EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0100

Kommissionens forordning (EF) nr. 100/2008 den 4. februar 2008 om ændring af forordning (EF) Nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 for så vidt angår samlinger af prøver og visse formaliteter i forbindelse med handel med vilde dyr og planter

OJ L 31, 5.2.2008, p. 3–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 011 P. 27 - 38

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/100/oj

5.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 31/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 100/2008

den 4. februar 2008

om ændring af forordning (EF) Nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 for så vidt angår samlinger af prøver og visse formaliteter i forbindelse med handel med vilde dyr og planter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (1), særlig artikel 19, nr. 1), i) og iii), nr. 2) og nr. 4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at gennemføre visse resolutioner, der blev vedtaget på det 13. og 14. møde for CITES-konventionens partskonference, bør der indsættes yderligere bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 865/2006 af 4. maj 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed (2).

(2)

CITES-resolution conf. 9.7 (Rev. CoP13) om transit og omlastning og conf. 12.3 (Rev. CoP13) om tilladelser og certifikater foreskriver særlige procedurer med henblik på at lette flytning på tværs af grænserne af samlinger af prøver, som er omfattet af ATA-carneter som defineret i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF- toldkodeks (3). For at give erhvervsdrivende i Fællesskabet samme vilkår som andre CITES-parters erhvervsdrivende med hensyn til flytning af sådanne samlinger af prøver er det nødvendigt at fastsætte sådanne procedurer i fællesskabslovgivningen.

(3)

Ifølge CITES-resolution conf. 12.3 (Rev. CoP13) om tilladelser og certifikater kan tilladelser udstedes efterfølgende for personlige effekter og bohave, hvis det over for styrelsesrådet er godtgjort, at der er sket en ægte fejl, og at der ikke har været forsøg på svig, og parterne skal rapportere om sådanne tilladelser i de rapporter, der hvert andet år skal indsendes til sekretariatet. Der bør fastsættes bestemmelser herom for at tillade passende fleksibilitet og for at reducere den administrative byrde i forbindelse med import af personlige effekter og bohave.

(4)

CITES-resolution conf. 13.6 om gennemførelsen af konventionens artikel VII, stk. 2, om enheder fra før konventionen omfatter en definition af »enhed fra før konventionen« og gør det klart, hvilke datoer der skal ligge til grund for en afgørelse om, hvorvidt en enhed kan betragtes som »fra før konventionen«. Af klarhedshensyn bør disse bestemmelser gennemføres i fællesskabslovgivningen.

(5)

CITES-resolution conf. 13.7 (Rev. CoP14) om kontrol af handel med personlige effekter og bohave indeholder en liste over arter, som der ikke kræves dokumenter for i forbindelse med eksport og import af enheder, som er personlige effekter og bohave under en vis værdi. Listen omfatter undtagelser for kæmpemuslinger og søheste samt for en mindre mængde kaviar, som bør gennemføres.

(6)

CITES-resolution conf. 12.7 (Rev. CoP14) om bevarelse af og handel med stører indeholder særlige betingelser for, hvornår parterne kan tillade import, eksport og reeksport af kaviar. For at reducere svig bør disse bestemmelser gennemføres i fællesskabslovgivningen.

(7)

På det 14. møde for CITES-konventionens partskonference blev der foretaget en opdatering af standardreferenceværkerne for den nomenklatur, som skal anvendes til angivelse af videnskabelige artsnavne i tilladelser og certifikater, og CITES-listerne over dyrearter blev omarbejdet, så ordener, familier og slægter er opstillet i alfabetisk rækkefølge. Det er derfor nødvendigt, at disse ændringer afspejles i bilag VIII og X til forordning (EF) 865/2006.

(8)

CITES-konventionens partskonference har vedtaget et rapporteringsformat for indsendelse af de rapporter, der i henhold til konventionens artikel VIII, stk. 7, litra b), skal indsendes hvert andet år. Medlemsstaterne bør derfor indsende deres rapporter hver andet år under anvendelse af formatet for toårsrapporter for så vidt angår oplysninger, der kræves i henhold til konventionen, og under anvendelse af et supplerende rapporteringsformat for så vidt angår de oplysninger, der kræves i henhold til forordning (EF) nr. 338/97 og (EF) nr. 865/2006.

(9)

Erfaringerne fra gennemførelsen af forordning (EF) nr. 865/2006 har vist, at det er nødvendigt at ændre forordningens bestemmelser om transaktionsspecifikke certifikater for at gøre anvendelsen af sådanne certifikater mere fleksibel og for at tillade, at de kan anvendes i andre medlemsstater end den udstedende medlemsstat.

