Help Print this page 

Document 32008D0743

Title and reference
Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 743/2008/EF af 9. juli 2008 om Fællesskabets deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram, der gennemføres af flere medlemsstater til fordel for forsknings- og udviklingsintensive små og mellemstore virksomheder (EØS-relevant tekst)
  • In force
OJ L 201, 30.7.2008, p. 58–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 211 - 220

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/743(1)/oj
Multilingual display
Text

30.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 201/58


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING Nr. 743/2008/EF

af 9. juli 2008

om Fællesskabets deltagelse i et forsknings- og udviklingsprogram, der gennemføres af flere medlemsstater til fordel for forsknings- og udviklingsintensive små og mellemstore virksomheder

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 169 og artikel 172, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (3) (i det følgende benævnt »syvende rammeprogram«) åbner mulighed for Fællesskabets deltagelse i forsknings- og udviklingsprogrammer, der gennemføres af flere medlemsstater, herunder deltagelse i de strukturer, der oprettes for gennemførelsen af disse programmer, i overensstemmelse med traktatens artikel 169.

(2)

Der er i syvende rammeprogram fastsat en række kriterier for udpegning af områder på hvilke, der kan iværksættes sådanne artikel 169-initiativer: De skal være relevante for Fællesskabets målsætninger, have et klart defineret mål, som er relevant for syvende rammeprograms mål, der skal på forhånd være et grundlag at gå ud fra (igangværende eller påtænkte nationale forskningsprogrammer), de skal have europæisk merværdi og en kritisk masse i kraft af størrelsen og antallet af involverede programmer og de fornødne lighedspunkter mellem de aktiviteter, de omfatter, og anvendelsen af traktatens artikel 169 skal være det mest hensigtsmæssige middel til at opfylde målsætningerne.

(3)

I Rådets beslutning 2006/974/EF af 19. december 2006 om særprogrammet »Kapacitet« til gennemførelse af Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007-2013) (4) (i det følgende benævnt »særprogrammet »Kapacitet««) peges der på et artikel 169-initiativ til fordel for forskningsintensive små og mellemstore virksomheder (SMV’er) som et oplagt område for Fællesskabets deltagelse i nationale forskningsprogrammer, der gennemføres af flere medlemsstater på grundlag af traktatens artikel 169.

(4)

Rådet pegede i sine konklusioner af 24. september 2004 på syvende rammeprograms betydning for oprettelsen af et europæisk forskningsrum (EFR) og understregede i denne sammenhæng, hvor vigtigt det er at styrke forbindelserne mellem EFR og europæiske mellemstatslige organisationer som Eureka.

(5)

Rådet understregede i sine konklusioner af 25. og 26. november 2004, at SMV’erne har stor betydning for Europas vækst og konkurrenceevne, og at medlemsstaterne og Kommissionen derfor må arbejde på at gøre nationale og europæiske støtteprogrammer til fordel for SMV’er mere effektive og indbyrdes komplementære. Rådet opfordrede Kommissionen til at undersøge mulighederne for at udvikle en bottom-up-ordning for forskningsintensive SMV’er. Rådet erindrede om, at det er vigtigt at få koordineret nationale programmer for udviklingen af et europæisk forskningsrum. Rådet opfordrede medlemsstaterne og Kommissionen til at arbejde tæt sammen om at indkredse et begrænset antal områder, hvor traktatens artikel 169 ligeledes kan bringes i anvendelse. Rådet opfordrede Kommissionen til at udbygge samarbejdet og koordineringen mellem De Europæiske Fællesskaber og de aktiviteter, der gennemføres inden for rammerne af mellemstatslige strukturer, især Eureka, og henviste til Eureka-ministerkonferencen af 18. juni 2004.

(6)

I sin beslutning af 10. marts 2005 om videnskab og teknologi — retningslinjer for EU’s politik til støtte af forskning (5) — opfordrede Europa-Parlamentet medlemsstaterne til at vedtage skattemæssige og andre incitamenter til fremme af industriel innovation, herunder forbindelser med Eureka, særligt i forhold til SMV’er, og understregede, at oprettelsen af et europæisk forskningsrum forudsætter, at en voksende del af de finansielle midler til forskning fordeles af Den Europæiske Union med det formål at koordinere europæiske, nationale og regionale forskningspolitikker tættere med hensyn til såvel indhold som finansiering, og at denne finansiering supplerer forskningspolitikken i og mellem medlemsstaterne. Europa-Parlamentet mente, at andre finansierings- og støttemekanismer burde udnyttes mere effektivt og koordineres til fordel for forskning og udvikling (i det følgende benævnt »FoU«) og innovation, og nævnte bl.a. Eureka. Europa-Parlamentet ønskede øget samarbejde mellem nationale forskningsprogrammer og opfordrede Kommissionen til at tage initiativer i medfør af traktatens artikel 169.

