Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0651

Rådets afgørelse 2008/651/FUSP/RIA af 30. juni 2008 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale mellem Den Europæiske Union og Australien om luftfartsselskabers behandling og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger med oprindelse i Den Europæiske Union til det australske toldvæsen

OJ L 213, 8.8.2008, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 139 - 140

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/651/oj

8.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 213/47


RÅDETS AFGØRELSE 2008/651/FUSP/RIA

af 30. juni 2008

om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af en aftale mellem Den Europæiske Union og Australien om luftfartsselskabers behandling og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger med oprindelse i Den Europæiske Union til det australske toldvæsen

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 24 og 38, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet besluttede den 28. februar 2008 at bemyndige formandskabet til, bistået af Kommissionen, at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og Australien om luftfartsselskabers behandling og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger med oprindelse i Den Europæiske Union til det australske toldvæsen. Disse forhandlinger har været vellykkede, og der er blevet udarbejdet et udkast til en aftale.

(2)

Denne aftale indeholder detaljerede forsikringer om beskyttelsen af PNR-oplysninger, der overføres fra Den Europæiske Union vedrørende passagerflyvninger til eller fra Australien.

(3)

Australien og Den Europæiske Union vil regelmæssigt kontrollere, om aftalen efterleves, så parterne på baggrund af denne kontrol kan træffe de foranstaltninger, de måtte finde nødvendige.

(4)

Aftalen bør undertegnes med forbehold af senere indgåelse.

(5)

I henhold til artikel 15, stk. 2, i aftalen anvendes aftalen midlertidigt fra datoen for dens undertegnelse. Medlemsstaterne bør derfor gennemføre aftalens bestemmelser fra denne dato i overensstemmelse med deres eksisterende nationale lovgivning. En erklæring herom vil blive fremsat ved undertegnelsen af aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Undertegnelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union og Australien om luftfartsselskabers behandling og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger med oprindelse i Den Europæiske Union til det australske toldvæsen godkendes herved på Den Europæiske Unions vegne med forbehold af aftalens indgåelse.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den (de) person(er), der er beføjet til at undertegne aftalen på Den Europæiske Unions vegne med forbehold af dens indgåelse.

Artikel 3

I henhold til artikel 15, stk. 2, i aftalen anvendes aftalen midlertidigt i overensstemmelse med eksisterende national lovgivning fra datoen for undertegnelsen i afventning af dens ikrafttræden. Den vedlagte erklæring om midlertidig anvendelse skal fremsættes ved undertegnelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 2008.

På Rådets vegne

D. RUPEL

Formand


BILAG

Erklæring, der skal fremsættes på Den Europæiske Unions vegne ved undertegnelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union og Australien om luftfartsselskabers behandling og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger med oprindelse i Den Europæiske Union til det australske toldvæsen

»Denne aftale, der ikke fraviger eller ændrer lovgivningen i EU eller dets medlemsstater, vil, indtil den træder i kraft, blive anvendt midlertidigt af medlemsstaterne i god tro inden for rammerne af deres eksisterende nationale lovgivning.«


Top

8.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 213/49


OVERSÆTTELSE

AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Australien om luftfartsselskabers behandling og overførsel af passagerliste(PNR)-oplysninger med oprindelse i Den Europæiske Union til det australske toldvæsen

DEN EUROPÆISKE UNION

på den ene side, og

AUSTRALIEN

på den anden side,

SOM ØNSKER effektivt at forhindre og bekæmpe terrorisme og dermed forbunden kriminalitet og anden grov kriminalitet, herunder organiseret kriminalitet, af grænseoverskridende karakter, som et middel til at beskytte deres respektive demokratiske samfund og fælles værdier,

SOM ANERKENDER, at udveksling af oplysninger er et væsentligt led i bekæmpelsen af terrorisme og dermed forbunden kriminalitet og anden grov kriminalitet, herunder organiseret kriminalitet, af grænseoverskridende karakter, og at anvendelsen af passagerliste(PNR)-oplysninger er et vigtigt redskab i denne forbindelse,

SOM ANERKENDER, at der af hensyn til den offentlige sikkerhed og i retshåndhævelsesøjemed bør fastlægges regler for luftfartsselskabers overførsel af PNR-oplysninger med oprindelse i EU til det australske toldvæsen,

