EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0723

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2007 af 18. juni 2007 om tilpasning af justeringskoefficienterne for vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber

EUT L 165 af 27.6.2007, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/723/oj

27.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 165/1


RÅDETS FORORDNING (EF, EURATOM) Nr. 723/2007

af 18. juni 2007

om tilpasning af justeringskoefficienterne for vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte ved De Europæiske Fællesskaber

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter, særlig artikel 13,

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber og til ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte ved Fællesskaberne, som fastsat ved Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (1), særlig artikel 63, 64 og artikel 65, stk. 2, og bilag VII og XI i vedtægten og artikel 20, stk. 1, og artikel 64 og 92 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtning:

I perioden fra juni til december 2006 har der været en væsentlig stigning i leveomkostningerne i Estland. Justeringskoefficienterne for vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte bør derfor tilpasses —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Med virkning fra den 1. januar 2007 fastsættes den justeringskoefficient, der i henhold til vedtægtens artikel 64 finder anvendelse på vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte, der gør tjeneste i det nedenfor anførte land således:

Estland 83,4.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. juni 2007.

På Rådets vegne

F.-W. STEINMEIER

Formand


(1)  EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1895/2006 (EUT L 397 af 30.12.2006, s. 6).


Top