(7)

Kommissionen understregede i sin meddelelse af 4. juni 2003»Investering i forskning: en handlingsplan for Europa« betydningen af SMV’ernes deltagelse i direkte foranstaltninger til støtte for forskning og innovation, som er altafgørende for at fremme den innovative kapacitet i store segmenter af økonomien.

(8)

I dag er en række af de FoU-programmer eller -aktiviteter, der gennemføres af medlemsstaterne hver for sig på nationalt plan til støtte for FoU-aktiviteter i SMV’er, ikke tilstrækkeligt koordinerede på europæisk plan og giver ikke mulighed for en sammenhængende tilgang på europæisk plan til et effektivt program for forskning og teknologisk udvikling.

(9)

Ud fra et ønske om at opnå en sammenhængende tilgang på europæisk plan i relation til FoU-intensive SMV’er og sikre en effektiv indsats har flere medlemsstater inden for rammerne af Eureka taget initiativ til at etablere et fælles FoU-program med titlen »Eurostars« (i det følgende benævnt »det fælles Eurostarsprogram«) til fordel for FoU-intensive SMV’er for at nå op på en kritisk masse med hensyn til forvaltning og finansielle ressourcer og samle den yderligere ekspertise og de ressourcer, der er til rådighed i forskellige lande i Europa.

(10)

Det fælles Eurostarsprogram har til formål at støtte FoU-intensive SMV’er ved at tilvejebringe de nødvendige retlige og organisatoriske rammer for et storstilet europæisk samarbejde mellem medlemsstater om anvendt forskning og innovation inden for alle teknologiske og industrielle områder til fordel for disse SMV’er. Belgien, Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige (i det følgende benævnt »de deltagende medlemsstater«) samt Island, Israel, Norge, Schweiz og Tyrkiet (i det følgende benævnt »de øvrige deltagende lande«) er blevet enige om at koordinere og gennemføre fælles aktiviteter, der skal bidrage til det fælles Eurostarsprogram. Den samlede værdi af deres deltagelse anslås til mindst 300 mio. EUR i den foreslåede seksårige programperiode. Fællesskabets finansielle bidrag bør udgøre højst 25 % af det samlede offentlige bidrag til det fælles Eurostarsprogram, som skønnes at andrage 400 mio. EUR.

(11)

For at øge det fælles Eurostarsprograms gennemslagskraft har de deltagende medlemsstater og de øvrige deltagende lande accepteret, at Fællesskabet deltager i det fælles Eurostarsprogram. Fællesskabet bør deltage med et finansielt bidrag på op til 100 mio. EUR i hele programmets løbetid. Eftersom det fælles Eurostarsprogram er i overensstemmelse med videnskabelige mål i syvende rammeprogram, og dets emne falder ind under »forskning til fordel for SMV’er«, som er en del af særprogrammet »Kapacitet«, bør Fællesskabets bidrag tages fra budgetbevillingen hertil. Der kan muligvis opnås yderligere finansiering, bl.a. fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB), navnlig via den finansieringsfacilitet for risikodeling, som EIB og Kommissionen har udviklet i fællesskab i medfør af bilag III til beslutning 2006/974/EF.

(12)

Fællesskabets finansielle støtte bør være betinget af, at der fastlægges en finansieringsplan baseret på formelle tilsagn fra de kompetente nationale myndigheder om i fællesskab at gennemføre de FoU-programmer og -aktiviteter, der iværksættes på nationalt plan, og bidrage til finansieringen af den fælles gennemførelse af det fælles Eurostarsprogram.

(13)

Den fælles gennemførelse af de nationale forskningsprogrammer forudsætter, at der etableres eller består en særlig implementeringsstruktur som beskrevet i særprogrammet »Kapacitet«.

(14)

De deltagende medlemsstater er blevet enige om en sådan særlig implementeringsstruktur til gennemførelsen af det fælles Eurostarsprogram.

(15)

Den særlige implementeringsstruktur bør modtage Fællesskabets finansielle bidrag og bør sikre en effektiv gennemførelse af det fælles Eurostarsprogram.

(16)

Fællesskabets bidrag bør være betinget af, at de deltagende medlemsstater og de øvrige deltagende lande giver tilsagn om ressourcer og rent faktisk betaler deres finansielle bidrag.

(17)

Betalingen af Fællesskabets bidrag er betinget af, at der indgås en overordnet aftale mellem Kommissionen på Det Europæiske Fællesskabs vegne og den særlige implementeringsstruktur, som indeholder detaljerede bestemmelser om anvendelsen af Fællesskabets bidrag. Denne overordnede aftale bør desuden indeholde de nødvendige bestemmelser, der sikrer beskyttelsen af Fællesskabets finansielle interesser.

(18)

Renter, der påløber Fællesskabets finansielle bidrag, betragtes som formålsbestemte indtægter i overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6) (i det følgende benævnt »finansforordningen«). Fællesskabets maksimale bidrag som angivet i denne beslutning kan forhøjes tilsvarende af Kommissionen.

