Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0507

Kommissionens forordning (EF) nr. 507/2008 af 6. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1673/2000 om den fælles markedsordning for hør og hamp bestemt til fiberproduktion (kodificeret udgave)

OJ L 149, 7.6.2008, p. 38–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 275 - 291

No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; ophævet ved 32016R1237

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/507/oj

7.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 149/38


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 507/2008

af 6. juni 2008

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1673/2000 om den fælles markedsordning for hør og hamp bestemt til fiberproduktion

(kodificeret udgave)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1673/2000 af 27. juli 2000 om den fælles markedsordning for hør og hamp bestemt til fiberproduktion (1), særlig artikel 9,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15. december 1998 om den agromonetære ordning for euroen (2), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2001 af 5. februar 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1673/2000 om den fælles markedsordning for hør og hamp bestemt til fiberproduktion (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (4). Forordningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Der skal fastsættes gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1673/2000, som blandt andet indfører foranstaltninger vedrørende det indre marked i sektoren for hør og hamp, herunder støtte til de godkendte første virksomheder, der forarbejder hør- og hampestrå, og til de landbrugere, der lader stråene forarbejde for egen regning.

(3)

Det er nødvendigt at fastlægge dels betingelserne for godkendelsen af de første forarbejdningsvirksomheder, dels de forpligtelser, der skal overholdes af de landbrugere, der lader stråene forarbejde for egen regning. Ligeledes bør der ske en præcisering af hovedelementerne i købs-/salgskontrakterne for strå, i forarbejdningstilsagnet og i forarbejdningskontrakten som omhandlet i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1673/2000.

(4)

Visse første hørstråforarbejdende virksomheder fremstiller hovedsagelig lange hørfibre, men i anden række også korte hørfibre med et højt indhold af urenheder og skæver. Da der ikke findes et passende udstyr til at rense disse biprodukter, er det en anden virksomhed, der får til opgave at rense de korte fibre. Under sådanne omstændigheder bør en rensning betragtes som en forarbejdning af korte hørfibre udført af en godkendt første forarbejdningsvirksomhed. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastsætte de betingelser, som de pågældende virksomheder skal overholde, blandt andet med henblik på kontrol.

(5)

For at sikre at de pågældende produkter er støtteberettigede, er det nødvendigt, jf. del II, afsnit II, kapitel I, i Kommissionens forordning (EF) nr. 796/2004 af 21. april 2004 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende krydsoverensstemmelse, graduering og det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere (5).

(6)

For at sikre en tilfredsstillende administrativ forvaltning, hvorved der tages hensyn til de særlige vilkår, der gælder for hør- og hampemarkederne, er det hensigtsmæssigt at fastsætte den periode, hvori hør- og hampestrå bestemt til fiberproduktion kan forarbejdes og i givet fald markedsføres.

(7)

Såfremt medlemsstaten beslutter at yde støtte til korte hørfibre eller hampefibre, der indeholder mere end 7,5 % urenheder og skæver, bør der fastsættes en beregningsmetode, hvorved den fremstillede mængde reduceres til en mængde, som er ækvivalent med en mængde med 7,5 % urenheder og skæver.

(8)

For at sikre, at stabiliseringsordningen fungerer tilfredsstillende, bør det fastsættes, at de fibermængder, for hvilke der kan ydes forarbejdningsstøtte for et produktionsår, begrænses til resultatet af multiplikationen af det antal hektar, der er omfattet af en forarbejdningskontrakt eller et forarbejdningstilsagn, med en enhedsmængde pr. hektar. Medlemsstaten fastsætter denne enhedsmængde ud fra de nationale garantimængder og antallet af dyrkede hektar.

(9)

På baggrund af variationerne i de nationale garantimængder som følge af den fleksibilitet, der er indført ved artikel 3 i forordning (EF) nr. 1673/2000, bør der fastsættes regler for beregningen af nævnte nationale garantimængder for hvert produktionsår, der også tager hensyn til de justeringer, der eventuelt måtte blive nødvendige for at sikre en passende fordeling af de nationale garantimængder mellem forarbejdningsstøttemodtagerne.

(10)

Det er en forudsætning for ydelse af forarbejdningsstøtte, at der indgås en kontrakt eller gives et tilsagn som omhandlet i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1673/2000. Endvidere bør medlemsstaten i passende tid fastsætte overførslerne mellem nationale garantimængder samt enhedsmængderne pr. hektar på basis af de arealer, der er omfattet af en kontrakt eller et tilsagn. Det bør fastsættes, at virksomhederne, når forarbejdningen indledes, tilsender medlemsstatens kompetente myndigheder relevante oplysninger om disse kontrakter eller tilsagn. For at handelen kan foregå med en vis fleksibilitet, bør der være nogle begrænsede muligheder for at overdrage kontrakterne indbyrdes mellem godkendte første forarbejdningsvirksomheder.

(11)

For at støtteordningen kan administreres tilfredsstillende, er det nødvendigt at angive, hvilke oplysninger de erhvervsdrivende skal fremsende til medlemsstatens kompetente myndigheder, samt hvilke meddelelser medlemsstaterne skal fremsende til Kommissionen.

(12)

Til administration af en ordning baseret på støtte ydet i forhold til de fibermængder, der er fremstillet i en periode på 22 måneder, er det hensigtsmæssigt at træffe bestemmelse om, at der ved indledning af forarbejdningen for et produktionsår indgives en støtteansøgning for de fibre, der fremstilles, og at disse fibermængder derefter angives med regelmæssige mellemrum.

(13)

Da det er muligt at justere de nationale garantimængder og enhedsmængderne pr. hektar, kendes de samlede støtteberettigede fibermængder først, når forarbejdningen er afsluttet. Det er derfor nødvendigt at fastsætte, at der kan udbetales forskud på støtten til de godkendte første forarbejdningsvirksomheder på basis af de periodevist fremstillede fibermængder. For at sikre, at skyldige beløb tilbagebetales i tilfælde af konstaterede uregelmæssigheder, bør der i forbindelse med forskuddenes udbetaling stilles en sikkerhed. Denne sikkerhedsstillelse skal opfylde visse af de betingelser, der er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85 af 22. juli 1985 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen for sikkerhedsstillelse for landbrugsprodukter (6).

(14)

Den supplerende støtte, der er fastsat i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1673/2000, ydes kun for arealer, hvis stråproduktion er omfattet af en støtte til forarbejdning af lange hørfibre. Det er derfor relevant at indføre et mindsteudbytte pr. hektar for lange hørfibre, der er omfattet af et tilsagn eller en kontrakt, således at det kan fastslås, hvorvidt ovennævnte betingelse er opfyldt.