(10)

Forordning (EF) nr. 865/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handel med Vilde Dyr og Planter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 865/2006 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 ændres således:

a)

Nr. 1) affattes således:

»1)

»erhvervelsesdato«: den dato, hvor enheden blev indfanget/indsamlet i naturen, født i fangenskab eller kunstigt opformeret, eller, hvis denne dato ikke kendes eller ikke kan dokumenteres, en efterfølgende, dokumenterbar data, hvor den første gang var i en persons besiddelse.«

b)

Nr. 7) affattes således:

»7)

»transaktionsspecifikke certifikater«: certifikater, der udstedes i overensstemmelse med artikel 48, og som kun gælder for én eller flere nærmere anførte transaktioner.«

c)

Følgende indsættes som nr. 9) og 10):

»9)

»samling af prøver«: en samling af lovligt erhvervede døde enheder og dele og produkter heraf, som transporteres på tværs af grænser med henblik på fremvisning

10)

»enhed fra før konventionen«: en enhed, der er erhvervet, før den pågældende enhed første gang blev opført på konventionens lister.«

2)

Artikel 2, stk. 1, affattes således:

»1.   Til importtilladelser, eksporttilladelser, reeksportcertifikater, certifikater for personlig ejendom, certifikater for samling af prøver og til ansøgninger om sådanne dokumenter anvendes formularer, der, bortset fra de rubrikker, der er forbeholdt national anvendelse, svarer til modellen i bilag I.«

3)

Artikel 4, stk. 1, affattes således:

»1.   Formularerne udfyldes med maskinskrift.

Ansøgninger om import- og eksporttilladelser, reeksportcertifikater, certifikater i henhold til artikel 5, stk. 2, litra b), artikel 5, stk. 3 og 4, artikel 8, stk. 3, og artikel 9, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 338/97, certifikater for personlig ejendom, certifikater for samling af prøver og certifikater for rejseudstillinger samt importmeddelelser, supplementsformularer og etiketter kan imidlertid udfyldes med læselig håndskrift, med blæk og med blokbogstaver.«

4)

Følgende indsættes som artikel 5a:

»Artikel 5a

Særligt indhold i tilladelser, certifikater og ansøgninger vedrørende planteenheder

Hvad angår planteenheder, der ikke længere kan være undtaget fra bestemmelserne i konventionen eller forordning (EF) nr. 338/97, jf. »Noter vedrørende fortolkningen af bilag A, B, C og D« i bilaget til nævnte forordning, i henhold til hvilke de blev lovligt eksporteret eller importeret, kan det land, der skal anføres i rubrik 15 i formularerne i bilag I og III, rubrik 4 i formularerne i bilag II og rubrik 10 i formularerne i bilag V til nærværende forordning, være det land, hvor enhederne ophørte med at kunne være omfattet af undtagelsen.

I sådanne tilfælde anføres der i rubrikken »særlige vilkår« i tilladelsen eller certifikatet: »Lovligt importeret som undtaget fra CITES-bestemmelserne«, og det anføres nærmere, hvad undtagelsen vedrører.«

5)

Følgende indsættes som artikel 7, stk. 4:

»4.   Tilladelser og certifikater udstedt af tredjelande med oprindelseskode »O« godkendes kun, såfremt de omfatter enheder, der falder ind under definitionen af enhed fra før konventionen, jf. artikel 1, nr. 10), og indeholder enten datoen for erhvervelsen af enhederne eller en erklæring om, at enhederne blev erhvervet inden en given dato.«

6)

Artikel 9 affattes således:

»Artikel 9

Forsendelser af enheder

Der udstedes særskilt importtilladelse, importmeddelelse, eksporttilladelse eller reeksportcertifikat for hver enkelt forsendelse af enheder, der forsendes samlet som del af én ladning, jf. dog artikel 31, 38 og 44b.«

7)

Artikel 10 ændres således:

a)

Titlen affattes således:

»Artikel 10

Gyldigheden af import- og eksporttilladelser, reeksportcertifikater, rejseudstillingscertifikater, certifikater for personlig ejendom og certifikater for samling af prøver«.

b)

I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

»Med hensyn til kaviar af størarter (Acipenseriformes spp.) fra fælles fiskebestande omfattet af eksportkvoter, for hvilken der foreligger en eksporttilladelse, er de i første afsnit omhandlede importtilladelser ikke gyldige efter den sidste dag i det kvoteår, hvor kaviaren blev høstet og forarbejdet, eller efter den sidste dag i den i første afsnit omhandlede 12-måneders periode, idet den første af disse datoer er gældende.

Med hensyn til kaviar af størarter (Acipenseriformes spp.), for hvilke der foreligger et reeksportcertifikat, er de i første afsnit omhandlede importtilladelser ikke gyldige efter den sidste dag i den 18-måneders periode efter udstedelsen af den relevante originale eksporttilladelse eller efter den sidste dag i den i første afsnit omhandlede 12-måneders periode, idet den første af disse datoer er gældende.«

c)

I stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

»Med hensyn til kaviar af størarter (Acipenseriformes spp.) fra fælles fiskebestande omfattet af eksportkvoter er de i første afsnit omhandlede eksporttilladelser ikke gyldige efter den sidste dag i det kvoteår, hvor kaviaren blev høstet og forarbejdet eller efter den sidste dag i den i første afsnit omhandlede 6-måneders periode, idet den første af disse datoer er gældende.