(19)

Fællesskabet bør på de betingelser, der er fastsat i den aftale, der indgås mellem Fællesskabet og den særlige implementeringsstruktur, have ret til at nedsætte eller tilbageholde sit finansielle bidrag eller bringe dette til ophør, såfremt det fælles Eurostarsprogram gennemføres mangelfuldt eller kun delvist eller forsinket, eller såfremt de deltagende medlemsstater og de øvrige deltagende lande ikke bidrager eller kun bidrager delvist eller forsinket til finansieringen af det fælles Eurostarsprogram.

(20)

Med henblik på en effektiv gennemførelse af det fælles Eurostarsprogram bør der ydes finansiel støtte til deltagere i de projekter under det fælles Eurostarsprogram (i det følgende benævnt »Eurostarsprojekter«), som udvælges centralt efter indkaldelser af forslag. Denne form for finansiel støtte og udbetalingerne heraf bør være gennemsigtige og effektive. Udbetalinger bør gennemføres inden den frist, som er fastsat i henhold til en aftale, der indgås mellem de nationale finansieringsorganer og den særlige implementeringsstruktur. Den særlige implementeringsstruktur bør opfordre de deltagende medlemsstater og de øvrige deltagende lande til at gøre det lettere at foretage udbetalingerne til deltagere i udvalgte Eurostarsprojekter, herunder i givet fald gennem udbetaling af en samlet sum.

(21)

Bedømmelsen af forslag bør foretages centralt af uafhængige eksperter. En prioriteringsliste, som bør være bindende for tildelingen af støtte fra Fællesskabets bidrag og fra de nationale budgetter, der er øremærket til Eurostarsprojekter, bør godkendes centralt.

(22)

Fællesskabets bidrag bør forvaltes ved indirekte central forvaltning i henhold til finansforordningen og Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 af 23. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (7) (i det følgende benævnt »gennemførelsesbestemmelserne«).

(23)

For hvert udvalgt Eurostarsprojekt bør de FoU-intensive SMV’er bidrage kollektivt med størstedelen af de samlede udgifter til alle deltagernes FoU-aktiviteter.

(24)

Alle medlemsstater bør kunne deltage i det fælles Eurostarsprogram.

(25)

I tråd med målene i syvende rammeprogram bør lande, der er tilknyttet syvende rammeprogram, eller andre lande kunne deltage i det fælles Eurostarsprogram på betingelse af, at en sådan deltagelse er forudset i den relevante internationale aftale, og at både Kommissionen, de deltagende medlemsstater og de øvrige deltagende lande accepterer det.

(26)

I overensstemmelse med syvende rammeprogram bør Fællesskabet undervejs i gennemførelsen af det fælles Eurostarsprogram have ret til at fastlægge betingelserne for sit finansielle bidrag vedrørende deltagelsen i det fælles Eurostarsprogram af lande, der er tilknyttet syvende rammeprogram, eller, når det er afgørende for programmets gennemførelse, af andre lande i henhold til bestemmelserne og betingelserne i denne beslutning.

(27)

Der bør træffes passende foranstaltninger til forebyggelse af uregelmæssigheder og svig, og de nødvendige skridt bør tages for at kræve tabte, uretmæssigt udbetalte eller forkert anvendte midler tilbagebetalt i overensstemmelse med Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (8), Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (9) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) (10).

(28)

Det er afgørende, at de forskningsaktiviteter, der gennemføres under det fælles Eurostarsprogram, er i overensstemmelse med grundlæggende etiske principper, herunder de principper, der er afspejlet i artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union og i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og respekterer principperne om integrering af kønsaspektet og ligestilling mellem kønnene.

(29)

Kommissionen bør foretage en foreløbig evaluering og vurdere de FoU-intensive SMV’ers formåen især med hensyn til at få adgang til det fælles Eurostarsprogram og kvaliteten og effektiviteten af gennemførelsen heraf og fremskridtene med hensyn til opfyldelsen af de fastsatte mål og desuden foretage en endelig evaluering.

(30)

Tilsynet med gennemførelsen af det fælles Eurostarsprogram bør være effektivt og bør ikke pålægge deltagere i programmet, herunder især SMV’er, unødige byrder.

(31)

Den særlige implementeringsstruktur bør tilskynde deltagerne i de udvalgte Eurostarsprojekter til at orientere om og videreformidle deres resultater og gøre disse oplysninger offentligt tilgængelige —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1.   Ved gennemførelsen af syvende rammeprogram yder Fællesskabet et finansielt bidrag til det fælles Eurostarsprogram, der gennemføres i fællesskab af Belgien, Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien, Slovakiet, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige (»de deltagende medlemsstater«) samt Island, Israel, Norge, Schweiz og Tyrkiet (»de øvrige deltagende lande«).

2.   Fællesskabet betaler i syvende rammeprograms varighed et finansielt bidrag svarende til højst en tredjedel af de faktiske bidrag fra de deltagende medlemsstater og de øvrige deltagende lande, dog højst 100 mio. EUR, i overensstemmelse med principperne i bilag I.

