Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0506

Kommissionens forordning (EF) nr. 506/2008 af 6. juni 2008 om ændring af bilag IV til Rådets forordning (EF) nr. 708/2007 om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur

OJ L 149, 7.6.2008, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 131 - 132

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/506/oj

7.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 149/36


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 506/2008

af 6. juni 2008

om ændring af bilag IV til Rådets forordning (EF) nr. 708/2007 om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 708/2007 af 11. juni 2007 om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur (1), særlig artikel 24, stk. 1, 5 og 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 708/2007 fastsættes der rammebestemmelser for akvakultur i henseende til fremmede og lokalt fraværende arter for at vurdere og i videst muligt omfang begrænse sådanne arters og eventuelle tilknyttede ikke-målarters mulige indvirkning på akvatiske naturtyper.

(2)

I bilag IV til forordning (EF) nr. 708/2007 opstilles en liste over arter, for hvilke visse bestemmelser i forordningen ikke gælder. Medlemsstaterne kan anmode Kommissionen om at tilføje arter i nævnte bilag.

(3)

Inden den pågældende forordnings ikrafttræden anmodede visse medlemsstater om at få tilføjet visse arter i bilag IV. Frankrig har af hensyn til sine fjernområder foreslået, at der tilføjes visse arter i en særskilt del af det pågældende bilag.

(4)

Kommissionen indkaldte den 7. november 2007 og den 30. og 31. januar 2008 en ekspertgruppe, som skulle vurdere, hvilke arter der er berettiget til at blive opført i bilag IV til forordningen. Der blev i den forbindelse opstillet en ny artsliste.

(5)

Bilag IV til forordning (EF) nr. 708/2007 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag IV til forordning (EF) nr. 708/2007 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 168 af 28.6.2007, s. 1.


BILAG

»BILAG IV

Liste over arter omhandlet i artikel 2, stk. 5

DEL A —   Generelt

 

Acipenser baeri  (1), sibirisk stør

 

A. gueldenstaedtii  (1), waxdick

 

A. nudiventris  (1), glatdick

 

A. ruthenus  (1), sterlet

 

A. stellatus  (1), stjernehus

 

A. sturio  (1), almindelig stør

 

Aristichthys nobilis, marmorkarpe

 

Carassius auratus, guldfisk

 

Clarias gariepinus, afrikansk ålemalle

 

Coregonus peled, stor svævhelt

 

Crassostrea gigas, stillehavsøsters

 

Ctenopharyngodon idella, græskarpe

 

Cyprinus carpio, almindelig karpe

 

Huso huso  (1), hus

 

Hypophthalmichthys molitrix, sølvkarpe

 

Ictalurus punctatus, plettet dværgmalle

 

Micropterus salmoides, stormundet ørredaborre

 

Oncorhynchus mykiss, regnbueørred

 

Ruditapes philippinarum, japansk tæppemusling

 

Salvelinus alpinus, fjeldørred

 

Salvelinus fontinalis, kildeørred

 

Salvelinus namaycush, canadarødding

 

Sander lucioperca, almindelig sandart

 

Silurus glanis, malle

DEL B —   De franske oversøiske departementer

 

Macrobrachium rosenbergii, kæmpe ferskvandsre

 

Oreochromis mossambicus, mozambiquecichlide

 

O. niloticus, nilcichlide

 

Sciaenops ocellatus, rød trommefisk


(1)  Hybrider af størarter.«


Top