Med hensyn til kaviar af størarter (Acipenseriformes spp.) er de i første afsnit omhandlede reeksportcertifikater ikke gyldige efter den sidste dag i den 18-måneders periode efter udstedelsen af den relevante originale eksporttilladelse eller efter den sidste dag i den i første afsnit omhandlede 6-måneders periode, idet den første af disse datoer er gældende.«

d)

Følgende indsættes som stk. 2a:

»2a.   Kvoteåret omhandlet i stk. 1, andet afsnit, og stk. 2, andet afsnit, aftales af konventionens partskonference.«

e)

Følgende indsættes som stk. 3a:

»3a.   Gyldighedsperioden for certifikater for samling af prøver, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 44a, kan ikke overskride 6 måneder. Et certifikat for samling af prøver må ikke udløbe senere end det ATA-carnet, der ledsager det.«

f)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Tilladelser og certifikater som nævnt i stk. 1, 2, 3 og 3a betragtes efter udløbet som ugyldige.«

g)

Stk. 6 affattes således:

»6.   Indehaveren skal snarest muligt returnere originalen og alle kopier af importtilladelser, eksporttilladelser, reeksportcertifikater, rejseudstillingscertifikater, certifikater for personlig ejendom eller certifikat for samling af prøver, som er udløbet, ubenyttede eller ikke længere gyldige, til det udstedende styrelsesråd.«

8)

Artikel 11 ændres således:

a)

Følgende indsættes som stk. 2, litra e):

»e)

når særlige vilkår angivet i rubrik 20 ikke længere er opfyldt.«

b)

Følgende indsættes som stk. 3, tredje afsnit:

»Når der udstedes et transaktionsspecifikt certifikat med henblik på at tillade en række transaktioner, gælder det kun på den udstedende medlemsstats territorium. Når transaktionsspecifikke certifikater skal anvendes i en anden medlemsstat end den udstedende medlemsstat, skal de udstedes, så de kun omfatter én transaktion, og deres gyldighed er begrænset til den pågældende transaktion. Det anføres i rubrik 20, om certifikatet gælder for en eller flere transaktioner, og i hvilke(n) medlemsstat(er) det er gyldigt.«

c)

Stk. 4, andet afsnit, udgår og i stedet indsættes følgende som stk. 5:

»5.   Dokumenter, der ophører med at være gyldige i henhold til denne artikel, skal snarest muligt returneres til det udstedende styrelsesråd, som eventuelt kan udstede et certifikat, der afspejler de nødvendige ændringer, jf. artikel 51.«

9)

Artikel 15 ændres således:

a)

Følgende indsættes som stk. 2, andet afsnit:

»For så vidt angår enheder, der eksporteres eller (re)eksporteres som personlige effekter eller bohave, jf. kapitel XIV, og for så vidt angår personligt ejede levende dyr, som er lovligt erhvervede, og som holdes til personlige, ikke-kommercielle formål, finder undtagelsesbestemmelsen i stk. 1 ligeledes anvendelse, såfremt medlemsstatens kompetente styrelsesråd, i samråd med den kompetente håndhævelsesmyndighed, finder det godtgjort, at der er sket en ægte fejl, og at der ikke har været forsøg på svig, samt at importen eller (re)eksporten af de pågældende enheder i øvrigt er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 338/97, konventionen og den relevante lovgivning i et tredjeland.«

b)

Følgende indsættes som stk. 3a:

»3a.   For enheder, der er udstedt importtilladelse for i henhold til stk. 2, andet afsnit, forbydes kommercielle aktiviteter, jf. artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97, i 6 måneder fra tilladelsens udstedelsesdato, og der gives i det tidsrum ingen dispensationer for enheder af bilag A-arter, jf. nævnte forordnings artikel 8, stk. 3.

På importtilladelser, der er udstedt i henhold til stk. 2, andet afsnit, vedrørende enheder af arter opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97 og vedrørende enheder af arter opført i bilag A og omhandlet i artikel 4, stk. 5, litra b), i nævnte forordning anføres i rubrik 23: »uanset artikel 8, stk. 3 eller 5, i forordning (EF) nr. 338/97 forbydes kommercielle aktiviteter, jf. artikel 8, stk. 1, i nævnte forordning, i mindst 6 måneder fra tilladelsens udstedelsesdato«.«

10)

Følgende indsættes som artikel 20a:

»Artikel 20a

Afslag på ansøgninger om importtilladelser

Medlemsstaterne giver afslag på ansøgninger om importtilladelser vedrørende kaviar og kød af størarter (Acipenseriformes spp.) fra fælles fiskebestande, medmindre der er fastsat eksportkvoter for arterne efter den procedure, der er godkendt af konventionens partskonference.«

11)

Følgende indsættes som artikel 26a:

»Artikel 26a

Afslag på ansøgninger om eksporttilladelser

Medlemsstaterne giver afslag på ansøgninger om eksporttilladelser vedrørende kaviar og kød af størarter (Acipenseriformes spp.) fra fælles fiskebestande, medmindre der er fastsat eksportkvoter for arterne efter den procedure, der er godkendt af konventionens partskonference.«