3.   Fællesskabets finansielle bidrag betales af bevillingen på Den Europæiske Unions almindelige budget til den del af særprogrammet »Kapacitet«, der betegnes »Forskning til fordel for SMV’er«.

Artikel 2

Fællesskabets finansielle bidrag er betinget af:

a)

at de deltagende medlemsstater og de øvrige deltagende lande dokumenterer, at det fælles Eurostarsprogram som beskrevet i bilag I er effektivt etableret

b)

at de deltagende medlemsstater og de øvrige deltagende lande eller organisationer, der er udpeget af de deltagende medlemsstater og de øvrige deltagende lande, formelt opretter en særlig implementeringsstruktur med status som juridisk person, som er ansvarlig for gennemførelsen af det fælles Eurostarsprogram og for at modtage, tildele og føre tilsyn med Fællesskabets finansielle bidrag inden for rammerne af indirekte central forvaltning i overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, litra c), og artikel 56 i finansforordningen samt artikel 35, 38, stk. 2 og artikel 41 i gennemførelsesforordningen

c)

at der etableres en hensigtsmæssig og effektiv forvaltningsmodel for det fælles Eurostarsprogram i overensstemmelse med bilag II

d)

at aktiviteterne under det fælles Eurostarsprogram som beskrevet i bilag I gennemføres effektivt af den særlige implementeringsstruktur, hvilket omfatter iværksættelse af indkaldelser af forslag med henblik på tildeling af støtte

e)

at de deltagende medlemsstater og de øvrige deltagende lande giver tilsagn om at bidrage til finansieringen af det fælles Eurostarsprogram og rent faktisk betaler deres finansielle bidrag, især finansieringen til deltagerne i de Eurostarsprojekter, der udvælges efter indkaldelserne af forslag iværksat under det fælles Eurostarsprogram

f)

at Fællesskabets regler for statsstøtte overholdes, navnlig reglerne i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation (11)

g)

at der sikres en høj grad af videnskabelig ekspertise, og at de etiske principper i overensstemmelse med de overordnede principper for syvende rammeprogram og principperne om integration af kønsaspektet og ligestilling mellem kønnene og om bæredygtig udvikling overholdes, og

h)

at der fastsættes bestemmelser om den intellektuelle ejendomsret til resultaterne af de aktiviteter, der gennemføres under det fælles Eurostarsprogram, og at de FoU-programmer og -aktiviteter, der iværksættes nationalt af de deltagende medlemsstater og de øvrige deltagende lande, gennemføres og koordineres på en sådan måde, at de sigter mod at fremme erhvervelse af en sådan viden og støtte bred udnyttelse og formidling af den erhvervede viden.

Artikel 3

I forbindelse med gennemførelsen af det fælles Eurostarsprogram er den finansielle støtte til deltagere i Eurostarsprojekter, der udvælges centralt i overensstemmelse med bilag II efter indkaldelser af forslag med henblik på tildeling af støtte, betinget af overholdelsen af principperne om ligebehandling og åbenhed. Den finansielle støtte ydes på grundlag af den videnskabelige ekspertise og, i betragtning af SMV-målgruppens særlige karakteristika, den socioøkonomiske effekt på europæisk plan og relevansen for programmets overordnede mål i overensstemmelse med de principper og procedurer, der er fastsat i bilag I.

Artikel 4

De nærmere vilkår for Fællesskabets finansielle bidrag og bestemmelserne om finansielt ansvar og intellektuelle ejendomsrettigheder samt de nærmere bestemmelser vedrørende ydelse af finansiel støtte fra den særlige implementeringsstruktur til tredjeparter fastlægges i en overordnet aftale, der indgås mellem Kommissionen, på vegne af Fællesskabet, og den særlige implementeringsstruktur, og i årlige finansieringsaftaler.

Artikel 5

I overensstemmelse med artikel 18, stk. 2, i finansforordningen betragtes renter, der påløber Fællesskabets finansielle bidrag til det fælles Eurostarsprogram, som formålsbestemte indtægter. Fællesskabets maksimale bidrag som angivet i denne beslutnings artikel 1 kan forhøjes tilsvarende af Kommissionen.

Artikel 6

Hvis det fælles Eurostarsprogram ikke gennemføres eller gennemføres mangelfuldt eller kun delvist eller forsinket, eller hvis de deltagende medlemsstater og de øvrige deltagende lande ikke bidrager eller kun bidrager delvist eller forsinket til finansieringen af det fælles Eurostarsprogram, kan Fællesskabet nedsætte eller tilbageholde sit finansielle bidrag eller bringe dette til ophør i forhold til den faktiske gennemførelse af det fælles Eurostarsprogram og det beløb for offentlig finansiering, hvormed de deltagende medlemsstater og de øvrige deltagende lande bidrager til gennemførelsen af det fælles Eurostarsprogram, på de betingelser, der er fastsat i aftalen mellem Kommissionen og den særlige implementeringsstruktur.

