EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1024

Kommissionens forordning (EF) nr. 1024/2008 af 17. oktober 2008 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab

OJ L 277, 18.10.2008, p. 23–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 054 P. 202 - 208

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1024/oj

18.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/23


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1024/2008

af 17. oktober 2008

om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. december 2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab (1), særlig artikel 5, stk. 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I EU-handlingsplanen for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) (2) beskrives en række foranstaltninger til afhjælpning af problemet med ulovlig skovhugst og dermed forbunden handel. I handlingsplanen foreslås en licensordning for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (i det følgende benævnt »FLEGT-licensordning«) for at sikre, at kun lovligt fældet træ importeres fra de lande, der deltager i ordningen.

(2)

Inden for rammerne af denne ordning agter Fællesskabet at indgå frivillige partnerskabsaftaler med lande og regionale organisationer (FLEGT-partnerlande). Trævarer, der eksporteres fra FLEGT-partnerlande til Fællesskabet, bør være omfattet af en FLEGT-licens udstedt af den licensudstedende myndighed i det pågældende land. FLEGT-licensen bør — som fastsat i den respektive frivillige FLEGT-partnerskabsaftale — godtgøre de omfattede trævarers lovlighed.

(3)

Forordning (EF) nr. 2173/2005 fastsætter EU-procedurer for gennemførelse af FLEGT-licensordningen og indeholder bl.a. krav om, at trævarer med oprindelse i FLEGT-partnerlande, som importeres til Fællesskabet, ledsages af en FLEGT-licens.

(4)

For at sikre, at FLEGT-licensordningen er effektiv, bør de kompetente myndigheder kontrollere, at trævarer, som angives til overgang til fri omsætning i Fællesskabet, er ledsaget af en FLEGT-licens. FLEGT-licensen bør godkendes, under forudsætning af at visse betingelser er opfyldt.

(5)

Derfor er det nødvendigt at fastsætte nærmere bestemmelser for betingelserne for godkendelse af FLEGT-licensen.

(6)

For at sikre, at FLEGT-licenserne behandles ensartet af medlemsstatsmyndighederne, er det nødvendigt at definere, hvilke oplysninger der skal findes i licensen. Det er desuden nødvendigt at specificere et standardformat for FLEGT-licenser for at gøre det lettere at foretage en effektiv kontrol.

(7)

Af hensyn til den internationale tømmerhandels konkurrenceevne vil det i forbindelse med gennemførelsen af FLEGT-licensordningen være nødvendigt at sikre, at procedurer vedrørende overgangen til fri omsætning for trævarer med FLEGT-licens ikke forsinker importprocedurerne unødigt. Derfor er det nødvendigt at fastsætte procedurer for kontrol og godkendelse af FLEGT-licensen, der er så enkle og praktiske som muligt, uden at systemets pålidelighed kompromitteres.

(8)

I forbindelse med Lissabon-dagsordenen har Fællesskabet og medlemsstaterne forpligtet sig til at øge konkurrenceevnen for virksomheder, der driver forretninger i EU. I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2004/387/EF af 21. april 2004 om interoperabel levering af paneuropæiske e-forvaltningstjenester til offentlige myndigheder, virksomheder og borgere (Idabc) (3) skal Kommissionen og medlemsstaterne levere effektive og interoperable informations- og kommunikationssystemer til udveksling af oplysninger mellem offentlige myndigheder og Fællesskabets borgere.

(9)

Beskyttelsen af fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger er fastsat i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (4), som finder fuld anvendelse på behandling af personoplysninger i denne forordning, navnlig behandlingen af personoplysninger i licenser.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra udvalget for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

GENSTAND OG DEFINITIONER

Artikel 1

Denne forordning indeholder gennemførelsesbestemmelser for den i artikel 5 i forordning (EF) nr. 2173/2005 fastsatte ordning med importlicenser for trævarer.

