Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0679

Kommissionens forordning (EF) nr. 679/2007 af 18. juni 2007 om fastsættelse for produktionsåret 2007/08 af støtten for ferskner bestemt til forarbejdning

OJ L 157, 19.6.2007, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/679/oj

19.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 157/12


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 679/2007

af 18. juni 2007

om fastsættelse for produktionsåret 2007/08 af støtten for ferskner bestemt til forarbejdning

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse,

under henvisning til akten vedrørende Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse, særlig artikel 41,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for forarbejdede frugter og grøntsager (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 3, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1535/2003 af 29. august 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2201/96 for så vidt angår støtteordningen for forarbejdede frugter og grøntsager (2) skal Kommissionen inden den 31. maj offentliggøre støtten for ferskner bestemt til forarbejdning.

(2)

For medlemsstaterne i EF i dets sammensætning pr. 31. december 2006 foretages undersøgelsen af, om de i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2201/96 nævnte EF-tærskler og nationale tærskler for forarbejdning af ferskner er overholdt, på grundlag af de mængder, der er ydet støtte for i de foregående tre år, og som der er endelige oplysninger om for alle de pågældende medlemsstater.

(3)

Gennemsnittet af de mængder ferskner, der inden for støtteordningens rammer blev forarbejdet i løbet af de foregående tre produktionsår, er lavere end EF-tærsklen. Den støtte, der skal anvendes for produktionsåret 2007/08 i hver af de pågældende medlemsstater, skal derfor være det beløb, der er fastsat i artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96.

(4)

Den mekanisme, der benyttes til at beregne, om de nationale forarbejdningstærskler, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 2201/96, er overholdt, finder ikke straks anvendelse for Bulgarien og Rumænien. Derfor bør der fastsættes midlertidige gennemførelsesforanstaltninger. For produktionsåret 2007/08, for hvilket der ikke er disponible oplysninger ved undersøgelsen af, om EF-tærsklerne og de nationale tærskler er overholdt for forarbejdningen af ferskner, bør der af forsigtighedshensyn foretages en forudgående støttenedsættelse, som vil blive tilbagebetalt, hvis der ved nævnte produktionsårs afslutning ikke har været nogen overskridelse.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Forarbejdede Frugter og Grøntsager —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   For produktionsåret 2007/08 er støtten for ferskner i henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 2201/96 på 47,70 EUR/t for medlemsstater i EF i dets sammensætning pr. 31. december 2006.

2.   For Bulgarien og Rumænien er støtten for ferskner i henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 2201/96 på 35,78 EUR/t.

Artikel 2

1.   Viser det sig, når det beregnes, om tærsklen for produktionsåret 2007/08 er blevet overholdt, at EF-tærsklen ikke er blevet overskredet, udbetales der efter produktionsåret 2007/08 i Bulgarien og Rumænien et supplerende beløb svarende til 25 % af den støtte, der er fastsat i artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96.

2.   Er EF-tærsklen blevet overskredet, og er den nationale tærskel i Bulgarien eller Rumænien ikke blevet overskredet, eller er den blevet overskredet med mindre end 25 %, udbetales der et supplerende beløb i disse medlemsstater efter produktionsåret 2007/08.

Det supplerende beløb i første afsnit fastsættes på grundlag af den faktiske overskridelse af den pågældende nationale tærskel, dog højst 25 % af den støtte, der er fastsat i artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2201/96.

3.   Når det undersøges, om de nationale forarbejdningstærskler for Bulgarien og Rumænien er blevet overholdt, foretages beregningen for produktionsåret 2007/08 på grundlag af de mængder, for hvilke der faktisk blev ydet støtte i løbet af produktionsåret 2007/08.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 29. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 386/2004 (EUT L 64 af 2.3.2004, s. 25).

(2)  EUT L 218 af 30.8.2003, s. 14. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1663/2005 (EUT L 267 af 12.10.2005, s. 22).


Top