Artikel 7

Ved gennemførelsen af det fælles Eurostarsprogram træffer de deltagende medlemsstater og de øvrige deltagende lande de lovgivnings- og forskriftsmæssige, administrative og andre foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte Fællesskabernes finansielle interesser. De deltagende medlemsstater og de øvrige deltagende lande træffer navnlig de nødvendige foranstaltninger til at sikre fuldstændig inddrivelse af beløb, som Fællesskabet har krav på i overensstemmelse med artikel 54, stk. 2, litra c), i finansforordningen og artikel 38, stk. 2, i gennemførelsesbestemmelserne.

Artikel 8

Kommissionen og Revisionsretten kan gennem deres tjenestemænd eller andre ansatte foretage enhver form for kontrol og inspektion, som er nødvendig for at sikre en forsvarlig forvaltning af fællesskabsmidlerne og for at beskytte Fællesskabets finansielle interesser mod svig og uregelmæssigheder. Med henblik herpå stiller de deltagende medlemsstater og de øvrige deltagende lande og den særlige implementeringsstruktur rettidigt alle relevante dokumenter til rådighed for Kommissionen og Revisionsretten.

Artikel 9

Kommissionen fremsender alle relevante oplysninger til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten. De deltagende medlemsstater og de øvrige deltagende lande opfordres til gennem den særlige implementeringsstruktur at forelægge Kommissionen alle yderligere oplysninger, som Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten anmoder om, vedrørende den finansielle forvaltning af den særlige implementeringsstruktur.

Artikel 10

Alle medlemsstater kan deltage i det fælles Eurostarsprogram i overensstemmelse med kriterierne i artikel 2, litra e)-h).

Artikel 11

Alle tredjelande kan deltage i det fælles Eurostarsprogram i overensstemmelse med kriterierne i artikel 2, litra e)-h) på betingelse af, at en sådan deltagelse er forudset i den relevante internationale aftale, og at både Kommissionen, de deltagende medlemsstater og de øvrige deltagende lande accepterer det.

Artikel 12

Betingelserne for Fællesskabets finansielle bidrag vedrørende deltagelsen i det fælles Eurostarsprogram af lande, der er tilknyttet syvende rammeprogram, eller, når det er afgørende for gennemførelsen af det fælles Eurostarsprogram, af andre lande, kan fastlægges af Fællesskabet på grundlag af bestemmelserne i denne beslutning og eventuelle gennemførelsesbestemmelser og -ordninger.

Artikel 13

1.   Den årlige rapport om syvende rammeprogram, der skal forelægges Europa-Parlamentet og Rådet i henhold til traktatens artikel 173, skal indeholde en sammenfattende redegørelse for aktiviteterne under det fælles Eurostarsprogram baseret på den årlige rapport, som den særlige implementeringsstruktur udarbejder til Kommissionen.

2.   Kommissionen foretager en foreløbig evaluering af det fælles Eurostarsprogram to år efter det fælles Eurostarsprograms start, som omfatter fremskridtene med hensyn til opfyldelsen af målene i bilag I. Denne evaluering omfatter ligeledes anbefalinger til, hvordan den videnskabelige, forvaltningsmæssige og finansielle integration kan fremmes yderligere, og navnlig en vurdering af de FoU-intensive SMV’ers formåen med hensyn til at få adgang til det fælles Eurostarsprogram og kvaliteten og effektiviteten af gennemførelsen heraf. Kommissionen fremsender konklusionerne af denne evaluering tillige med sine bemærkninger og i givet fald forslag til ændring af denne beslutning til Europa-Parlamentet og Rådet.

3.   Ved udløbet af det fælles Eurostarsprogram foretager Kommissionen en endelig evaluering af programmet. Resultaterne af den endelige evaluering forelægges for Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 14

Denne beslutning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 15

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 9. juli 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J.-P. JOUYET

Formand


(1)  Udtalelse af 29.5.2008 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 10.4.2008. (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 23.6.2008.

(3)  EUT L 412 af 30.12.2006, s. 1.

(4)  EUT L 400 af 30.12.2006, s. 299. Berigtiget i EUT L 54 af 22.2.2007, s. 101.

(5)  EUT C 320 E af 15.12.2005, s. 259.

(6)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1525/2007 (EUT L 343 af 27.12.2007, s. 9).

(7)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 478/2007 (EUT L 111 af 28.4.2007, s. 13).

(8)  EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1233/2007 (EUT L 279 af 23.10.2007, s. 10).

(9)  EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.

(10)  EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

(11)  EUT C 323 af 30.12.2006, s. 1.