12)

Artikel 31, nr. 3), affattes således:

»3)

et certifikat i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97, der alene tjener til, at enhederne kan vises for offentligheden i kommercielt øjemed.«

13)

Artikel 36, stk. 2, affattes således:

»Det nye certifikat skal så vidt muligt have det samme nummer og den samme gyldighedsdato som originalen og skal i rubrik 20 indeholde en af følgende erklæringer:

»Dette certifikat er en bekræftet kopi af originalen« eller »Dette certifikat ophæver og erstatter originalen med nummer xxxx udstedt den xx/xx/xxxx«.«

14)

Artikel 44, stk. 2, affattes således:

»Det nye certifikat skal så vidt muligt have det samme nummer og den samme gyldighedsdato som originalen og skal i rubrik 23 indeholde en af følgende erklæringer:

»Dette certifikat er en bekræftet kopi af originalen« eller »Dette certifikat ophæver og erstatter originalen med nummer xxxx udstedt den xx/xx/xxxx«.«

15)

Følgende indsættes som kapitel VIIIa efter artikel 44:

»KAPITEL VIIIa

CERTIFIKATER FOR SAMLING AF PRØVER

Artikel 44a

Udstedelse

Medlemsstaterne kan udstede certifikater for samling af prøver, forudsat at samlingen er omfattet af et gyldigt ATA-carnet og omfatter enheder, dele eller produkter af arter, der er opført i bilag A, B eller C til forordning (EF) nr. 338/97.

For så vidt angår stk. 1 skal enheder, dele eller produkter af arter, der er opført i bilag A, være i overensstemmelse med kapitel XIII i nærværende forordning.

Artikel 44b

Anvendelse

Forudsat at en samling af prøver, der er omfattet af et certifikat for samling af prøver, ledsages af et gyldigt ATA-carnet, kan et certifikat udstedt i henhold til artikel 44a anvendes som:

1)

en importtilladelse i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 338/97

2)

en eksporttilladelse eller et reeksportcertifikat i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 338/97, hvis bestemmelseslandet anerkender og tillader anvendelsen af ATA-carneter

3)

et certifikat i overensstemmelse med artikel 8, stk. 3, i forordning (EF) nr. 338/97, der alene tjener til, at enhederne kan vises for offentligheden i kommercielt øjemed.

Artikel 44c

Udstedende myndighed

1.   Hvis samlingen af prøver har sin oprindelse i Fællesskabet, udstedes certifikatet for samling af prøver af styrelsesrådet i den medlemsstat, hvor samlingen af prøver har sin oprindelse.

2.   Hvis samlingen af prøver har sin oprindelse i et tredjeland, udstedes certifikatet for samling af prøver af styrelsesrådet i den første bestemmelsesmedlemsstat, og udstedelsen af dette certifikat skal ske på grundlag af et tilsvarende dokument, som udstedes af det pågældende tredjeland.

Artikel 44d

Krav

1.   En samling af prøver, der er omfattet af et certifikat for samling af prøver, skal reimporteres til Fællesskabet inden certifikatets udløbsdato.

2.   De enheder, der er omfattet af et certifikat for samling af prøver, må ikke sælges eller på anden vis overdrages, mens de befinder sig uden for det certifikatudstedende lands territorium.

3.   Et certifikat for samling af prøver kan ikke overdrages. Hvis enheder, der er omfattet af et certifikat for samling af prøver, stjæles, ødelægges eller bortkommer, skal det udstedende styrelsesråd og styrelsesrådet i det land, hvor hændelsen fandt sted, straks underrettes herom.

4.   I et certifikat for samling af prøver anføres, at dokumentet vedrører »andet: samling af prøver«, og i rubrik 23 anføres nummeret på det ledsagende ATA-carnet.

I rubrik 23 eller i et passende bilag til certifikatet anføres følgende tekst:

»Vedrørende samling af prøver ledsaget af ATA-carnet nr.: xxx

Dette certifikat omfatter en samling af prøver og er kun gyldigt, hvis det ledsages af et gyldigt ATA-carnet. Dette certifikat kan ikke overdrages. De enheder, der er omfattet af dette certifikat, må ikke sælges eller på anden vis overdrages, mens de befinder sig uden for det certifikatudstedende lands territorium. Dette certifikat kan anvendes til (re)eksport fra [(re)eksportlandet anføres] via [de besøgte lande anføres] med henblik på fremvisning og import tilbage til [(re)eksportlandet anføres].«

5.   For certifikater for samling af prøver, der er udstedt i henhold til artikel 44c, stk. 2, finder stk. 1 og 4 i denne artikel ikke anvendelse. Certifikatet skal i sådanne tilfælde indeholde følgende tekst i rubrik 23:

»Dette certifikat er ikke gyldigt, medmindre det ledsages af et originalt CITES-dokument udstedt af et tredjeland i overensstemmelse med bestemmelserne fastlagt af konventionens partskonference.«

Artikel 44e

Ansøgninger

1.   Ansøgeren om et certifikat for samling af prøver skal, hvor dette er relevant, udfylde rubrik 1, 3, 4 og 7 til 23 i ansøgningsformularen samt rubrik 1, 3, 4 og 7 til 22 i originalen og alle kopier. Angivelserne i rubrik 1 og 3 skal være identiske. Listen over lande, der skal besøges, anføres i rubrik 23.

