Help Print this page 

Document 32007D0756

Title and reference
2007/756/EF: Kommissionens beslutning af 9. november 2007 om vedtagelse af fælles specifikationer for det nationale køretøjsregister, som er omhandlet i artikel 14, stk. 4 og 5, i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF (meddelt under nummer K(2007) 5357)
  • In force
OJ L 305, 23.11.2007, p. 30–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 017 P. 27 - 48

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/756/oj
Multilingual display
Text

23.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/30


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. november 2007

om vedtagelse af fælles specifikationer for det nationale køretøjsregister, som er omhandlet i artikel 14, stk. 4 og 5, i direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF

(meddelt under nummer K(2007) 5357)

(2007/756/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 96/48/EF af 23. juli 1996 om interoperabiliteten i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog (1), særlig direktivets artikel 14, stk. 4 og 5,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF af 19. marts 2001 om interoperabiliteten i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (2), særlig direktivets artikel 14, stk. 4 og 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Når medlemslande giver tilladelse til ibrugtagning af rullende materiel, har de ansvaret for, at de enkelte køretøjer forsynes med en identifikationskode. Denne kode skal derpå anføres i et nationalt køretøjsregister (National Vehicle Register) (herefter benævnt »NVR«). Registeret skal kunne konsulteres af godkendte repræsentanter fra de pågældende myndigheder og interesserede parter. De forskellige nationale registre skal have ensartet dataindhold og dataformat. Det er derfor nødvendigt at fastlægge fælles funktionelle og tekniske specifikationer for deres oprettelse.

(2)

De fælles specifikationer for oprettelsen af NVR skal vedtages på grundlag af det udkast til specifikationer, som Det Europæiske Jernbaneagentur (herefter benævnt »Agenturet«) har udfærdiget. Specifikationsudkastet skal især indeholde en definition af: indhold, funktionel og teknisk arkitektur, dataformat, funktionsmåder, herunder regler for indlæsning af data, og søgning.

(3)

Denne beslutning er udfærdiget på grundlag af Agenturets henstilling nr. ERA/REC/INT/01-2006 af 28. juli 2006.

Et medlemslands NVR skal omfatte alle køretøjer, som er godkendt i det pågældende medlemsland. Dog skal fragtvogne og personbiler kun registreres i det nationale køretøjsregister for det medlemsland, hvor de først tages i brug.

(4)

Der skal anvendes et standardskema til registrering af køretøjer, udstedelse af registreringsbekræftelse, ændring af registrerede enheder og udstedelse af ændringsbekræftelse.

(5)

Alle nationale køretøjsregistre skal oprettes med elektronisk datastyring. Alle nationale køretøjsregistre skal forbindes med et virtuelt centralregister for køretøjer (Virtual Vehicle Register) (herefter benævnt »VVR«), som forvaltes af Agenturet, således at der kan oprettes et dokumentregister over interoperabilitet, som fastlagt i artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 881/2004/EF (3). Det virtuelle køretøjsregister skal give mulighed for at søge i alle nationale køretøjsregistre via en enkelt portal og for udveksling af data mellem de nationale køretøjsregistre. Linket til VVR kan dog af tekniske årsager ikke etableres med det samme. Medlemslandene forpligtes derfor ikke til at forbinde det nationale register med det centrale VVR, før det kan påvises, at sidstnævnte register fungerer effektivt. Agenturet vil gennemføre et pilotprojekt med henblik herpå.

(6)

Ifølge referatets punkt 8 fra møde nr. 40 i det i henhold til direktiv 2001/16/EF nedsatte forskriftsudvalg skal alle eksisterende køretøjer registreres i nationalregisteret hos det medlemsland, i hvilket de tidligere var registreret. Ved planlægning af dataoverførsel skal der skabes mulighed for en overgangsperiode af tilstrækkelig længde, og der skal tages hensyn til, hvilke data der er til rådighed.

(7)

De nationale registre skal i henhold til artikel 14, stk. 4, litra b), i direktiv 96/48/EF og artikel 14, stk. 4, litra b), i direktiv 2001/16/EF føres og opdateres af et organ, som er uafhængigt af alle jernbanevirksomheder. Medlemslandene skal underrette Kommissionen og de andre medlemslande om, hvilket organ det pågældende medlemsland har udpeget til dette formål, bl.a. med henblik på at fremme informationsudvekslingen mellem disse organer.

(8)

Nogle medlemslande har et omfattende jernbanenetværk med en afstand mellem sporene på 1 520 mm, som bruges til transport med vogne, som er fælles for Sammenslutningen af Uafhængige Stater, CIS-landene. Dette har ført til oprettelsen af et fælles registreringssystem, som er et vigtigt led i dette jernbanenetværks interoperabilitet og sikkerhed. Denne særlige situation skal anerkendes, og særlige regler indføres, således at der ikke opstår uoverensstemmelser mellem de europæiske og de CIS-relaterede forpligtelser for samme køretøj.

(9)

De i TSI (tekniske specifikationer for interoperabilitet), bilag P, fastlagte regler for drift og trafikstyring finder, for så vidt angår nummereringssystemet for køretøjer, anvendelse ved registrering i NVR. Agenturet vil udfærdige en vejledning til den harmoniserede anvendelse af disse regler.

(10)

De i denne beslutning fastlagte foranstaltninger er i overensstemmelse med det i henhold til artikel 21 i direktiv 96/48/EF oprettede udvalgs udtalelse —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De i henhold til artikel 14, stk. 5, i direktiv 96/48/EF og artikel 14, stk. 5, i direktiv 2001/16/EF udarbejdede fælles specifikationer for det nationale register for køretøjer, som er indeholdt i bilaget, vedtages herved.