(15)

Det er for at sikre en formelt rigtig forarbejdning nødvendigt med et system med administrativ kontrol og kontrol på stedet. Det bør præciseres, hvilke hovedelementer der skal kontrolleres, og hvilket antal af kontroller der som minimum bør foretages i hvert produktionsår.

(16)

Det bør fastsættes, hvilke konsekvenser eventuelle konstaterede uregelmæssigheder får. Disse konsekvenser bør være af et sådant omfang, at de kan forebygge enhver form for ulovlig anvendelse af fællesskabsstøtte, samtidig med at proportionalitetsprincippet overholdes.

(17)

For at fibrenes fremstillingstidspunkt kan ligge så nært som muligt op ad den udløsende begivenhed for omregningskursen vedrørende forskuddene og forarbejdningsstøtten, anses den udløsende begivenhed for at være den sidste dag i hver af de perioder, der er fastsat for meddelelse af de fremstillede fibermængder.

(18)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Naturfibre —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål og produktionsår

1.   Denne forordning fastsætter gennemførelsesbestemmelserne til forordning (EF) nr. 1673/2000 om den fælles markedsordning for hør og hamp bestemt til fiberproduktion.

2.   Produktionsåret begynder den 1. juli og slutter den 30. juni.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»tilknyttet forarbejdningsvirksomhed«: en landbruger, som i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, tredje afsnit, litra b), i forordning (EF) nr. 1673/2000 har indgået en forarbejdningskontrakt med en godkendt første forarbejdningsvirksomhed med henblik på fremstilling af fibre fra strå, som han ejer

b)

»lange hørfibre«: hørfibre, der er fremkommet ved en fuldstændig adskillelse af fibrene og stængelens træagtige dele, som efter skætningen udgøres af taver på i gennemsnit mindst 50 cm samlet parallelt i bundter eller lag

c)

»korte hørfibre«: andre hørfibre end de under litra b) omhandlede, fremkommet ved en mindst delvis adskillelse af fibrene og stængelens træagtige dele

d)

»hampefibre«: fibre af hamp, fremkommet ved en mindst delvis adskillelse af fibrene og stængelens træagtige dele.

Artikel 3

Godkendelse af første forarbejdningsvirksomheder

1.   En første forarbejdningsvirksomhed skal for at opnå godkendelse indgive en ansøgning til den kompetente myndighed, som mindst omfatter følgende:

a)

en beskrivelse af virksomheden og af hele den række af produkter, der følger af forarbejdningen af hør- og hampestrå

b)

en beskrivelse af forarbejdningsanlæg og -materiel med stedsangivelse og de tekniske specifikationer for:

i)

deres energiforbrug samt de maksimale mængder af hør- og hampestrå, der kan forarbejdes pr. time og pr. år

ii)

de maksimale mængder af lange hørfibre, korte hørfibre og hampefibre, der kan fremstilles pr. time og pr. år

iii)

de vejledende mængder af hør- og hampestrå, der kræves til fremstilling af 100 kg af hvert af de i litra a) nævnte produkter

c)

en beskrivelse af lageranlæg med stedsangivelse og angivelse af deres kapacitet i tons hør- eller hampestrå og -fibre.

2.   Ansøgningen om godkendelse omfatter forpligtelsen til på tidspunktet for ansøgningens indgivelse:

a)

at have særskilte lagre for hvert produktionsår og hver høstmedlemsstat for hørstrå, hampestrå, lange hørfibre, korte hørfibre og hampefibre svarende til:

i)

alle købs-/salgskontrakter og forarbejdningstilsagn

ii)

hver enkelt forarbejdningskontrakt, der er indgået med tilknyttede forarbejdningsvirksomheder

iii)

alle andre leverandører og i givet fald de partier af fibre, der er fremstillet af strå nævnt i nr. i), men som ikke skal gøres til genstand for ansøgning om støtte

b)

at føre et lagerregnskab, dagligt eller pr. parti, der er forskriftsmæssigt knyttet til finansbogholderiet, og registrere oplysninger efter forskrifterne i stk. 5 samt de bilag, som medlemsstaterne kræver af hensyn til kontrollen

c)

at anmelde enhver ændring af de i stk. 1 nævnte elementer til den kompetente myndighed

d)

at underkaste sig enhver kontrol, der er fastsat som led i anvendelsen af støtteordningen i forordning (EF) nr. 1673/2000.

3.   Efter kontrollen på stedet af overensstemmelsen af de oplysninger, der omhandles i stk. 1, giver den kompetente myndighed den første forarbejdningsvirksomhed en godkendelse vedrørende de fibertyper, der kan fremstilles på betingelser, som giver ret til støtte, og tildeler den et godkendelsesnummer.

Godkendelsen gives inden to måneder efter ansøgningens indgivelse.

Ved ændring af en eller flere af de oplysninger, der omhandles i stk. 1, bekræfter eller justerer den kompetente myndighed godkendelsen, om nødvendigt efter en kontrol på stedet, i måneden efter den måned, hvori ændringen er meddelt. Dog kan en justering af de fibertyper, for hvilke godkendelsen er givet, først få virkning fra det efterfølgende produktionsår.

4.   Inden for rammerne af godkendelsen af en første forarbejdningsvirksomhed for lange hørfibre og samtidig for korte hørfibre kan medlemsstaten på betingelserne i dette stykke, og hvis den finder, at kontrolbetingelserne er tilfredsstillende, tillade rensning af korte hørfibre med henblik på overholdelse af den grænse for urenheder og skæver, der er anført i artikel 2, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1673/2000.

I dette tilfælde anfører den første forarbejdningsvirksomhed i den i stk. 1 nævnte ansøgning om godkendelse, at den har til hensigt at benytte bestemmelserne i nærværende stykke.

Tilladelsen kan kun gives til højst to virksomheder, der renser korte hørfibre, for hver godkendt første forarbejdningsvirksomhed og for hvert produktionsår.

Den godkendte første forarbejdningsvirksomhed forelægger for hvert produktionsår inden den 1. februar den kompetente myndighed en rensningskontrakt, hvori der som minimum anføres følgende:

a)

datoen for indgåelsen og angivelse af det produktionsår, der er berørt af den høst af strå, som fibrene stammer fra

b)

den første forarbejdningsvirksomheds godkendelsesnummer og — for den virksomhed, der renser korte hørfibre — navn, firmanavn, adresse og anlæggets beliggenhed

c)

angivelse af, at den virksomhed, der renser korte hørfibre, giver tilsagn om:

i)

at den har særskilte lagre for hver enkelt rensningskontrakt for henholdsvis rensede og ikke-rensede korte hørfibre

ii)

at den dagligt fører et lagerregnskab, hvori der for hver enkelt rensningskontrakt særskilt angives de indgåede mængder af ikke-rensede korte hørfibre og de fremstillede mængder af rensede korte hørfibre samt de respektive oplagrede mængder

iii)

at den opbevarer de bilag, som medlemsstaten forlanger med henblik på kontrol, og at den underkaster sig enhver kontrol, der er fastsat som led i anvendelsen af denne forordning.

