EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1558

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1558/2007 af 17. december 2007 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2007 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner

OJ L 340, 22.12.2007, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1558/oj

22.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 340/1


RÅDETS FORORDNING (EF, EURATOM) Nr. 1558/2007

af 17. december 2007

om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2007 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter, særlig artikel 13,

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, som fastsat ved Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (1), særlig artikel 63, 64, 65 og 82 og bilag VII, XI og XIII i vedtægten og artikel 20, stk. 1, artikel 64 og 92 i ansættelsesvilkårene,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

ud fra følgende betragtninger:

For at sikre tjenestemændene og de øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber en købekraftsudvikling, der er parallel med udviklingen for de nationale tjenestemænd i medlemsstaterne, bør der foretages en tilpasning af vederlag og pensioner for tjenestemænd og øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber på grundlag af den årlige undersøgelse i 2007 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Med virkning fra den 1. juli 2007 ændres datoen »den 1. juli 2006« til »den 1. juli 2007« i vedtægtens artikel 63, stk. 2.

Artikel 2

Med virkning fra den 1. juli 2007 udskiftes i vedtægtens artikel 66 den tabel over den månedlige grundløn, som danner grundlag for beregningen af vederlag og pensioner, med følgende tabel:

1.7.2007

Løntrin

Lønklasse

1

2

3

4

5

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

Artikel 3

Med virkning fra den 1. juli 2007 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til vedtægtens artikel 64 anvendes på vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte, som anført i kolonne 2 i nedenstående tabel:

Med virkning fra den 1. januar 2008 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til vedtægtens bilag VII, artikel 17, stk. 3, anvendes på overførsler for tjenestemænd og øvrige ansatte, som anført i kolonne 3 i nedenstående tabel:

Med virkning fra den 1. juli 2007 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til vedtægtens bilag XIII, artikel 20, stk. 2, anvendes på pensioner, som anført i kolonne 4 i nedenstående tabel:

Med virkning fra den 1. maj 2008 fastsættes de justeringskoefficienter, der i henhold til vedtægtens bilag XIII, artikel 20, stk. 2, anvendes på pensioner, som anført i kolonne 5 i nedenstående tabel:

1

2

3

4

5

Land/Sted

Vederlag

1.7.2007

Overførsel

1.1.2008

Pension

1.7.2007

Pension

1.5.2008

Bulgarien

65,8

58,0

100,0

100,0

Den Tjekkiske Republik

81,2

74,7

100,0

100,0

Danmark

139,4

135,3

136,1

135,3

Tyskland

99,3

99,7

100,0

100,0

Bonn

98,3

 

 

 

Karlsruhe

96,9

 

 

 

München

106,6

 

 

 

Estland

79,6

77,7

100,0

100,0

Grækenland

95,3

93,3

100,0

100,0

Spanien

100,4

96,4

100,0

100,0

Frankrig

117,4

107,3

109,3

107,3

Irland

121,8

118,0

118,8

118,0

Italien

110,6

107,1

107,8

107,1

Varese

98,6

 

 

 

Cypern

89,9

92,0

100,0

100,0

Letland

79,3

75,2

100,0

100,0

Litauen

71,3

67,8

100,0

100,0

Ungarn

89,8

77,7

100,0

100,0

Malta

84,8

87,0

100,0

100,0

Nederlandene

111,5

103,0

104,7

103,0

Østrig

107,8

107,2

107,3

107,2

Polen

80,7

73,0

100,0

100,0

Portugal

92,2

90,6

100,0

100,0

Rumænien

76,3

70,5

100,0

100,0

Slovenien

88,3

84,1

100,0

100,0

Slovakiet

81,3

74,8

100,0

100,0

Finland

117,8

114,6

115,2

114,6

Sverige

117,0

113,7

114,4

113,7

Det Forenede Kongerige

143,1

119,8

124,5

119,8

Culham

115,9

 

 

 

Artikel 4

Med virkning fra den 1. juli 2007 fastsættes den godtgørelse under forældreorlov, der er omhandlet i vedtægtens artikel 42a, stk. 2 og 3, til henholdsvis 849,38 EUR og til 1 132,49 EUR for enlige forsørgere.

Artikel 5

Med virkning fra den 1. juli 2007 fastsættes grundbeløbet for det husstandstillæg, der er omhandlet i vedtægtens bilag VII, artikel 1, stk. 1, til 158,86 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2007 fastsættes det børnetilskud, der er omhandlet i vedtægtens bilag VII, artikel 2, stk. 1, til 347,13 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2007 fastsættes det uddannelsestillæg, der er omhandlet i vedtægtens bilag VII, artikel 3, stk. 1, til 235,53 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2007 fastsættes det uddannelsestillæg, der er omhandlet i vedtægtens bilag VII, artikel 3, stk. 2, til 84,80 EUR.