SOM ANERKENDER, at det er vigtigt at forhindre og bekæmpe terrorisme og dermed forbunden kriminalitet og anden grov kriminalitet, herunder organiseret kriminalitet, af grænseoverskridende karakter, idet grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, navnlig privatlivets fred og databeskyttelse, samtidig respekteres,

SOM ANERKENDER, at EU's og Australiens lovgivning, politik og principper om databeskyttelse hviler på et fælles grundlag, og at forskelle med hensyn til gennemførelsen af disse principper ikke bør være en hindring for samarbejde mellem EU og Australien i henhold til denne aftale,

SOM TAGER HENSYN TIL artikel 17 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder om privatlivets fred,

SOM TAGER HENSYN TIL artikel 6, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union om respekt for de grundlæggende rettigheder, især de grundlæggende rettigheder til privatlivets fred og beskyttelse af personoplysninger,

SOM TAGER HENSYN TIL de relevante bestemmelser i Customs Act 1901 (Cth), især afsnit 64AF, hvorefter alle internationale passagerluftfartsselskaber, der flyver til, gennem eller fra Australien, efter anmodning skal forsyne det australske toldvæsen med PNR-oplysninger, for så vidt disse indsamles og opbevares i luftfartsselskabets reservations- og afgangskontrolsystemer på en særlig måde eller i en særlig form; samt Customs Administration Act 1985 (Cth), the Migration Act 1958 (Cth), the Crimes Act 1914 (Cth), the Privacy Act 1988 (Cth) og the Freedom of Information Act 1982 (Cth),

SOM NOTER SIG EU's tilsagn om at sikre, at luftfartsselskaber med reservations-systemer, afgangskontrolsystemer og/eller behandling af PNR-oplysninger beliggende i EU ikke forhindres i at overholde den australske lovgivning om overførsel af PNR-oplysninger med oprindelse i Den Europæiske Union til det australske toldvæsen i henhold til denne aftale,

SOM BEKRÆFTER, at denne aftale ikke danner præcedens for fremtidige drøftelser eller forhandlinger mellem EU og Australien eller mellem nogen af parterne og en hvilken som helst stat vedrørende behandling og overførsel af PNR-oplysninger med oprindelse i EU eller enhver anden form for oplysninger,

SOM TILSTRÆBER at fremme og tilskynde til samarbejde mellem parterne i den ånd, der karakteriserer partnerskabet mellem EU og Australien,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)

»parterne«: Den Europæiske Union (EU) og Australien

b)

»aftale«: denne aftale og bilaget hertil, herunder ændringer til disse, som parterne måtte vedtage fra tid til anden. Aftalen benævnes PNR-aftalen mellem EU og Australien

c)

»luftfartsselskaber«: luftfartsselskaber, der får reservationssystemer og/eller PNR-oplysninger behandlet på EU-medlemsstaternes område og foretager passagerflyvninger i international lufttransport til, fra eller over Australien

d)

»toldvæsen«: det australske toldvæsen

e)

»passagerliste(PNR)-oplysninger«: liste over den enkelte passagers rejsesituation, som omfatter alle nødvendige oplysninger til, at reservationer, jf. luftfartsselskabernes reservationssystemer, kan behandles og kontrolleres af de deltagende luftfartsselskaber, der foretager reservationen

f)

»det australske PNR-system«: det PNR-system, som toldvæsenet skal anvende efter udløbet af overgangsperioden som omhandlet i artikel 4, stk. 1, for at behandle PNR-oplysninger med oprindelse i EU, der er overført af luftfartsselskaberne til toldvæsenet i henhold til aftalen, jf. punkt 11 i bilaget

g)

»reservationssystem«: et luftfartsselskabs reservations- og afgangskontrolsystemer

h)

»behandling«: enhver operation eller række af operationer — med eller uden brug af elektroniske midler — som personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, lagring, tilpasning eller ændring, hentning, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for tilrådighedsstillelse, sammenstilling eller samkøring samt blokering, sletning eller tilintetgørelse

i)

»PNR-oplysninger med oprindelse i EU«: PNR-oplysninger, der overføres til toldvæsenet i henhold til denne aftale

j)

»alvorlig forbrydelse«: en kriminel handling, der kan straffes med en maksimumsstraf på mindst fire års frihedsberøvelse eller en strengere straf.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.   Australien sørger for, at toldvæsenet behandler PNR-oplysninger med oprindelse i EU i overensstemmelse med denne aftale.