Rensningsvirksomhedens tilsagn i henhold til litra c) betragtes som et tilsagn fra den første forarbejdningsvirksomhed i henhold til dennes godkendelse.

5.   De godkendte første forarbejdningsvirksomheders lagerregnskaber omfatter for hver dag eller hvert parti og for hver af de kategorier af strå og for hver af de typer af fibre, for hvilke der er særskilte lagre:

a)

de mængder, der indgår i virksomheden i henhold til hver kontrakt eller hvert tilsagn nævnt i artikel 5, og i givet fald fra hver enkelt af de øvrige leverandører

b)

mængderne af forarbejdet strå og mængderne af fremstillede fibre

c)

et skøn over og en begrundelse for tab og ødelagte mængder

d)

de mængder, der udgår fra virksomheden, opdelt på modtagere

e)

en lageropgørelse for hvert enkelt lageranlæg.

Hvad angår de strå og fibre, der er indgået i eller udgået fra virksomheden, og som ikke er omfattet af en kontrakt eller et tilsagn, som nævnt i artikel 5, skal den godkendte første forarbejdningsvirksomhed for hver parti råde over en leverings- eller overtagelsesattest fra leverandøren eller modtageren eller ethvert andet tilsvarende dokument, som medlemsstaten accepterer. Den godkendte første forarbejdningsvirksomhed registrerer alle leverandørers og modtageres navne, firmabetegnelser og adresser.

6.   Et parti er en bestemt mængde hørstrå eller hampestrå, der nummereres ved ankomsten til de forarbejdnings- eller lageranlæg, der er nævnt i stk. 1.

Et parti kan kun vedrøre en enkelt købs-/salgskontrakt for strå eller et forarbejdningstilsagn eller en forarbejdningskontrakt som omhandlet i artikel 5.

Artikel 4

Den tilknyttede forarbejdningsvirksomheds forpligtelser

Den tilknyttede forarbejdningsvirksomhed skal:

a)

have en forarbejdningskontrakt med en godkendt første forarbejdningsvirksomhed vedrørende lange hørfibre, korte hørfibre og/eller hampefibre

b)

føre et register, der fra det pågældende produktionsårs begyndelse og for hver berørt dag omfatter følgende oplysninger:

i)

de for hver forarbejdningskontrakt fremstillede mængder af hør- eller hampestrå, bestemt til produktion af fibre, og de leverede mængder

ii)

de fremstillede mængder af lange hørfibre, korte hørfibre og/eller hampefibre

iii)

de mængder af lange hørfibre, korte hørfibre og/eller hampefibre, der er solgt eller overdraget, med angivelse af modtagerens navn og adresse

c)

opbevare de bilag, som medlemsstaterne kræver af hensyn til kontrollen, og

d)

forpligte sig til at lade sig underkaste alle kontrolforanstaltninger, der gælder som led i anvendelsen af denne støtteordning.

Artikel 5

Kontrakter

1.   I en købs-/salgskontrakt for strå, et forarbejdningstilsagn og en forarbejdningskontrakt som nævnt i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1673/2000 skal der som minimum anføres følgende:

a)

datoen for indgåelsen og angivelse af det berørte produktionsår for hver høst

b)

den første forarbejdningsvirksomheds godkendelsesnummer, landbrugerens identifikationsnummer i det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 (7), samt disses navne og adresser

c)

identifikation af de pågældende marker i overensstemmelse med den ordning for markidentifikation, der er fastsat i det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem

d)

de arealer, der berøres af dels hør bestemt til fiberproduktion, dels hamp bestemt til fiberproduktion.

2.   Inden den 1. januar i det pågældende produktionsår kan købs-/salgskontrakten for strå eller forarbejdningskontrakten overdrages til en anden godkendt første forarbejdningsvirksomhed end den, der oprindelig indgik kontrakten, ved en aftale undertegnet af landbrugeren og de godkendte første forarbejdningsvirksomheder, som henholdsvis overdrager og erhverver.

Efter den 1. januar i det pågældende produktionsår kan den i første afsnit nævnte overdragelse af kontrakter kun ske, hvis der er behørigt begrundede ekstraordinære årsager hertil, og hvis medlemsstaten giver sin tilladelse.

Artikel 6

Oplysninger, som de erhvervsdrivende skal give

1.   De godkendte første forarbejdningsvirksomheder samt de tilknyttede forarbejdningsvirksomheder tilsender inden den af medlemsstaten fastsatte frist, dog senest den 20. september efter det pågældende produktionsårs begyndelse, den kompetente myndighed:

a)

en liste over de købs-/salgskontrakter, forarbejdningstilsagn og forarbejdningskontrakter, der er nævnt i artikel 5, som for det nævnte produktionsår er opdelt mellem hør og hamp, med angivelse af landbrugerens identifikationsnummer i det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem samt de berørte marker

b)

en erklæring vedrørende de samlede hørarealer og de samlede hampearealer, der berøres af købs-/salgskontrakter, forarbejdningstilsagn og forarbejdningskontrakter.

Dog kan medlemsstaten i stedet for listen i første afsnit, litra a), kræve en kopi af hvert enkelt af de pågældende dokumenter.

Hvis visse forarbejdningskontrakter eller -tilsagn vedrører arealer, der ligger i en anden medlemsstat end den, hvori den første forarbejdningsvirksomhed er godkendt, fremsender virksomheden ligeledes de i første afsnit omhandlede oplysninger om de berørte arealer til den medlemsstat, hvori høsten har fundet sted.

2.   For de første seks måneder af produktionsåret og derefter for hver periode på fire måneder giver de første godkendte forarbejdningsvirksomheder samt de tilknyttede forarbejdningsvirksomheder inden udgangen af den efterfølgende måned den kompetente myndighed meddelelse om følgende for hver af de kategorier, for hvilke der findes særskilte lagre:

a)

de fremstillede fibermængder, for hvilke der anmodes om støtte

b)

de øvrige fremstillede fibermængder

c)

den samlede kumulerede mængde strå, der er indgået i virksomheden

d)

en lageropgørelse

e)

i givet fald en liste opstillet efter stk. 1, litra a), over de købs-/salgskontrakter for strå og forarbejdningskontrakter, der er blevet overdraget efter bestemmelserne i artikel 5, stk. 2, første afsnit, med angivelse af navnene på de pågældende erhververe og overdragere.

For hver af de pågældende perioder fremlægger den tilknyttede forarbejdningsvirksomhed sammen med den i første afsnit nævnte meddelelse dokumentation for markedsføringen af de fibre, for hvilke der anmodes om støtte. Medlemsstaten fastsætter denne dokumentation, der mindst skal omfatte kopier af salgsfakturaerne for hør- og hampefibre samt en attestering fra den godkendte første forarbejdningsvirksomhed, der har forarbejdet stråene, af mængderne og typerne af de fremstillede fibre.

