EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0711

Kommissionens forordning (EF) nr. 711/2007 af 22. juni 2007 om udstedelse af importlicenser som følge af de ansøgninger, der blev indgivet i juni 2007 i forbindelse med de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 616/2007 for fjerkrækød

OJ L 163, 23.6.2007, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/711/oj

23.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 163/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 711/2007

af 22. juni 2007

om udstedelse af importlicenser som følge af de ansøgninger, der blev indgivet i juni 2007 i forbindelse med de toldkontingenter, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 616/2007 for fjerkrækød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets Forordning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fastlæggelse af fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 616/2007 af 4. juni 2007 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for fjerkrækød med oprindelse i Brasilien, Thailand og andre tredjelande (3), særlig artikel 5, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 616/2007 har åbnet toldkontingenter for import af fjerkrækød.

(2)

De importlicensansøgninger, der blev indgivet i juni 2007 for delperioden 1. juli til 30. september 2007 og, for så vidt angår gruppe 3, for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008, vedrører for visse kontingenter mængder, som er større end de disponible mængder. Det bør derfor fastslås, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, ved fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på de ansøgte mængder.

(3)

De importlicensansøgninger, der blev indgivet i juni 2007 for delperioden 1. juli til 30. september 2007, vedrører for visse kontingenter mængder, som er mindre end de disponible mængder. Derfor bør de mængder, for hvilke der ikke er indgivet ansøgning, bestemmes, og disse mængder bør lægges til den mængde, der er fastsat for den efterfølgende kontingentdelperiode —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De i bilaget anførte tildelingskoefficienter anvendes på de importlicensansøgninger, som i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007 blev indgivet for delperioden 1. juli til 30. september 2007 og, for så vidt angår gruppe 3, for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008.

2.   De mængder, for hvilke der ikke er indgivet importlicensansøgning i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007, og som skal lægges til mængden for delperioden fra 1. oktober til 31. december 2007, fastsættes i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 23. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 679/2006 (EUT L 119 af 4.5.2006, s. 1).

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13. Ændret ved forordning (EF) nr. 289/2007 (EUT L 78 af 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUT L 142 af 5.6.2007, s. 3.


BILAG

Gruppenummer

Løbenummer

Tildelingskoefficient for de importlicensansøgninger, der blev indgivet for delperioden 1.7.2007-30.9.2007

(%)

De ikke ansøgte mængder, der skal lægges til delperioden 1.10.2007-31.12.2007

(kg)

1

09.4211

5,718616

2

09.4212

 (1)

27 783 000

4

09.4214

23,955918

5

09.4215

57,314324

6

09.4216

 (2)

276 463

7

09.4217

18,881304

8

09.4218

 (2)

2 484 800


Gruppenummer

Løbenummer

Tildelingskoefficient for de importlicensansøgninger, der blev indgivet for perioden 1.7.2007-30.6.2008

(%)

3

09.4213

6,006354


(1)  Anvendes ikke: Kommissionen har ikke modtaget nogen licensansøgning.

(2)  Anvendes ikke: Ansøgningerne vedrører mindre mængder end dem, der er disponible.


Top