EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0022(01)

2009/98/EF: Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 11. december 2008 om ændring af afgørelse ECB/2006/17 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2008/22)

OJ L 36, 5.2.2009, p. 22–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2010; stiltiende ophævelse ved 32010D0021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/98(1)/oj

5.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/22


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE

af 11. december 2008

om ændring af afgørelse ECB/2006/17 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab

(ECB/2008/22)

(2009/98/EF)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 26.2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Afgørelse ECB/2006/17 af 10. november 2006 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (1) bør ændres for at afspejle politikbeslutninger og markedsudviklingen.

(2)

Den Europæiske Centralbank har revideret sin politik vedrørende offentliggørelse af værdipapirtransaktioner med henblik på en øget gennemsigtighed omkring ECB’s årsregnskab. Som en del af denne ændrede politik bør værdipapirer, som tidligere udgjorde finansielle anlægsaktiver, omklassificeres fra balanceposten »Andre finansielle aktiver« til den relevante post under overskriften »aktiver«, afhængig af udstederens hjemsted, valutadenominering og hvorvidt værdipapirerne holdes til udløb. Desuden bør alle finansielle instrumenter, som er en del af en øremærket portefølje, omfattes af posten »Andre finansielle aktiver«.

(3)

Afgørelse ECB/2006/17 indeholder ikke særlige regler vedrørende bogføring af renteswapsfutures, valutafutures og aktiefutures. Disse instrumenter benyttes i øget omfang på de finansielle markeder og kan være relevante for forvaltningen af ECB’s valutareserver. Medens renteswapfutures regnskabsmæssigt bør behandles på samme måde som simple (plan vanilla) renteswaps, bør valutafutures og og aktiefutures behandles regnskabsmæssigt som rentefutures —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændringer

Afgørelse ECB/2006/17 ændres som følger:

1)

Artikel 8 ændres således:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Revalueringen af guld, valutainstrumenter, værdipapirer andre end dem, der klassificeres som holdt-til-udløb og ikke-omsættelige værdipapirer, samt finansielle instrumenter såvel balanceførte som ikke-balanceførte, foretages ved årets slutning ved anvendelse af middelkurser og -priser.«

b)

Følgende indsættes som nyt stk 4:

»4.   Værdipapirer, som er klassificeret som holdt-til-udløb, værdiansættes til den amortiserede anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse.«

2)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

Omsættelige kapitalandele

Omsættelige kapitalandele bogføres i overensstemmelse med artikel 9 i retningslinje ECB/2006/16.«

3)

Artikel 16 affattes således:

»Artikel 16

Future kontrakter

Future-kontrakter bogføres i overensstemmelse med artikel 16 i retningslinje ECB/2006/16.«

4)

I artikel 17 tilføjes følgende led:

»Med hensyn til renteswap-futures begynder amortisationen fra transaktionens valideringsdato.«

5)

Bilag I og III til afgørelse ECB/2006/17 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Afsluttende bestemmelse

Afgørelsen træder i kraft den 31. december 2008.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 11. december 2008.

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EUT L 348 af 11.12.2006, s. 38.


BILAG

Bilag I og III til afgørelse ECB/2006/17 ændres således:

1)

Tabellen benævnt »Aktiver« i Bilag I erstattes af følgende:

»AKTIVER

Balancepost

Kategorisering af indholdet af balanceposterne

Værdiansættelsesprincip

Aktiver

1

Guld og tilgodehavender i guld

Fysisk guld, dvs. barrer, mønter, plader, klumper, i depot eller »undervejs«. Ikke-fysisk guld, såsom tilgodehavender på anfordringskonti i guld (kollektive konti), tidsindskud og tilgodehavender i guld fra følgende transaktioner i) op- og nedklassificeringstransaktioner og ii) guldplacerings- og purity swaps, hvor der er en forskel på mere end én bankdag mellem frigørelse og modtagelse

Kursværdi

2

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet

Tilgodehavender i fremmed valuta hos modparter uden for euroområdet, herunder internationale og supranationale institutioner og centralbanker uden for euroområdet

 

2.1

Tilgodehavender hos Den Internationale Valutafond

a)

Trækningsrettigheder inden for reservetranchen (netto)