I det tilfælde, hvor transaktionerne vedrørende de indgåede, udgåede og forarbejdede mængder er definitivt afsluttet for et produktionsår, kan den godkendte første forarbejdningsvirksomhed og den tilknyttede forarbejdningsvirksomhed ophøre med at indsende de i dette stykke omhandlede meddelelser efter at have orienteret medlemsstaten herom.

3.   Inden den 1. maj efter det pågældende produktionsår oplyser de godkendte første forarbejdningsvirksomheder den kompetente myndighed om de vigtigste anvendelsesformål for fibrene og de øvrige fremstillede produkter.

Artikel 7

Retten til støtte

1.   Berettiget til den støtte til forarbejdning af hør- og hampestrå, der omhandles i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1673/2000, er hør- og hampefibre:

a)

der hidrører fra strå omfattet af en købs-/salgskontrakt, et forarbejdningstilsagn eller en forarbejdningskontrakt, som nævnt i artikel 5, for marker, hvorpå der dyrkes hør eller hamp bestemt til produktion af fibre, for hvilke der er indgivet en enkeltansøgning, jf. del II, afsnit II, kapitel I, i forordning (EF) nr. 796/2004, for det år, hvor produktionsåret begynder

b)

som inden den 1. maj efter udløbet af det pågældende produktionsår er fremstillet af en godkendt første forarbejdningsvirksomhed og, for så vidt angår en tilknyttet forarbejdningsvirksomhed, som er markedsført inden førnævnte dato.

2.   Når en medlemsstat efter bestemmelserne i artikel 2, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1673/2000 beslutter at yde støtte til korte hørfibre eller hampefibre, der indeholder mere end 7,5 % urenheder og skæver, kan den mængde »Q«, for hvilken støtten ydes, beregnes med følgende formel:

Q = P* [(100 – x) / (100 – 7,5)]

hvor »P« svarer til den mængde støtteberettigede fibre, der er fremstillet med en procentsats urenheder og skæver under den tilladte procentsats »x«.

Artikel 8

Nationale garantimængder

1.   Fordelingen af 5 000 tons korte hørfibre og hampefibre på nationale garantimængder, der er fastsat i artikel 3, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1673/2000, skal ske inden den 16. november for det indeværende produktionsår på grundlag af de meddelelser, som de berørte medlemsstater har fremsendt til Kommissionen inden den 16. oktober, vedrørende:

a)

de arealer, for hvilke en købs-/salgskontrakt, et forarbejdningstilsagn eller en forarbejdningskontrakt er blevet forelagt i henhold til artikel 6 i nærværende forordning

b)

et skøn over udbytterne af hør- og hampestrå og -fibre.

2.   For at fastslå, for hvilke nationale mængder der kan ydes forarbejdningsstøtte for et produktionsår, bestemmer medlemsstaterne inden den 1. januar i det pågældende produktionsår de overførsler af nationale garantimængder, der er foretaget i henhold til artikel 3, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1673/2000.

Med henblik på anvendelsen af stk. 4 i nærværende artikel kan medlemsstaten inden den 1. august efter den frist, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra b), i nærværende forordning, justere de overførte mængder.

3.   Med henblik på anvendelsen af artikel 2, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1673/2000 begrænses den mængde af lange hørfibre, korte hørfibre og hampefibre, for hvilken der for et produktionsår kan ydes forarbejdningsstøtte til en godkendt første forarbejdningsvirksomhed eller til en tilknyttet forarbejdningsvirksomhed, til antallet af hektar marker, der omfattes af en købs-/salgskontrakt, et forarbejdningstilsagn eller efter omstændighederne en forarbejdningskontrakt, ganget med en enhedsmængde, der skal fastsættes.

Medlemsstaten fastsætter inden den 1. januar i det indeværende produktionsår for hele sit område og for hver af de tre berørte fibertyper den i første afsnit omhandlede enhedsmængde.

4.   Hvis de fibermængder, der er støtteberettiget for visse godkendte første forarbejdningsvirksomheder eller visse tilknyttede forarbejdningsvirksomheder, ligger under de grænser, der gælder for dem i medfør af stk. 3, kan medlemsstaten efter at have modtaget alle de meddelelser, der er nævnt i artikel 6, stk. 2, litra a), for det pågældende produktionsår, forhøje de i stk. 3 i denne artikel omhandlede enhedsmængder, således at de disponible mængder omfordeles til de andre godkendte første forarbejdningsvirksomheder eller tilknyttede forarbejdningsvirksomheder, hvis støtteberettigede mængder overstiger deres egne grænser.

Artikel 9

Støtteansøgning

1.   For at nyde godt af støtte til forarbejdning af strå skal den godkendte første forarbejdningsvirksomhed indgive ansøgning til den kompetente myndighed for de lange hørfibre, korte hørfibre og hampefibre, der er fremstillet af strå fra det pågældende produktionsår inden den frist, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra b). Ansøgningen indgives senest den dato, der er fastsat i artikel 6, stk. 1.

Hvis de fremstillede fibre til dels stammer fra strå, der er produceret i en anden medlemsstat end den, hvori den første forarbejdningsvirksomhed er godkendt, indgives støtteansøgningen til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor stråene er blevet høstet, og der sendes en kopi af ansøgningen til den medlemsstat, hvori den første forarbejdningsvirksomhed er godkendt.

2.   For at nyde godt af støtte til forarbejdning af strå skal den tilknyttede forarbejdningsvirksomhed indgive ansøgning til den kompetente myndighed for de lange hørfibre, korte hørfibre og hampefibre, der bliver fremstillet af strå fra det pågældende produktionsår og markedsført inden den frist, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra b). Ansøgningen indgives senest den dato, der er fastsat i artikel 6, stk. 1.

3.   Støtteansøgningen skal som minimum indeholde:

a)

ansøgerens navn, adresse og underskrift samt, efter omstændighederne, den første forarbejdningsvirksomheds godkendelsesnummer eller den tilknyttede forarbejdningsvirksomheds identifikationsnummer i det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem

b)

angivelse af, at de mængder af lange hørfibre, korte hørfibre og hampefibre, for hvilke der ansøges om støtte, omfattes af de meddelelser, der er nævnt i artikel 6, stk. 2, litra a).

Med henblik på ydelsen af støtten udgør de meddelelser, der er nævnt i artikel 6, stk. 2, litra a), en integrerende del af støtteansøgningen.

