Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0249

Rådets forordning (EF) nr. 249/2008 af 17. marts 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1425/2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sække og poser af plast med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Thailand

OJ L 76, 19.3.2008, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/09/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/249/oj

19.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 76/8


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 249/2008

af 17. marts 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 1425/2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sække og poser af plast med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Thailand

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab (1) (i det følgende benævnt »grundforordningen«), særlig artikel 9 og artikel 11, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1425/2006 af 25. september 2006 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sække og poser af plast med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Thailand og om afslutning af proceduren vedrørende importen af visse sække og poser af plast med oprindelse i Malaysia (2),

under henvisning til forslag forelagt af Kommissionen efter høring af det rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

1.   GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

(1)

Efter en undersøgelse (i det følgende benævnt »den oprindelige undersøgelse«) indførte Rådet ved forordning (EF) nr. 1425/2006 en endelig antidumpingtold på importen af visse sække og poser af plast med oprindelse i bl.a. Folkerepublikken Kina.

1.1.   Indledning af en fornyet undersøgelse

(2)

På Kommissionens initiativ blev der indledt en delvis fornyet undersøgelse af ovennævnte forordning for så vidt angik Xinhui Alida Polythene Limited (i det følgende benævnt »Xinhui Alida« eller »selskabet«), en kinesisk eksporterende producent, der var omfattet af de gældende antidumpingforanstaltninger. Denne delvise fornyede undersøgelse blev indledt på Kommissionens initiativ og byggede på umiddelbare beviser fremlagt af selskabet.

(3)

Undersøgelsen blev indledt i overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 3. I de beviser, Kommissionen modtog fra Xinhui Alida, fremførte selskabet, at de omstændigheder, som lå til grund for indførelsen af foranstaltningerne, havde ændret sig for så vidt angik dette selskab, og at disse ændringer var af varig art.

(4)

Kommissionens oplysninger tydede umiddelbart på, at selskabet drev virksomhed under markedsøkonomiske vilkår, idet selskabet fremførte, at det opfyldte kriterierne i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c). Selskabet hævdede også, at dets salgsmønster, både med hensyn til mængder og bestemmelsessteder, og dets produktionskapacitet havde ændret sig på en varig måde siden den periode, der lå til grund for de oprindelige foranstaltninger. Selskabet hævdede endvidere, at en sammenligning af den normale værdi baseret på deres egne omkostninger og priser og deres eksportpriser til Fællesskabet ville resultere i dumping, der lå væsentligt under de gældende foranstaltningers niveau, og selskabet kunne fremlægge umiddelbare beviser herfor.

(5)

Selskabet hævdede derfor, at det ikke længere var nødvendigt fortsat at opretholde foranstaltninger på det eksisterende niveau, som var blevet fastsat på grundlag af omfanget af den tidligere konstaterede dumping, for at afhjælpe dumpingen.

(6)

Kommissionen fastslog efter høring af det rådgivende udvalg, at der var tilstrækkeligt bevis til at indlede en delvis fornyet undersøgelse, og offentliggjorde derfor en meddelelse (i det følgende benævnt »indledningsmeddelelsen«) (3) i Den Europæiske Unions Tidende og iværksatte en undersøgelse, der var begrænset til en undersøgelse af dumpingaspektet.

1.2.   Parter, som var berørt af undersøgelsen

(7)

Kommissionen underrettede officielt Xinhui Alida og dets forretningsmæssigt forbundne selskaber samt repræsentanterne for eksportlandet om indledningen af undersøgelsen. De interesserede parter fik lejlighed til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt mundtligt.