2.   EU sørger for, at luftfartsselskaberne ikke forhindres i at overholde den australske lovgivning om overførsel af PNR-oplysninger med oprindelse i EU til toldvæsenet i henhold til denne aftale.

Artikel 3

Tilstrækkeligt beskyttelsesniveau

Toldvæsenets overholdelse af denne aftale udgør, et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for PNR-oplysninger med oprindelse i EU, der overføres til toldvæsenet med henblik på denne aftale jf. EU's relevante lovgivning om databeskyttelse.

Artikel 4

Adgangsmetode

1.   For så vidt angår PNR-oplysninger med oprindelse i EU går toldvæsenet over til det australske PNR-system, som defineret i artikel 1, litra f), senest to år efter datoen for undertegnelse af aftalen. I denne overgangsperiode anses henvisninger i denne aftale til overførsel af PNR-oplysninger for at omfatte adgang for toldvæsenet til PNR-oplysninger i overensstemmelse med det eksisterende system, der er beskrevet i stk. 2.

2.   I overgangsperioden anvender toldvæsenet sit eksisterende PNR-system, hvor der ikke lagres PNR-oplysninger, undtagen i forbindelse med undersøgelser i lufthavnen ved ankomst, eller hvis der er begået en strafbar handling. Det eksisterende system giver mulighed for elektronisk onlineadgang i realtid til de datafelter, der er anført i punkt 9 i bilaget, jf. luftfartsselskabernes reservationssystemer.

Artikel 5

Formålsbegrænsning for PNR-oplysninger med oprindelse i EU

1.   Toldvæsenet behandler PNR-oplysninger med oprindelse i EU og andre personoplysninger, der er afledt deraf, udelukkende for at forebygge og bekæmpe:

i)

terrorisme og dermed forbunden kriminalitet

ii)

grov kriminalitet af grænseoverskridende karakter, herunder organiseret kriminalitet, og

iii)

flugt fra en anholdelse eller varetægtsfængsling for nævnte kriminalitet.

2.   PNR-oplysninger med oprindelse i EU kan om nødvendigt også behandles i konkrete tilfælde for at beskytte den registreredes eller andre personers vitale interesser, især når der foreligger risiko for død eller alvorlig skade for de registreredes eller andres vedkommende eller navnlig en væsentlig risiko for folkesundheden som krævet af internationalt anerkendte standarder, f.eks. Verdenssundhedsorganisationens internationale sundhedsregulativ (2005).

3.   Derudover kan PNR-oplysninger med oprindelse i EU ligeledes behandles i konkrete tilfælde, når en sådan behandling specifikt kræves i henhold til en retskendelse eller australsk lov med henblik på tilsyn med og ansvarliggørelse af den offentlige administration, herunder krav i henhold til Freedom of Information Act 1982 (Cth), Human Rights and Equal Opportunity Commission Act 1986 (Cth), Privacy Act 1988 (Cth), Auditor-General Act 1997 (Cth) eller Ombudsman Act 1976 (Cth). Hvis fremtidige ændringer af australsk lov, som meddeles af Australien i henhold til artikel 6, udvider omfanget af PNR-oplysninger med oprindelse i EU, som skal behandles i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, kan EU gøre brug af bestemmelserne i artikel 10 og 13.

Artikel 6

Information om lovgivning, der vedrører aftalen

Toldvæsenet underretter EU, hvis der i Australien vedtages lovgivning, der direkte vedrører beskyttelse af PNR-oplysninger med oprindelse i EU, jf. denne aftale.

Artikel 7

Beskyttelse af fysiske personers personoplysninger

1.   Australien etablerer et system, som er tilgængeligt for fysiske personer uanset nationalitet eller bopælsland, således at de kan få adgang til og korrigere deres egne personlige oplysninger. Den beskyttelse, som PNR-oplysninger med oprindelse i EU, der lagres af australske regeringsinstanser, er omfattet af i henhold til Privacy Act 1988 (Cth), finder anvendelse uanset den fysiske persons nationalitet eller bopælsland.

2.   Toldvæsenet behandler de PNR-oplysninger med oprindelse i EU, det modtager, og de fysiske personer, der berøres af denne behandling, i nøje overensstemmelse med databeskyttelsesstandarderne i denne aftale og gældende australsk lovgivning uden nogen diskrimination, navnlig begrundet i nationalitet eller bopælsland.

