EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0029(01)

2009/5/EF: Den Europæiske Centralbanks Afgørelse af 18. december 2008 om udskydelse af starten af rotationssystemet i Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB/2008/29)

OJ L 3, 7.1.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 72 - 73

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/5(2)/oj

7.1.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 3/4


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 18. december 2008

om udskydelse af starten af rotationssystemet i Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank

(ECB/2008/29)

(2009/5/EF)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«), særlig artikel 10.2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Rådets beslutning 2008/608/EF af 8. juli 2008 i henhold til traktatens artikel 122, stk. 2, vedrørende Slovakiets tilslutning til den fælles valuta den 1. januar 2009 (1), opfylder Slovakiet de nødvendige betingelser for indførelse af euroen, og den dispensation, der er indrømmet Slovakiet i henhold til i artikel 4 i tiltrædelsestraktaten (2), ophæves med virkning fra den 1. januar 2009.

(2)

Ved Slovakiets indførelse af euroen vil antallet af medlemmer af Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank overstige 21. Artikel 10.2 i ESCB Statutten bestemmer, at fra det tidspunkt, hvor antallet af medlemmer af Styrelsesrådet overstiger 21, har hvert medlem af Direktionen én stemme, og antallet af centralbankchefer med stemmeret udgør 15. Den fastlægger også reglerne for rotation af disse stemmerettigheder. I medfør af artikel 10.2, sjette led, kan Styrelsesrådet, som træffer afgørelse med to tredjedeles flertal blandt alle medlemmer, såvel med som uden stemmerettighed, beslutte at udskyde starten af rotationssystemet, indtil det tidspunkt, hvor antallet af centralbankchefer overstiger 18.

(3)

Den sjette betragtning i henstilling ECB/2003/1 af 3. februar 2003 om ændring af artikel 10.2 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (3) og den sjette betragtning i afgørelse 2003/223/EF truffet af Rådet i dets sammensætning af stats- og regeringscheferne af 21. marts 2003 om ændring af artikel 10.2 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (4) henviser til muligheden for en beslutning om at udskyde starten på rotationssystemet for at undgå en situation, hvor den hyppighed, hvormed centralbankcheferne i en gruppe kan udøve stemmeret, udgør 100 %. Start på rotationsprincippet, når antallet af centralbankchefer overstiger 15, ville kræve indførelse af særordninger for at sikre, at den hyppighed, hvormed centralbankcheferne i den første gruppe kan udøve stemmeret, ikke ville være lavere end den, der gælder for den anden gruppe. En mulighed for at sikre opfyldelse af denne betingelse ville være at tildele fem stemmerettigheder til den første gruppe. Dette ville imidlertid medføre, at medlemmerne i den første gruppe ville have stemmehyppighed på 100 % og dermed være i modstrid med hensigten om, at alle centralbankchefer skulle være omfattet af rotationssystemet. Alternative ordninger med henblik på at undgå 100 % stemmehyppighed for den første gruppe ville indebære, at rotationssystemet blev væsentlig mere kompliceret.

(4)

Efter indgående overvejelser er Styrelsesrådet nået til det resultat, at fordelene ved en udsættelse, indtil antallet af centralbankchefer overstiger 18, opvejer fordelene ved at gennemføre et rotationssystem, når antallet af centralbankchefer overstiger 15, idet man derved undgår at indføre yderligere komplicerede elementer i en overgangsordning med rotationssystem for to grupper. Det er derfor hensigtsmæssigt at udskyde starten på rotationssystemet, indtil antallet af centralbankchefer overstiger 18 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Starten på rotationssystemet, jf. artikel 10.2 i statutten, udskydes indtil det tidspunkt, hvor antallet af centralbankchefer i Styrelsesrådet i ECB overstiger 18.

Artikel 2

Afgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 18. december 2008.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EUT L 195 af 24.7.2008, s. 24.

(2)  Akten vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union (EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33).

(3)  EFT C 29 af 7.2.2003, s. 6.

(4)  EUT L 83 af 1.4.2003, s. 66.


Top