Nationale kvoter fratrukket tilgodehavender i euro til rådighed for IMF. IMF-konto nr. 2 (eurokonto til administrationsomkostninger) kan enten indregnes i denne post eller opføres under posten »Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet«

a)

Trækningsrettigheder inden for reservetranchen (netto)

Nominel værdi, omregnet til markedskurs

b)

Særlige trækningsrettigheder

Beholdninger af særlige trækningsrettigheder (brutto)

b)

Særlige trækningsrettigheder

Nominel værdi, omregnet til markedskurs

c)

Andre tilgodehavender

Generelle lånearrangementer (General Arrangements to Borrow), lån under særlige låneaftaler, lån inden for rammerne af Lånefacilitet til fattigdomsbegrænsning og vækst (Poverty Reduction and Growth Facility).

c)

Andre tilgodehavender

Nominel værdi, omregnet til markedskurs

2.2

Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver

a)

Tilgodehavender hos banker uden for euroområdet, ikke medtaget under aktivposten »Andre finansielle aktiver«

Anfordringskonti, tidsindskud, dag-til-dag indskud, omvendte repoforretninger.

a)

Tilgodehavender hos banker uden for euroområdet

Nominel værdi, omregnet til markedskurs ultimo året

b)

Værdipapirinvesteringer uden for euroområdet, ikke medtaget under aktivposten »Andre finansielle aktiver«

Gældsbeviser og obligationer, veksler, ikke-rentebærende obligationer og pengemarkedspapirer, kapitalandele holdt som andel af valutareserver, alle udstedt af residenter uden for euroområdet

b)i)

Omsættelige værdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris og markedskurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

b)ii)

Omsættelige værdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

b)iii)

Ikke-omsættelige værdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

b)iv)

Omsættelige kapitalandele

Markedspris og markedskurs

c)

Eksterne udlån (indskud) til residenter uden for euroområdet ikke medtaget under aktivposten »Andre finansielle aktiver«

c)

Eksterne lån

Udlån til nominel værdi, omregnet til valutakurs

d)

Andre eksterne aktiver

Sedler og mønter fra lande uden for euroområdet

d)

Andre eksterne aktiver

Nominel værdi, omregnet til markedskurs ultimo året

3

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

a)

Værdipapirinvesteringer inden for euroområdet, ikke medtaget under aktivposten»Andre finansielle aktiver«

Gældsbeviser og obligationer, veksler, ikke-rentebærende obligationer og pengemarkedspapirer, kapitalandele holdt som andel af valutareserver, alle udstedt af residenter inden for euroområdet

a)i)

Omsættelige værdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris og markedskurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

a)ii)

Omsættelige værdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

a)iii)

Ikke-omsættelige værdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

a)iv)

Omsættelige kapitalandele

Markedspris og markedskurs

b)

Andre tilgodehavender hos residenter inden for euroområdet, ikke medtaget under aktivposten »Andre finansielle aktiver«

Udlån, indskud, omvendte genkøbsforretninger, udlån i øvrigt

b)

Andre tilgodehavender

Udlån og andre indskud til nominel værdi, omregnet til valutakurs

4

Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet

 

 

4.1

Banktilgodehavender, værdipapirer og lån

a)

Tilgodehavender hos banker uden for euroområdet undtagen dem under aktivposten »Andre finansielle aktiver«

Anfordringskonti, tidsindskud, dag-til-dag indskud, omvendte repoforretninger i tilknytning til forvaltningen af værdipapirer i euro

a)

Tilgodehavender hos banker uden for euroområdet

Nominel værdi

b)

Værdipapirinvesteringer uden for euroområdet, ikke medtaget under aktivposten »Andre finansielle aktiver«

Kapitalandele, gældsbeviser og obligationer, veksler, ikke-rentebærende obligationer, pengemarkedspapirer, alle udstedt af residenter uden for euroområdet

b)i)

Omsættelige værdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedskurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

b)ii)

Omsættelige værdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

b)iii)

Ikke-omsættelige værdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

b)iv)

Omsættelige kapitalandele

Markedspris

c)

Eksterne lån til residenter uden for euroområdet, ikke medtaget under aktivposten »Andre finansielle aktiver«

c)

Udlån uden for euroområdet

Udlån til nominel værdi

d)