Medlemsstaterne kan dog foreskrive, at der kun skal udfyldes én ansøgningsformular.

2.   De behørigt udfyldte formularer forelægges for et styrelsesråd i den medlemsstat, på hvis territorium enhederne befinder sig, eller i de tilfælde, som er anført i artikel 44c, stk. 2, for styrelsesrådet i den første bestemmelsesmedlemsstat, sammen med de nødvendige oplysninger og den dokumentation, som det pågældende styrelsesråd finder nødvendig for at kunne afgøre, om der bør udstedes certifikat.

Udeladelse af oplysninger i ansøgningen skal begrundes.

3.   Ansøges der om et certifikat vedrørende enheder, for hvilke en sådan ansøgning tidligere er blevet afslået, oplyser ansøgeren styrelsesrådet om dette.

Artikel 44f

Dokumenter, som indehaveren skal forelægge toldstedet

1.   Drejer det sig om et certifikat for samling af prøver, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 44c, stk. 1, skal indehaveren af certifikatet eller dennes befuldmægtigede repræsentant, til kontrolformål, forelægge originalen af dette certifikat (formular nr. 1) og en kopi af certifikatet og, hvis det er relevant, kopien til indehaveren (formular nr. 2) og kopien, der returneres til det udstedende styrelsesråd (formular nr. 3) samt originalen af det gyldige ATA-carnet for det toldsted, der er udpeget i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i forordning (EF) nr. 338/97.

Efter at have behandlet ATA-carnetet i overensstemmelse med toldbestemmelserne i forordning (EØF) nr. 2454/93 og om nødvendigt efter have angivet nummeret på det ledsagende ATA-carnet på originalen og kopien af certifikatet for samling af prøver returnerer toldstedet originaldokumenterne til indehaveren eller dennes befuldmægtigede repræsentant, påtegner kopien af certifikatet for samlingen af prøver og videresender den påtegnede kopi til det relevante styrelsesråd, jf. artikel 45.

På tidspunktet for den første eksport fra Fællesskabet returnerer toldstedet imidlertid efter at have udfyldt rubrik 27 det originale certifikat for samling af prøver (formular nr. 1) og kopien til indehaveren (formular nr. 2) til indehaveren eller dennes befuldmægtigede repræsentant og videresender kopien, der returneres til det udstedende styrelsesråd (formular nr. 3), jf. artikel 45.

2.   Drejer det sig om et certifikat for samling af prøver, der er udstedt i overensstemmelse med artikel 44c, stk. 2, finder stk. 1 i denne artikel anvendelse, idet indehaveren eller dennes befuldmægtigede repræsentant til kontrolformål dog også skal forelægge det originale certifikat udstedt af tredjelandet.

Artikel 44g

Erstatning

Et certifikat for samling af prøver, der er bortkommet, stjålet eller ødelagt, kan kun erstattes af den myndighed, der har udstedt det.

Det nye certifikat skal så vidt muligt have det samme nummer og den samme gyldighedsdato som originalen og skal i rubrik 23 indeholde en af følgende erklæringer:

»Dette certifikat er en bekræftet kopi af originalen« eller »Dette certifikat ophæver og erstatter originalen med nummer xxxx udstedt den xx/xx/xxxx«.«

16)

Artikel 57, stk. 5, affattes således:

»5.   Uanset stk. 3 og 4 kræver indførsel eller genindførsel til Fællesskabet af følgende varer opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97 ikke forelæggelse af et (re)eksportdokument eller en importtilladelse:

a)

en mængde på højst 125 gram kaviar pr. person fra størarter (Acipenseriformes spp.) i individuelt mærkede beholdere, jf. artikel 66, stk. 6

b)

højst tre eksemplarer pr. person af »rainsticks« fremstillet af Cactaceae spp.

c)

højst fire døde forarbejdede enheder af Crocodylia spp. (undtagen kød og jagttrofæer) pr. person

d)

højst tre skaller af Strombus gigas pr. person.

e)

højst fire døde enheder af Hippocampus spp. pr. person

f)

højst tre enheder af skaller af Tridacnidae spp. pr. person, dog højst 3 kg i alt, idet en enhed kan være 1 intakt skal eller 2 halvskaller, der passer sammen.«

17)

Artikel 58, stk. 4, affattes således:

»4.   Uanset stk. 2 og 3 kræver eksport eller reeksport af varer opført i artikel 57, stk. 5, litra a)-f), ikke forelæggelse af et (re)eksportdokument.«

18)

Artikel 66, stk. 6 og 7, affattes således:

»6.   De enheder, der er omhandlet i artikel 64 og artikel 65, skal mærkes i overensstemmelse med den metode, der er godkendt eller anbefalet for de pågældende enheder af konventionens partskonference; navnlig skal de beholdere med kaviar, som er nævnt i artikel 57, stk. 5, litra a), artikel 64, stk. 1, litra g), artikel 64, stk. 2, og artikel 65, stk. 3, mærkes individuelt ved hjælp af en ikke-genanvendelig etiket, som fastgøres på hver primærbeholder. Hvis den ikke-genanvendelige etiket ikke forsegler primærbeholderen, emballeres kaviaren, så det visuelt kan konstateres, om beholderen har været åbnet.