Artikel 8

Underretning af fysiske personer og offentligheden

Toldvæsenet gør oplysninger om behandlingen af PNR-oplysninger, herunder generelle oplysninger om den myndighed, under hvilken oplysningerne indsamles, formålet med indsamlingen, den beskyttelse, oplysningerne omfattes af, på hvilken måde og i hvilket omfang oplysningerne kan videregives, klagemuligheder samt kontaktoplysninger for personer, der har spørgsmål eller problemer, tilgængelige for offentligheden, herunder for de rejsende.

Artikel 9

Fælles evaluering af gennemførelsen

Australien og EU foretager med regelmæssige mellemrum en fælles evaluering af gennemførelsen af denne aftale, herunder af garantierne for databeskyttelse og datasikkerhed, for gensidigt at sikre, at aftalen gennemføres effektivt. I forbindelse med evalueringen repræsenteres EU af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Retlige Anliggender, Frihed og Sikkerhed, herunder repræsentanter for databeskyttelses- og retshåndhævelsesmyndigheder, og Australien repræsenteres af en højtstående embedsmand eller tjenestemand, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt, fra den australske regering eller af en embedsmand, som hver part beslutter at udpege efter fælles overenskomst. EU og Australien fastsætter efter fælles overenskomst de nærmere detaljer for evalueringen.

Artikel 10

Tvistbilæggelse

Enhver tvist, der opstår mellem parterne i denne aftale med hensyn til dens fortolkning, anvendelse eller gennemførelse, bilægges ved konsultation eller forhandling mellem parterne og forelægges ikke for en tredjepart eller en domstol for at blive løst.

Artikel 11

Ændringer og revision af aftalen

1.   Parterne kan skriftligt vedtage at ændre denne aftale. En ændring træder først i kraft, når parterne har opfyldt alle nødvendige interne krav og derefter på den dato, parterne måtte vedtage.

2.   Parterne kan foretage en revision af aftalens bestemmelser fire år efter undertegnelsen. I tilfælde af, at et PNR-system gennemføres i EU, revideres aftalen dog uanset denne periode, hvis og når dette ville lette den måde, EU's PNR-system fungerer på, eller aftalens gennemførelse.

3.   Australien gør sit bedste for at lette den måde, EU's PNR-system fungerer på, i tilfælde af en revision.

Artikel 12

Suspension af videregivelse af oplysninger

1.   De kompetente myndigheder i EU-medlemsstaterne kan gøre brug af de beføjelser, de har, til at suspendere videregivelsen af oplysninger til toldvæsenet for at beskytte fysiske personer med hensyn til behandlingen af personoplysninger om dem, når der er stor sandsynlighed for, at beskyttelsesnormerne i denne aftale overtrædes, der er tilstrækkelig grund til at antage, at toldvæsenet ikke træffer eller ikke agter at træffe passende og rettidige foranstaltninger til at løse den pågældende sag, og fortsat videregivelse af personoplysninger ville indebære overhængende risiko for at påføre de registrerede en alvorlig skade.

2.   De kompetente myndigheder i EU-medlemsstaterne udviser efter omstændighederne rimelige bestræbelser på at underrette toldvæsenet og giver dette mulighed for at svare på følgende måde: Forud for enhver suspension finder der en underretning sted, ifølge hvilken toldvæsenet og de relevante kompetente myndigheder i EU-medlemsstaterne har tilstrækkelig tid til at forsøge at finde frem til en løsning, idet EU skal underrette Australien om en sådan løsning. Enhver beslutning om at gøre brug af beføjelserne i denne artikel meddeles Australien af EU.

3.   Enhver suspension ophører, så snart standarderne for beskyttelse er sikret til Australiens og de relevante kompetente EU-medlemsstatsmyndigheders tilfredshed, og EU underrettes herom af Australien.

Artikel 13

Opsigelse af aftalen

1.   Hver part kan til enhver tid opsige denne aftale ved notifikation gennem de diplomatiske kanaler. Opsigelsen får virkning halvfems (90) dage efter notifikationen af opsigelsen til den anden part.

2.   Uanset denne aftales opsigelse behandles alle PNR-oplysninger med oprindelse i EU, som er i de kompetente australske myndigheders besiddelse i medfør af denne aftale, fortsat i overensstemmelse med de heri indeholdte databeskyttelsesstandarder.

3.   Denne aftale og forpligtelserne i henhold til den, bortset fra forpligtelsen i medfør af artikel 13, stk. 2, udløber og ophører med at gælde syv år fra datoen for undertegnelsen, medmindre begge parter ved fælles overenskomst beslutter at erstatte denne aftale med en anden.