Værdipapirer udstedt af enheder uden for euroområdet, ikke medtaget under aktivposten »Andre finansielle aktiver«

Værdipapirer udstedt af supranationale og internationale organisationer, f.eks. Den Europæiske Investeringsbank, uanset geografisk placering

d)i)

Omsættelige værdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris

Overkurser/underkurser amortiseres

d)ii)

Omsættelige værdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

d)iii)

Ikke-omsættelige værdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

4.2

Tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II

Udlån i overensstemmelse med ERM II-betingelserne

Nominel værdi

5

Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer

Post 5.1 til 5.5: Forretninger i overensstemmelse med de pengepolitiske instrumenter, der er beskrevet i bilag I til retningslinje ECB/2000/7 af 31. august 2000 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (1)

 

5.1

Primære markedsoperationer

Regelmæssige likviditetstilførende tilbageførselsforretninger, der udføres ved ugentlige auktioner, som regel med en løbetid på en uge

Nominel værdi eller repopris

5.2

Langfristede markedsoperationer

Regelmæssige likviditetstilførende tilbageførselsforretninger, der udføres ved månedlige auktioner, som regel med en løbetid på tre måneder

Nominel værdi eller repopris

5.3

Finjusterende markedsoperationer

Tilbageførselsforretninger, der udføres ad hoc til finjusteringsformål

Nominel værdi eller repopris

5.4

Strukturelle markedsoperationer

Tilbageførselsforretninger, der justerer Eurosystemets strukturelle stilling i forhold til den finansielle sektor

Nominel værdi eller repopris

5.5

Marginal udlånsfacilitet

Facilitet, som modparter kan anvende til at opnå dag-til-dag likviditet til en forud fastsat rente mod godkendt sikkerhed (stående facilitet)

Nominel værdi eller repopris

5.6

Udlån i forbindelse med marginbetalinger

Supplerende udlån til kreditinstitutter i forbindelse med værdistigninger i underliggende aktiver, stillet til rådighed mod lån til disse kreditinstitutter

Nominel værdi eller anskaffelsespris

6

Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet

Anfordringskonti, tidsindskud, dag-til-dag indskud, omvendte repoforretninger i tilknytning til forvaltningen af værdipapirbeholdninger under aktivposten »værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet«, herunder forretninger i forbindelse med omdannelsen af euroområdets tidligere reserver i fremmed valuta, og andre tilgodehavender. Korrespondentkonti i ikke-indenlandske kreditinstitutter i euroområdet. Andre tilgodehavender og operationer, som ikke angår Eurosystemets pengepolitiske operationer.

Nominel værdi eller anskaffelsespris

7

Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet

Værdipapirer, ikke medtaget under aktivpost »Andre finansielle aktiver«: Kapitalandele, gældsbeviser og obligationer, veksler, ikke-rentebærende obligationer og pengemarkedspapirer holdt direkte, herunder offentlige gældsinstrumenter fra tiden før ØMU i euro; ECB-gældsbeviser købt til finjusteringsformål

(i)

Omsættelige værdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

(ii)

Omsættelige værdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

(iii)

Ikke-omsættelige værdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

(iv)

Omsættelige kapitalandele

Markedspris

8

Offentlig forvaltning og service — gæld i euro

Tilgodehavender hos den offentlige sektor, opstået i tiden før ØMU (ikke-omsættelige værdipapirer, lån)

Indskud/lån til nominel værdi, ikke-omsættelige værdipapirer til anskaffelsespris

9

Eurosystem-interne tilgodehavender

 

 

9.1

Tilgodehavender i tilknytning til egenveksler til støtte for udstedte ECB-gældsbeviser

Kun en ECB-balancepost.