(8)

Kommissionen udsendte endvidere spørgeskemaer til ansøgeren og dennes forretningsmæssigt forbundne selskaber og modtog svar inden for den fastsatte frist. Kommissionen indhentede og efterprøvede alle oplysninger, som den anså for nødvendige med henblik på at træffe en afgørelse om dumping og markedsøkonomisk behandling og aflagde kontrolbesøg hos følgende selskaber:

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui, Kina

Horneman Chemplas (Far East) Limited, Hongkong

British Polythene Industries plc, Stockton-on-Tees, Det Forenede Kongerige

Thai Plastic Bags Industries Co., Ltd, Nakonpathom, Thailand

Thai Griptech Co., Ltd, Samae-Dum, Bangkok, Thailand

Sahachit Watana Co., Ltd, Nongkaem, Bangkok, Thailand.

1.3.   Undersøgelsesperiode

(9)

Dumpingundersøgelsen omfattede perioden fra 1. juli 2005 til 30. juni 2006 (i det følgende benævnt »undersøgelsesperioden«).

2.   DEN PÅGÆLDENDE VARE OG SAMME VARE

2.1.   Den pågældende vare

(10)

Den pågældende vare, der var omfattet af denne undersøgelse, var samme vare som i den oprindelige undersøgelse, dvs. sække og poser af plast med indhold af mindst 20 vægtprocent polyethylen og af tykkelse ikke over 100 mikrometer (μm) med oprindelse i Kina og henhørende under KN-kode ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 og ex 3923 29 90 (Taric-kode 3923210020, 3923291020 og 3923299020).

2.2.   Samme vare

(11)

Denne undersøgelse har vist, at Xinhui Alida ikke solgte sine varer på det kinesiske hjemmemarked, og derfor blev samme vare ikke produceret.

3.   MARKEDSØKONOMISK BEHANDLING

(12)

I alle antidumpingundersøgelser vedrørende import med oprindelse i Kina fastsættes den normale værdi for eksporterende producenter, der opfylder kriterierne i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c), i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1 til 6. Til orientering er disse kriterier kort beskrevet nedenfor:

selskabets beslutninger og omkostninger bestemmes på grundlag af markedsvilkår og uden nogen omfattende statslig indgriben

regnskaberne revideres uafhængigt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder og anvendes til alle formål

der er ikke videreført væsentlige fordrejninger fra det tidligere ikke-markedsøkonomiske system

retligt sikre og stabile forhold garanteres ved love om konkurs og ejerforhold

valutaomregninger finder sted til markedskurs.

(13)

Kommissionens tjenestegrene konkluderede, at Xinhui Alida havde bevist, at de opfyldte de fem kriterier i grundforordningens artikel 2, stk. 7, litra c), og foreslog derfor, at selskabet blev indrømmet markedsøkonomisk behandling.

(14)

Både Xinhui Alida og EF-erhvervsgrenen fik lejlighed til at fremsætte bemærkninger til ovenstående undersøgelsesresultater.

(15)

EF-erhvervsgrenen bestred indrømmelsen af markedsøkonomisk behandling til Xinhui Alida og erklærede, at det var uklart, hvordan selskabet blev ledet, og at selskabet havde destrueret visse dokumenter, der var nødvendige for at bevise dets berettigelse til markedsøkonomisk behandling.

(16)

Ifølge selskabets vedtægter udnævnes bestyrelsen af aktionærerne i forhold til sidstnævntes aktiebeholdning i Xinhui Alida, men for øjeblikket udpeger de to aktionærer det samme antal bestyrelsesmedlemmer, selv om de ikke har samme antal aktier. Det gør dog ikke selskabets ledelse uklar. Den større aktionær har aktiemajoriteten i den mindre aktionærs selskab, og bestyrelsens sammensætning afspejler således Xinhui Alidas egentlige ejerskab.

(17)

Desuden blev det fremført, at selskabet ikke var i stand til at fremlægge originale bankoverførselsblanketter vedrørende den oprindelige betaling af kapital, betalingen for brugsretten til jord og betalingen til staten for aktiebeholdningen, da selskabet overgik til at være fuldt privatejet, fordi det ikke var selskabets politik at opbevare dokumenter i mere end syv år. Selskabet kunne dog fremlægge beviser for disse transaktioner fra reviderede kilder, og eftersom der var gået en rum tid siden transaktionerne, blev det ikke anset for usædvanligt, at der ikke forelå originale bankoverførselsblanketter.