Artikel 10

Forskud på støtten

1.   Hvis den meddelelse om de fremstillede fibre, der omhandles i artikel 6, stk. 2, litra a), ledsages af en anmodning om forskud, udbetales forskuddet til den godkendte første forarbejdningsvirksomhed inden udgangen af måneden efter den måned, hvori meddelelsen blev fremsendt, såfremt der er indgivet støtteansøgning efter artikel 9. Forskuddet svarer til 80 % af støtten vedrørende de meddelte fibermængder, jf. dog den grænse, der er anført i artikel 8, stk. 3.

2.   Forskuddet udbetales kun, hvis der ikke er konstateret uregelmæssigheder vedrørende ansøgeren i det pågældende produktionsår i forbindelse med den kontrol, der er fastsat i artikel 13, og hvis der er stillet sikkerhed.

Undtagen når det drejer sig om sikkerhedsstillelse vedrørende rensning af korte hørfibre, svarer sikkerheden for hver godkendt første forarbejdningsvirksomhed og for hver type fibre til 35 % af støttebeløbet for de mængder fibre, der fremkommer ved den multiplikation, der er anført i artikel 8, stk. 3, første afsnit.

Medlemsstaten kan dog fastsætte, at sikkerhedens størrelse baseres på produktionsoverslag. I så fald:

a)

kan sikkerheden ikke frigives hverken helt eller delvis, inden støtten ydes

b)

kan sikkerheden, jf. dog femte afsnit, i forhold til det samlede udbetalte forskudsbeløb ikke være mindre end:

110 % indtil den 30. april i det pågældende produktionsår

75 % mellem den 1. maj i det pågældende produktionsår og den følgende 31. august

50 % mellem den 1. september efter det pågældende produktionsår og datoen for betalingen af restbeløbet af støtten.

For rensning af korte hørfibre svarer sikkerheden til 110 %:

af støttebeløbet for de mængder fibre, der fremkommer ved den multiplikation, der er anført i artikel 8, stk. 3, første afsnit, eller

såfremt medlemsstaten anvender tredje afsnit i nærværende stykke, af det samlede udbetalte forskudsbeløb for det pågældende produktionsår.

Sikkerheden frigives mellem første- og tiendedagen efter den dag, hvor støtten er ydet, i forhold til de mængder, for hvilke medlemsstaten har ydet forarbejdningsstøtte.

3.   Artikel 3 samt afsnit II, III og VI i forordning (EØF) nr. 2220/85 finder anvendelse for de sikkerheder, der omhandles i nærværende artikel.

Artikel 11

Supplerende støtte

Den supplerende støtte i medfør af artikel 4 i forordning (EF) nr. 1673/2000 ydes til den godkendte første forarbejdningsvirksomhed, som fremstiller lange hørfibre, for arealer, der er beliggende i de områder, der er anført i bilaget til nævnte forordning, og som er omfattet af købs-/salgskontrakter og tilsagn i henhold til artikel 6, stk. 1, i nærværende forordning.

Dog er det areal, for hvilket den supplerende støtte ydes, begrænset til et maksimum svarende til den mængde af lange hørfibre, for hvilken betingelserne for at yde forarbejdningsstøtte er opfyldt, og som er fremstillet i det pågældende produktionsår, divideret med et udbytte på 680 kg lange hørfibre pr. ha.

Artikel 12

Støtteudbetaling

1.   Forarbejdningsstøtten og i givet fald den supplerende støtte ydes, efter at alle de fastsatte kontroller er udført, og når de endelige støtteberettigede fibermængder er beregnet for det pågældende produktionsår.

2.   Forarbejdningsstøtten og i givet fald den supplerende støtte udbetales inden den 15. oktober efter den frist, der er fastsat i artikel 7, stk. 1, litra b), af den medlemsstat, på hvis område hør- eller hampestråene er blevet høstet.

Artikel 13

Kontrol

1.   Kontrollen skal sikre, at støttebetingelserne er overholdt, bl.a.:

a)

kontrolleres det, at betingelserne for godkendelsen af de første forarbejdningsvirksomheder og de tilknyttede forarbejdningsvirksomheders forpligtelser er overholdt

b)

sammenholdes oplysningerne vedrørende de marker, der er nævnt i købs-/salgskontrakterne, forarbejdningstilsagnene og forarbejdningskontrakterne, med de oplysninger, som er bestemt i henhold til forordning (EF) nr. 1782/2003

c)

kontrolleres dokumentationen for de mængder, for hvilke de godkendte første forarbejdningsvirksomheder og de tilknyttede forarbejdningsvirksomheder har ansøgt om støtte.

Medlemsstatens kompetente myndigheder kontrollerer hos den godkendte første forarbejdningsvirksomhed processerne vedrørende forarbejdningen af alle hør- og hampestrå bestemt til produktion af fibre fremstillet i Fællesskabet.

2.   Kontrollen på stedet med det i stk. 1 anførte formål fastsættes af den kompetente myndighed på grundlag af bl.a. en risikoanalyse, således at der hvert produktionsår foretages en kontrol af mindst 75 % af de godkendte første forarbejdningsvirksomheder og 10 % af de tilknyttede forarbejdningsvirksomheder. Dog kan antallet af kontroller på stedet i en medlemsstat i intet tilfælde ligge under det tal, der fremkommer ved at dividere det samlede anmeldte hør- og hampeareal i hektar i den pågældende medlemsstat med 750.

Kontrollen på stedet berører ligeledes alle virksomheder, der renser korte hørfibre, og som har indgået rensningskontrakter med godkendte første forarbejdningsvirksomheder.

3.   Kontrollen på stedet omfatter blandt andet en undersøgelse af:

a)

anlæg, lagre og fremstillede fibre

b)

lager- og finansregnskaber

c)

energiforbruget for de forskellige produktionsmidler og dokumenter vedrørende den beskæftigede arbejdskraft

d)

alle forretningspapirer, der er relevante for kontrollen.

Er der tvivl om fibrenes støtteberettigelse, herunder om de korte hørfibres eller hampefibrenes indhold af urenheder, udtages der en repræsentativ stikprøve af de pågældende partier, og der foretages en nøjagtig bestemmelse af de pågældende egenskaber. Medlemsstaten bestemmer i givet fald i den pågældende situation de ikke-støtteberettigede mængder ud af de samlede mængder, for hvilke der ansøges om støtte.

I det tilfælde, der omhandles i artikel 3, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1673/2000, underretter kontrolmedlemsstaten straks den medlemsstat, der skal udbetale støtten, om kontrolresultaterne.

Artikel 14

Sanktioner

1.   Hvis kontrollen viser, at de tilsagn, der er givet i ansøgningen om godkendelse, ikke er overholdt, tilbagekaldes godkendelsen straks, og uanset artikel 3, stk. 3, kan den første forarbejdningsvirksomhed, hvis godkendelse er inddraget, først få en ny godkendelse fra det andet produktionsår, der begynder efter datoen for kontrollen eller for konstateringen af den manglende overholdelse af førnævnte tilsagn.

