EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0089

Kommissionens direktiv 2008/89/EF af 24. september 2008 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 76/756/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om montering af lygter og lyssignaler på motordrevne køretøjer og påhængsvogne dertil (EØS-relevant tekst)

OJ L 257, 25.9.2008, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 205 - 206

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; stiltiende ophævelse ved 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/89/oj

25.9.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 257/14


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/89/EF

af 24. september 2008

om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af Rådets direktiv 76/756/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om montering af lygter og lyssignaler på motordrevne køretøjer og påhængsvogne dertil

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (1), særlig artikel 39, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 76/756/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om montering af lygter og lyssignaler på motordrevne køretøjer og påhængsvogne dertil (2), er et af særdirektiverne under den EF-typegodkendelsesprocedure, der er fastlagt ved Rådets direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (3). De bestemmelser i direktiv 70/156/EØF, der vedrører systemer, komponenter og separate tekniske enheder til køretøjer, finder derfor anvendelse på direktiv 76/756/EØF.

(2)

For at øge færdselssikkerheden ved at forbedre synligheden af motorkøretøjer bør der i direktiv 76/756/EØF indføres en forpligtelse til montering af kørelyslygter på sådanne køretøjer.

(3)

Ny teknologi som f.eks. adaptive forlygtesystemer (AFS) og nødbremsesignal forventes at have en positiv indvirkning på færdselssikkerheden. Direktiv 76/756/EØF bør derfor ændres for at tillade montering af sådanne anordninger.

(4)

For at tage hensyn til ændringer i FN/ECE-regulativ nr. 48 (4), som Fællesskabet allerede har stemt for, bør direktiv 76/756/EØF tilpasses til den tekniske udvikling ved at referere til de seneste krav i regulativet. Af hensyn til klarheden bør bilag II til direktiv 76/756/EØF ændres.

(5)

Direktiv 76/756/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Tekniske Udvalg for Motorkøretøjer —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II, punkt 1, til direktiv 76/756/EØF ændres som følger:

»1.

De tekniske krav er de forskrifter, der er anført i punkt 2, 5 og 6 i og bilag 3-11 til FN/ECE-regulativ nr. 48 (5).

Artikel 2

Med virkning fra 7. februar 2011 for køretøjer i klasse M1 og N1 og fra 7. august 2012 for køretøjer i andre klasser skal medlemsstaterne nægte at meddele EF-typegodkendelse eller national typegodkendelse for nye køretøjstyper, såfremt forskrifterne i direktiv 76/756/EØF, som ændret ved nærværende direktiv, af grunde, der vedrører montering af lygter og lyssignaler, ikke er opfyldt.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 15. oktober 2009 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 16. oktober 2009.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 2008.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1.

(2)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 1.

(3)  EFT L 42 af 23.2.1970, s. 1.

(4)  EUT L 135 af 23.5.2008, s. 1.

(5)  EUT L 135 af 23.5.2008, s. 1


Top