Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0447

Kommissionens forordning (EF) nr. 447/2007 af 23. april 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1043/2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten, og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet

OJ L 106, 24.4.2007, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 323–325 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/447/oj

24.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 106/31


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 447/2007

af 23. april 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 1043/2005 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 for så vidt angår eksportrestitutionsordningen for visse landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I til traktaten, og kriterierne for fastsættelse af restitutionsbeløbet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 af 6. december 1993 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter (1), særlig artikel 8, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2001 om den fælles markedsordning for sukker (2) er blevet ophævet og erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (3). En række bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 1043/2005 (4), som stadig indeholder henvisninger til forordning (EF) nr. 1260/2001, bør derfor ændres for at tage hensyn til denne udvikling.

(2)

I artikel 3 i forordning (EF) nr. 1043/2005 anføres de basisprodukter, som visse landbrugsprodukter og produkter forarbejdet på grundlag af basisprodukter skal ligestilles med i forbindelse med ydelse af eksportrestitutioner i henhold til nævnte forordning.

(3)

De produkter, som skal ligestilles med sødmælkspulver (produktgruppe 3), er omhandlet i artikel 3, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1043/2005. Artikel 3, stk. 4, andet afsnit, giver imidlertid de kompetente myndigheder mulighed for på anmodning af den berørte part at ligestille produkterne i nævnte stykke med en kombination af skummetmælkspulver (produktgruppe 2) for så vidt angår den fedtfrie del af tørstoffet i produkterne eller med smør (produktgruppe 6) for så vidt angår indholdet af mælkefedt i produkterne, når restitutionsbeløbet skal fastsættes.

(4)

Med det hurtige fald i restitutionssatserne for sødmælkspulver og skummetmælkspulver i forhold til den restitutionssats, der gælder for smør, kan det forventes, at erhvervsdrivende i stigende grad vil anmode om, at bestemmelserne i artikel 3, stk. 4, andet afsnit, anvendes, når de ansøger om restitution for mælkefedtdelen i produkter, der normalt ville være blevet sidestillet med sødmælkspulver. Hermed er der risiko for, at der udbetales en højere restitution for landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I, end hvis produkterne var blevet udført uden yderligere forarbejdning, hvilket ikke er i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (5), særlig artikel 31, stk. 1, andet afsnit.

(5)

Derfor bør artikel 3, stk. 4, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1043/2005 udgå, uden at dette berører muligheden for at indføre en lignende foranstaltning, hvis den pågældende risiko ophører med at eksistere. I tilfælde, hvor eksportrestitutionssatsen for sødmælkspulver i medfør af Kommissionens forordning (EF) nr. 61/2007 af 25. januar 2007 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter (6) er blevet nedsat til nul med virkning fra den 26. januar 2007, kan nogle medlemsstater imidlertid allerede have vurderet, at det ikke længere var hensigtsmæssigt at acceptere nye anmodninger fra erhvervsdrivende om at benytte undtagelsen i artikel 3, stk. 4, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1043/2005. For at kunne harmonisere medlemsstaternes svar på de anmodninger, der er modtaget siden den 26. januar 2007, er det hensigtsmæssigt at fastsætte en specifik dato, hvorefter medlemsstaternes ikke bør acceptere nye anmodninger om ligestilling i henhold til denne bestemmelse.

(6)