2.   Er der forsætligt eller ved grov uagtsomhed indgivet en urigtig erklæring, eller har den første forarbejdningsvirksomhed indgået købs-/salgskontrakter for strå eller givet et forarbejdningstilsagn for et antal hektar, som under normale omstændigheder ville give en væsentligt højere produktion end den, der kan forarbejdes efter de tekniske specifikationer i godkendelsen, udelukkes den godkendte første forarbejdningsvirksomhed eller den tilknyttede forarbejdningsvirksomhed fra forarbejdningsstøtteordningen og i givet fald fra den ordning med supplerende støtte, der omhandles i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1673/2000, i det pågældende og det efterfølgende produktionsår.

3.   Hvis det for en af de perioder, der er nævnt i artikel 6, stk. 2, konstateres, at de mængder af lange hørfibre, korte hørfibre eller hampefibre, for hvilke der ansøges om støtte, overstiger de reelt fremstillede mængder, for hvilke støttebetingelserne er opfyldt, beregnes den støtte, der kan ydes for hver enkelt fibertype, med forbehold af bestemmelserne i artikel 8, stk. 3, på grundlag af de reelt støtteberettigede mængder for det pågældende produktionsår, nedsat med det dobbelte af de konstaterede overskydende mængder.

4.   Undtagen i tilfælde af force majeure vil enhver forsinket indgivelse af den i artikel 9 nævnte støtteansøgning eller enhver forsinket meddelelse af de i artikel 6 anførte oplysninger medføre en nedsættelse på 1 % pr. arbejdsdag af de støttebeløb, der ansøges om, og som den pågældende virksomhed er berettiget til ved rettidig indgivelse af ansøgning eller meddelelse af oplysninger. Ved en forsinkelse på over 25 dage afvises både støtteansøgningen og de i artikel 6, stk. 1, omhandlede oplysninger.

5.   Den supplerende støtte, der omhandles i artikel 11, nedsættes i givet fald med samme procentsats som den, der gælder for den samlede forarbejdningsstøtte, der ydes for det pågældende produktionsår.

Artikel 15

Meddelelser

1.   Medlemsstaterne giver i løbet af den anden måned efter udgangen af hver af de perioder, der er nævnt i artikel 6, stk. 2, første afsnit, Kommissionen meddelelse om:

a)

de samlede mængder af lange hørfibre, korte hørfibre og hampefibre, der i givet fald er tilpasset efter artikel 7, stk. 2, for hvilke der er indgivet støtteansøgning i den pågældende periode

b)

de solgte månedlige mængder og de tilsvarende priser, der kan konstateres på de vigtigste markeder i produktionsleddet for de mest repræsentative kvaliteter af fibre med fællesskabsoprindelse

c)

for hvert produktionsår en samlet oversigt over de oplagrede mængder af lange hørfibre, korte hørfibre og hampefibre, der er fremstillet af strå med fællesskabsoprindelse, ved udgangen af den pågældende periode.

2.   Medlemsstaterne giver senest den 31. januar for det indeværende produktionsår Kommissionen meddelelse om:

a)

de overførsler af nationale garantimængder, der er foretaget i henhold til artikel 3, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1673/2000, samt de nationale garantimængder, der er resultatet af disse overførsler

b)

en samlet oversigt over de hør- og hampearealer, der er bestemt til fremstilling af fibre, som har været omfattet af de kontrakter eller tilsagn, som omhandles i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1673/2000

c)

de enhedsmængder, der er fastsat i henhold til artikel 8, stk. 3, i nærværende forordning

d)

den anslåede produktion af strå og fibre af hør og hamp

e)

antallet af godkendte forarbejdningsvirksomheder samt de samlede forarbejdningskapaciteter for de forskellige fibertyper i det indeværende produktionsår

f)

i givet fald antallet af virksomheder, der renser korte hørfibre.

3.   Medlemsstaterne tilsender senest den 15. december hvert år Kommissionen følgende for så vidt angår det næstsidste produktionsår:

a)

en oversigt over de samlede mængder af lange hørfibre, korte hørfibre og hampefibre, for hvilke der er ansøgt om støtte, og for hvilke henholdsvis:

i)

retten til den forarbejdningsstøtte, der omhandles i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1673/2000, er blevet anerkendt

ii)

retten til forarbejdningsstøtte ikke er blevet anerkendt, og det anføres, hvilke mængder der ikke kan nyde godt af støtte, fordi de nationale garantimængder er blevet overskredet som følge af anvendelse af artikel 8 i nærværende forordning

iii)

den i artikel 10 i nærværende forordning nævnte sikkerhed er fortabt

b)

de samlede mængder, som de første godkendte forarbejdningsvirksomheder og de tilknyttede forarbejdningsvirksomheder har fremstillet, af korte hørfibre eller hampefibre, for hvilke der ikke kan ydes støtte, fordi procentsatsen af urenheder ligger over den grænse, der er fastsat i artikel 2, stk. 3, litra b), i forordning (EF) nr. 1673/2000

c)

en samlet oversigt over det antal hektar i henholdsvis område I og II, anført i bilaget til forordning (EF) nr. 1673/2000, for hvilke den supplerende støtte, der omhandles i artikel 4 i nævnte forordning, er blevet ydet

d)

i givet fald de nationale garantimængder og de enhedsmængder, der er en følge af justeringer i medfør af artikel 8, stk. 2, andet afsnit, og artikel 8, stk. 4, i nærværende forordning

e)

antallet af sanktioner som omhandlet i artikel 14, stk. 1, 2 og 3, i nærværende forordning, både de vedtagne og dem, der er under behandling

f)

i givet fald en rapport om anvendelsen af bestemmelserne i artikel 3, stk. 4, i nærværende forordning samt om kontrollen og de berørte mængder.

4.   Hvis en medlemsstat i henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk. 3, litra b), andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1673/2000 beslutter at yde støtte til korte hørfibre eller hampefibre, der indeholder urenheder og skæver på over 7,5 %, underretter den Kommissionen herom senest den 31. januar i det indeværende produktionsår og præciserer, hvilke traditionelle afsætningsmarkeder, der sigtes på.

I dette tilfælde tilføjer medlemsstaten til de oplysninger, der er anført i stk. 1, litra a), i nærværende artikel, en fordeling af de reelle ujusterede mængder af korte hørfibre og hampefibre, der indeholder urenheder og skæver på over 7,5 %, og som er omfattet af en støtteansøgning.

Artikel 16

Udløsende begivenhed

For hver af de perioder, der er nævnt i artikel 6, stk. 2, er den udløsende begivenhed for eurokursen med henblik på omregningen af forskuddet og forarbejdningsstøtten vedrørende den pågældende mængde den, der er anført i artikel 2, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1913/2006.

