Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1565

Kommissionens forordning (EF) nr. 1565/2007 af 21. december 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2535/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter

OJ L 340, 22.12.2007, p. 37–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1565/oj

22.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/37


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1565/2007

af 21. december 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 2535/2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 26, stk. 3, litra a), og artikel 29, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (2), som godkendt ved Rådets og Kommissionens afgørelse 2002/309/EF, Euratom (3), vil den bilaterale handel med ost blive fuldt ud liberaliseret fra den 1. juni 2007 efter en overgangsperiode på fem år.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 af 14. december 2001 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 for så vidt angår importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter (4), som ændret ved forordning (EF) nr. 487/2007 (5), indeholdt derfor ikke længere bestemmelser om importkontingenter og importtold for ost med oprindelse i Schweiz. Som følge heraf og i lyset af den fleksibilitet i forbindelse med kravet om importlicens, der blev indført ved artikel 26, stk. 3, litra a), i forordning (EF) nr. 1255/1999, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1152/2007 (6), bør kravet om fremlæggelse af en importlicens ved import af ost fra Schweiz afskaffes.

(3)

I henhold til artikel 19a i forordning (EF) nr. 2535/2001 skal importen af mejeriprodukter forvaltets efter først til mølle-princippet i overensstemmelse med artikel 308a, 308b og 308c i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (7). Dette forvaltningssystem og de dermed forbundne procedurer gør importlicencer overflødige, og derfor bør kravet om fremlæggelse af imporlicens afskaffes.

(4)

Visse licenser for ost med oprindelse i Schweiz og for import af mejeriprodukter under de kontingenter, der forvaltes efter først til mølle-princippet som omhandlet i kapitel IA i forordning (EF) nr. 2535/2001, vil stadig være gyldige efter den 1. januar 2008. Forpligtelserne i tilknytning til disse licenser skal overholdes, hvis den stillede sikkerhed ikke skal fortabes. Eftersom importen efter den nævnte dato kan foregå uden importlicens og de dermed forbundne finansielle byrder, bør importører, hvis licenser af denne type ikke er udnyttet fuldt ud den pågældende dato, kunne anmode om at få deres sikkerhedsstillelse frigivet.

(5)

Aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand i henhold til artikel XXVIII i GATT 1994 om ændring af WTO-toldkontingentet for newzealandsk smør i EF-liste CXL, der er knyttet som bilag til GATT 1994 (8), som godkendt ved Rådets afgørelse 2007/867/EF af 20. december 2007 (9), indeholder ændringer til det toldkontingent for smør i EF-liste CXL, som blev forhandlet på plads under Uruguay-runden af de multilaterale handelsforhandlinger. Bilag III.A til forordning (EF) nr. 2535/2001 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

I bilag IV og V til forordning (EF) nr. 2535/2001 er der fastsat bestemmelser om en meget kompliceret mekanisme og omstændelig procedure til kontrol af fedtindholdet i smør både i New Zealand og EF. Den nyligt vedtagne beskrivelse af kontingentet, hvorved grænserne for fedtindholdet udvides fra 80-82 % til 80-85 %, gør det muligt at forenkle kontrolprocedurerne, navnlig ved at fjerne fortolkningen af kontrolresultaterne på grundlag af den procestypiske standardafvigelse for fedtindholdet. En sådan forenkling vil desuden føre til en væsentlig reduktion af den administrative byrde og de dermed forbundne omkostninger for begge parter og lette adgangen til kontingentet for eksportører og importører.

(7)

I henhold til artikel 33, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 2535/2001 skal den udstedende myndighed i New Zealand udstede IMA 1-certifikatet, før det produkt, det omfatter, forlader det udstedende lands område. Smør, der hører under kontingentåret 2008, må afsendes fra New Zealand fra november 2007. Da det ikke er muligt at anvende de nye bestemmelser i forordning (EF) nr. 2535/2001, som ændret ved nærværende forordning, på sådanne afsendelser, og da det tager en vis tid at gennemføre de nye bestemmelser korrekt, bør artikel 33, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 2535/2001 ikke gælde for perioden 1. november 2007-31. januar 2008.