Artikel 14

Ikke-fravigelse af lovgivning

Denne aftale har ikke til formål at medføre nogen fravigelse af lovgivningen i Australien eller i EU eller dets medlemsstater. Denne aftale danner ikke grundlag for og giver ikke nogen rettigheder eller fordele til private eller offentlige personer eller parter eller tillægger disse retsmidler ud over dem, der udtrykkeligt er angivet i denne aftale.

Artikel 15

Ikrafttræden, midlertidig anvendelse, sprog

1.   Denne aftale træder i kraft den første dag i måneden efter den dato, på hvilken parterne har udvekslet notifikationer om, at de har afsluttet de nødvendige interne procedurer med henblik herpå.

2.   Denne aftale anvendes midlertidigt fra datoen for undertegnelsen.

3.   Udfærdiget i Bruxelles den tredivte juni 2008 i to eksemplarer på engelsk. Aftalen udfærdiges også på bulgarsk, dansk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, og parterne skal godkende disse sprogudgaver ved udveksling af diplomatiske noter. Når de er godkendt, vil hver af disse tekster have samme gyldighed.

FOR DEN EUROPÆISKE UNION

FOR AUSTRALIEN


BILAG

Australiens behandling af passagerliste(PNR)-oplysninger med oprindelse i EU

1.

Toldvæsenet kræver kun PNR-oplysninger med oprindelse i EU for passagerer, der rejser til, fra eller igennem Australien. Dette omfatter passagerer, der rejser i transit igennem Australien med eller uden visum. PNR-oplysninger med oprindelse i EU, som toldmyndighederne har adgang til, omfatter alle de PNR-oplysninger, hvor passagerens rejseplan eller normale rute for bestemte flyvninger angiver et australsk bestemmelsessted eller stopover.

Videregivelse af PNR-oplysninger med oprindelse i EU

Videregivelse internt i den australske regering

2.

Toldvæsenet videregiver kun PNR-oplysninger med oprindelse i EU med henblik på de i aftalens artikel 5, stk. 1, angivne formål i Australien til de af den australske regerings ministerier og agenturer, der er opført på listen til dette bilag, og hvis funktioner har direkte tilknytning til denne aftales artikel 5.

3.

Listen kan ændres ved udveksling af diplomatiske noter mellem parterne, så den omfatter:

i)

ministerier eller agenturer, der får overdraget opgaven fra ministerier eller organer, der allerede er opført på listen, og

ii)

ministerier og agenturer, der oprettes efter denne aftales ikrafttræden,

og hvis funktioner har direkte tilknytning til denne aftales artikel 5, stk. 1.

4.

PNR-oplysninger med oprindelse i EU videregives kun til myndigheder, der er opført på listen som svar på en specifik skriftlig henvendelse fra sag til sag. Toldvæsenet frigiver i overensstemmelse med punkt 7 og 8 kun PNR-oplysninger med oprindelse i EU efter at have vurderet den specifikke henvendelses relevans i forhold til formålet med denne aftale. Toldvæsenet opretholder en log over sådanne videregivelser.

5.

Toldvæsenet videregiver ikke PNR-oplysninger med oprindelse i EU usorteret til myndigheder, der er opført på listen, bortset fra PNR-oplysninger med oprindelse i EU, der er blevet anonymiseret på en sådan måde, at den registrerede ikke længere kan identificeres. Sådanne anonymiserede oplysninger behandles kun af myndighederne på listen med henblik på udarbejdelse af statistik, dybdegående analyse og trendanalyse, forløbsundersøgelser og profilopbygning i tilknytning til de i denne aftales artikel 5, stk. 1, nævnte formål. Toldvæsenet videregiver under alle omstændigheder ikke usorteret nogen af følgende PNR-oplysninger med oprindelse i EU til myndighederne på listen:

iv)

navn(e)

vi)

andre navne på PNR, herunder antallet af rejsende på PNR

vii)

alle disponible kontaktoplysninger (herunder oplysninger om kilden)

xvii)

generelle bemærkninger, herunder OSI-oplysninger (Other Supplementary Information), SSI-oplysninger (Special Service Information) og SSR-oplysninger (Special Service Request), hvis de indeholder oplysninger, hvormed en fysisk person kan identificeres, og

xviii)

indsamlede APP-oplysninger (Advance Passenger Processing) eller API-oplysninger (Advance Passenger Information).