Artikel 17

Indført hamp

1.   Den i artikel 5, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1673/2000 omhandlede licens udstedes på blanketter efter modellen i bilag I til nærværende forordning. Licensen udstedes kun, hvis det er bevist til den indførende medlemsstats tilfredshed, at alle betingelser er overholdt.

De pågældende medlemsstater fastlægger de betingelser, der skal overholdes for licensansøgningen og for udstedelsen og anvendelsen af licensen, uden at dette berører stk. 2 i nærværende artikel. Dog skal licensblankettens rubrik 1, 2, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24 og 25 altid udfyldes.

Licenser kan udstedes og anvendes ved hjælp af edb-systemer og efter regler, der vedtages af de kompetente myndigheder. Indholdet i disse licenser skal være identisk med indholdet i de licenser i papirform, som er anført i første og andet afsnit. I medlemsstater, hvor sådanne edb-systemer ikke er tilgængelige, kan importøren kun anvende licens i papirform.

Hver berørt medlemsstat indfører den i artikel 5, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1673/2000 omhandlede kontrolordning.

2.   Med henblik på anvendelse af artikel 5, stk. 2, tredje led, i forordning (EF) nr. 1673/2000 indfører de pågældende medlemsstater deres egen ordning for godkendelse af importører af hampefrø til andre formål end udsæd. Godkendelsesordningen skal bl.a. omfatte en fastlæggelse af betingelserne for godkendelse, en kontrolordning samt sanktioner i tilfælde af uregelmæssigheder.

I tilfælde af indførsel af hampefrø, jf. første afsnit, kan den licens, der er nævnt i stk. 1 i nærværende artikel, kun udstedes, hvis den godkendte importør forpligter sig til under overholdelse af de af medlemsstaten fastsatte frister og betingelser at forelægge myndighederne dokumenter, der attesterer, at det hampefrø, der er omfattet af licensen, inden for en frist, som medlemsstaten skal fastsætte til under 12 måneder fra datoen for udstedelsen af licensen, har undergået en af følgende operationer:

a)

er bragt i en tilstand, der udelukker anvendelse til udsæd

b)

med henblik på foderbrug er blandet med andet frø end hampefrø, dog højst 15 % hampefrø i forhold til det samlede antal frø og undtagelsesvis i visse tilfælde højst 25 % hampefrø efter den godkendte importørs anmodning og begrundelse

c)

er genudført til et tredjeland.

Har en del af det hampefrø, der er omfattet af licensen, ikke undergået en af de i andet afsnit omhandlede operationer inden for fristen på 12 måneder, kan medlemsstaten dog efter anmodning og begrundelse fra den godkendte importør forlænge fristen med en eller to perioder på seks måneder.

De i andet afsnit omhandlede attester udstedes af de erhvervsdrivende, der har foretaget de pågældende operationer, og skal mindst indeholde følgende oplysninger:

a)

den erhvervsdrivendes navn, fuldstændige adresse, medlemsstat og underskrift

b)

beskrivelse af den udførte operation svarende til betingelserne i andet afsnit samt datoen for operationens udførelse

c)

den mængde hampefrø i kg, som operationen har omfattet.

3.   På grundlag af en risikoanalyse foretager hver medlemsstat en kontrol af nøjagtigheden af attesterne for de i stk. 2, andet afsnit, omhandlede operationer, der er udført på dens område.

Den indførende medlemsstat sender i givet fald den berørte medlemsstat en kopi af de af de godkendte importører fremlagte attester for de operationer, der er foretaget på sidstnævnte medlemsstats område. I tilfælde af uregelmæssigheder, der afsløres i forbindelse med den i første afsnit omhandlede kontrol, underretter den pågældende medlemsstat myndighederne i den indførende medlemsstat herom.

4.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de foranstaltninger, der træffes i medfør af stk. 1 og 2.

Senest den 31. januar hvert år meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke sanktioner eller foranstaltninger de har iværksat som følge af uregelmæssigheder, der blev konstateret i det foregående produktionsår.

Medlemsstaterne sender Kommissionen navnene og adresserne på de myndigheder, der er ansvarlige for udstedelse af licenser og den i nærværende artikel fastsatte kontrol, hvorefter Kommissionen meddeler dem til de øvrige medlemsstater.

Artikel 18

Forordning (EF) nr. 245/2001 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 19

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juni 2008.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 193 af 29.7.2000, s. 16. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 953/2006 (EUT L 175 af 29.6.2006, s. 1). Forordning (EF) nr. 1673/2000 erstattes af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1) med virkning fra 1.7.2008.

(2)  EFT L 349 af 24.12.1998, s. 1.

(3)  EFT L 35 af 6.2.2001, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2006 (EUT L 365 af 21.12.2006, s. 52).

(4)  Se bilag II.

(5)  EUT L 141 af 30.4.2004, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 319/2008 (EUT L 95 af 8.4.2008, s. 63).

(6)  EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2006.

(7)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1.


BILAG I

Image

Image


BILAG II

Ophævet forordning med oversigt over ændringer

Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2001

(EFT L 35 af 6.2.2001, s. 18)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1093/2001

(EFT L 150 af 6.6.2001, s. 17)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 52/2002

(EFT L 10 af 12.1.2002, s. 10)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 651/2002

(EFT L 101 af 17.4.2002, s. 3)

Udelukkende artikel 1, stk. 2

Kommissionens forordning (EF) nr. 1401/2003

(EUT L 199 af 7.8.2003, s. 3)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 873/2005

(EUT L 146 af 10.6.2005, s. 3)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1913/2006

(EUT L 365 af 21.12.2006, s. 52)

Udelukkende artikel 24


BILAG III

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 245/2001

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, indledning

Artikel 2, indledning

Artikel 2, første led

Artikel 2, litra a)

Artikel 2, andet led, indledning

Artikel 2, andet led, litra a)

Artikel 2, litra b)

Artikel 2, andet led, litra b)

Artikel 2, litra c)

Artikel 2, andet led, litra c)

Artikel 2, litra d)

Artikel 3, stk. 1, første afsnit, indledning

Artikel 3, stk. 1, indledning

Artikel 3, stk. 1, første afsnit, litra a)

Artikel 3, stk. 1, litra a)

Artikel 3, stk. 1, første afsnit, litra b), første led

Artikel 3, stk. 1, litra b), nr. i)

Artikel 3, stk. 1, første afsnit, litra b), andet led

Artikel 3, stk. 1, litra b), nr. ii)

Artikel 3, stk. 1, første afsnit, litra b), tredje led

Artikel 3, stk. 1, litra b), nr. iii)

Artikel 3, stk. 1, første afsnit, litra c)

Artikel 3, stk. 1, litra c)

