Help Print this page 

Document 32008D0386

Title and reference
2008/386/EF: Kommissionens beslutning af 23. april 2008 om ændring af bilag A i beslutning 2006/679/EF om den tekniske specifikation for interoperabilitet vedrørende delsystemet Styringskontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog og bilag A i beslutning 2006/860/EF om den tekniske specifikation for interoperabilitet vedrørende delsystemet Togkontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog (meddelt under nummer K(2008) 1565) (EØS-relevant tekst)
  • No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2012; ophævet ved 32012D0088
OJ L 136, 24.5.2008, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 60 - 66

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/386/oj
Multilingual display
Text

24.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 136/11


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 23. april 2008

om ændring af bilag A i beslutning 2006/679/EF om den tekniske specifikation for interoperabilitet vedrørende delsystemet Styringskontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog og bilag A i beslutning 2006/860/EF om den tekniske specifikation for interoperabilitet vedrørende delsystemet Togkontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog

(meddelt under nummer K(2008) 1565)

(EØS-relevant tekst)

(2008/386/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 96/48/EF af 23. juli 1996 om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog (1), særlig artikel 6, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF af 19. marts 2001 om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (2), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 2006/679/EF (3) fastlægges den første tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) vedrørende delsystemet Togkontrol og signaler (da kaldet »Styringskontrol og signaler«) i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog.

(2)

I Kommissionens beslutning 2002/731/EF (4) fastlægges den første tekniske specifikation (TSI) for interoperabilitet vedrørende delsystemet Togkontrol og signaler (da kaldet »Styringskontrol og signaler«) i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog; den er ophævet og afløst af Kommissionens beslutning 2006/860/EF (5).

(3)

Ved beslutning 2007/153/EF er bilag A i beslutning 2006/679/EF og 2006/860/EF blevet tilpasset til den tekniske udvikling.

(4)

Bilag A bør ajourføres igen, fordi arbejdsgrupperne i Det Europæiske Jernbaneagentur er nået til enighed om delkrav 108.

(5)

Artikel 6, stk. 2, i direktiv 96/48/EF og artikel 6, stk. 2, i direktiv 2001/16/EF pålægger agenturet at forberede revisionen og ajourføringen af TSI'erne og at fremsætte alle relevante henstillinger til det i artikel 21 omhandlede udvalg, så der kan blive taget hensyn til den tekniske udvikling eller udviklingen i de samfundsmæssige krav.

(6)

Artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004 (6) pålægger Det Europæiske Jernbaneagentur at sikre, at TSI'erne tilpasses den tekniske udvikling, markedsudviklingen og de samfundsmæssige krav, og foreslå Kommissionen de ændringer i TSI'erne, som det finder nødvendige.

(7)

Det Europæiske Jernbaneagentur vedtog den 14. januar 2008 en henstilling om fortegnelsen over obligatoriske specifikationer og fortegnelsen over vejledende specifikationer i TSI'erne for konventionelle tog og højhastighedstog.

(8)

Bestemmelserne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 96/48/EØF —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Fortegnelsen over obligatoriske specifikationer og fortegnelsen over vejledende specifikationer, jf. bilag A til TSI'en, der er knyttet som bilag til beslutning 2006/679/EF om delsystemet Styringskontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog, og bilag A til TSI'en, der er knyttet som bilag til beslutning 2006/860/EF af om delsystemet Togkontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog, afløses af de fortegnelser over hhv. obligatoriske og vejledende specifikationer, der er knyttet som bilag til nærværende beslutning.

Artikel 2

Inden den 31. december 2008 vil specifikationerne af det europæiske togkontrolsystem ETCS, der er knyttet som bilag til denne beslutning, være færdiggjort med ajourførte fælles testspecifikationer og rettelser af fejl.

Artikel 3

Inden den 31. december. 2008 giver medlemsstaterne, medmindre andet fremgår af direktiv 96/48/EF, artikel 7, og direktiv 2001/16/EF, artikel 7, Kommissionen meddelelse om, hvilke af deres ETCS-udstyrede strækninger, der er i drift med de gældende obligatoriske specifikationer eller vil være det, før denne beslutning træder i kraft.

Senest samme dato orienterer medlemsstaterne Kommissionen om, hvornår tog, der opfylder de i denne beslutning omhandlede specifikationer, kan sættes i drift på hver af deres ETCS-strækninger.

Artikel 4

Denne beslutning anvendes fra den 1. juni 2008.

Artikel 5

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2008.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EFT L 235 af 17.9.1996, s. 6. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/32/EF (EUT L 141 af 2.6.2007, s. 63).

(2)  EFT L 110 af 20.4.2001, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/32/EF.

(3)  EFT L 284 af 16.10.2006, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2007/153/EF (EUT L 67 af 7.3.2007, s. 13).