Med virkning fra den 1. juli 2007 fastsættes det minimumsbeløb for udlandstillægget, der er omhandlet i vedtægtens artikel 69 og bilag VII, artikel 4, stk. 1, andet afsnit, til 470,83 EUR

Artikel 6

Med virkning fra den 1. januar 2008, tilpasses den kilometergodtgørelse, der er omhandlet i vedtægtens bilag VII, artikel 8, stk. 2, andet afsnit, således:

 

0 EUR pr. km for strækningen mellem: 0 og 200 km

 

0,3531 EUR pr. km for strækningen mellem: 201 og 1 000 km

 

0,5884 EUR pr. km for strækningen mellem: 1 001 og 2 000 km

 

0,3531 EUR pr. km for strækningen mellem: 2 001 og 3 000 km

 

0,1177 EUR pr. km for strækningen mellem: 3 001 og 4 000 km

 

0,0567 EUR pr. km for strækningen mellem: 4 001 og 10 000 km

 

0 EUR pr. km for en strækning ud over: 10 000 km

Ovennævnte kilometergodtgørelse forhøjes med et fast tillægsbeløb på:

176,52 EUR, hvis afstanden med jernbane mellem tjenestestedet og hjemstedet er på mellem 725 km og 1 450 km

353,02 EUR, hvis afstanden med jernbane mellem tjenestestedet og hjemstedet er på 1 450 km eller derover.

Artikel 7

Med virkning fra den 1. juli 2007 fastsættes det dagpengebeløb, der er omhandlet i vedtægtens bilag VII, artikel 10, stk. 1, til:

36,48 EUR for en tjenestemand, der har ret til husstandstillæg

29,41 EUR for en tjenestemand, der ikke har ret til husstandstillæg

Artikel 8

Med virkning fra den 1. juli 2007 fastsættes det minimumsbeløb for bosættelsespenge, der er omhandlet i artikel 24, stk. 3, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, til:

1 038,73 EUR for en ansat, der har ret til husstandstillæg

617,64 EUR for en ansat, der ikke har ret til husstandstillæg.

Artikel 9

Med virkning fra den 1. juli 2007 fastsættes i forbindelse med den arbejdsløshedsunderstøttelse, der er omhandlet i artikel 28a, stk. 3, andet afsnit, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, minimumsbeløbet til 1 245,73 EUR og maksimumsbeløbet til 2 491,48 EUR, og det faste fradrag fastsættes til 1 132,49 EUR.

Artikel 10

Med virkning fra den 1. juli 2007 udskiftes tabellen over den månedlige grundløn i artikel 63 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte med følgende tabel:

1.7.2007

Løntrin

Kategori

Gruppe

1

2

3

4

A

I

6 348,95

7 135,39

7 921,83

8 708,27

II

4 607,96

5 056,98

5 506,00

5 955,02

III

3 872,28

4 044,77

4 217,26

4 389,75

B

IV

3 719,83

4 084,00

4 448,17

4 812,34

V

2 921,86

3 114,47

3 307,08

3 499,69

C

VI

2 778,90

2 942,50

3 106,10

3 269,70

VII

2 487,22

2 571,85

2 656,48

2 741,11

D

VIII

2 248,06

2 380,46

2 512,86

2 645,26

IX

2 164,97

2 195,13

2 225,29

2 255,45

Artikel 11

Med virkning fra den 1. juli 2007 udskiftes tabellen over den månedlige grundløn i artikel 93 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte med følgende tabel:

