EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1524

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1524/2007 af 18. december 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan

EUT L 343 af 27.12.2007, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2014; ophævet ved 32014R1141

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1524/oj

27.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 343/5


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1524/2007

af 18. december 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 191,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 (2), skal Europa-Parlamentet offentliggøre en rapport om anvendelsen af forordningen og i givet fald foreslå ændringer af finansieringsordningen.

(2)

I sin beslutning af 23. marts 2006 om politiske partier på europæisk plan (3) anførte Europa-Parlamentet, at forordning (EF) nr. 2004/2003 burde forbedres på en række punkter i lyset af den erfaring, der er opnået siden forordningens ikrafttræden i 2004, med det altovervejende mål at forbedre finansieringssituationen for disse politiske partier samt fonde tilknyttet dem.

(3)

Der bør indføres bestemmelser om finansiel støtte til politiske fonde på europæisk plan, da politiske fonde på europæisk plan, der er knyttet til de politiske partier på europæisk plan, gennem deres aktiviteter kan støtte de mål, de politiske partier på europæisk plan forfølger, navnlig ved at bidrage til debatten om europæiske politiske spørgsmål og om den europæiske integrationsproces, f.eks. ved at være katalysator for nye idéer, analyser og politiske løsninger. Midlerne til denne finansielle støtte bør opføres på Den Europæiske Unions almindelige budget under sektionen vedrørende Parlamentet, ligesom det er tilfældet med politiske partier på europæisk plan.

(4)

Det er et vigtigt mål at sikre den bredest mulige borgerdeltagelse i Den Europæiske Unions demokratiske liv. I den forbindelse kan politiske ungdomsorganisationer spille en særlig rolle ved at skabe interesse for og konkret viden om Den Europæiske Unions politiske system hos unge mennesker og derved aktivt fremme deres deltagelse i den demokratiske proces på europæisk niveau.

(5)

For at forbedre betingelserne for finansieringen af politiske partier på europæisk plan, samtidig med at disse opfordres til at sikre en passende langsigtet finansiel planlægning, er det nødvendigt at justere mindstekravene til medfinansiering. Der bør fastsættes samme mindstekrav til medfinansiering for politiske fonde på europæisk plan.

(6)

Med henblik på yderligere at understrege og fremme det europæiske aspekt ved valg til Europa-Parlamentet bør det klart fastslås, at bevillinger fra Den Europæiske Unions almindelige budget også kan anvendes til at finansiere kampagner, der føres af politiske partier på europæisk plan i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet, forudsat at dette ikke udgør en direkte eller indirekte finansiering af nationale politiske partier eller kandidater. Politiske partier på europæisk plan gennemfører navnlig aktiviteter i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet med henblik på at tydeliggøre disse valgs europæiske karakter. I overensstemmelse med artikel 8 i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet, der er knyttet som bilag til Rådets afgørelse 76/787/EKSF, EØF, Euratom (4), er finansiering af og grænser for valgomkostninger ved valg til Europa-Parlamentet underlagt nationale bestemmelser i de enkelte medlemsstater. Den nationale lovgivning gælder også for valgomkostninger ved nationale valg og folkeafstemninger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 2004/2003

I forordning (EF) nr. 2004/2003 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 2 tilføjes følgende numre:

»4)

»politisk fond på europæisk plan«: en enhed eller et netværk af enheder, der har status som juridisk person i en medlemsstat, som er knyttet til et politisk parti på europæisk plan, og som via sine aktiviteter og ud fra de mål og grundlæggende værdier, Den Europæiske Union forfølger og bygger på, støtter og supplerer målene for det politiske parti på europæisk plan, bl.a. ved at:

observere, analysere og bidrage til debatten om europæiske politiske spørgsmål og om den europæiske integrationsproces

planlægge aktiviteter forbundet med europæiske politiske spørgsmål, såsom at arrangere og støtte gennemførelse af seminarer, kurser, konferencer og undersøgelser på disse områder blandt de berørte aktører, herunder ungdoms-organisationer og andre repræsentanter for civilsamfundet

organisere samarbejde med enheder af samme art med henblik på at fremme demokratiet

udgøre en ramme for nationale politiske fonde og det videnskabelige miljø og andre aktører med henblik på at samarbejde på europæisk plan

5)

»finansiering via Den Europæiske Unions almindelige budget«: et tilskud, jf. artikel 108, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (5) (i det følgende benævnt »finansforordningen«).

2)

I artikel 3 bliver den eksisterende tekst stk. 1, og følgende stykker tilføjes:

»2.   En politisk fond på europæisk plan skal opfylde følgende betingelser:

a)

Den skal være tilknyttet et af de politiske partier på europæisk plan, der er anerkendt som sådant, jf. stk. 1, som bekræftet af det pågældende parti.

b)

Den skal have status som juridisk person i den medlemsstat, hvor den er hjemmehørende. Den skal som juridisk person være adskilt fra det politiske parti på europæisk plan, hvortil den er knyttet.

c)

Den skal, særligt i sit program og i sine aktiviteter, overholde de principper, som Den Europæiske Union bygger på: principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet.

d)

Den må ikke have fortjeneste som mål.

e)

Den skal have en bestyrelse med en geografisk afvejet sammensætning.

