Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0446

Kommissionens forordning (EF) nr. 446/2007 af 23. april 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2273/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 for så vidt angår registrering af priserne for visse kvægkategorier på EF's repræsentative markeder

OJ L 106, 24.4.2007, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 1041–1042 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 192 - 192

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014; ophævet ved 32013R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/446/oj

24.4.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 106/30


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 446/2007

af 23. april 2007

om ændring af forordning (EF) nr. 2273/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 for så vidt angår registrering af priserne for visse kvægkategorier på EF's repræsentative markeder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1), særlig artikel 41, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I kommissionens forordning (EF) nr. 2273/2002 (2) er der fastsat bestemmelser om registrering af priserne for forskellige kvægkategorier på medlemsstaternes repræsentative markeder. I bilagene til nævnte forordning er der fastsat nærmere regler for oplysning om registrering af priserne for hver af disse kvægkategorier.

(2)

Efter anmodning fra Irland bør bilag I og Ii til forordning (EF) nr. 2273/2002 delvis revideres i lyset af, hvordan markedsføringen af kvæg i denne medlemsstat har udviklet sig, således at det sikres, at registreringen af priserne fortsat baseres på repræsentative markeder.

(3)

Forordning (EF) nr. 2273/2002 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2273/2002 foretages følgende ændringer:

1)

Del E, punkt 1, i bilag I affattes således:

»1.   Repræsentative markeder

Mindst to markeder.«

2)

Del D, punkt 1, i bilag Ii affattes således:

»1.   Repræsentative markeder

Mindst to markeder.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EFT L 347 af 20.12.2002, s. 15. Ændret ved forordning (EF) nr. 2172/2003 (EUT L 326 af 13.12.2003, s. 8).


Top