(8)

Samtidig bør nogle af oplysningerne om det new zealandske udstedende organ som angivet i bilag XII til forordning (EF) nr. 2535/2001 ajourføres.

(9)

Forordning (EF) nr. 2535/2001 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Ved Kommissionens beslutning 2001/651/EF (10) fastsættes den procestypiske standardafvigelse for fedtindholdet i smør, der importeres fra New Zealand, for at lette den kontrol, der skal foretages i henhold til bilag IV til forordning (EF) nr. 2535/2001. Ifølge den nye aftale, hvorved kontingentbeskrivelsen udvides til at omfatte usaltet smør, er det muligt at se bort fra fortolkningen af kontrolresultaterne og dermed den komplicerede procestypiske standardafvigelsesprocedure. Beslutning 2001/651/EF er derfor forældet og bør ophæves.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2535/2001 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2 affattes således:

»Artikel 2

Med mindre andet er fastsat i nærværende forordning, skal der ved import af mejeriprodukter forelægges en importlicens, jf. dog afsnit II i forordning (EF) nr. 1291/2000.«;

2)

I artikel 19a foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Ved import i henhold til de kontingenter, der er omhandlet i stk. 1, skal der ikke fremlægges importlicens.«

b)

Stk. 3 ophæves.

3)

I artikel 20 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, litra d), affattes således:

»d)

bilag 2 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter.«

b)

Stk. 3 udgår.

4)

Efter artikel 22 indsættes følgende kapitel.

»KAPITEL IIA

IMPORT UDEN FOR KONTINGENTER UDEN IMPORTLICENS

Artikel 22a

1.   Denne artikel anvendes på præferenceimport som omhandlet i artkel 3 i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter.

2.   Varer henhørende under KN-kode 0406 med oprindelse i Schweiz er fritaget for importtold og kan importeres uden importlicens.

3.   Toldfritagelsen er betinget af, at der forelægges en angivelse om overgang til fri omsætning ledsaget af det bevis for oprindelse, der er udstedt i henhold til protokol nr. 3 til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund, der blev undertegnet i Bruxelles den 22. juli 1972.«

5)

Artikel 38 udgår.

6)

Artikel 40, stk. 1, andet, tredje og fjerde afsnit, udgår.

7)

Bilag II.D erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

8)

Bilag III.A erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

9)

Bilag IV ændres som angivet i bilag III til nærværende forordning.

10)

Bilag V erstattes af teksten i bilag IV til nærværende forordning.

11)

I bilag VIII affattes punkt 2, første afsnit, således:

»Den IMA 1-udstedende myndighed kan annullere et IMA 1-certifikat eller en del deraf for en mængde omfattet af det, der er ødelagt eller blevet uegnet til salg som følge af omstændigheder, som eksportøren ikke er herre over. Hvis en del af den mængde, som er omfattet af et IMA 1-certifikat, ødelægges eller bliver uegnet til salg, kan der udstedes et erstatnings-IMA 1 for den resterende mængde. I forbindelse med newzealandsk smør som nævnt i bilag III.A skal den oprindelige produktidentifikationsliste anvendes til dette formål. Erstatningscertifikatet gælder i samme periode som originalen. Med henblik herpå anføres følgende i rubrik 17 på erstatningscertifikatet »gyldigt indtil 00.00.0000««.

12)

Bilag X ændres som angivet i bilag V til nærværende forordning.