7.   Kun forarbejdningsvirksomheder og virksomheder, der pakker og ompakker, som er godkendt hertil af styrelsesrådet i en medlemsstat, har ret til at forarbejde, pakke eller ompakke kaviar med henblik på eksport, reeksport eller handel internt i Fællesskabet.

Godkendte forarbejdningsvirksomheder og virksomheder, der pakker eller ompakker, forpligtes efter omstændighederne til at føre registre over de mængder af kaviar, som importeres, eksporteres, reeksporteres, produceres på stedet eller oplagres. Disse registre skal stilles til rådighed for styrelsesrådet i den pågældende medlemsstat med henblik på kontrol.

Det pågældende styrelsesråd tildeler hver af disse forarbejdningsvirksomheder eller virksomheder, der pakker og ompakker, en entydig registreringskode.

Konventionens sekretariat og Kommissionen underrettes om listen over virksomheder, der er godkendt i henhold til dette stykke, og om ændringer heraf.

I dette stykke forstås ved »forarbejdningsvirksomheder« bl.a. akvakulturaktiviteter, hvorved der produceres kaviar.«

19)

Artikel 69 ændres således:

a)

Følgende indsættes som stk. 5, litra f):

»f)

tilfælde, hvor eksporttilladelser og reeksportcertifikater blev udstedt efterfølgende, jf. artikel 15 i denne forordning.«

b)

Følgende indsættes som stk. 6:

»6.   De oplysninger, der omhandles i stk. 5, forelægges i edb-format og i overensstemmelse med formatet for toårsrapporter, som konventionens sekretariat har udfærdiget, som ændret af Kommissionen, inden den 15. juni hvert andet år, og de skal omhandle den toårsperiode, der sluttede den 31. december i det foregående år.«

20)

I artikel 71 affattes overskriften således:

»Artikel 71

Afslag på ansøgninger om importtilladelser efter fastsættelsen af restriktioner.«

21)

Bilag VIII erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

22)

Bilag X affattes som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2008.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 61 af 3.3.1997 s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1332/2005 (EUT L 215 af 19.8.2005, s. 1).

(2)  EUT L 166 af 19.6.2006, s. 1.

(3)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 214/2007 (EUT L 62 af 1.3.2007, s. 6).


BILAG I

»BILAG VIII

Standardreferenceværker for den nomenklatur, der i medfør af artikel 5, stk. 4, skal anvendes til angivelse af videnskabelige artsnavne i tilladelser og certifikater

FAUNA

a)   Mammalia

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2142 pp. John Hopkins University Press, Baltimore. [for alle pattedyr — dog ikke hvad angår anerkendelse af følgende navne på vilde former af arter (der foretrækkes frem for navnene på de domesticerede former): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion og med undtagelse af nedenstående arter]

Wilson, D. E. & Reeder, D. M. 1993. Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1207 pp., Smithsonian Institution Press, Washington. [for Loxodonta africana og Ovis vignei]

b)   Aves

Morony, J. J., Bock, W. J. and Farrand, J., Jr. 1975. A Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. [for fuglenavne på ordens- og familieniveau]

Dickinson, E.C. (ed.) 2003. The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1039 pp. Christopher Helm, London.

Dickinson, E.C. 2005. Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003) http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (CITES-website) [for alle fuglearter — undtagen for nedenstående systematiske enheder]

Collar, N. J. 1997. Family Psittacidae (Parrots). in del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. eds. Handbook of the Birds of the World. 4. Sandgrouse to Cuckoos: 280-477: Lynx Edicions, Barcelona. [for Psittacus intermedia og Trichoglossus haematodus]

c)   Reptilia

Andreone, F., Mattioli, F., Jesu, R. and Randrianirina, J. E. 2001. Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). Herpetological Journal 11: 53-68. [for Calumma vatosoa & Calumma vencesi]

Avila Pires, T. C. S. 1995. Lizards of Brazilian Amazonia. Zool. Verh. 299: 706 pp. [for Tupinambis]

Böhme, W. 1997. Eine neue Chamäleon art aus der Calumma gastrotaenia — Verwandtschaft Ost-Madagaskars. Herpetofauna (Weinstadt) 19 (107): 5-10. [for Calumma glawi]

Böhme, W. 2003. Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae). Zoologische Verhandelingen. Leiden 341: 1-43. [for Varanidae]

Broadley, D. G. 2006. CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia), udarbejdet efter anmodning fra CITES-nomenklaturudvalget (CITES-website dokument NC2006 Doc. 8). [for Cordylus]