Artikel 2

Ved anvendelsen af denne forordning gælder følgende definitioner ud over definitionerne i forordning (EF) nr. 2173/2005:

1)

»forsendelse«: en mængde trævarer, jf. bilag II og III i forordning (EF) nr. 2173/2005, som er omfattet af en FLEGT-licens og afsendt fra et partnerland af en afsender eller speditør, og som ved toldkontrollen angives til overgang til fri omsætning

2)

»elektronisk licens«: en FLEGT-licens i digitalt format, som kan forelægges eller behandles elektronisk, og som indeholder alle de påkrævede oplysninger i de felter, som er angivet i bilaget

3)

»papirbaseret licens«: en FLEGT-licens, som overholder det format, der er angivet i bilaget

4)

»kompetent(e) myndighed(er)«: den eller de myndigheder, som medlemsstaterne har udpeget til at modtage, godkende og kontrollere FLEGT-licenser.

KAPITEL II

KRAV VEDRØRENDE FLEGT-LICENSER

Artikel 3

1.   En FLEGT-licens (i det følgende benævnt »licens«) kan være papirbaseret eller elektronisk.

2.   Kommissionen fremsender et prøveeksemplar af licensen eller de tekniske specifikationer for denne, som de enkelte partnerlande har udarbejdet, til de kompetente myndigheder og toldmyndighederne i hver medlemsstat.

Artikel 4

Anvendelse af en licens berører ikke eventuelle andre formaliteter vedrørende varers bevægelighed i Fællesskabet.

Artikel 5

De kompetente myndigheder eller toldmyndighederne i den medlemsstat, hvor forsendelsen angives til overgang til fri omsætning, kan kræve licensen oversat til det officielle sprog eller et af de officielle sprog i den pågældende medlemsstat.

De hermed forbundne omkostninger afholdes af importøren.

KAPITEL III

GODKENDELSE OG KONTROL

Artikel 6

1.   Licensen indsendes til de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor den af licensen omfattede forsendelse angives til overgang til fri omsætning.

2.   De i stk. 1 omtalte kompetente myndigheder underretter i overensstemmelse med de gældende nationale procedurer straks toldmyndighederne om godkendelsen af licensen.

3.   En licens anses for ugyldig, hvis datoen for dens indsendelse er senere end den udløbsdato, der er angivet i licensen.

4.   En licens, der er indgivet, før den deraf omfattede forsendelse er ankommet, kan godkendes, hvis licensen overholder kravene i artikel 7, og der vurderes ikke at være behov for yderligere kontrol i henhold til artikel 10, stk. 1.

5.   Såfremt der vurderes at være behov for yderligere kontrol af licensen eller forsendelsen, jf. artikel 9 og 10, kan licensen først godkendes efter at have gennemgået den yderligere kontrol på tilfredsstillende vis.

Artikel 7

1.   Papirbaserede licenser skal være i overensstemmelse med det tilsvarende prøveeksemplar.

2.   Såvel papirbaserede som elektroniske licenser skal indeholde de oplysninger, som fremgår af bilaget i overensstemmelse med de deri angivne vejledende bemærkninger.

Artikel 8

1.   Sletning eller rettelser i en licens accepteres ikke, medmindre sådanne sletninger eller rettelser er valideret af den licensudstedende myndighed.

2.   Forlængelse af gyldigheden af en licens accepteres ikke, medmindre den er valideret af den licensudstedende myndighed.

3.   Duplikat- eller erstatningslicenser accepteres ikke, medmindre de er udstedt og valideret af den licensudstedende myndighed.

4.   En licens accepteres ikke, hvis det, eventuelt efter afgivelse af yderligere oplysninger i henhold til artikel 9 eller yderligere kontrol i henhold til artikel 10, fastslås, at licensen ikke svarer til forsendelsen.

Artikel 9

Hvis der består tvivl om, hvorvidt en licens eller en duplikat- eller erstatningslicens kan accepteres, kan de kompetente myndigheder anmode de licensudstedende myndigheder i partnerlandet om yderligere oplysninger.