13)

I bilag XII affattes oplysningerne om New Zealand således:

»New Zealand

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

ex 0405 10 30

ex 0406 90 01

ex 0406 90 21

Smør

Smør

Smør

Ost til forarbejdning

Cheddar

New Zealand Food Safety Authority

Telecom Towers, 86

Jervois Quay,

PO Box 2835

Wellington

New Zealand

Tlf. (64-4) 894 2500

Fax (64-4) 894 2501«

Artikel 2

Efter anmodning fra den pågældende frigives den sikkerhed, der er stillet i forbindelse med udstedelsen af importlicenser, såfremt:

a)

licenserne er udstedt for import i henhold til de kontingenter, der er omhandlet i Kapitel IA, eller for import af produkter henhørende under KN-kode 0406 med oprindelse i Schweiz

b)

licensernes gyldighed ikke er udløbet inden den 1. januar 2008

c)

licenserne kun delvist eller slet ikke er blevet udnyttet pr. 1. januar 2008.

Artikel 3

Uanset artikel 34, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2535/2001 anvendes artikel 33, stk. 1, litra d), i nævnte forordning ikke fra den 1. november 2007 til den 31. januar 2008 på import, der vedrører kontingentår 2008.

Artikel 4

Beslutning 2001/651/EF ophæves.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2008. Artikel 3 anvendes dog fra den 1. november 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2). Med virkning fra den 1. juli 2008 erstattes forordning (EF) nr 1255/1999 af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 132.

(3)  EFT L 114 af 30.4.2002, s. 1.

(4)  EFT L 341 af 22.12.2001, s. 29. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1324/2007 (EUT L 294 af 13.11.2007, s. 14).

(5)  EUT L 114 af 1.5.2007, s. 8.

(6)  EUT L 258 af 4.10.2007, s. 3.

(7)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 214/2007 (EUT L 62 af 1.3.2007, s. 6).

(8)  Se side 95 i denne EUT.

(9)  Se side 95 i denne EUT.

(10)  EFT L 229 af 25.8.2001, s. 24. Senest ændret ved beslutning 2004/584/EF (EUT L 255 af 31.7.2004, s. 41).


BILAG I

»II.D

Nedsat told i henhold til bilag II til aftalen mellem EF og Schweiz om handel med landbrugsprodukter

KN-kode

Varebeskrivelse

Told

(EUR/100 kg nettovægt)

fra den 1. juni 2007

0402 29 11

ex 0404 90 83

Specialmælk til børn (1) i hermetisk lukkede beholdere af nettovægt 500 g og derunder og med et fedtindhold på over 10 vægtprocent

43,80


(1)  Ved specialmælk til børn forstås produkter, der ikke indeholder patogene kim, og som indeholder under 10 000 aerobe bakterier og under 2 koliforme bakterier pr. g.«


BILAG II

»BILAG III.A

Toldkontingent ifølge GATT/WTO-aftaler opdelt efter oprindelsesland: Newzealandsk smør

KN-kode

Varebeskrivelse

Oprindelsesland

Årligt kontingent fra 1. januar til 31. december

(t)

Maksimalt halvårligt kontingent

(mængder i t)

Kontingent

Del A

Kontingent nr.

09.4195

Kontingent

Del B

Kontingent nr.

09.4182

Importtold

(EUR/100 kg nettovægt)

Regler for udfærdigelse af IMA 1-certifikater

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Smør, der er mindst seks uger gammelt, med et fedtindhold på 80 vægtprocent og derover, men under 85 vægtprocent, og som er direkte fremstillet af mælk eller fløde uden anvendelse af lagervarer i én enkelt, selvstændig og uafbrudt arbejdsgang

New Zealand

74 693 t

Halvårligt kontingent fra januar 2008 og frem

37 346,5 t

20 540,5 t

16 806 t

70,00

Jf. bilag IV«

ex 0405 10 30

Smør, der er mindst seks uger gammelt, med et fedtindhold på 80 vægtprocent og derover, men under 85 vægtprocent, der er direkte fremstillet af mælk eller fløde uden anvendelse af lagervarer i en enkelt, selvstændig og uafbrudt arbejdsgang, hvorunder fløden kan omdannes til koncentreret mælkefedt og/eller dette mælkefedt fraktioneres (den såkaldte »Ammix«- og »Spreadable«-metode)


BILAG III

Bilag IV til forordning (EF) nr. 2535/2001 ændres således:

1)

Titlen affattes således:

»KONTROL AF VÆGT OG FEDTINDHOLD I SMØR MED OPRINDELSE I NEW ZEALAND, DER IMPORTERES I HENHOLD TIL KAPITEL III, AFDELING 2, I FORORDNING (EF) Nr. 2535/2001«.