Videregivelse til regeringer i tredjelande

6.

Toldvæsenet videregiver kun PNR-oplysninger med oprindelse i EU til specifikke regeringer i tredjelande, hvis funktioner har direkte tilknytning til de i aftalens artikel 5, stk. 1, omhandlede formål. Enhver sådan videregivelse foregår fra sag til sag, hvis det er nødvendigt for at undgå eller bekæmpe lovovertrædelser som anført i aftalens artikel 5, stk. 1. Toldvæsenet opretholder en log over sådanne videregivelser.

Videregivelse — Customs Administration Act 1985 (Cth)

7.

Enhver videregivelse i henhold til punkt 2-6 skal også være i overensstemmelse med afsnit 16 i Customs Administration Act 1985 (Cth) og Privacy Act 1988 (Cth), der sammenholdt fastsætter, at en person, et organ eller agentur, som personoplysninger er videregivet til, ikke må anvende eller videregive oplysningerne til andre formål end det formål, hvortil oplysningerne blev givet til personen, organet eller agenturet.

8.

I forbindelse med videregivelse af PNR-oplysninger med oprindelse i EU til australske regeringsmyndigheder eller regeringsmyndigheder i tredjelande i henhold til afsnit 16 i Customs Administration Act 1985 (Cth) specificerer toldvæsenet som betingelser for videregivelsen over for modtageren:

i)

at PNR-oplysninger med oprindelse i EU ikke må videregives yderligere uden toldvæsenets tilladelse, og at toldvæsenet kun giver tilladelse med henblik på de i aftalens artikel 5, stk. 1, fastlagte formål eller for så vidt angår de australske regeringsmyndigheder i henhold til aftalens artikel 5, stk. 2 eller 3

ii)

at modtageren skal behandle sådanne PNR-oplysninger med oprindelse i EU som retshåndhævelsesfølsomme, fortrolige personoplysninger om den registrerede

iii)

at modtageren, medmindre der er tale om nødstilfælde, hvor den registreredes eller andres liv eller fysiske sikkerhed er truet, skal anvende databeskyttelsesstandarder på PNR-oplysninger med oprindelse i EU svarende til databeskyttelsesstandarderne i aftalen, herunder for så vidt angår opbevaringsperioden.

Typer af indsamlede oplysninger

9.

Typer af indsamlede PNR-oplysninger med oprindelse i EU:

i)

PNR-lokaliseringskode (PNR locator code)

ii)

dato for reservation/udstedelse af billetten

iii)

planlagt(e) rejsedato(er)

iv)

navn(e)

v)

disponible oplysninger om frequent flyer-ordninger og fordele (f.eks. gratis billetter, opgraderinger, osv.)

vi)

andre navne på PNR, herunder antal rejsende på PNR

vii)

alle disponible kontaktoplysninger (herunder oplysninger om kilden)

viii)

alle disponible oplysninger om betaling/debitering (men ikke andre oplysninger om transaktionen, der er knyttet til et kreditkort eller en konto, og ikke vedrørende rejsetransaktionen)

ix)

rejserute for den pågældende PNR

x)

rejsebureau/rejseagent

xi)

dataelementer om fælles rutenummer

xii)

delte dataelementer

xiii)

passagerens rejsestatus (herunder bekræftelser og indtjekningsstatus)

xiv)

billetoplysninger, herunder billetnummer, enkeltbilletter og automatisk billetprisangivelse (Automated Ticket Fare Quote)

xv)

alle bagageoplysninger

xvi)

pladsoplysninger, herunder pladsnummer

xvii)

generelle bemærkninger, herunder OSI-, SSI- og SSR-oplysninger (Other Service Information, Special Service Information, Special Service Request)

xviii)

eventuelle indsamlede APP-oplysninger (Advanced Passenger Processing) eller API-oplysninger (Advanced Passenger Information)

xix)

alle tidligere ændringer i PNR nr. i)-xviii).

10.

PNR-oplysninger indeholder til tider visse følsomme oplysninger, nemlig oplysninger vedrørende racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt vedrørende helbredsforhold og seksualliv (»følsomme oplysninger med oprindelse i EU«). Toldvæsenet filtrerer sådanne følsomme oplysninger med oprindelse i EU fra og sletter disse oplysninger uden videre behandling.

Overførsel af PNR-oplysninger med oprindelse i EU

11.