Burton, F.J. 2004. Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana. Caribbean Journal of Science, 40(2): 198-203. [for Cyclura lewisi]

Cei, J. M. 1993. Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina — herpetofauna de las selvas subtropicales, puna y pampa. Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [for Tupinambis]

Colli, G. R., Péres, A. K. and da Cunha, H. J. 1998. A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus. Herpetologica 54: 477-492. [for Tupinambis cerradensis]

Dirksen, L. 2002. Anakondas. NTV Wissenschaft. [for Eunectes beniensis]

Fritz, U. & Havaš, P. 2006. CITES Checklist of Chelonians of the World. (CITES-website) [for Testudines med hensyn til arts- og familienavne — dog ikke hvad angår bevarelse af følgende navne: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni og Sacalia pseudocellata]

Hallmann, G., Krüger, J. and Trautmann, G. 1997. Faszinierende Taggeckos — Die Gattung Phelsuma: 1-229 — Natur & Tier-Verlag. ISBN 3-931587-10-X. [for slægten Phelsuma]

Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. and Chippindale, P. T. 2000. Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. Herpetological Monographs 14: 139-185. [for Morelia clastolepis, Morelia nauta & Morelia tracyae, og klassificering af Morelia kinghorni som art]

Hedges, B. S., Estrada, A. R. and Diaz, L. M. 1999. New snake (Tropidophis) from western Cuba. Copeia 1999(2): 376- 381. [for Tropidophis celiae]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 1999. A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba. Journal of Herpetology 33: 436-441. [for Tropidophis spiritus]

Hedges, B. S., Garrido, O. and Diaz, L. M. 2001. A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba. Journal of Herpetology 35: 615-617. [for Tropidophis morenoi]

Hedges, B. S. and Garrido, O. 2002. Journal of Herpetology 36: 157-161. [for Tropidophis hendersoni]

Hollingsworth, B.D. 2004. The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. 19-44. In: Alberts, A.C, Carter, R.L., Hayes, W.K. & Martins, E.P. (Eds), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [for Iguanidae]

Jacobs, H. J. 2003. A further new emerald tree monitor lizard of the Varanus prasinus species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). Salamandra 39(2): 65-74. [for Varanus boehmei]

Jesu, R., Mattioli, F. and Schimenti, G. 1999. On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae). Doriana 7(311): 1-14. [for Furcifer nicosiai]

Keogh, J.S., Barker, D.G. & Shine, R. 2001. Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia. Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113-129. [for Python breitensteini & Python brongersmai]

Klaver, C. J. J. and Böhme, W. 1997. Chamaeleonidae. Das Tierreich 112: 85 pp. [for Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo og Furcifer — dog ikke hvad angår anerkendelse af Calumma andringitaensis, C. guillaumeti, C. hilleniusi og C. marojezensis som gyldige arter]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 1997. A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil. Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool. 382: 1-10. [for Tupinambis quadrilineatus]

Manzani, P. R. and Abe, A. S. 2002. Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro 60(4): 295-302. [for Tupinambis palustris]

Massary, J.-C. de and Hoogmoed, M. 2001. The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae). Journal of Herpetology 35: 353-357. [for Crocodilurus amazonicus]

McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. and Touré, T. A. 1999. Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1. The Herpetologists’ League, Washington, DC. [for Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae og Viperidae — dog ikke hvad angår bevarelse af slægterne Acrantophis, Sanzinia, Calabaria og Lichanura og anerkendelse af Epicrates maurus som gyldige arter]

Nussbaum, R. A., Raxworthy, C. J., Raselimanana, A. P. and Ramanamanjato, J. B. 2000. New species of day gecko, Phelsuma Gray (Reptilia: Squamata: Gekkonidae), from the Reserve Naturelle Integrale d'Andohahela, south Madagascar. Copeia 2000: 763-770. [for Phelsuma malamakibo]

Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. and Wells, K. D. 1998. Herpetology. [til afgrænsning af Sauria-familier]

Rösler, H., Obst, F. J. and Seipp, R. 2001. Eine neue Taggecko-Art von Westmadagaskar: Phelsuma hielscheri sp. n. (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). Zool. Abhandl. Staatl. Mus. Tierk. Dresden 51: 51-60. [for Phelsuma hielscheri]

Slowinski, J. B. and Wüster, W. 2000. A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). Herpetologica 56: 257-270. [for Naja mandalayensis]

Tilbury, C. 1998. Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia. Bonner Zoologische Beiträge 47: 293-299. [for Chamaeleo balebicornutus & Chamaeleo conirostratus]

Wermuth, H. and Mertens, R. 1996 (reprint). Schildkröten, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag). [for Testudines-navne på ordensniveau, Crocodylia & Rhynchocephalia]

Wilms, T. 2001. Dornschwanzagamen: Lebensweise, Pflege, Zucht: 1-142 — Herpeton Verlag, ISBN 3-9806214-7-2. [for slægten Uromastyx]