2)

Punkt 1, litra e), udgår.

3)

Punkt 2 ændres således:

a)

Punkt 2.2 ændres således:

i)

Litra e), tredje led, udgår.

ii)

Litra i) affattes således:

»i)

i rubrik 13, mindst 80, men under 85 vægtprocent fedt«.

b)

Punkt 2.3 udgår.

4)

Punkt 4 ændres således:

a)

I punkt 4.1 indsættes følgende afsnit:

»Myndighederne udtager dobbeltprøver, hvoraf den ene opbevares et sikkert sted i tilfælde af tvister.

Det laboratorium, der analyserer prøverne, skal være bemyndiget af en medlemsstat til at udføre officielle analyser og være anerkendt af samme medlemsstat som havende kompetence til at anvende den ovennævnte metode ved at have dokumenteret, at det opfylder repeterbarhedskriteriet ved analysering af blinde dobbeltprøver og ved at have opnået tilfredsstillende resultater ved præstationsprøvninger.«;

b)

Punkt 4.2 udgår.

c)

Punkt 4.3 affattes således:

»4.3.   Fortolkning af kontrolresultater — aritmetisk gennemsnit

a)

Bestemmelserne om fedtindhold antages at være overholdt, hvis det aritmetiske gennemsnit af prøveresultaterne ikke overstiger 84,4 %.

Myndighederne underretter straks Kommissionen om ethvert tilfælde af manglende overholdelse.

b)

Hvis kravet om fedtindhold som omhandlet i litra a) ikke er overholdt, vil det parti, der er omfattet af den pågældende indførselsangivelse og det pågældende IMA 1-certifikat, blive importeret i overensstemmelse med artikel 36, undtagen hvis resultaterne af analyserne af dobbeltprøverne, jf. punkt 4.5, viser, at kravene er overholdt.«;

d)

Punkt 4.4 udgår.

e)

Punkt 4.5 affattes således:

»4.5.   Omtvistede resultater

Den pågældende importør kan anfægte de analyseresultater, som en myndigheds laboratorium er nået frem til, senest syv arbejdsdage efter at have modtaget disse resultater, mod at forpligte sig til at betale omkostningerne ved analysering af dobbeltprøver. I så fald sender myndigheden forseglede dubletter af de prøver, som dets laboratorium har analyseret, til et andet laboratorium. Det andet laboratorium skal være bemyndiget af en medlemsstat til at udføre officielle analyser og være anerkendt af samme medlemsstat som havende kompetence til at anvende den metode, der er nævnt i punkt 4.1, ved at have dokumenteret, at det opfylder repeterbarhedskriteriet ved analysering af blinde dobbeltprøver og ved at have opnået tilfredsstillende resultater ved præstationsprøvninger.

Det andet laboratorium meddeler straks myndigheden sine analyseresultater.

Det andet laboratoriums resultater er endelige.«

f)

Punkt 4.6 udgår.


BILAG IV

»BILAG IV

Image


BILAG V

I bilag X til forordning (EF) nr. 2535/2001 foretages følgende ændringer:

a)

Rubrik 7 affattes således:

7.   Antal kolli og disses art, mærker og numre: KN-varebeskrivelse og »ex« efterfulgt af produktets ottecifrede KN-kode samt angivelse af præsentationsform.

Jf.vedlagte produktidentifikationsliste med ref.:

KN-kode ex 0405 10 — Smør, mindst seks uger gammelt, med et fedtindhold på 80 % og derover, men under 85 %, fremstillet direkte af mælk eller fløde

Mejeriets registreringsnummer

Produktionsdato

Aritmetisk gennemsnit af plastindpakningens egenvægt

b)

Rubrik 13 affattes således:

13.   Fedtindhold (vægtprocent)


Top