(18)

Disse argumenter blev taget op til overvejelse, men da der ikke blev forelagt beviser, som kunne ændre Kommissionens beslutning om at indrømme selskabet markedsøkonomisk behandling, blev EF-erhvervsgrenens argumenter afvist.

(19)

Det rådgivende udvalg blev hørt, og de direkte berørte parter blev underrettet herom. EF-erhvervsgrenens hovedargumenter er allerede blevet drøftet ovenfor.

4.   DUMPING

4.1.   Normal værdi

4.1.1.   Metode for fastsættelse af den normale værdi

(20)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 2, blev det først undersøgt, om den eksporterende producents hjemmemarkedssalg af samme vare til uafhængige kunder var repræsentativt, dvs. om dette salg udgjorde mindst 5 % af det tilsvarende eksportsalg til Fællesskabet. Da Xinhui Alida ikke havde et hjemmemarkedssalg i undersøgelsesperioden, blev selskabets normale værdi beregnet i overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, som anført nedenfor.

4.1.2.   Fastsættelse af den normale værdi

(21)

Da der ikke var noget hjemmemarkedssalg, blev den normale værdi beregnet på grundlag af grundforordningens artikel 2, stk. 3, ved at lægge de påløbne salgs-, general- og administrationsomkostninger (i det følgende benævnt »SG&A-omkostningerne«) og den vejede gennemsnitlige fortjeneste til Xinhui Alidas gennemsnitlige produktionsomkostninger i undersøgelsesperioden.

(22)

Xinhui Alida hævdede, at dets produktionsomkostninger skulle justeres for at tage hensyn til, at det og dets moderselskab i Det Forenede Kongerige, British Polythene Industries plc (BPI), med hvilket dets regnskab konsolideres, havde forskellig praksis for afskrivning. Xinhui Alida fremlagde beviser for, at BPI foretog justeringer af afskrivningen af deres aktiver som led i konsolideringen, og hævdede endvidere, at afskrivningssatserne i Kina var fastsat ved lov, hvilket forhindrede selskabet i at tilpasse sin praksis for afskrivning.

(23)

Denne påstand blev forkastet, dels fordi Kina ændrede loven i 2001, så afskrivningssatserne ikke længere foreskrives ved lov, dels fordi Xinhui Alidas produktionsomkostninger i undersøgelsesperioden fremgår af selskabets reviderede regnskaber og ikke er en udgift, der er justeret for at muliggøre konsolidering i Det Forenede Kongerige. Desuden blev de pågældende aktiver undersøgt, og det blev konstateret, at de stadig i vid udstrækning var i brug efter ti år.

(24)

Xinhui Alida hævdede også, at udgifterne til råvarer skulle justeres for at tage hensyn til, at en del af beløbet, som blev betalt til leverandøren, Horneman Chemplas (Far East) Limited, rent faktisk blev betalt til dets holdingselskab Venture Hong Kong, hvoraf en del ejes af Horneman Chemplas og resten af British Polythene Industries plc (BPI). Denne påstand blev også forkastet. For det første fordi det kunne konstateres, at selv om Horneman Chemplas og Xinhui Alida er forretningsmæssigt forbundne parter, så var den pris, Horneman Chemplas opkrævede hos Xinhui Alida, en rimelig markedspris, også inklusive en mindre avance, som Horneman for at dække sine omkostninger havde lagt oven i den pris, der var betalt ved køb af varerne. For det andet fordi Horneman ikke tilbagebetalte pengene direkte til Xinhui Alida i form af f.eks. mængderabat eller kreditnotaer, men til Venture Hong Kong, der overførte dem til Xinhui Alida som en eller flere kapitaltilførsler og andre betalinger. Der kan derfor ikke tales om et normalt prisnedslag, som en sælger tilbyder en køber.

