Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0454

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 454/2008 af 21. maj 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 998/2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr, for så vidt angår en forlængelse af overgangsperioden

OJ L 145, 4.6.2008, p. 238–239 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 5 - 6

No longer in force, Date of end of validity: 28/12/2014; ophævet ved 32013R0576

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/454/oj

4.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 145/238


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 454/2008

af 21. maj 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 998/2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr, for så vidt angår en forlængelse af overgangsperioden

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37 og artikel 152, stk. 4, litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 998/2003 (3) er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr samt bestemmelser om kontrol i forbindelse hermed.

(2)

Herudover er det i artikel 6 i forordning (EF) nr. 998/2003 fastsat, at indførslen af selskabsdyr af arterne hund og kat på Irlands, Maltas, Sveriges og Det Forenede Kongeriges områder i en overgangsperiode på fem år fra datoen for nævnte forordnings ikrafttræden er betinget af, at særlige krav, der tager hensyn til den specifikke rabiessituation i disse medlemsstater, er overholdt.

(3)

I artikel 16 i forordning (EF) nr. 998/2003 er det fastsat, at i en overgangsperiode på fem år fra datoen for nævnte forordnings ikrafttræden kan medlemsstater, der denne dato har særlige regler for kontrol af ekinokoksygdommen og flåt, gøre indførslen af selskabsdyr på deres områder betinget af, at disse regler er blevet overholdt. Finland, Irland, Malta, Sverige og Det Forenede Kongerige anvender særlige regler vedrørende ekinokoksygdommen; Irland, Malta og Det Forenede Kongerige kræver, at selskabsdyr af arterne hund og kat derudover får foretaget en behandling mod flåt, som også skal være attesteret i dyrets pas.

(4)

De i artikel 6 og 16 i forordning (EF) nr. 998/2003 fastsatte overgangsordninger udløber den 3. juli 2008. I henhold til artikel 23 i nævnte forordning skal overgangsordningerne tages op til fornyet behandling inden udløbet af overgangsperioden.

(5)

Med dette for øje og i medfør af artikel 23 i forordning (EF) nr. 998/2003 skulle Kommissionen derfor inden den 1. februar 2007 forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om nødvendigheden af at opretholde den serologiske test, sammen med relevante forslag med hensyn til den ordning, der skal finde anvendelse efter de i artikel 6, 8 og 16 i nævnte forordning fastsatte overgangsordninger. Rapporten skulle bygge på de indhøstede erfaringer og på en evaluering af risikoen, der skulle være baseret på en videnskabelig udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA).

(6)

EFSA har på Kommissionens anmodning udsendt en videnskabelig udtalelse for at bistå denne med at foreslå relevante videnskabeligt begrundede ændringer af forordning (EF) nr. 998/2003. Kommissionen skulle desuden inddrage medlemsstaternes rapporter om deres erfaringer med gennemførelsen af artikel 6, 8 og 16 i nævnte forordning.

(7)

Da den videnskabelige vurdering imidlertid har taget længere tid end forventet, er Kommissionens rapport blevet forsinket. For at kunne tage behørigt hensyn til rapportens konklusioner bør perioden med overgangsordninger forlænges.

(8)

Forordning (EF) nr. 998/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 998/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 6, stk. 1, indledningen, affattes således:

»1.   Indtil den 30. juni 2010 er indførslen af selskabsdyr, der er opført i bilag I, del A, på Irlands, Maltas, Sveriges og Det Forenede Kongeriges område betinget af, at følgende krav er overholdt:«.

2)

Artikel 16, stk. 1, affattes således:

»Indtil den 30. juni 2010 kan Finland, Irland, Malta, Sverige og Det Forenede Kongerige, for så vidt angår ekinokoksygdommen, og Irland, Malta og Det Forenede Kongerige, for så vidt angår flåt, gøre indførslen af selskabsdyr på deres område betinget af, at de særlige regler, der var gældende på datoen for denne forordnings ikrafttræden, er blevet overholdt.«

3)

I artikel 23 ændres »1. januar 2008« til »1. juli 2010«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 21. maj 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  Udtalelse af 12.12.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 10.4.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 19.5.2008.

(3)  EUT L 146 af 13.6.2003, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 245/2007 (EUT L 73 af 13.3.2007, s. 9).


Top