BILAG I

BESKRIVELSE AF DET FÆLLES EUROSTARSPROGRAMS FORMÅL OG AKTIVITETER

I.   Formål

Formålet med dette initiativ, som er fremsat af Eureka-medlemslandene, er at etablere det fælles Eurostarsprogram med sigte på FoU-intensive SMV’er. Disse SMV’er er teknologi/innovationsbaserede virksomheder, som råder over stor viden og spiller en central rolle i innovationsprocessen. De er karakteriseret ved at være stærkt kunde- og markedsorienterede og søger at skabe sig en stærk international position ved at føre an i højinnovative, markedsorienterede projekter. Med udgangspunkt i deres egen FoU-kapacitet er de i stand til at udvikle produkter, processer og tjenesteydelser med klare innovative eller teknologiske fortrin. Virksomhederne kan variere i størrelse og i omfanget af aktiviteter, idet der f.eks. både kan være tale om veletablerede foretagender med lang erfaring inden for applikationsorienteret, avanceret FoU og helt nyoprettede virksomheder med stort potentiale. FoU er et centralt element i deres virksomhedsstrategi og forretningsplaner. Disse virksomheder bør være SMV’er i den betydning, der er fastsat i Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (1), og bør hellige en væsentlig del af deres aktivitet til FoU. Der skal fastsættes præcise tærskler for denne aktivitet i overensstemmelse med bilag II.

Det fælles Eurostarsprogram tager sigte på at støtte sådanne FoU-intensive SMV’er ved at:

1)

etablere en lettilgængelig og bæredygtig europæisk FoU-støttemekanisme for FoU-intensive SMV’er

2)

tilskynde dem til at skabe nye økonomiske aktiviteter baseret på FoU-resultater og bringe nye produkter, processer og tjenesteydelser hurtigere ud på markedet, end det ellers ville have været muligt

3)

fremme disse virksomheders teknologiske og forretningsmæssige udvikling og internationalisering.

Det fælles Eurostarsprogram supplerer eksisterende nationale og europæiske programmer, der tager sigte på at støtte FoU-intensive SMV’er i deres innovationsproces.

Det bidrager til konkurrenceevnen, innovationen, beskæftigelsen, den økonomiske omstilling, en bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelsen i Europa og medvirker til opfyldelsen af Lissabon- og Barcelonamålsætningerne. Det støtter gennem sin bottom-up-tilgang forsknings-, udviklings- og demonstrationsaktiviteter, der gennemføres af tværnationale konsortier ledet af FoU-intensive SMV’er, i givet fald i samarbejde med forskningsorganisationer og/eller større virksomheder.

Det fælles Eurostarsprogram tager sigte på at koordinere og synkronisere de relevante nationale forsknings- og innovationsprogrammer med henblik på at skabe et fælles program, der er karakteriseret ved videnskabelig, forvaltningsmæssig og finansiel integration, og som bidrager markant til virkeliggørelsen af EFR. Den videnskabelige integration opnås ved en fælles fastlæggelse og gennemførelse af aktiviteter under det fælles Eurostarsprogram. Forvaltningsmæssig integration opnås ved at benytte Eurekasekretariatet som særlig implementeringsstruktur. Denne struktur får til opgave at forvalte det fælles Eurostarsprogram og føre tilsyn med dets gennemførelse som nærmere beskrevet i bilag II. Finansiel integration forudsætter, at de deltagende medlemsstater og de øvrige deltagende lande bidrager reelt til det fælles Eurostarsprograms finansiering, især ved at give tilsagn om at yde støtte til deltagerne i udvalgte Eurostarsprojekter over nationale budgetter, der er øremærkede til det fælles Eurostarsprogram.

På længere sigt bør dette initiativ tage sigte på at udvikle tættere former for videnskabelig, forvaltningsmæssig og finansiel integration. De deltagende medlemsstater og de øvrige deltagende lande bør styrke en sådan integration yderligere og fjerne nationale retlige og administrative hindringer for internationalt samarbejde som led i initiativet.

II.   Aktiviteter

Den vigtigste aktivitet under det fælles Eurostarsprogram består i FoU-aktiviteter ledet af en eller flere FoU-intensive SMV’er med hjemsted i de deltagende medlemsstater og de øvrige deltagende lande. Også forskningsorganisationer, universiteter, andre SMV’er og større virksomheder kan deltage i programmet. FoU-aktiviteterne kan gennemføres inden for alle videnskabelige og teknologiske områder og:

1)

implementeres via tværnationale projekter med flere deltagere, heriblandt mindst to indbyrdes uafhængige deltagere fra forskellige deltagende medlemsstater og øvrige deltagende lande, og tager sigte på aktiviteter vedrørende forskning, teknologisk udvikling, demonstration, uddannelse og formidling

2)

udføres for hovedindholdets vedkommende af FoU-intensive SMV’er. For hvert udvalgt Eurostarsprojekt bidrager de FoU-intensive SMV’er kollektivt med størstedelen af de samlede udgifter til alle deltagernes FoU-aktiviteter. Der kan tillades underentrepriser i mindre omfang, såfremt projektet kræver det

3)

er rettet mod markedsorienteret FoU, og bør være af kort til mellemlang varighed og dreje sig om udfordrende FoU-arbejde; SMV’erne bør påvise, at de kan udnytte projektresultaterne inden for en realistisk tidshorisont

4)

ledes og koordineres af en deltagende FoU-intensiv SMV, den såkaldte »ledende SMV«.