Ifølge artikel 43 i forordning (EF) nr. 1043/2005 er ansøgninger om restitutionslicenser, bortset fra ansøgninger om licenser vedrørende fødevarehjælp, kun gyldige, hvis der er stillet en sikkerhed svarende til 25 % af det beløb, hvorom der ansøges. Sikkerheden stilles for at sikre, at indehaveren af restitutionslicensen anmoder om restitutioner til et beløb svarende til det beløb, for hvilket licensen er udstedt, for udførsler, der finder sted i restitutionslicensens gyldighedsperiode. Sikkerhedens størrelse blev besluttet på et tidspunkt, hvor der blev modtaget licensansøgninger for betydeligt større beløb end det beløb, for hvilket der kunne udstedes licenser. Som følge af den igangværende nedsættelse af restitutionssatserne for landbrugsprodukter, der udføres i form af varer, der ikke er omfattet af bilag I, er det beløb for hvilket der modtages licensansøgninger, faldet betydeligt. Sandsynligheden for, at erhvervsdrivende indgiver ansøgninger i spekulationsøjemed er dermed mindsket. Den sikkerhed, der skal stilles, bør derfor nedsættes tilsvarende.

(7)

Bilag VIII til forordning (EF) nr. 1043/2005 indeholder angivelser på 21 af Fællesskabets 23 officielle sprog. Bilaget bør også indeholde angivelser på to andre sprog, nemlig irsk og maltesisk.

(8)

Forordning (EF) nr. 1043/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Forvaltningskomitéen for Horisontale Spørgsmål i forbindelse med Handel med Forarbejdede Landbrugsprodukter uden for Bilag I har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte tidsfrist —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1043/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

I første afsnit ændres »forordning (EF) nr. 1260/2001« til:

»forordning (EF) nr. 318/2006 (7)

b)

Andet afsnit, litra c), affattes således:

»c)

bilag VII til forordning (EF) nr. 318/2006.«

2)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 4 udgår andet afsnit.

b)

I stk. 8 foretages følgende ændringer:

i)

I indledningen ændres »forordning (EF) nr. 1260/2001« til »forordning (EF) nr. 318/2006«.

ii)

Litra c) og d) affattes således:

»c)

de i artikel 1, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 318/2006 omhandlede produkter, med undtagelse af blandinger, der til dels er fremstillet af produkter henhørende under forordning (EF) nr. 1784/2003

d)

de i artikel 1, stk. 1, litra d) og g), i forordning (EF) nr. 318/2006 omhandlede produkter, med undtagelse af blandinger, der til dels er fremstillet af produkter henhørende under forordning (EF) nr. 1784/2003.«

3)

I artikel 43, stk. 1, ændres »25 %« til »15 %«.

4)

I artikel 44, stk. 4, første afsnit, ændres »25 %« til »15 %«.

5)

I bilag II affattes fodnote 4 vedrørende kolonne 6 »Sukker, melasse eller isoglucose« således:

»(4)

Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1).«

6)

I bilag III under varebeskrivelsen vedrørende KN-kode 2905 43 00 Mannitol affattes første afsnit således:

»Fremstillet af saccharose omfattet af forordning (EF) nr. 318/2006.«

7)

I bilag VIII foretages følgende ændringer:

a)

Efter angivelsen vedrørende fransk indsættes følgende led:

»—

på irsk: cearta arna n-aistriú ar ais chuig an sealbhóir ainmniúil ar an [dáta].«

b)

Efter angivelsen vedrørende ungarsk indsættes følgende led:

»—

på maltesisk: drittijiet li jkunu trasferiti lura lid-detentur titulari fid- [data].«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3, stk. 4, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1043/2005 gælder dog fortsat med hensyn til produkter, der efter aftale med den relevante kompetente myndighed har opnået den i den pågældende bestemmelse omhandlede ligestilling før den 17. februar 2007, og som er udført med restitutionslicenser, for hvilke der var ansøgt om forudfastsættelse, jf. artikel 29 i nævnte forordning, før den 1. marts 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2007.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 318 af 20.12.1993, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2580/2000 (EFT L 298 af 25.11.2000, s. 5).

(2)  EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.

(3)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 247/2007 (EUT L 69 af 9.3.2007, s. 3).

(4)  EUT L 172 af 5.7.2005, s. 24. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1792/2006 (EUT L 362 af 20.12.2006, s. 1).

(5)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(6)  EUT L 19 af 26.1.2007, s. 8.

(7)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1


Top