EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0026

Kommissionens direktiv 2007/26/EF af 7. maj 2007 om ændring af direktiv 2004/6/EF med henblik på forlængelse af dets anvendelsesperiode(EØS-relevant teks)t.

OJ L 118, 8.5.2007, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2009; stiltiende ophævelse ved 32009R0953

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/26/oj

8.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 118/5


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/26/EF

af 7. maj 2007

om ændring af direktiv 2004/6/EF med henblik på forlængelse af dets anvendelsesperiode

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/398/EØF af 3. maj 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om levnedsmidler bestemt til særlig ernæring (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens direktiv 2001/15/EF af 15. februar 2001 om stoffer, der i specielt ernæringsmæssigt øjemed kan anvendes i levnedsmidler til særlig ernæring (2), er der angivet visse kategorier af næringsstoffer, og under hver af dem anføres de kemiske stoffer, det er tilladt at anvende til fremstilling af levnedsmidler til særlig ernæring.

(2)

Da direktiv 2001/15/EF blev vedtaget, kunne en række kemiske stoffer, der i specielt ernæringsmæssigt øjemed tilsættes til visse levnedsmidler til særlig ernæring, som markedsføres i visse medlemsstater, ikke optages i bilaget til direktivet, fordi de ikke var blevet evalueret af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler.

(3)

Indtil Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har fuldført evalueringen af de pågældende stoffer, kan medlemsstaterne i henhold til Kommissionens direktiv 2004/6/EF (3) fortsat indtil den 31. december 2006 tillade handel på deres område med produkter, der indeholder de pågældende stoffer, forudsat at visse betingelser vedrørende deres sikkerhed er opfyldt.

(4)

Det var ikke muligt at fuldføre evalueringerne og de dermed forbundne administrative foranstaltninger inden den 31. december 2006. For at undgå unødvendige forstyrrelser i handelen med de berørte levnedsmidler bør anvendelsen af direktiv 2004/6/EF forlænges.

(5)

For at tage hensyn til den tid, som er nødvendig for, at Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet kan fuldføre evalueringen af stofferne, og for gennemførelsen af de tilhørende foranstaltninger i national lovgivning, bør anvendelsesperioden for direktiv 2004/6/EF forlænges indtil den 31. december 2009.

(6)

Da den 31. december 2006 er fastsat som frist i artikel 1 i direktiv 2004/6/EF, er det nødvendigt, at nærværende direktiv gennemføres inden for en kort frist. For at undgå problemer med handelen med produkter indeholdende stoffer, der er opført i direktiv 2004/6/EF, bør nærværende direktiv finde anvendelse fra den 1. januar 2007.

(7)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I artikel 1 i direktiv 2004/6/EF ændres »31. december 2006« til »31. december 2009«.

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 8. juli 2007 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. januar 2007.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 186 af 30.6.1989, s. 27. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EFT L 52 af 22.2.2001, s. 19. Senest ændret ved direktiv 2006/34/EF (EUT L 83 af 22.3.2006, s. 14).

(3)  EUT L 15 af 22.1.2004, s. 31.


Top