EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0478

2008/478/EF: Kommissionens beslutning af 17. juni 2008 om ændring af beslutning 1999/217/EF for så vidt angår listen over aromastoffer, som anvendes i eller på levnedsmidler (meddelt under nummer K(2008) 2336) (EØS-relevant tekst)

OJ L 163, 24.6.2008, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2013; ophævet ved 32012R0872

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/478/oj

24.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/42


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 17. juni 2008

om ændring af beslutning 1999/217/EF for så vidt angår listen over aromastoffer, som anvendes i eller på levnedsmidler

(meddelt under nummer K(2008) 2336)

(EØS-relevant tekst)

(2008/478/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96 af 28. oktober 1996 om fastlæggelse af en fællesskabsprocedure for aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 2232/96 er der fastsat en procedure for opstilling af regler vedrørende aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler. Ifølge forordningen skal der vedtages en liste over aromastoffer »listen«), efter at medlemsstaterne har meddelt en liste over de aromastoffer, som kan anvendes i eller på levnedsmidler, som markedsføres på deres område, og efter Kommissionens gennemgang af meddelelserne. Denne liste blev vedtaget ved Kommissionens beslutning 1999/217/EF (2).

(2)

Forordning (EF) nr. 2232/96 foreskriver endvidere, at der skal indføres et program til evaluering af aromastoffer for at kontrollere, om de opfylder de generelle anvendelseskriterier for aromastoffer i bilaget til forordningen.

(3)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet konkluderede i sin udtalelse af 29. november 2007 om alifatiske og aromatiske hydrocarboner, at 2-methylbuta-1,3-dien (FL-nr. 01 049) udviste genotoksisk potentiale in vivo og carcinogene virkninger hos forsøgsdyr. Brugen heraf som aromastof i fødevarer kan derfor ikke accepteres, da det ikke er i overensstemmelse med de generelle anvendelseskriterier for aromastoffer, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 2232/96. Stoffet bør derfor udgå af listen.

(4)

Beslutning 1999/217/EF bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I del A i bilaget til beslutning 1999/217/EF udgår rækken i tabellen vedrørende stoffet med FL-nummer 01 049 (2-methylbuta-1,3-dien).

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 299 af 23.11.1996, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 84 af 27.3.1999, s. 1. Senest ændret ved beslutning 2006/252/EF (EUT L 91 af 29.3.2006, s. 48).


Top