Toldvæsenet samarbejder med de enkelte luftfartsselskaber for at sikre, at kravene til overførsel af PNR-oplysninger med oprindelse i EU's er rimelige og afpasset efter forholdene, samt at de stemmer overens med behovet for at sikre rettidigheden, nøjagtigheden og fuldstændigheden af PNR-oplysninger med oprindelse i EU.

Under normale omstændigheder kræver toldvæsenet en første overførsel af PNR-oplysninger med oprindelse i EU 72 timer før en planlagt afgang og kun højst fem rutineoverførsler af PNR-oplysninger med oprindelse i EU for så vidt angår en bestemt flyvning. Uanset 72-timers-rammen kan toldvæsenet desuden om nødvendigt kræve ad hoc-pushes for at hjælpe med at imødegå en bestemt trussel mod en flyvning, en serie flyvninger, en rute eller andre omstændigheder i tilknytning til de i artikel 5, stk. 1, fastlagte formål. I forbindelse med udøvelsen af dette skøn skal toldvæsenet handle velovervejet og på en måde, der er afpasset efter forholdene.

Opbevaring af oplysninger

12.

Toldvæsenet opbevarer PNR-oplysninger med oprindelse i EU i højst tre et halvt år regnet fra datoen for toldvæsenets modtagelse af PNR-oplysningerne, hvorefter oplysningerne kan arkiveres i yderligere to år. Der kan kun gives adgang til arkiverede PNR-oplysninger i konkrete tilfælde og i efterforskningsøjemed.

13.

PNR-oplysninger med oprindelse i EU, som er anonymiseret af toldvæsenet, behøver ikke at blive arkiveret, men må under alle omstændigheder højst opbevares af toldvæsenet eller andre organer i fem et halvt år regnet fra datoen for toldvæsenets modtagelse af PNR-oplysningerne, jf. dog punkt 12.

14.

Toldvæsenet sletter PNR-oplysninger med oprindelse i EU, når denne periode er overstået, jf. dog punkt 15.

15.

Oplysninger vedrørende igangværende retlige procedurer eller efterforskninger i kriminalsager kan opbevares, indtil proceduren eller efterforskningen er afsluttet. Spørgsmålet om opbevaring af oplysninger anses for at være omfattet af den revision, der gennemføres i medfør af denne aftales artikel 11.

Adgang og klagemuligheder

Beskyttelse af privatlivets fred

16.

Privacy Act 1988 (Cth) (Privacy Act) regulerer indsamling, anvendelse, lagring og videregivelse, sikkerhed og adgang samt ændring for så vidt angår de personoplysninger, som de fleste af de australske ministerier og agenturer ligger inde med. Toldvæsenet er omfattet af Privacy Act og skal håndtere PNR-oplysninger med oprindelse i EU i overensstemmelse med Privacy Act.

Videregivelse af PNR-oplysninger og -data

17.

PNR-oplysninger, der er indgivet af eller på vegne af en fysisk person, videregives på anmodning til denne fysiske person i overensstemmelse med Privacy Act og Freedom of Information Act 1982 (Cth) (FOIA). Toldvæsenet videregiver ikke PNR-oplysninger til offentligheden, undtagen til de registrerede eller deres repræsentanter i overensstemmelse med australsk lovgivning. Anmodninger om adgang til personoplysninger i PNR-oplysninger, der er indgivet af den anmodende, kan forelægges til toldvæsenet.

Databeskyttelsesforanstaltninger — Privacy Act 1988 (Cth)

18.

Personoplysninger opbevaret af toldvæsenet, der anses for at være »personoplysninger« i henhold til og med henblik på Privacy Act, skal opfylde kravene i Privacy Act for så vidt angår beskyttelsen af sådanne oplysninger. Toldvæsenet skal behandle PNR-oplysninger i overensstemmelse med Privacy Act, især for så vidt angår indsamling, anvendelse, lagring, sikkerhed, adgang og ændring samt videregivelse af sådanne oplysninger.

19.

Klager fra fysiske personer over toldvæsenets håndtering af deres PNR-oplysninger kan indgives direkte til toldvæsenet og derefter i henhold til Privacy Act til den registertilsynsførende.

Databeskyttelsesforanstaltninger — kontrol af beskyttelsen af privatlivets fred

20.

Australiens uafhængige registertilsynsførende kan undersøge, hvorvidt agenturerne overholder Privacy Act og kontrollere og undersøge, i hvilket omfang toldvæsenet overholder Privacy Act.