Egenveksler udstedt af nationale centralbanker i henhold til back-to-back-aftalen i forbindelse med ECB-gældsbeviser

Nominel værdi

9.2

Tilgodehavender i forbindelse med fordelingen af eurosedler inden for Eurosystemet

Tilgodehavender i forbindelse med ECB’s udstedelse af sedler i henhold til afgørelse ECB/2001/15 af 6. december 2001 om udstedelse af eurosedler (2)

Nominel værdi

9.3

Andre tilgodehavender i Eurosystemet (netto)

Nettoposition for følgende delposter:

 

a)

Nettotilgodehavender opstået i forbindelse med saldi på TARGET2-konti og korrespondentkonti hos de nationale centralbanker, dvs. nettotallet for tilgodehavender og forpligtelser — jf. også passivposten »Andre forpligtelser inden for Eurosystemet (netto)«

a)

Nominel værdi

b)

Andre intra-Eurosystem-tilgodehavender, som kan opstå, herunder foreløbig fordeling af ECB’s møntningsgevinst til de nationale centralbanker

b)

Nominel værdi

10

Poster under afvikling

Afviklingskonti (tilgodehavender), herunder checks under inkasso

Nominel værdi

11

Andre aktiver

 

 

11.1

Mønter fra euroområdet

Euromønter

Nominel værdi

11.2

Materielle og immaterielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, møbler og udstyr, herunder computere og relateret hardware, software.

Anskaffelsespris minus afskrivninger

Afskrivning er den systematiske allokering af et aktivs afskrivningsberettigede beløb over dets brugstid. Brugstiden er den periode, i hvilken et anlægsaktiv forventes at være disponibelt til enhedens brug. Der kan foretages systematisk revision af individuelle materielle anlægsaktivers brugstid, hvis forventningerne afviger fra tidligere skøn. Større aktiver kan indeholde komponenter med forskellige brugstider. Disse komponenters brugstid bør vurderes individuelt.

Anskaffelsesprisen for immaterielle aktiver omfatter prisen for erhvervelsen af det immaterielle aktiv. Andre direkte eller indirekte omkostninger bogføres som udgift

Kapitalisering af omkostninger: Grænse (under EUR 10 000 ekskl. Moms: ingen kapitalisering)

11.3

Andre finansielle aktiver

Kapitalinteresser og investeringer i datterselskaber, værdipapirer holdt af strategiske/politiske grunde

Værdipapirer inkl. kapitalandele, og andre finansielle instrumenter og saldi, inkl. tidsindskud og løbende konti holdt som øremærket portefølje

Omvendte genkøbsforretninger med kreditinstitutter i tilknytning til forvaltningen af værdipapirbeholdninger under denne post

a)

Omsættelige kapitalandele

Markedsværdi

b)

Kapitalinteresser og illikvid aktiekapital og andre kapitalandele holdt som varige investeringer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

c)

Investering i datterselskaber eller betydelige interesser

Netto aktivværdi

d)

Omsættelige værdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris

Overkurser/underkurser amortiseres

e)

Omsættelige værdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb eller holdt som en varig investering

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

f)

Ikke-omsættelige værdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

g)

Saldi overfor for banker og udlån

Nominel værdi omregnet til valutakurs, hvis saldi/indlån er denomineret i udenlandsk valuta

11.4

Revalueringsdifferencer på ikke-balanceførte instrumenter

Resultater af værdiregulering af valutaterminsforretninger, valutaswaps, renteswaps, FRA’er, terminsforretninger i værdipapirer, spotforretninger i fremmed valuta fra handelsdagen til afviklingsdagen

Nettoposition mellem termin og spot, til valutakursen

11.5

Periodeafgrænsningsposter og forudbetalte omkostninger

Indtægter, som ikke er forfalden til betaling i, men som vedrører indberetningsperioden. Forudbetalte omkostninger og betalte påløbne renter (dvs. renter købt sammen med et værdipapir)

Nominel værdi, valuta omregnet til markedskurs

11.6

Øvrige poster

a)

Forskud, lån og andre mindre poster. Lån på forvaltningsbasis.

a)

Nominel værdi eller anskaffelsespris

b)

Investeringer i forbindelse med kunders deponering af guld Nettopensionsaktiver

b)

Markedsværdi

c)

Nettopensionsaktiver

c)

Ifølge artikel 22, stk. 3

12

Årets tab

 

Nominel værdi

2)

I Bilag III erstattes udtrykket »Overførsel til/fra hensættelser til dækning af valutakurs- og prisrisici« i første kolonne i tabellen under punkt 2.3 af »Overførsel til/fra hensættelser til dækning af valutakurs-, rente- og guldprisrisici«.


(1)  EFT L 310 af 11.12.2000, s. 1.

(2)  EFT L 337 af 20.12.2001, s. 52


Top