(25)

Oplysningerne om SG&A-omkostningerne og den vejede gennemsnitlige fortjeneste blev indhentet hos selskaber, der besvarede et spørgeskema, som blev udsendt til selskaber i referencelandet, jf. nedenfor.

4.1.3.   Referenceland

(26)

Da der ikke var noget hjemmemarkedssalg, blev der i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 6, litra c), brugt oplysninger fra referencelandet til at beregne Xinhui Alidas normale værdi. Det blev i indledningsmeddelelsen fastsat, at Malaysia skulle være referenceland, men ingen selskaber indvilligede i at samarbejde i undersøgelsen. Tre selskaber i Thailand med et hjemmemarkedssalg udviste imidlertid samarbejdsvilje. De vejede gennemsnitlige SG&A-omkostninger og den vejede gennemsnitlige fortjeneste blev beregnet på grundlag af oplysninger fra dem og efterprøvet på stedet.

4.2.   Eksportpris

(27)

I de tilfælde, hvor Xinhui Alida eksporterede direkte til uafhængige kunder i Fællesskabet, blev eksportprisen fastsat på grundlag af den pris, der faktisk var betalt eller skulle betales for den pågældende vare i undersøgelsesperioden i overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 8.

(28)

Langt størstedelen af Xinhui Alidas salg foregik imidlertid til enten det forretningsmæssigt forbundne selskab i Hongkong, Horneman Chemplas, med henblik på endeligt videresalg til Fællesskabet eller til det forretningsmæssigt forbundne selskab i Det Forenede Kongerige, BPI, med henblik på endeligt salg i Fællesskabet. Hvad dette eksportsalg til Fællesskabet angik, blev eksportprisen fastsat i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 9, dvs. på grundlag af videresalgsprisen, som den første uafhængige køber i Fællesskabet faktisk betalte eller skulle betale til det forretningsmæssigt forbundne selskab i undersøgelsesperioden, justeret for alle udgifter påløbet mellem importen og videresalget og justeret for fortjeneste.

4.3.   Sammenligning

(29)

Sammenligningen mellem den normale værdi og eksportprisen blev foretaget på grundlag af prisen ab fabrik og i samme handelsled. For at sikre en rimelig sammenligning blev der i henhold til grundforordningens artikel 2, stk. 10, taget hensyn til forskelle i faktorer, der påvistes at påvirke priserne og prissammenligneligheden. På dette grundlag blev der foretaget justeringer for forskelle i rabatter, nedslag, provisioner, transportudgifter, omkostninger til forsikring og håndtering, pakning, kreditomkostninger, bankgebyrer og importafgifter, når dette var relevant og berettiget.

(30)

Da den forretningsmæssigt forbundne importør i Det Forenede Kongerige har samme funktioner som en agent, der arbejder på provisionsbasis, blev eksportprisen justeret for provisioner, jf. grundforordningens artikel 2, stk. 10, litra i). Provisionens størrelse blev beregnet på grundlag af direkte beviser for forekomsten af en avance og salgsudgifter i forbindelse med sådanne funktioner.

4.4.   Dumpingmargen

(31)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 2, stk. 11, sammenlignedes den vejede gennemsnitlige normale værdi for hver varetype med den vejede gennemsnitlige eksportpris for den tilsvarende type af den pågældende vare.

(32)

Det blev konstateret, at Xinhui Alidas dumpingmargen udtrykt i procent af nettoprisen, frit EF's grænse, ufortoldet, var på 4,3 %.

5.   VARIGE ÆNDRINGER I OMSTÆNDIGHEDERNE

(33)

I overensstemmelse med grundforordningens artikel 11, stk. 3, blev det også undersøgt, om ændringerne i omstændighederne med rimelighed kunne anses for at være af varig karakter.