Wüster, W. 1996. Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras Naja naja species complex. Toxicon 34: 339-406. [for Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix & Naja sumatrana]

d)   Amphibia

Brown, J.L., Schulte, R. & Summers, K. 2006. A new species of Dendrobates (Anura: Dendrobatidae) from the Amazonian lowlands of Peru. Zootaxa, 1152: 45-58. [for Dendrobates uakarii]

Taxonomic Checklist of CITES listed Amphibians, information extracted from Frost, D.R. (ed.) 2004. Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html) Version 3.0 as of 7 April 2006 (CITES website) [for Amphibia]

e)   Elasmobranchii, Actinopterygii & Sarcopterygii

Eschmeier, W. N. 1998. Catalog of Fishes. 3 vols. California Academy of Sciences. [for alle fisk]

Horne, M. L., 2001. A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef — Records of the Australian Museum 53: 243-246. [for Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2001. Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species — Records of the Australian Museum 53: 293-340. [for Hippocampus]

Kuiter, R. H., 2003. A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island — Records of he Australian Museum 55: 113-116. [for Hippocampus]

Lourie, S. A., and J. E. Randall, 2003. A new pygmy seahorse, Hippocampusdenise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific — Zoological Studies 42: 284-291. [for Hippocampus]

Lourie, S. A., A. C. J. Vincent and H. J. Hall, 1999. Seahorses. An identification guide to the world’s species and their conservation. Project Seahorse, ISBN 0953469301 (Anden udgave fås på cd-rom). [for Hippocampus]

f)   Arachnida

Lourenço, W. R. and Cloudsley-Thompson, J. C. 1996. Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. Biogeographica 72(3): 133-143. [for skorpioner af slægten Pandinus]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, information extracted from Platnick, N. (2006), The World Spider Catalog, an online reference (http://research.amnh.org/entomology/spiders/catalog/Theraphosidae.html), Version 6.5 as of April 7 2006 (CITES website) [for Theraphosidae]

g)   Insecta

Matsuka, H. 2001. Natural History of Birdwing Butterflies: 1-367. Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN 4-9900697-0-6. [for fuglevingesommerfugle af slægtene Ornithoptera, Trogonoptera og Troides]

FLORA

The Plant-Book, second edition, [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (genoptrykt med rettelser 1998) [for slægtsnavnene på alle planter, der er opført i bilagene til forordning (EF) nr. 338/97, indtil de afløses af standardchecklister vedtaget af partskonferencen].

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8th edition, (J. C. Willis, revised by H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) [for slægtssynonymer, der ikke er nævnt i The Plant-Book, indtil de afløses af nedennævnte standardchecklister vedtaget af partskonferencen].

A World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne and K. D. Hill, 1995; In: P. Vorster (Ed.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, pp. 55-64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises artsnavne på Cycadaceae, Stangeriaceae & Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, compiled by Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Cyclamen (Primulaceae) & Galanthus & Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, second edition, (1999, compiled by D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises artsnavne på Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, second edition, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Dionaea, Nepenthes & Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zürich, Schweiz, i samarbejde med Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), og opdateringen Lüthy, J.M. 2007. An update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist. CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland. CITES-website), godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Aloe & Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. (A. Farjon, 2001) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Taxus.

CITES Orchid Checklist, (kompileret af Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione and Sophronitis (Volume 1, 1995); Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula & Encyclia (Volume 2, 1997); & Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides & Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda & Vandopsis (Volume 3, 2001); & Aerides, Coelogyne, Comparettia & Masdevallia (Volume 4, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, udgivet af den tyske miljøstyrelse, Bonn, Tyskland) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til navne på arter af Succulent Euphorbia.

Dicksonia species of the Americas (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til navne på arter af Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N.L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 561. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda & Schippmann, U. (2006): — Medicinal Plant Conservation 12: #-#.' (CITES-website) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Forfatternes adresse: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria). (CITES-website) med opdateringer godkendt af nomenklaturudvalget som retningslinje, når der henvises til artsnavne på Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 og opdateringer heraf) offentliggjort af UNEP — WCMC kan anvendes som en uformel oversigt over de videnskabelige navne, der er vedtaget af konventionens partskonference for de dyrearter, der er opført i bilagene til forordning (EF) nr. 338/97, og som en uformel sammenfatning af oplysningerne i de standardreferenceværker, der er godkendt med henblik på CITES-nomenklaturen.«


BILAG II

»BILAG X

DYREARTER OMHANDLET I ARTIKEL 62, Nr. 1)

Aves

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas laysanensis

Anas querquedula

Aythya nyroca

Branta ruficollis

Branta sandvicensis

Oxyura leucocephala

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba livia

GALLIFORMES

Phasianidae

Catreus wallichii

Colinus virginianus ridgwayi

Crossoptilon crossoptilon

Crossoptilon mantchuricum

Lophophurus impejanus

Lophura edwardsi

Lophura swinhoii

Polyplectron napoleonis

Syrmaticus ellioti

Syrmaticus humiae

Syrmaticus mikado

PASSERIFORMES

Fringillidae

Carduelis cucullata

PSITTACIFORMES

Psittacidae

Cyanoramphus novaezelandiae

Psephotus dissimilis«


Top