbar sikkerhed i henseende til Eurosystemets pengepolitiske operationer.

2.   Desuden ændres kravet i afsnit 6.2.2 i Dokumentationsgrundlaget, hvorefter det totale antal af gældende lovgivninger, som gælder for: i) modparten, ii) kreditor, iii) debitor, iv) (i givet fald) garant, v) aftalen om gældsfordringen og vi) mobiliseringsaftalen, ikke må være højere end to, således at i tilfælde af sådanne syndikerede lån, at antallet af gældende lovgivninger ikke må være højere end tre.

Artikel 4

Godkendelse af gældsinstrumenter udstedt af kreditinstitutter, som handles på visse ikke-regulerede markeder, som belånbar sikkerhed

1.   Gældsinstrumenter udstedt af kreditinstitutter, som handles på visse af ECB angivne ikke-regulerede markeder er belånbar sikkerhed i henseende til Eurosystemets pengepolitiske operationer.

2.   Eurosystemet pålægger alle sådanne gældsinstrumenter en yderligere haircut på 5 %.

Artikel 5

Godkendelse af sikkerhed med en kreditvurdering »BBB« eller mere som belånbar sikkerhed

1.   Eurosystemets mindstekrav til bedømmelse af kreditkvaliteten for aktiver som belånbar sikkerhed i henseende til Eurosystemets pengepolitiske operationer skal svare til en »BBB«-kreditvurdering. Denne ændring af kravet til bedømmelsen af kreditkvaliteten gælder for såvel omsættelige som ikke-omsættelige aktiver, med undtagelse af værdipapirer af asset-backed typen, som angivet i afsnit 6.3 i Dokumentationsgrundlaget. For disse skal kravet om en høj kreditkvalitet stadig være gældende.

2.   Eurosystemet pålægger alle belånbare aktiver med en kreditvurdering under »A-« en yderligere haircut på 5 %.

Artikel 6

Godkendelse af efterstillede aktiver med tilstrækkelige garantier som belånbar sikkerhed

1.   Kravet om, at omsættelige aktiver ikke må være efterstillet for at kunne udgøre belånbar sikkerhed i henseende til Eurosystemets pengepolitiske operationer, som angivet i afsnit 6.2.1 i Dokumentationsgrundlaget, gælder ikke i tilfælde, hvor en finansiel sund garant stiller en ubetinget og uigenkaldelig anfordringsgaranti for disse aktiver, som nærmere angivet i afsnit 6.3.2 i Dokumentationsgrundlaget.

2.   Eurosystemet pålægger alle disse aktiver med en ekstra haircut på 10 %, med en yderligere 5 % nedskrivning af værdien i tilfælde af en teoretisk vurdering.

Artikel 7

Godkendelse af tidsindskud fra modparter som belånbar sikkerhed

Tidsindskud fra godkendte modparter som angivet i afsnit 3.5 i Dokumentationsgrundlaget er belånbar sikkerhed for alle Eurosystemets markedsoperationer.

Artikel 8

Yderligere gennemførelsesbestemmelser

Styrelsesrådet har delegeret sin kompentence til at træffe yderligere beslutninger, der er nøvendige for at gennemføre sin beslutning af 15. oktober 2008, til Direktionen.

Artikel 9

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne forordning træder i kraft den 25. oktober 2008. Artikel 2 og 3 gælder fra den 14. november 2008.

2.   Forordningen er gældende indtil den 30. november 2008.

3.   Forordningen offentliggøres straks på ECB’s websted.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 23. oktober 2008.

For ECB’s Styrelsesråd

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EFT L 310 af 11.12.2000, s. 1.


Top