Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0010

Kommissionens direktiv 2007/10/EF af 21. februar 2007 om ændring af bilag II til Rådets direktiv 92/119/EØF for så vidt angår de foranstaltninger, der skal træffes i et beskyttelsesdistrikt efter udbrud af blæreudslæt hos svin (EØS-relevant tekst )

OJ L 63, 1.3.2007, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 55 - 56

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/10/oj

1.3.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 63/24


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/10/EF

af 21. februar 2007

om ændring af bilag II til Rådets direktiv 92/119/EØF for så vidt angår de foranstaltninger, der skal træffes i et beskyttelsesdistrikt efter udbrud af blæreudslæt hos svin

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin (1), særlig artikel 24, stk. 2,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (2), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 92/119/EØF er der indført foranstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme. Bilag II til direktivet indeholder særlige bestemmelser vedrørende blæreudslæt hos svin.

(2)

Eftersom Rådets direktiv 72/461/EØF (3) og 80/215/EØF (4) blev ophævet med virkning fra den 1. januar 2006, bør henvisningerne til disse direktiver i direktiv 92/119/EØF erstattes af henvisninger til bilag II og III til direktiv 2002/99/EF.

(3)

Der bør indføres en særlig ordning for mærkning af kød, kødets efterfølgende anvendelse og de forarbejdede produkters destination, som skal kunne anvendes, når sundhedssituationen med hensyn til blæreudslæt hos svin tillader det, under forudsætning af at beskyttelsen over for blæreudslæt hos svin i forbindelse med samhandel inden for Fællesskabet eller international handel ikke derved forringes.

(4)

Visse medlemsstater har over for Kommissionen oplyst, at det identifikationsmærke, der er omhandlet i bilag II til direktiv 2002/99/EF, ikke har fået nogen god modtagelse af virksomheder og kunder i sektoren. Der bør af samme grund indføres et alternativt identifikationsmærke, som medlemsstaterne kan vælge at anvende. Af hensyn til kontrollen er det imidlertid vigtigt, at medlemsstaterne orienterer Kommissionen på forhånd, hvis de beslutter at anvende det alternative identifikationsmærke i forbindelse med et udbrud af blæreudslæt hos svin.

(5)

Det alternative identifikationsmærke, der indføres ved dette direktiv, bør let kunne skelnes fra andre identifikationsmærker, der skal anbringes på svinekød i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (5) eller Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2005 af 5. december 2005 om overgangsordninger i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004 og om ændring af forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 (6).

(6)

I modsætning til de almindelige bestemmelser i artikel 13 i direktiv 92/119/EØF giver de særlige bestemmelser vedrørende blæreudslæt hos svin i bilag II til samme direktiv ikke mulighed for at tillade flytning af dyr fra en bedrift i beskyttelsesdistriktet, hvis forbuddet mod flytning opretholdes i mere end 30 dage som følge af forekomst af yderligere sygdomstilfælde. Det bør være muligt at give en sådan dispensation til bedrifter, for hvilke det ville være forbundet med problemer at holde dyrene tilbage i over 30 dage.

(7)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Nr. 7 i bilag II til direktiv 92/119/EØF ændres som følger:

1)

Underpunkt 2 ændres således:

a)

Litra g) affattes således:

»g)

kød af svin som omhandlet i litra f), nr. i):

i)

må ikke indgå i samhandelen inden for Fællesskabet eller international handel og skal være forsynet med det sundhedsmærke for fersk kød, der er omhandlet i bilag II til Rådets direktiv 2002/99/EF (7)

ii)

skal fremstilles, opskæres, transporteres og oplagres adskilt fra kød, der er bestemt for samhandelen inden for Fællesskabet og international handel, og skal anvendes på en sådan måde, at det undgås, at det blandes med kødprodukter, der er bestemt for samhandelen inden for Fællesskabet eller international handel, medmindre det er blevet underkastet en behandling i henhold til bilag III til direktiv 2002/99/EF.

b)

Følgende indsættes som litra h):

»h)

i)

uanset litra g) kan medlemsstaterne for kød af svin som omhandlet i litra f), nr. i), vælge at anvende et andet identifikationsmærke end det særlige identifikationsmærke, der er omhandlet i bilag II til direktiv 2002/99/EF, såfremt det klart adskiller sig fra andre identifikationsmærker, der skal anbringes på svinekød i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (8) eller Kommissionens forordning (EF) nr. 2076/2005 (9).

Medlemsstater, der vælger at anvende det alternative identifikationsmærke, skal underrette Kommissionen herom i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed

ii)

ved anvendelse af nr. i) skal det deri omhandlede identifikationsmærke være let læseligt, ligesom det ikke må kunne slettes, og skriften skal være let læselig og anbragt, så den tydeligt kan ses. Identifikationsmærket skal være udformet som vist nedenfor og indeholde de angivne oplysninger:

Image

XY: landekoden — angives i overensstemmelse med afsnit I, del B, punkt 6, i bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004.

1234: virksomhedens autorisationsnummer — angives i overensstemmelse med afsnit I, del B, punkt 7, i bilag II til forordning (EF) nr. 853/2004.

2)

Følgende indsættes som underpunkt 5:

»5.

Hvis de i underpunkt 2, litra f), omhandlede forbud opretholdes i mere end 30 dage som følge af forekomst af yderligere sygdomstilfælde, og der derved opstår problemer med at holde dyrene, kan myndighederne efter begrundet anmodning fra ejeren, for så vidt embedsdyrlægen har kontrolleret de faktiske forhold, tillade flytning af dyr fra en bedrift inden for beskyttelsesdistriktet. Underpunkt 2, litra f) og h), finder tilsvarende anvendelse.«

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 2008. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. februar 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 62 af 15.3.1993, s. 69. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

(2)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(3)  EFT L 302 af 31.12.1972, s. 24. Ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 33).

(4)  EFT L 47 af 21.2.1980, s. 4. Ophævet ved direktiv 2004/41/EF.

(5)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 5. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1711/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(6)  EUT L 338 af 22.12.2005, s. 83.

(7)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11

(8)  EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55. Berigtiget i EUT L 226 af 25.6.2004, s. 22.

(9)  EUT L 338 af 22.12.2005, s. 83


Top