En kopi af den pågældende licens eller af duplikat- eller erstatningslicensen kan fremsendes sammen med anmodningen.

Artikel 10

1.   Hvis det vurderes, at yderligere kontrol af forsendelsen er nødvendig, før de kompetente myndigheder kan afgøre, om en licens kan accepteres, kan der gennemføres kontrol af, hvorvidt den pågældende forsendelse er i overensstemmelse med oplysningerne vedrørende licensen og eventuelt med den respektive licens, som findes hos den licensudstedende myndighed.

2.   Hvis mængden eller vægten af trævarerne i den forsendelse, der angives til overgang til fri omsætning, ikke afviger mere end 10 % fra den mængde eller vægt, der er angivet i den tilsvarende licens, anses forsendelsen for at være i overensstemmelse med oplysningerne i licensen for så vidt angår mængde og vægt.

Artikel 11

1.   Der skal henvises til det licensnummer, som omfatter trævarer, der er underlagt toldangivelse med henblik på overgang til fri omsætning, i rubrik 44 i det administrative enhedsdokument, som anvendes til denne angivelse.

Hvis toldangivelsen foretages på edb, angives henvisningen i den relevante rubrik.

2.   Trævarer må først overgå til fri omsætning, når proceduren i artikel 6, stk. 2, er gennemført.

Artikel 12

Hvis de kompetente myndigheder er adskilt fra toldmyndighederne, kan medlemsstaterne uddelegere specifikke funktioner fra de kompetente myndigheder til toldmyndighederne.

Kommissionen underrettes om en sådan uddelegering.

Artikel 13

De procedurer, der er beskrevet i dette kapitel, udføres i samarbejde mellem de kompetente myndigheder og toldmyndighederne.

KAPITEL IV

ELEKTRONISKE SYSTEMER

Artikel 14

1.   Medlemsstater kan anvende elektroniske systemer til udveksling og registrering af de data, der findes i licenser.

2.   De i stk. 1 omtalte elektroniske systemer skal sikre dataudvekslingen mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder og toldmyndigheder og mellem de kompetente myndigheder og toldmyndighederne på den ene side og Kommissionen eller partnerlandenes licensudstedende myndighed på den anden.

3.   Medlemsstaterne tager i forbindelse med etableringen af elektroniske systemer faktorer som komplementaritet, kompatibilitet og interoperabilitet i betragtning. Desuden tages Kommissionens vejledning i betragtning.

Artikel 15

De elektroniske systemer, der henvises til i artikel 14, stk. 1, kan bl.a. omfatte følgende:

a)

en procedure for modtagelse og registrering af de data, der findes i licenser

b)

en procedure for udveksling af de data, der findes i licenser

c)

en metode til opbevarelse af de data, der findes i licenser.

KAPITEL V

DATABESKYTTELSE

Artikel 16

Denne forordning opretholder og griber på ingen måde ind i beskyttelsesniveauet for fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger i henhold til fællesskabslovgivningen og national lovgivning, og den ændrer navnlig ikke de forpligtelser og rettigheder, der er fastsat i direktiv 95/46/EF. Beskyttelsen af personer i forbindelse med behandlingen af personoplysninger skal sikres, navnlig for så vidt angår enhver videregivelse af eller underretning om personoplysninger i en licens.

KAPITEL VI

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 17

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den dato, hvor første ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 2173/2005, vedtaget i henhold til artikel 10 i nævnte forordning, finder anvendelse.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2008.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 347 af 30.12.2005, s. 1.

(2)  KOM(2003) 251 endelig.

(3)  EUT L 144 af 30.4.2004, s. 65. Berigtiget i EUT L 181 af 18.5.2004, s. 25.

(4)  EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.


BILAG

(Det i artikel 2, stk. 3, foreskrevne format)

Image

Image

Image


Top