(34)

Det skal først bemærkes, at selskabet var i stand til at bevise, at det burde indrømmes markedsøkonomisk behandling og derfor var berettiget til sin egen individuelle dumpingmargen. Årsagerne til, at den markedsøkonomiske behandling blev indrømmet, må betragtes som varige, da de har udgangspunkt i selskabets struktur og forretningsmodel på langt sigt. Dernæst skal det bemærkes, at der blev anmodet om oplysninger vedrørende udviklingen af varetyper og prissvingninger efter udløbet af undersøgelsesperioden i juni 2006. Selskabet forelagde beviser for, at råvarepriserne steg i sidste halvår 2006 for igen at falde mod årets slutning, men de lå fortsat over prisniveauet i undersøgelsesperioden. I betragtning af moderselskabets praksis for intern afregning mellem Xinhui Alida og sig selv, er det tydeligt, at afregningspriserne i sidste halvår 2006 var stabile, mens råvarepriserne steg betragteligt. BPI har også dokumenteret, at dets videresalgspriser var stabile i sidste halvår 2006, hvilket betyder, at den dumpingmargen, der blev beregnet for undersøgelsesperioden, var klart gyldig i resten af kalenderåret 2006.

(35)

Selskabet påstod, at dets salgsmønster, både med hensyn til mængder og bestemmelsessteder, havde ændret sig på en varig måde siden den oprindelige undersøgelse, der fandt sted i perioden fra april 2004 til marts 2005.

(36)

Beviser indhentet under undersøgelsen viste, at selskabets adfærd, herunder de omstændigheder, der førte til indledningen af undersøgelsen, sandsynligvis ikke ville ændre sig i den nærmeste fremtid på en måde, der kunne påvirke resultaterne af denne undersøgelse. Alt tyder derfor på, at de pågældende ændringer var varige, og at undersøgelsens konklusioner derfor også var af varig karakter.

6.   ANTIDUMPINGFORANSTALTNINGER

(37)

Som resultat af undersøgelsen anses det for hensigtsmæssigt at ændre antidumpingtolden på importen af den pågældende vare fra Xinhui Alida til 4,3 %.

7.   FREMLÆGGELSE AF OPLYSNINGER

(38)

De interesserede parter er blevet underrettet om de væsentlige kendsgerninger og betragtninger, der ligger til grund for, at det påtænkes at anbefale en ændring af forordning (EF) nr. 1425/2006, og de har haft lejlighed til at fremsætte bemærkninger.

(39)

Selskabet bestred de fremlagte resultater i de tilfælde, hvor forskellige justeringer, som selskabet hævdede at have foretaget, blev afvist, f.eks. beregningen af afskrivninger i Kina, behandlingen af en valutakursgevinst i Det Forenede Kongerige og et påstået nedslag i råvareprisen. Selskabet fremlagde imidlertid ikke nogen ny dokumentation for deres påstand, som derfor blev afvist igen.

(40)

EF-erhvervsgrenen anmodede om yderligere oplysninger om, hvordan den normale værdi var blevet beregnet på grundlag af data fra Thailand, men fremlagde ingen dokumentation til anfægtelse eller bestridelse af beregningen eller den anvendte metode —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I tabellen i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1425/2006 indsættes følgende oplysninger:

Land

Selskab

Antidumpingtold (%)

Taric-tillægskode

Folkerepublikken Kina

Xinhui Alida Polythene Limited, Xinhui

4,3 %

A854

I listen over selskaber i bilag I til forordning (EF) nr. 1425/2006 udgår følgende oplysninger:

XINHUI ALIDA POLYTHENE LIMITED

Xinhui

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2008.

På Rådets vegne

I. JARC

Formand


(1)  EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2117/2005 (EUT L 340 af 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUT L 270 af 29.9.2006, s. 4. Ændret ved forordning (EF) nr. 1356/2007 (EUT L 304 af 22.11.2007, s. 5).

(3)  EUT C 54 af 9.3.2007, s. 5.


Top