EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0040

Rådets afgørelse af 6. december 2007 om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, protokol af 27. september 1996 , protokol af 29. november 1996 og anden protokol af 19. juni 1997

OJ L 9, 12.1.2008, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 016 P. 121 - 122

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/40(1)/oj

12.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 9/23


RÅDETS AFGØRELSE

af 6. december 2007

om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser, protokol af 27. september 1996, protokol af 29. november 1996 og anden protokol af 19. juni 1997

(2008/40/RIA)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,

under henvisning til tiltrædelsesakten af 2005, særlig artikel 3, stk. 4,

under henvisning til henstilling fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Konventionen udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (2) (herefter kaldet »konventionen«) blev indgået i Bruxelles den 26. juli 1995 og trådte i kraft den 17. oktober 2002.

(2)

Konventionen blev suppleret af protokollen udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (3) (herefter kaldet »protokollen af 27. september 1996«), som blev indgået i Bruxelles den 27. september 1996, og protokollen udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om præjudiciel fortolkning ved De Europæiske Fællesskabers Domstol af konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (4) (herefter kaldet »protokollen af 29. november 1996«), som blev indgået i Bruxelles den 29. november 1996. Begge protokoller trådte i kraft den 17. oktober 2002.

(3)

Konventionen blev yderligere suppleret af anden protokol udarbejdet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (5) (herefter kaldet »anden protokol af 19. juni 1997«), som blev indgået i Bruxelles den 19. juni 1997, men som endnu ikke er trådt i kraft.

(4)

Det fastslås i artikel 3, stk. 3, i tiltrædelsesakten af 2005, at Bulgarien og Rumænien tiltræder de overenskomster og protokoller, som er anført i bilag I til tiltrædelsesakten, der bl.a. omfatter konventionen, protokollen af 27. september 1996, protokollen af 29. november 1996 og anden protokol af 19. juni 1997. Konventionen og protokollerne, som er opført i bilag I til tiltrædelsesakten af 2005, træder i kraft for Bulgariens og Rumæniens vedkommende på den dato, som Rådet fastsætter —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Teksten til konventionen, protokollen af 27. september 1996, protokollen af 29. november 1996 og anden protokol af 19. juni 1997 affattet på bulgarsk og rumænsk (6) er autentiske på samme vilkår som for de øvrige sprogversioner heraf.

Artikel 2

1.   Konventionen, protokollen af 27. september 1996 og protokollen af 29. november 1996 træder i kraft for Bulgariens og Rumæniens vedkommende den første dag i den første måned efter datoen for vedtagelse af denne afgørelse, medmindre de allerede er trådt i kraft for Bulgariens og Rumæniens vedkommende inden denne dato.

2.   Anden protokol af 19. juni 1997 træder i kraft for Bulgariens og Rumæniens vedkommende den dato den træder i kraft for den sidste af de stater der opfylder den i artikel 16, stk. 2, omhandlede notifikation, og som på datoen for Rådets vedtagelse af akten om udarbejdelse af nævnte protokol (7) var medlem af den Europæiske Union.

Artikel 3

Denne afgørelse får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 2007.

På Rådets vegne

A. COSTA

Formand


(1)  Udtalelse af 23.10.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EFT C 316 af 27.11.1995, s. 49.

(3)  EFT C 313 af 23.10.1996, s. 2.

(4)  EFT C 151 af 20.5.1997, s. 2.

(5)  EFT C 221 af 19.7.1997, s. 12.

(6)  Den bulgarske og den rumænske version af konventionen og protokollerne hertil offentliggøres i en specialudgave af EUT på et senere tidspunkt.

(7)  Rådets retsakt af 19. juni 1997 om udarbejdelse af anden protokol til konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT C 221 af 19.7.1997, s. 11).


Top