3.   Inden for rammerne af denne forordning skal alle politiske partier og fonde på europæisk plan definere de særlige regler for deres forbindelser i overensstemmelse med national lovgivning, herunder sikre en passende adskillelse af den daglige drift og af de ledende strukturer i den politiske fond på europæisk plan på den ene side og det politiske parti på europæisk plan, som fonden er tilknyttet, på den anden side.«

3)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

dokumenter, der godtgør, at ansøgeren opfylder betingelserne i artikel 2 og 3«.

b)

Følgende nye stykker tilføjes:

»4.   En politisk fond på europæisk plan kan kun ansøge om finansiering over Den Europæiske Unions almindelige budget gennem det politiske parti på europæisk plan, som den er tilknyttet.

5.   Finansiering af en politisk fond på europæisk plan sker på basis af fondens tilknytning til et politisk parti på europæisk plan, idet artikel 10, stk. 1, finder anvendelse. Artikel 9 og 9a finder anvendelse på de midler, der således tildeles.

6.   Midler tildelt en politisk fond på europæisk plan må kun anvendes til at finansiere fondens aktiviteter, jf. artikel 2, stk. 4. De må under ingen omstændigheder anvendes til at finansiere valg- eller folkeafstemningskampagner.

7.   Stk. 1 og 3 finder tilsvarende anvendelse på politiske fonde på europæisk plan ved behandlingen af ansøgninger om finansiering over Den Europæiske Unions almindelige budget.«

4)

I artikel 5 tilføjes følgende stykker:

»4.   Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på politiske fonde på europæisk plan.

5.   Hvis et politisk parti på europæisk plan, som en politisk fond på europæisk plan er tilknyttet, ikke mere kan anses for et sådant, udelukkes den pågældende politiske fond på europæisk plan fra finansiering i henhold til denne forordning.

6.   Hvis Europa-Parlamentet konstaterer, at en af betingelserne i artikel 3, stk. 2, litra c), ikke længere er opfyldt, udelukkes den pågældende politiske fond på europæisk plan fra finansiering i henhold til denne forordning.«

5)

Artikel 6, 7 og 8 affattes således:

»Artikel 6

Krav i forbindelse med finansiering

1.   Politiske partier på europæisk plan og politiske fonde på europæisk plan:

a)

offentliggør hvert år en oversigt over indtægter og udgifter og en erklæring om aktiver og passiver

b)

opgiver indtægtskilder i form af en fortegnelse over donatorerne og gaver, som hver donator har givet, med undtagelse af gaver, som ikke overstiger 500 EUR pr. år og pr. donator.

2.   Politiske partier på europæisk plan og politiske fonde på europæisk plan må ikke modtage:

a)

anonyme gaver

b)

gaver fra budgetterne for de politiske grupper i Europa-Parlamentet

c)

gaver fra enhver virksomhed, som offentlige myndigheder direkte eller indirekte kan udøve bestemmende indflydelse over som følge af ejerskab, kapitalindskud eller de for virksomheden gældende regler

d)

gaver, der overstiger 12 000 EUR pr. år og pr. donator fra enhver fysisk eller juridisk person ud over de virksomheder, der er nævnt i litra c), jf. dog stk. 3 og 4

e)

gaver fra en offentlig myndighed i et tredjeland, herunder fra enhver virksomhed, som offentlige myndigheder direkte eller indirekte kan udøve bestemmende indflydelse over som følge af ejerskab, kapitalindskud eller de for virksomheden gældende regler.

3.   Bidrag til et politisk parti på europæisk plan fra nationale politiske partier, der er medlemmer af et politisk parti på europæisk plan, eller fra en fysisk person, der er medlem af et politisk parti på europæisk plan, er tilladt. Bidragene til et politisk parti på europæisk plan fra nationale politiske partier eller fra en fysisk person må ikke overstige 40 % af det årlige budget for det pågældende parti på europæisk plan.

4.   Bidrag til en politisk fond på europæisk plan fra nationale politiske fonde, der er medlemmer af en politisk fond på europæisk plan, og fra politiske partier på europæisk plan, er tilladt. Sådanne bidrag må ikke overstige 40 % af det årlige budget for den pågældende fond på europæisk plan og må ikke stamme fra midler, som et politisk parti på europæisk plan har modtaget over Den Europæiske Unions almindelige budget i henhold til denne forordning.

Det pågældende politiske parti på europæisk plan har bevisbyrden.

Artikel 7

Forbud mod finansiering

1.   Finansieringen af politiske partier på europæisk plan over Den Europæiske Unions almindelige budget eller fra enhver anden kilde kan ikke anvendes til direkte eller indirekte finansiering af andre politiske partier og navnlig ikke af nationale partier eller kandidater. Sådanne nationale partier og kandidater er fortsat underlagt de nationale regler.