Ansættelsesgruppe

1.7.2007

Løntrin

Lønklasse

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 433,53

5 546,53

5 661,87

5 779,61

5 899,81

6 022,50

6 147,74

17

4 802,29

4 902,16

5 004,11

5 108,17

5 214,40

5 322,84

5 433,53

16

4 244,39

4 332,66

4 422,76

4 514,73

4 608,62

4 704,46

4 802,29

15

3 751,30

3 829,31

3 908,95

3 990,24

4 073,22

4 157,92

4 244,39

14

3 315,50

3 384,44

3 454,83

3 526,67

3 600,01

3 674,88

3 751,30

13

2 930,32

2 991,26

3 053,46

3 116,96

3 181,78

3 247,95

3 315,50

III

12

3 751,25

3 829,25

3 908,88

3 990,16

4 073,14

4 157,84

4 244,30

11

3 315,47

3 384,41

3 454,79

3 526,63

3 599,97

3 674,83

3 751,25

10

2 930,32

2 991,25

3 053,45

3 116,95

3 181,77

3 247,93

3 315,47

9

2 589,91

2 643,76

2 698,74

2 754,86

2 812,14

2 870,62

2 930,32

8

2 289,04

2 336,64

2 385,23

2 434,83

2 485,46

2 537,15

2 589,91

II

7

2 589,84

2 643,71

2 698,70

2 754,83

2 812,12

2 870,61

2 930,32

6

2 288,93

2 336,53

2 385,13

2 434,74

2 485,38

2 537,07

2 589,84

5

2 022,97

2 065,05

2 108,00

2 151,84

2 196,60

2 242,29

2 288,93

4

1 787,92

1 825,11

1 863,07

1 901,82

1 941,37

1 981,75

2 022,97

I

3

2 202,57

2 248,29

2 294,95

2 342,58

2 391,20

2 440,82

2 491,48

2

1 947,17

1 987,58

2 028,83

2 070,94

2 113,92

2 157,79

2 202,57

1

1 721,38

1 757,11

1 793,57

1 830,80

1 868,79

1 907,58

1 947,17

Artikel 12

Med virkning fra den 1. juli 2007 fastsættes det minimumsbeløb for bosættelsespenge, der er omhandlet i artikel 94 i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, til:

781,31 EUR for en ansat, der har ret til husstandstillæg

463,22 EUR for en ansat, der ikke har ret til husstandstillæg.

Artikel 13

Med virkning fra den 1. juli 2007 fastsættes i forbindelse med den arbejdsløshedsunderstøttelse, der er omhandlet i artikel 96, stk. 3, andet afsnit, i ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte, minimumsbeløbet til 934,31 EUR og maksimumsbeløbet til 1 868,61 EUR, og det faste fradrag fastsættes til 849,38 EUR.

Artikel 14

Med virkning fra den 1. juli 2007 fastsættes de i artikel 1, stk. 1, første afsnit, i Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 300/76 (2) fastsatte tillæg for skifteholdsarbejde og arbejde i døgndrift til 356,04 EUR, 537,38 EUR, 587,56 EUR og 801,03 EUR.

Artikel 15

Med virkning fra den 1. juli 2007 multipliceres beløbene i artikel 4 i Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 (3) med en koefficient på 5,139465.

Artikel 16

Med virkning fra den 1. juli 2007 udskiftes tabellen i vedtægtens bilag XIII, artikel 8, stk. 2, med følgende tabel:

1.7.2007

Løntrin

Lønklasse

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

17 114,43

17 114,43

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

16 424,26

 

 

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 761,93

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

 

 

 

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 312,60

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 882,28

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 618,12

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

 

 

 

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 513,30

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 640,50

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 869,09

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 187,30

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 584,71

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

3 731,89

3 888,71

4 052,11

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 581,39

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

 

 

 

Artikel 17

Med virkning fra den 1. juli 2007 fastsættes de børnetilskud, der er omhandlet i vedtægtens bilag XIII, artikel 14, stk. 1, således:

1.7.2007-31.12.2007

319,27

1.1.2008-31.12.2008

333,19

Artikel 18

Med virkning fra den 1. juli 2007 fastsættes det uddannelsestillæg, der er omhandlet i vedtægtens bilag XIII, artikel 15, stk. 1, således:

1.7.2007-31.8.2007

50,86

1.9.2007-31.8.2008

67,83

Artikel 19

Med virkning fra den 1. juli 2007 og med henblik på anvendelse af vedtægtens bilag XIII, artikel 18, stk. 1, fastsættes den faste godtgørelse, der var nævnt i artikel 4a i bilag VII til vedtægten i dennes affattelse inden den 1. maj 2004, til:

122,83 EUR pr. måned for tjenestemænd i lønklasse C4 og C5

188,31 EUR pr. måned for tjenestemænd i lønklasse C1, C2 og C3.

Artikel 20

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2007.

På Rådets vegne

J. SILVA

Formand


(1)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 337/2007 (EUT L 90 af 30.3.2007, s. 1).

(2)  Rådets Forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 300/76 af 9.2.1976 om fastsættelse af de berettigede kategorier og af betingelserne for ydelse af tillæg samt satserne herfor, til tjenestemænd, som skal udføre deres arbejde i skifteholdstjeneste. Forordningen er suppleret ved forordning (Euratom, EKSF, EØF) nr. 1307/87 (EFT L 124 af 13.5.1987, s. 6) og senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr.1873/2006 (EUT L 360 af 19.12.2006, s. 61).

(3)  Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29.2.1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8). Senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1750/2002 (EFT L 264 af 2.10.2002, s. 15).


Top