Artikel 3, stk. 1, andet afsnit

Artikel 3, stk. 2, første led, indledning

Artikel 3, stk. 2, første led, indledning

Artikel 3, stk. 2, første led

Artikel 3, stk. 2, litra a)

Artikel 3, stk. 2, første led, litra a)

Artikel 3, stk. 2, litra a), nr. i)

Artikel 3, stk. 2, første led, litra b)

Artikel 3, stk. 2, litra a), nr. ii)

Artikel 3, stk. 2, første led, litra c)

Artikel 3, stk. 2, litra a), nr. iii)

Artikel 3, stk. 2, andet led

Artikel 3, stk. 2, litra b)

Artikel 3, stk. 2, tredje led

Artikel 3, stk. 2, litra c)

Artikel 3, stk. 2, fjerde led

Artikel 3, stk. 2, litra d)

Artikel 3, stk. 3 til 6

Artikel 3, stk. 3 til 6

Artikel 4, indledning

Artikel 4, indledning

Artikel 4, litra a)

Artikel 4, litra a)

Artikel 4, litra b), første led

Artikel 4, litra b), nr. i)

Artikel 4, litra b), andet led

Artikel 4, litra b), nr. ii)

Artikel 4, litra b), tredje led

Artikel 4, litra b), nr. iii)

Artikel 4, litra c) og d)

Artikel 4, litra c) og d)

Artikel 5

Artikel 5

Artikel 6, stk. 1, første afsnit, første led, indledning

Artikel 6, stk. 1, første afsnit, første led, indledning

Artikel 6, stk. 1, første afsnit, første led

Artikel 6, stk. 1, første afsnit, litra a)

Artikel 6, stk. 1, første afsnit, andet led

Artikel 6, stk. 1, første afsnit, litra b)

Artikel 6, stk. 1, andet afsnit

Artikel 6, stk. 1, andet afsnit

Artikel 6, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 6, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 6, stk. 2 og 3

Artikel 6, stk. 2 og 3

Artikel 7, stk. 1, indledning

Artikel 7, stk. 1, indledning

Artikel 7, stk. 1, første led

Artikel 7, stk. 1, litra a)

Artikel 7, stk. 1, andet led

Artikel 7, stk. 1, litra b)

Artikel 7, stk. 2

Artikel 7, stk. 2

Artikel 8, stk. 1, indledning

Artikel 8, stk. 1, indledning

Artikel 8, stk. 1, første led

Artikel 8, stk. 1, litra a)

Artikel 8, stk. 1, andet led

Artikel 8, stk. 1, litra b)

Artikel 8, stk. 2, 3 og 4

Artikel 8, stk. 2, 3 og 4

Artikel 9, stk. 1 og 2

Artikel 9, stk. 1 og 2

Artikel 9, stk. 3, første afsnit, indledning

Artikel 9, stk. 3, første afsnit, indledning

Artikel 9, stk. 3, første afsnit, første led

Artikel 9, stk. 3, første afsnit, litra a)

Artikel 9, stk. 3, første afsnit, andet led

Artikel 9, stk. 3, første afsnit, litra b)

Artikel 9, stk. 3, andet afsnit

Artikel 9, stk. 3, andet afsnit

Artikel 10, 11 og 12

Artikel 10, 11 og 12

Artikel 13, stk. 1, første afsnit, indledning

Artikel 13, stk. 1, første afsnit, indledning

Artikel 13, stk. 1, første afsnit, første led

Artikel 13, stk. 1, første afsnit, litra a)

Artikel 13, stk. 1, første afsnit, andet led

Artikel 13, stk. 1, første afsnit, litra b)

Artikel 13, stk. 1, første afsnit, tredje led

Artikel 13, stk. 1, første afsnit, litra c)

Artikel 13, stk. 1, andet afsnit

Artikel 13, stk. 1, andet afsnit

Artikel 13, stk. 2

Artikel 13, stk. 2

Artikel 13, stk. 3, første afsnit, indledning

Artikel 13, stk. 3, første afsnit, indledning

Artikel 13, stk. 3, første afsnit, første led

Artikel 13, stk. 3, første afsnit, litra a)

Artikel 13, stk. 3, første afsnit, andet led

Artikel 13, stk. 3, første afsnit, litra b)

Artikel 13, stk. 3, første afsnit, tredje led

Artikel 13, stk. 3, første afsnit, litra c)

Artikel 13, stk. 3, første afsnit, fjerde led

Artikel 13, stk. 3, første afsnit, litra d)

Artikel 13, stk. 3, andet og tredje afsnit

Artikel 13, stk. 3, andet og tredje afsnit

Artikel 14

Artikel 14

Artikel 15, stk. 1 og 2

Artikel 15, stk. 1 og 2

Artikel 15, stk. 3, indledning

Artikel 15, stk. 3, indledning

Artikel 15, stk. 3, litra a), nr. 1)

Artikel 15, stk. 3, litra a), nr. i)

Artikel 15, stk. 3, litra a), nr. 2)

Artikel 15, stk. 3, litra a), nr. ii)

Artikel 15, stk. 3, litra a), nr. 3)

Artikel 15, stk. 3, litra a), nr. iii)

Artikel 15, stk. 3, litra b) til f)

Artikel 15, stk. 3, litra b) til f)

Artikel 15, stk. 4

Artikel 15, stk. 4

Artikel 16

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 17a, stk. 1

Artikel 17, stk. 1

Artikel 17a, stk. 2, første afsnit

Artikel 17, stk. 2, første afsnit

Artikel 17a, stk. 2, andet afsnit, indledning

Artikel 17a, stk. 2, andet afsnit, indledning

Artikel 17a, stk. 2, andet afsnit, første led

Artikel 17, stk. 2, andet afsnit, litra a)

Artikel 17a, stk. 2, andet afsnit, andet led

Artikel 17, stk. 2, andet afsnit, litra b)

Artikel 17a, stk. 2, andet afsnit, tredje led

Artikel 17, stk. 2, andet afsnit, litra c)

Artikel 17a, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 17, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 17a, stk. 2, fjerde afsnit, indledning

Artikel 17a, stk. 2, fjerde afsnit, indledning

Artikel 17a, stk. 2, fjerde afsnit, første led

Artikel 17, stk. 2, fjerde afsnit, litra a)

Artikel 17a, stk. 2, fjerde afsnit, andet led

Artikel 17, stk. 2, fjerde afsnit, litra b)

Artikel 17a, stk. 2, fjerde afsnit, tredje led

Artikel 17, stk. 2, fjerde afsnit, litra c)

Artikel 17a, stk. 3 og 4

Artikel 17, stk. 3 og 4

Artikel 18

Artikel 18

Artikel 19, første afsnit

Artikel 19

Artikel 19, andet og tredje afsnit

Bilag

Bilag I

Bilag II og III


Top