EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1498

Kommissionens forordning (EF) nr. 1498/2007 af 18. december 2007 om særlige bestemmelser for udstedelsen af importlicenser for sukker og sukker- og kakaoblandinger med AVS/OLT- eller EF/OLT-kumulation af oprindelsen

OJ L 333, 19.12.2007, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 262 - 265

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1498/oj

19.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 333/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1498/2007

af 18. december 2007

om særlige bestemmelser for udstedelsen af importlicenser for sukker og sukker- og kakaoblandinger med AVS/OLT- eller EF/OLT-kumulation af oprindelsen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets afgørelse 2001/822/EF af 27. november 2001 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab (»associeringsafgørelse«) (1), særlig bilag III, artikel 6, stk. 4, femte afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til afgørelse 2001/822/EF er AVS/OLT- eller EF/OLT-kumulation af oprindelsen tilladt for de mængder af produkter henhørende under KN-kapitel 17 og KN-kode 1806 10 30 og 1806 10 90, der er fastsat i nævnte afgørelse.

(2)

For at muliggøre den fornødne kontrol ved importen af de mængder, der er fastsat i afgørelse 2001/822/EF, er der i Kommissionens forordning (EF) nr. 192/2002 af 31. januar 2002 om udstedelse af importlicenser for sukker og sukker- og kakaoblandinger med AVS/OLT- eller EF/OLT-kumulation af oprindelsen (2) fastsat særlige bestemmelser for udstedelsen af importlicenser for disse produkter.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (3) anvendes på importlicenser for importkontingentperioder, der løber fra den 1. januar 2007. I forordning (EF) nr. 1301/2006 er der navnlig fastsat bestemmelser om importlicensansøgninger, licensansøgerens status og udstedelsen af licenser. Forordningen begrænser licensernes gyldighedsperiode til den sidste dag i kontingentperioden. Forordning (EF) nr. 1301/2006 bør anvendes med forbehold af de supplerende betingelser, der er fastsat i nærværende forordning.

(4)

Bestemmelserne i nævnte forordning bør straks anvendes på forordning (EF) nr. 192/2002. Nogle af bestemmelserne bør dog tilpasses for at tage hensyn til de særlige betingelser, der gælder for den samhandel, der er omfattet af forordning (EF) nr. 192/2002. Af hensyn til klarheden og overskueligheden bør forordning (EF) nr. 192/2002 derfor ophæves og afløses af en ny forordning.

(5)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (4) bør ligeledes anvendes, jf. dog de særlige bestemmelser, der er fastsat i nærværende forordning.

(6)

For at sikre en korrekt forvaltning, undgå spekulation og muliggøre effektiv kontrol bør der fastsættes nærmere bestemmelser om forelæggelsen af licensansøgninger og de dokumenter, som de berørte parter skal fremlægge. I denne forbindelse bør principperne i forordning (EF) nr. 1301/2006 anvendes.

(7)

Der bør fastsættes nærmere bestemmelser vedrørende ansøgningsblanketten til importlicenser for de pågældende produkter, og for at sikre en stram forvaltning af importen bør det ikke være tilladt at overdrage de rettigheder, der følger af licenserne.

(8)

Der bør ligeledes fastsættes frister for indgivelsen af licensansøgningerne og for de nationale myndigheders udstedelse af licenserne —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Forordning (EF) nr. 1291/2000 og (EF) nr. 1301/2006 anvendes på import til nultold af produkter henhørende under KN-kapitel 17 og KN-koderne 1806 10 30 og 1806 10 90 med oprindelse i OLT, når der er tale om kumulation med sukker med oprindelse i AVS og/eller EF, med mindre andet er fastsat i nærværende forordning.

2.   De importlicenser, der udstedes i henhold til nærværende forordning, får løbenummer 09.4652.

Artikel 2

I denne forordning anvendes begrebet »varer med oprindelsesstatus« og de tilhørende administrative metoder som defineret i bilag III til afgørelse 2001/822/EF.