(4)  EFT L 245 af 12.9.2002, s. 37. Ændret ved beslutning 2004/447/EF (EUT L 155 af 30.4.2004, s. 63). Berigtiget i EUT L 193 af 1.6.2004, s. 53).

(5)  EUT L 342 af 7.12.2006, s. 1. Ændret ved beslutning 2007/153/EF.

(6)  EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget i EUT L 220 af 21.6.2004, s. 3.


BILAG

»FORTEGNELSE OVER OBLIGATORISKE SPECIFIKATIONER

(da dokumenterne ikke findes i oversat form, er originaltitlerne bibeholdt)

Indeksnr.

Reference

Dokumenttitel

Version

1.

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

2.

 

Udgået

 

3.

UNISIG SUBSET-023

Glossary of terms and abbreviations

2.0.0

4.

UNISIG SUBSET-026

System requirement specification

2.3.0

5.

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.2.9

6.

UNISIG SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0

7.

UNISIG SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

8.

UNISIG SUBSET-035

Specific transmission module FFFIS

2.1.1

9.

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

10.

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

11.

Reserveret 05E537

Offline key management FIS

 

12.

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.1.2

13.

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and engineering rules

2.0.0

14.

UNISIG SUBSET-041

Performance requirements for interoperability

2.1.0

15.

ERA SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI annex A documents

1.2.0

16.

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop subsystem

2.2.0

17.

Udgået

 

 

18.

UNISIG SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

19.

UNISIG SUBSET-047

Trackside-trainborne FIS for radio infill

2.0.0

20.

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for radio infill

2.0.0

21.

UNISIG SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

22.

Udgået

 

 

23.

UNISIG SUBSET-054

Assignment of values to ETCS variables

2.0.0

24.

Udgået

 

 

25.

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe time layer

2.2.0

26.

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe link layer

2.2.0

27.

UNISIG SUBSET-091

Safety requirements for the technical interoperability of ETCS in levels 1 and 2

2.2.11

28.

Reserveret

Reliability — availability requirements

 

29.

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface “k”

1.0.0

30.

Udgået

 

 

31.

UNISIG SUBSET-094

UNISIG Functional requirements for an onboard reference test facility

2.0.0

32.

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7

33.

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15

34.

A11T6001 12

(MORANE) Radio transmission FFFIS for EuroRadio

12

35.

ECC/DC(02)05

ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 and 921-925 MHz bands

 

36a.

Udgået

 

 

36b.

Udgået

 

 

36c.

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

37a.

Udgået

 

 

37b.

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.2.2

37c.

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.0.0

37d.

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.0

37e.

Udgået

 

 

38.

06E068

ETCS Marker-board definition

1.0

39.

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio conformance requirements

2.2.5

40.

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.2.5

41.

Reserveret

UNISIG SUBSET 028

JRU Test specification

 

42.

Udgået

 

 

43.

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

44.

Reserveret

Odometry FIS

 

45.

UNISIG SUBSET-101

Interface “K” specification

1.0.0

46.

UNISIG SUBSET-100

Interface “G” specification

1.0.1

47.

Reserveret

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

 

48.

Reserveret

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

49.

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

50.

Reserveret

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

 

51.

Reserveret

Ergonomic aspects of the DMI

 

52.

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1

53.

Reserveret

AEIF-ETCS-Variables-Manual

AEIF-ETCS Variables manual

 

54.

Udgået

 

 

55.

Reserveret

Juridical recorder baseline requirements

 

56.

Reserveret

05E538

ERTMS Key management conformance requirements

 

57.

Reserveret

UNISIG SUBSET-107

Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment

 

58.

UNISIG SUBSET-097

Requirements for RBC-RBC safe communication interface

1.1.0

59.

Reserveret

UNISIG SUBSET-105

Requirements on pre-fitting of ERTMS trackside equipment

 

60.

Reserveret

UNISIG SUBSET-104

ETCS Version management

 

61.

Reserveret

GSM-R Version management

 

62.

Reserveret

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

63.

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe communication interface

1.0.0«

»FORTEGNELSE OVER VEJLEDENDE SPECIFIKATIONER

(da dokumenterne ikke findes i oversat form, er originaltitlerne bibeholdt)

Indeksnr.

Reference

Dokumenttitel

Version

Type

B1.

EEIG 02S126

RAM requirements (chapter 2 only)

6

2 (indeks 28)

B2.

EEIG 97S066

Environmental conditions

5

2 (indeks A5)

B3.

UNISIG SUBSET-074-1

Methodology for testing FFFIS STM

1.0.0

2 (indeks 36)

B4.

EEIG 97E267

Odometer FFFIS

5

1 (indeks 44)

B5.

