EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0932

Kommissionens forordning (EF) nr. 932/2007 af 3. august 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2375/2002 for så vidt angår delkontingent II for import af blød hvede fra Canada

OJ L 204, 4.8.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/932/oj

4.8.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 204/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 932/2007

af 3. august 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 2375/2002 for så vidt angår delkontingent II for import af blød hvede fra Canada

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Canadas regering om afslutning af forhandlingerne i henhold til artikel XXIV, stk. 6, i GATT (2), der blev godkendt ved Rådets afgørelse 2007/444/EF (3), fastsætter en forhøjelse på 853 tons af toldkontingentet for blød hvede for Canada. Delkontingent II for import af blød hvede fra Canada, som er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2375/2002 af 27. december 2002 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for import af blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet fra tredjelande og om undtagelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 (4), bør derfor forhøjes med 853 tons.

(2)

Udstedelsen af licenser for de mængder, der er ansøgt om efter den 16. april 2007 kl. 13.00, Bruxelles-tid, vedrørende delkontingent II omhandlet i forordning (EF) nr. 2375/2002, er blevet suspenderet ved Kommissionens forordning (EF) nr. 421/2007 af 18. april 2007 om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på importlicensansøgninger indgivet fra den 9. april 2007 til den 16. april 2007 i forbindelse med delkontingent II inden for rammerne af det EF-toldkontingent, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 2375/2002 for blød hvede af anden kvalitet end høj kvalitet (5). Med forhøjelsen på 853 tons af toldkontingentet for blød hvede fra Canada bør denne suspension ophæves, når nærværende forordning træder i kraft.

(3)

Forordning (EF) nr. 2375/2002 og (EF) nr. 421/2007 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2375/2002 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 1, affattes således:

»1.   Et toldkontingent for import af 2 989 240 tons blød hvede henhørende under KN-kode 1001 90 99, af anden kvalitet end høj kvalitet, åbnes.«

2)

Artikel 3, stk. 1, andet led, affattes således:

»—

delkontingent II (løbenummer 09.4124): 38 853 tons for Canada.«

Artikel 2

Artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 421/2007 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. august 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved forordning (EF) nr. 735/2007 (EUT L 169 af 29.6.2007, s. 6).

(2)  EUT L 169 af 29.6.2007, s. 55.

(3)  EUT L 169 af 29.6.2007, s. 53.

(4)  EFT L 358 af 31.12.2002, s. 88. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2022/2006 (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 70).

(5)  EUT L 102 af 19.4.2007, s. 11.


Top