Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0235

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 235/2008/EF af 11. marts 2008 om nedsættelse af Det Rådgivende Organ for Statistisk Styring på Europæisk Plan (EØS-relevant tekst)

OJ L 73, 15.3.2008, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 267 - 269

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/235/oj

15.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/17


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 235/2008/EF

af 11. marts 2008

om nedsættelse af Det Rådgivende Organ for Statistisk Styring på Europæisk Plan

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Behovet for at fastlægge standarder for uafhængighed, integritet og ansvarlighed på europæisk plan for medlemsstaternes og Fællesskabets statistikmyndigheder foranledigede Udvalget for det Statistiske Program, nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (2), til på sit møde den 24. februar 2005 enstemmigt at godkende adfærdskodeksen for europæiske statistikker (i det følgende benævnt »adfærdskodeksen«) som fremlagt i Kommissionens henstilling af 25. maj 2005 om medlemsstaternes og Fællesskabets statistikmyndigheders uafhængighed, integritet og ansvarlighed.

(2)

Formålet med adfærdskodeksen er dels at øge tilliden til statistikmyndighederne ved at foreslå visse institutionelle og organisatoriske foranstaltninger, dels at forbedre kvaliteten af de statistikker, de udarbejder.

(3)

Kommissionen erkendte i sin meddelelse af 25. maj 2005 til Europa-Parlamentet og Rådet om medlemsstaternes og Fællesskabets statistikmyndigheders uafhængighed, integritet og ansvarlighed behovet for et eksternt rådgivende organ, der kunne få til opgave at føre tilsyn med, hvordan adfærdskodeksen anvendes i det europæiske statistiske system som helhed. Kommissionen anførte i sin henstilling af 25. maj 2005, at den havde til hensigt at fremsætte forslag om nedsættelse af et sådant eksternt rådgivende organ.

(4)

Rådet fremførte i sine konklusioner af 8. november 2005, at et nyt rådgivende organ på højt plan ville styrke Kommissionens (Eurostats) og — i forbindelse med peer-review-evalueringen af gennemførelsen af adfærdskodeksen — også det europæiske statistiske systems uafhængighed, integritet og ansvarlighed. Rådet anførte, at organet burde være en lille gruppe uafhængige personer, der er udnævnt på grundlag af deres kompetence.

(5)

Medlemmerne af dette organ bør supplere hinanden med hensyn til færdigheder og erfaringer, og f.eks. inddrage personer fra den akademiske verden og personer med national og/eller international erhvervserfaring på det statistiske område.

(6)

Organet bør foretage en vurdering for Kommissionen (Eurostat) af gennemførelsen af adfærdskodeksen svarende til de nationale statistiske kontorers peer-review.

(7)

En dialog med Udvalget for det Statistiske Program og med Det Europæiske Rådgivende Statistiske Udvalg nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 234/2008/EF (3) om adfærdskodeksen for Europæiske Statistikker og også med medlemsstaternes interessentorganer bør fremmes, når det er hensigtsmæssigt.

(8)

Der bør derfor oprettes et rådgivende organ, og dets opgaver og struktur bør defineres, jf. dog artikel 5 i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Rådgivende organ

Det Rådgivende Organ for Statistisk Styring på Europæisk Plan (i det følgende benævnt »organet«) nedsættes hermed. Formålet med organet er at give et uafhængigt overblik over det europæiske statistiske system for så vidt angår gennemførelsen af adfærdskodeksen for europæiske statistikker (i det følgende benævnt »adfærdskodeksen«).

Artikel 2

Opgaver

1.   Organet har til opgave:

a)

at udarbejde en årlig rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af adfærdskodeksen, for så vidt den vedrører Kommissionen (Eurostat), og at fremsende denne rapport til Kommissionen, inden forelæggelse for Europa-Parlamentet og Rådet

b)

i denne rapport at inddrage en evaluering af gennemførelsen af adfærdskodeksen i det europæiske statistiske system som helhed

c)

at rådgive Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der kan lette gennemførelsen af adfærdskodeksen, for så vidt den vedrører Kommissionen (Eurostat) og det europæiske statistiske system som helhed

d)

at rådgive Kommissionen (Eurostat) om, hvordan adfærdskodeksen videreformidles til brugere og dataleverandører

e)

at rådgive Kommissionen (Eurostat) og Udvalget for det Statistiske Program om ajourføringen af adfærdskodeksen.

2.   Organet kan rådgive Kommissionen og afgiver svar til Kommissionen i spørgsmål vedrørende brugernes tillid til de europæiske statistikker i overensstemmelse med de opgaver, der er fastlagt i stk. 1.

Artikel 3

Organets medlemmer

1.   Organet består af syv medlemmer, inklusive formanden. Organets medlemmer udøver deres hverv i uafhængighed. Kommissionen (Eurostat) er repræsenteret ved en observatør.

2.   Medlemmerne af organet vælges blandt eksperter med særlig kompetence inden for statistik, er personligt udnævnt og udvælges på en sådan måde, at de supplerer hinanden med hensyn til færdigheder og erfaringer.

3.   Efter høring af Kommissionen vælger Rådet organets formand, og Europa-Parlamentet godkender den pågældendes udnævnelse.

Formanden må ikke være ansat i en medlemsstats statistiske kontor eller i Kommissionen eller have beklædt en sådan stilling inden for de seneste to år.

Efter høring af Kommissionen udpeger Europa-Parlamentet og Rådet hver tre medlemmer af organet.

4.   Mandatperioden for formanden og medlemmerne af organet er på tre år og kan fornys én gang.

5.   Hvis et medlem udtræder, før medlemmets mandatperiode udløber, erstattes den pågældende af et nyt medlem, der udnævnes efter bestemmelserne i denne artikel, og som sidder i en fuld periode.

Artikel 4

Arbejdet i organet

1.   Organet fastsætter selv sin forretningsorden, der offentliggøres.

2.   Organets årsrapport, jf. artikel 2, stk. 1, litra a), offentliggøres efter forelæggelse for Europa-Parlamentet og Rådet. Organet kan desuden beslutte at offentliggøre konklusioner, delkonklusioner og arbejdsdokumenter under forudsætning af, at de på forhånd er blevet fremsendt til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen (Eurostat) eller eventuelle andre berørte organer, og disse har haft mulighed for at reagere.

3.   Uanset traktatens artikel 287 kan organets medlemmer ikke videregive oplysninger, de har fået adgang til gennem deres arbejde i organet, hvis Kommissionen oplyser dem om, at sådanne oplysninger er af begrundet fortrolig karakter, eller at behandlingen af en anmodning om en udtalelse eller af et rejst spørgsmål ville føre til videregivelse af sådanne fortrolige oplysninger.

4.   Organet bistås af et sekretariat, som stilles til rådighed af Kommissionen, men som skal være uafhængigt af denne. Organets sekretær udpeges af Kommissionen efter høring af organet. Sekretæren handler efter organets anvisninger.

5.   Udgifterne til organet indgår i Kommissionens budgetoverslag.

Artikel 5

Organets rolle og effektivitet tages op til vurdering tre år efter dets nedsættelse.

Artikel 6

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 24.10.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 14.2.2008.

(2)  EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.

(3)  Se side 13 i denne EUT.


Top