Artikel 3

1.   Ansøgningen om importlicens vedrører mindst 25 tons.

2.   Ansøgningen om importlicens ledsages af følgende dokumenter:

a)

den eksportlicens, som myndighederne i OLT har udfærdiget på basis af formularmodellen i bilag I, og som er udstedt af de organer, der har kompetence til at udstede EUR 1-certifikater

b)

bevis for, at ansøgeren har stillet en sikkerhed svarende til 12 EUR pr. 100 kg.

Artikel 4

Licensansøgningen og importlicensen indeholder følgende oplysninger:

a)

OLT-afsendelseslandet anføres i rubrik 7, og der sættes kryds ved »ja«.

b)

OLT-oprindelseslandet anføres i rubrik 8, og der sættes kryds ved »ja«.

c)

I licensens rubrik 20 anføres en af angivelserne i bilag II.

Artikel 5

Uanset artikel 9 i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan de rettigheder, der følger af importlicensen, ikke overdrages.

Artikel 6

1.   Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1301/2006 skal licensansøgningerne indgives i løbet af de første syv dage af januar, april, juli og oktober hvert år.

Hver ansøger kan kun indgive én licensansøgning om måneden i de måneder, hvor der kan indgives ansøgninger. Hvis en ansøger indgiver mere end én ansøgning i en given måned, afvises alle de ansøgninger, som ansøgeren har indgivet i den pågældende måned, og den sikkerhed, der er stillet i forbindelse med ansøgningerne, fortabes og tilfalder den berørte medlemsstats budget.

2.   Oplysningerne om licensansøgningerne meddeles senest den 12. i den måned, hvor ansøgningerne blev indgivet, opdelt efter de ottecifrede KN-koder og OLT-oprindelseslandet.

3.   De nationale myndigheder udsteder importlicenserne fra den 25. og senest den 30. i den måned, hvor ansøgningerne er indgivet.

Artikel 7

Importlicenserne er gyldige fra den faktiske udstedelsesdag, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000.

Artikel 8

Forordning (EF) nr. 192/2002 ophæves.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 314 af 30.11.2001, s. 1. Senest ændret ved afgørelse 2007/249/EF (EUT L 109 af 26.4.2007, s. 33).

(2)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 55. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2031/2006 (EUT L 414 af 30.12.2006, s. 43).

(3)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13. Ændret ved forordning (EF) nr. 289/2007 (EUT L 78 af 17.3.2007, s. 17).

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1423/2007 (EUT L 317 af 5.12.2007, s. 36).


BILAG I

Forlæg til eksportlicens, jf. artikel 3, stk. 2, litra a)

Image


BILAG II

Angivelser som omhandlet i artikel 4, litra c):

:

på bulgarsk

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата 09.4652,

:

på spansk

:

Exención de derechos de importación (Decision 2001/822/CE, articulo 35) numero de orden 09.4652,

:

på tjekkisk

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

på dansk

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgorelse 2001/822/EF), løbenummer 09.4652,

:

på tysk

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer 09.4652,

:

på estisk

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber 09.4652,

:

på græsk

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός 09.4652,

:

på engelsk

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No 09.4652,

:

på fransk

:

Exemption du droit d’importation (Décision 2001/822/CE, article 35), numéro d’ordre 09.4652,

:

på italiensk

:

Esenzione dal dazio all’importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d’ordine 09.4652,

:

på lettisk

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs 09.4652,

:

på litauisk

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris 09.4652,

:

på ungarsk

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK hatarozat, 35. cikk), sorozatszám 09.4652,

:

på maltesisk

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje 09.4652,

:

på nederlandsk

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer 09.4652,

:

på polsk

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (decyzja 2001/822/WE art. 35), numer seryjny 09.4652,

:

på portugisisk

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem 09.4652,

:

på rumænsk

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine 09.4652,

:

på slovakisk

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

på slovensk

:

brez uvozne carine (člen 35 Sklepa 2001/822/ES), zaporedna številka 09.4652,

:

på finsk

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero 09.4652,

:

på svensk

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer 09.4652.


Top