2.   Finansieringen af politiske fonde på europæisk plan over Den Europæiske Unions almindelige budget eller fra enhver anden kilde må ikke anvendes til direkte eller indirekte finansiering af politiske partier eller kandidater, hverken på europæisk eller nationalt plan, eller fonde på nationalt plan.

Artikel 8

Udgifternes art

Uden at det berører finansieringen af politiske fonde, kan bevillinger fra Den Europæiske Unions almindelige budget i henhold til denne forordning kun anvendes til udgifter, der har direkte forbindelse med de målsætninger, som er fastsat i det i artikel 4, stk. 2, litra b), nævnte politiske program.

Disse udgifter omfatter administration, teknisk støtte, møder, forskning, grænseoverskridende arrangementer, undersøgelser, information og publikationer.

I de udgifter, som politiske partier på europæisk plan afholder, kan også indgå finansiering af kampagner, som føres af politiske partier på europæisk plan i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet, som de deltager i, jf. artikel 3, stk. 1, litra d). I overensstemmelse med artikel 7 må disse bevillinger hverken direkte eller indirekte finansiere nationale politiske partier eller kandidater.

Sådanne midler må ikke anvendes til at finansiere folkeafstemningskampagner.

I overensstemmelse med artikel 8 i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet er finansiering af og grænser for valgomkostninger for alle partier og kandidater ved valg til Europa-Parlamentet dog underlagt de nationale bestemmelser i de enkelte medlemsstater.«

6)

Artikel 9, stk. 1, 2 og 3, affattes således:

»1.   Bevillingerne til finansiering af de politiske partier på europæisk plan og til politiske fonde på europæisk plan fastsættes i forbindelse med den årlige budgetprocedure og anvendes i overensstemmelse med finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne hertil.

Gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning fastsættes af den anvisningsberettigede.

2.   Værdiansættelse af løsøre og fast ejendom og afskrivning heraf foretages i overensstemmelse med de gældende regler for institutionerne som fastsat i artikel 133 i finansforordningen.

3.   Kontrollen med de midler, der tildeles i henhold til denne forordning, foretages i overensstemmelse med finansforordningen og gennemførelsesbestemmelserne hertil.

Kontrollen foretages desuden ved en årlig påtegning fra en ekstern og uafhængig revision. Denne påtegning fremsendes senest seks måneder efter det pågældende finansårs afslutning til Europa-Parlamentet.«

7)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 9a

Åbenhed

Europa-Parlamentet offentliggør samlet i en dertil oprettet rubrik på sit websted følgende dokumenter:

en årlig rapport med en oversigt for hvert regnskabsår, hvor der er udbetalt støtte, over de beløb, der er udbetalt til hvert enkelt politisk parti på europæisk plan eller til hver enkelt fond på europæisk plan

Europa-Parlamentets rapport om anvendelsen af denne forordning samt om de finansierede aktiviteter, jf. artikel 12

gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning.«

8)

Artikel 10, stk. 2, affattes således:

»2.   Finansieringen over Den Europæiske Unions almindelige budget kan ikke overstige 85 % af de finansieringsberettigede omkostninger, som et politisk parti eller en politisk fond på europæisk plan afholder. Det pågældende politiske parti på europæisk plan har bevisbyrden.«

9)

Artikel 12 affattes således:

»Artikel 12

Evaluering

Senest den 15. februar 2011 offentliggør Europa-Parlamentet en rapport om anvendelsen af denne forordning samt om de finansierede aktiviteter. Det foreslår i givet fald ændringer af finansieringsordningen.«

Artikel 2

Overgangsbestemmelser

Denne forordning finder anvendelse på tilskud, der fra regnskabsåret 2008 bevilges politiske partier på europæisk plan.

For regnskabsåret 2008 kan der udelukkende ansøges om tilskud til politiske fonde på europæisk plan i henhold til artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2004/2003 for tilskudsberettigede omkostninger, der er påløbet efter den 1. september 2008.

Politiske partier på europæisk plan, som rettidigt har indgivet ansøgning om tilskud for 2008, kan inden den 28. marts 2008 indgive en supplerende ansøgning om tilskud under henvisning til ændringerne i henhold til denne forordning og i givet fald en ansøgning om tilskud til den politiske fond på europæisk plan, der er tilknyttet det pågældende politiske parti. Europa-Parlamentet vedtager de fornødne gennemførelsesforanstaltninger.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2007.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

M. LOBO ANTUNES

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 29.11.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 17.12.2007.

(2)  EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1.

(3)  EUT C 292 E af 1.12.2006, s. 127.

(4)  EFT L 278 af 8.10.1976, s. 1. Ændret ved afgørelse 2002/772/EF, Euratom (EFT L 283 af 21.10.2002, s. 1).

(5)  Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1525/2007 (EUT L 343 af 27.12.2007, s. 9).«


Top