Herudover støttes formidlingsvirksomhed, programpromovering og netværksaktiviteter i begrænset omfang for at fremme det fælles Eurostarsprogram og give det større effekt. Sådanne aktiviteter omfatter afholdelse af workshopper og etablering af kontakter med andre interesserede parter såsom investorer og eksperter i videnstyring.

III.   Forventede konkrete resultater af gennemførelsen af det fælles Eurostarsprogram

Det fælles Eurostarsprograms vigtigste konkrete resultat er et nyt fælles europæisk forsknings- og udviklingsprogram for FoU-intensive SMV’er med en bottom-up-tilgang, baseret på Eureka og medfinansieret af de deltagende nationale FoU-programmer og Fællesskabet.

Den særlige implementeringsstruktur udarbejder en årlig rapport med en detaljeret redegørelse dels for det fælles Eurostarsprograms gennemførelse (bedømmelse af forslag, udvælgelsesproces, statistiske oplysninger om bedømmelsesudvalgets sammensætning, antal indsendte projekter og antal projekter, der udvælges til støtte, fællesskabsmidlernes anvendelse, fordelingen af nationale midler, type deltagere, landestatistikker, formidlingsarrangementer, udbredelsesaktiviteter m.m.), dels for fremskridt med hensyn til øget integration. Den særlige implementeringsstruktur foretager en efterfølgende evaluering af resultaterne ved det fælles Eurostarsprograms afslutning.

IV.   Programmets gennemførelse

Det fælles Eurostarsprogram forvaltes af den særlige implementeringsstruktur. Ansøgerne indsender deres forslag centralt til den særlige implementeringsstruktur (eneste modtageradresse) efter en centralt organiseret og fælles årlig indkaldelse af forslag med flere tidsfrister. Projektforslagene bedømmes og udvælges centralt på grundlag af fælles, gennemsigtige udvælgelses- og bedømmelseskriterier og efter en procedure i to tempi. I første omgang bedømmes forslagene af mindst to uafhængige eksperter, som gennemgår både de tekniske og de markedsmæssige aspekter af forslaget. Disse eksperter er ikke nødvendigvis placeret i den særlige implementeringsstruktur. I næste runde foretager et internationalt bedømmelsespanel af uafhængige eksperter en prioritering af forslagene. Prioriteringslisten, som godkendes centralt, er bindende for tildelingen af støtte fra Fællesskabets bidrag og fra de nationale budgetter, der er øremærkede til Eurostarsprojekter. Den særlige implementeringsstruktur er ansvarlig for tilsynet med projekterne, og der indføres fælles operationelle procedurer for forvaltningen af hele projektcyklussen. Den særlige implementeringsstruktur træffer relevante foranstaltninger til fremme af anerkendelse af Fællesskabets bidrag til det fælles Eurostarsprogram, både hvad angår selve programmet og individuelle projekter. Den gør en indsats for på passende vis at synliggøre dette bidrag ved at anvende Fællesskabets logo i alt materiale vedrørende det fælles Eurostarsprogram, som offentliggøres i såvel trykt som elektronisk form. Projektdeltagerne i de udvalgte Eurostarsprojekter vil i administrativ henseende være underlagt de respektive nationale programmer.

V.   Finansieringsordning

Det fælles Eurostarsprogram medfinansieres af de deltagende medlemsstater og de øvrige deltagende lande og Fællesskabet. De deltagende medlemsstater og de øvrige deltagende lande opstiller en flerårig finansieringsplan for deres deltagelse i det fælles Eurostarsprogram og bidrager til medfinansieringen af programmets aktiviteter. De nationale bidrag kan hidrøre fra eksisterende eller nyoprettede nationale programmer, som dog skal være i overensstemmelse med det fælles Eurostarsprograms bottom-up-tilgang. Alle deltagende medlemsstater og øvrige deltagende lande kan når som helst i programperioden forhøje den nationale finansiering, der er øremærket til det fælles Eurostarsprogram.

Finansiering på programniveau

Fællesskabets bidrag til det fælles Eurostarsprogram, som forvaltes af den særlige implementeringsstruktur, beregnes som et maksimum på en tredjedel af de faktiske finansielle bidrag fra de deltagende medlemsstater og de øvrige deltagende lande, dog højst 100 mio. EUR.

Højst 4,5 % af Fællesskabets finansielle bidrag anvendes af den særlige implementeringsstruktur til at bidrage til det fælles Eurostarsprograms samlede driftsudgifter.

Fællesskabets finansielle bidrag til udvalgte Eurostarsprojekter overføres af den særlige implementeringsstruktur til nationale finansieringsorganer, der er udpeget af de deltagende medlemsstater og de øvrige deltagende lande, i henhold til en aftale, der indgås mellem disse nationale finansieringsorganer og den særlige implementeringsstruktur. De nationale finansieringsorganer finansierer de nationale deltagere, hvis forslag udvælges centralt, og videreformidler også Fællesskabets finansielle bidrag fra den særlige implementeringsstruktur.