21.

Toldvæsenet har i henhold til Privacy Act iværksat arrangementer, så den registertilsynsførendes kontor kan foretage regelmæssige formelle revisioner af alle aspekter af politikker og procedurer vedrørende toldvæsenets anvendelse og behandling af samt adgang til PNR-oplysninger med oprindelse i EU. Toldvæsenet har desuden sit eget interne revisionsprogram med henblik på at sikre højeste niveau for beskyttelse af passageroplysninger og PNR-oplysninger med oprindelse i EU.

Databeskyttelsesforanstaltninger — Freedom of Information Act (FOIA) 1982 (Cth)

22.

Toldvæsenet er underlagt FOIA, i henhold til hvilken toldvæsenet skal frigive dokumenter til enhver, der anmoder om dem, med forbehold af de undtagelser og fritagelser, der findes i FOIA. I henhold til FOIA skal beslutninger om undtagelser træffes i konkrete tilfælde. Der findes en række undtagelser i FOIA for at beskytte følsomme oplysninger mod videregivelse, herunder undtagelser for dokumenter, der berører landets sikkerhed, forsvar, internationale forbindelser, retshåndhævelse, beskyttelse af den offentlige sikkerhed og privatlivets fred. Toldvæsenet underretter EU om enhver beslutning om offentliggørelse af PNR-oplysninger med oprindelse i EU inden for rammerne af FOIA senest en måned, efter at en sådan beslutning er truffet.

23.

Anmodninger om rettelse af PNR-oplysninger, der er indeholdt i toldvæsenets database, kan indgives direkte til toldvæsenet, jf. dog FOIA eller Privacy Act.

Andre beskyttelsesforanstaltninger — Ombudsman Act 1976 (Cth)

24.

Flypassagerer har ret til at klage til Commonwealthombudsmanden for så vidt angår toldvæsenets behandling af dem i forbindelse med grænsekontrol på grundlag af Ombudsman Act 1976 (Cth).

Toldvæsenets sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med PNR-oplysninger

25.

Toldvæsenet opretholder fortsat følgende sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med PNR-oplysninger:

i)

Adgang til PNR-oplysninger er forbeholdt et begrænset antal toldembedsmænd, der i henhold til Customs Act 1901 (Cth) specifikt er udpeget af den øverste embedsmand inden for toldvæsenet til at behandle PNR-oplysninger.

ii)

Der skal være et samlet fysisk og elektronisk sikkerhedssystem til PNR-oplysninger, dvs. et computersystem og -netværk, der

a)

isolerer PNR-oplysninger fra toldvæsenets almindelige område og fungerer separat i forhold til toldvæsenets øvrige it-systemer og -netværk

b)

findes i et sikkert, adgangsbegrænset område under det australske toldvæsen, og

c)

kræver et sikkert login-niveau i flere lag for at få adgang til PNR-oplysninger.

Håndhævelse

26.

Der er administrative, civile og strafferetlige håndhævelsesforanstaltninger, herunder enhver registreret persons ret til at få adgang til en administrativ eller retlig behandling, til rådighed i henhold til australsk lovgivning om krænkelse af Australiens love og bestemmelser om privatlivets fred, og om uautoriseret videregivelse af oplysninger. For eksempel hjemler Crimes Act 1914 (Cth), Public Service Act 1999 (Cth), Customs Administration Act 1985 (Cth), Australian Federal Police Act 1979 (Cth) og interne disciplinærkodekser for de agenturer, der er opført i vedlagte liste, sanktioner for overtrædelse heraf med op til og inklusive frihedsberøvelse.

Samarbejde

27.

For at fremme politisamarbejde og retligt samarbejde tilskynder toldvæsenet til overførsel af analytiske oplysninger, der uddrages af PNR-oplysninger, fra de kompetente australske regeringsmyndigheder til politi og retlige myndigheder i de berørte EU-medlemsstater og, hvor det er relevant, til Europol og Eurojust med forbehold af den australske regerings vurdering af egnetheden af de databeskyttelsesforanstaltninger, der findes inden for rammerne af EU-jurisdiktionerne.

Liste i bilaget

Følgende er opført i alfabetisk rækkefølge med henblik på dette bilags punkt 2:

1.

Australian Crime Commission

2.

Australian Federal Police

3.

Australian Security Intelligence Organisation

4.

Commonwealth Director of Public Prosecutions

5.

Department of Immigration and Citizenship.

Top