O_2475

ERTMS GSM-R QoS test specification

1.0.0

2

B6.

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

2.1.9

1 (indeks 11)

B7.

UNISIG SUBSET-074-3

FFFIS STM Test specification traceability of test cases with specific transmission module FFFIS

1.0.0

2 (indeks 36)

B8.

UNISIG SUBSET-074-4

FFFIS STM Test specification traceability of testing the packets specified in the FFFIS STM application layer

1.0.0

2 (indeks 36)

B9.

UNISIG SUBSET 076-0

ERTMS/ETCS Class 1, test plan

2.2.3

2 (indeks 37)

B10.

UNISIG SUBSET 076-2

Methodology to prepare features

2.2.1

2 (indeks 37)

B11.

UNISIG SUBSET 076-3

Methodology of testing

2.2.1

2 (indeks 37)

B12.

UNISIG SUBSET 076-4-1

Test sequence generation: methodology and rules

1.0.0

2 (indeks 37)

B13.

UNISIG SUBSET 076-4-2

ERTMS ETCS Class 1 states for test sequences

1.0.0

2 (indeks 37)

B14.

UNISIG SUBSET 076-5-3

Onboard data dictionary

2.2.0

2 (indeks 37)

B15.

UNISIG SUBSET 076-5-4

SRS v.2.2.2 traceability

2.2.2

2 (indeks 37)

B16.

UNISIG SUBSET 076-6-1

UNISIG test database

2.2.2.

2 (indeks 37)

B17.

UNISIG SUBSET 076-6-4

Test cases coverage

2.0.0

2 (indeks 37)

B18.

Udgået

 

 

 

B19.

UNISIG SUBSET 077

UNISIG causal analysis process

2.2.2

2 (indeks 27)

B20.

UNISIG SUBSET 078

RBC interface: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (indeks 27)

B21.

UNISIG SUBSET 079

MMI: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (indeks 27)

B22.

UNISIG SUBSET 080

TIU: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (indeks 27)

B23.

UNISIG SUBSET 081

Transmission system: failure modes and effects analysis

2.2.2

2 (indeks 27)

B24.

UNISIG SUBSET 088

ETCS Application levels 1 and 2 — safety analysis

2.2.10

2 (indeks 27)

B25.

TS50459-1

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 1 — Ergonomic principles of ERTMS/ETCS/GSM-R information

2005

2 (indeks 51)

B26.

TS50459-2

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 2 — Ergonomic arrangements of ERTMS/ETCS information

2005

2 (indeks 51)

B27.

TS50459-3

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 3 — Ergonomic arrangements of ERTMS/GSM-R information

2005

2 (indeks 51)

B28.

TS50459-4

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 4 — Data entry for the ERTMS/ETCS/GSM-R systems

2005

2 (indeks 51)

B29.

TS50459-5

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 5 — Symbols

2005

2 (indeks 51)

B30.

TS50459-6

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 6 — Audible information

2005

2 (indeks 51)

B31.

Reserveret

EN50xxx

Railway applications — European Rail Traffic Management System — driver machine interface

Part 7 — Specific transmission modules

 

2 (indeks 51)

B32.

Reserveret

Guideline for references

 

Ingen

B33.

EN 301 515

Global System for Mobile communication (GSM); Requirements for GSM operation in railways

2.1.0

2 (indeks 32, 33)

B34.

06E225

Operational DMI information

1

1 (indeks 51)

B35.

Reserveret

UNISIG SUBSET-069

ERTMS Key management conformance requirements

 

1 (indeks 56)

B36.

04E117

ETCS/GSM-R Quality of service user requirements — Operational analysis

1

2 (indeks 32)

B37.

UNISIG SUBSET-093

GSM-R Interfaces — Class 1 requirements

2.3.0

1 (indeks 32, 33)

B38.

UNISIG SUBSET-107A

Requirements on pre-fitting of ERTMS onboard equipment

1.0.0

2 (indeks 57)

B39.

UNISIG SUBSET-076-5-1

ERTMS ETCS Class 1 feature list

2.2.2

2 (indeks 37)

B40.

UNISIG SUBSET-076-6-7

Test sequences evaluation and validation

1.0.0

2 (indeks 37)

B41.

UNISIG SUBSET-076-6-8

Generic train data for test sequences

1.0.0

2 (indeks 37)

B42.

UNISIG SUBSET-076-6-10

Test sequence viewer (TSV)

2.10

2 (indeks 37)

B43.

04E083

Safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

1.0

1 (indeks 47)

B44.

04E084

Justification report for the safety requirements and requirements to safety analysis for interoperability for the control-command and signalling subsystem

1.0

2 (indeks B43)

B45.

ERA/ERTMS/003205

Traceability of changes to ETCS FRS

0.1

2 (indeks 1)«


Top