Finansiering af Eurostarsprojekter

Tildelingen af midler fra Fællesskabets bidrag og de nationale budgetter, der er øremærket til de udvalgte Eurostarsprojekter følger prioriteringslisten. Det finansielle bidrag til deltagerne i disse projekter beregnes efter finansieringsreglerne for de deltagende nationale programmer.

Hvor det drejer sig om lån, foretages der en standardberegning af en bruttostøtteækvivalent under hensyntagen til værdien af rentegodtgørelse og den gennemsnitlige procentvise andel af projekter i det underliggende nationale program, der må opgives undervejs.

VI.   Bestemmelser om intellektuel ejendomsret

Den særlige implementeringsstruktur fastlægger det fælles Eurostarsprograms politik vedrørende intellektuel ejendomsret i overensstemmelse med kravene i denne beslutnings artikel 4. Formålet med en sådan politik vedrørende intellektuel ejendomsret er at fremme generering af viden samt udnyttelse og udbredelse af projektresultaterne til fordel for målgruppen af FoU-intensive SMV’er. I denne sammenhæng bør principperne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1906/2006 af 18. december 2006 om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2013) (2) tjene som model.


(1)  EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36.

(2)  EUT L 391 af 30.12.2006, s. 1.


BILAG II

FORVALTNINGEN AF DET FÆLLES EUROSTARSPROGRAM

Forvaltningssystemet for det fælles Eurostarsprogram omfatter fire hovedorganer:

1)

»Den højtstående gruppe for Eureka« består af de af Eurekas medlemslande udpegede repræsentanter på højt niveau og en repræsentant for Kommissionen. Den er ansvarlig for optagelse af medlemsstater, der ikke deltager, eller øvrige lande, der ikke deltager, i det fælles Eurostarsprogram i overensstemmelse med kravene i denne beslutnings artikel 10 og 11.

2)

»Den højtstående gruppe for Eurostars« består af Eureka-repræsentanterne på højt niveau fra de deltagende medlemsstater og de øvrige deltagende lande. Såvel Kommissionen som de medlemsstater, der ikke deltager i det fælles Eurostarsprogram, bevarer retten til at sende repræsentanter til gruppens møder som observatører. Gruppen har beføjelse til at føre tilsyn med gennemførelsen af det fælles Eurostarsprogram og navnlig til at udpege medlemmerne af den rådgivende gruppe for Eurostars, godkende de operationelle procedurer for forvaltningen af programmet, godkende planerne og budgettet for indkaldelser af forslag samt godkende den prioriterede liste over de Eurostarsprojekter, der udvælges til støtte.

3)

»Den rådgivende gruppe for Eurostars« består af Eurekas nationale projektkoordinatorer fra de deltagende medlemsstater og de øvrige deltagende lande i det fælles Eurostarsprogram og har chefen for Eurekasekretariatet som formand. Den rådgivende gruppe for Eurostars rådgiver Eurekasekretariatet om gennemførelsen af det fælles Eurostarsprogram og om de praktiske foranstaltninger desangående, bl.a. finansieringsprocedurer, bedømmelses- og udvælgelsesprocessen, synkronisering af centrale og nationale procedurer samt tilsyn med projekterne. Den rådgiver om planlægningen af tidsfrister for den årlige indkaldelse af forslag. Den rådgiver desuden om fremskridt i relation til det fælles programs gennemførelse, herunder fremskridt i retning af øget integration.

4)

Eurekasekretariatet fungerer som den særlige implementeringsstruktur for Eurostars med sekretariatschefen som Eurostarsprogrammets retlige repræsentant. Eurekasekretariatet er ansvarligt for gennemførelsen af det fælles Eurostarsprogram, især følgende:

udarbejdelse af det årlige budget for indkaldelser af forslag, central tilrettelæggelse af fælles indkaldelser af forslag og modtagelse af projektforslag (eneste modtageradresse)

central tilrettelæggelse af vurderingen af forslagenes støtteberettigelse og bedømmelsen af indholdet i henhold til fælles støtteberettigelses- og bedømmelseskriterier, central tilrettelæggelse af udvælgelsen af projektforslag til støtte samt tilsyn med projekterne og opfølgning

modtagelse og fordeling af og tilsyn med Fællesskabets bidrag

indsamling af regnskaber for fordelingen af midler til deltagerne i Eurostarsprojekter fra finansieringsorganerne i de deltagende medlemsstater og de øvrige deltagende lande

promovering af det fælles Eurostarsprogram

rapportering til den højtstående gruppe for Eureka, den højtstående gruppe for Eurostars og Kommissionen om det fælles Eurostarsprogram, herunder om fremskridt i retning af øget integration

orientering af Eureka-netværket om aktiviteterne under det fælles Eurostarsprogram.


Top