Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D1358

Europa-parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1358/2008/EF af 16. december 2008 om ændring af afgørelse nr. 1904/2006/EF om programmet Europa for Borgerne til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa (2007-2013)

OJ L 350, 30.12.2008, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 226 - 227

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; ophævet ved 32014R0390

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/1358/oj

30.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 350/58


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 1358/2008/EF

af 16. december 2008

om ændring af afgørelse nr. 1904/2006/EF om programmet »Europa for Borgerne« til fremme af et aktivt medborgerskab i Europa (2007-2013)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 151 og 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1904/2006/EF af 12. december 2006 (2) indførtes programmet »Europa for borgerne« for perioden 2007-2013.

(2)

Af artikel 8, stk. 3, i afgørelse nr. 1904/2006/EF fremgår det, at foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af programmet, bortset fra dem, som er nævnt i stk. 2, vedtages efter proceduren i artikel 9, stk. 3, i nævnte afgørelse, dvs. efter rådgivningsproceduren, jf. Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (3).

(3)

Denne udformning af afgørelse nr. 1904/2006/EF bevirker bl.a., at afgørelser om udvælgelse, bortset fra de i artikel 8, stk. 2, i nævnte afgørelse anførte, foregår efter rådgivningsproceduren og med Europa-Parlamentets indsigelsesret.

(4)

Disse afgørelser om udvælgelse vedrører hovedsageligt mindre støttebeløb og medfører ikke politisk følsom beslutningstagning.

(5)

Disse procedurer for vedtagelse af gennemførelsesforanstaltninger forlænger processen for tildeling af støtte til ansøgere med to til tre måneder. De medfører en lang række forsinkelser over for støttemodtagerne og en uforholdsmæssigt stor byrde for programadministrationen, og de skaber ingen merværdi i forhold til arten af den tildelte støtte.

(6)

For at opnå en hurtigere og mere effektiv gennemførelse af afgørelserne om udvælgelse er det nødvendigt at udskifte rådgivningsproceduren med et krav om, at Kommissionen ufortøvet informerer Europa-Parlamentet og medlemsstaterne om alle foranstaltninger, der er truffet for at gennemføre afgørelse nr. 1904/2006/EF uden bistand fra et udvalg —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse nr. 1904/2006/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 8, stk. 3, affattes således:

»3.   Kommissionen underretter det i artikel 9 omhandlede udvalg samt Europa-Parlamentet om alle andre afgørelser om udvælgelse, den har truffet til gennemførelse af denne afgørelse, inden for to arbejdsdage efter vedtagelsen af de pågældende afgørelser. Oplysningerne skal omfatte beskrivelser og en analyse af de modtagne ansøgninger, en beskrivelse af bedømmelses- og udvælgelsesproceduren samt lister over både de projekter, der er foreslået til finansiering, og de afslåede projekter.«

2)

Artikel 9, stk. 3, udgår.

Artikel 2

Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om afgørelsens indvirkning senest 30. juni 2010.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 16. december 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

B. LE MAIRE

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 2.9.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 20.11.2008.

(2)  EUT L 378 af 27.12.2006, s. 32.

(3)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.


Top