Artikel 2

Ved registrering af køretøjer efter tidspunktet for denne beslutnings ikrafttræden anvender medlemslandene de i bilaget fastlagte fælles specifikationer.

Artikel 3

Medlemslandene registrerer eksisterende køretøjer som fastlagt i bilagets afsnit 4.

Artikel 4

1.   Medlemslandene udpeger i henhold til artikel 14, stk. 4, litra b), i direktiv 96/48/EF og artikel 14, stk. 4, litra b), i direktiv 2001/16/EF et nationalt organ, som har ansvar for at føre og opdatere det nationale register for køretøjer. Organet kan være det pågældende medlemslands nationale sikkerhedsmyndighed. Medlemslandene er ansvarlige for at sikre, at disse organer samarbejder og udveksler oplysninger, således at det sikres, at ændringer i de registrerede data videregives rettidigt.

2.   Medlemslandene giver senest et år efter denne beslutnings ikrafttræden Kommissionen og de øvrige medlemslande meddelelse om det udpegede organ i overensstemmelse med stk. 1.

Artikel 5

1.   Rullende materiel, som først tages i brug i Estland, Letland eller Litauen, og som er beregnet til brug uden for Den Europæiske Union som led i det fælles vognmateriel til brug på sporvidden 1 520 mm, registreres både i det nationale register, NVR, og i informationsdatabasen hos Jernbanetransportrådet for Sammenslutningen af Uafhængige Stater. I sådanne tilfælde kan det 8-cifrede nummereringssystem anvendes i stedet for det i bilaget specificerede nummereringssystem.

2.   Rullende materiel, som først tages i brug i et tredjeland, og som er beregnet til brug inden for Den Europæiske Union som led i det fælles vognmateriel til brug på sporvidden 1 520, registreres ikke i NVR. Det skal dog i overensstemmelse med artikel 14, stk. 4, i 2001/16/EF være muligt at hente de i artikel 14, stk. 5, litra c), d) og e), specificerede oplysninger fra den af CIS-rådet for Jernbanetransport forvaltede informationsdatabase.

Artikel 6

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. november 2007.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EFT L 235 af 17.9.1996, s. 6. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/32/EF (EUT L 141 af 2.6.2007, s. 63).

(2)  EFT L 110 af 20.4.2001, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2007/32/EF.

(3)  EUT L 164 af 30.4.2004, s. 1. Berigtiget ved EUT L 220 af 21.6.2004, s. 3.


BILAG

1.   DATA

Følgende liste viser det foreslåede dataformat for de nationale køretøjsregistre.

Nummereringen følger logikken i det foreslåede standardregistreringsskema i tillæg 4.

Der kan yderligere tilføjes ét eller flere felter til kommentarer, som f.eks. identifikation af køretøjer under efterforskning (se afsnit 3.4).

1.

Europæisk identifikationskode

Obligatorisk

Indhold

Numerisk identifikationskode, som defineret i TSI, bilag P, om »drift og trafikstyring« (OPE TSI) (1).

 

Format

1.1.

Kode

12 cifre (2)

1.2.

Eventuelt tidligere kode (for tidligere registreret køretøj)

12 cifre (2)

2.

Medlemsland og NSA

Obligatorisk

Indhold

Identifikation af det medlemsland og NSA, hvor køretøjet er blevet godkendt. For køretøjer, der kommer fra tredjeland, det medlemsland, hvor køretøjet blev godkendt.

 

Format

2.1.

Medlemslandets numeriske kode, som defineret i OPE TSI, bilag P

En 2-cifret kode

2.2.

Navn på NSA

Tekst

3.

Fremstillingsår

Obligatorisk

Indhold

Det år, hvor køretøjet forlod fabrikken.

 

Format

3.

Fremstillingsår

ÅÅÅÅ

4.

EF-reference

Obligatorisk

Indhold

Henvisninger til »EF«-verifikationserklæringen og udstederen (den kontraherende enhed).

 

Format

4.1.

Erklæringens dato

Dato

4.2.

EF-reference

Tekst

4.3.

Det udstedende organs navn (den kontraherende enhed)

Tekst

4.4.

Registreret virksomhedsnummer

Tekst

4.5.

Organisationens adresse — gade og nummer

Tekst

4.6.

By

Tekst

4.7.

Landekode

ISO

4.8.

Postnummer

Alfanumerisk kode

5.

Henvisning til registeret over rullende materiel

Obligatorisk

Indhold

Henvisning til den ansvarlige enhed for RS-registeret (3).

 

Format

5.1.

Enhed, som er ansvarlig for registeret

Tekst

5.2.

Enhedens adresse — gade og nummer

Tekst

5.3.

By

Tekst

5.4.

Landekode

ISO

5.5.

Postnummer

Alfanumerisk kode

5.6.

E-mail adresse

E-mail

5.7.

Henvisning, som gør det muligt at hente de relevante tekniske data i registeret over rullende materiel

Alfanumerisk kode

6.

Restriktioner

Obligatorisk

Indhold

Alle eventuelle begrænsninger i køretøjets tilladte anvendelsesmuligheder.

 

Format

6.1.

Begrænsninger indlagret i kode

(se tillæg 1)

Kode

6.2.

Begrænsninger, som ikke er indlagret i kode

Tekst

7.

Ejer

Valgfrit

Indhold

Identifikation af køretøjets ejer.

 

Format

7.1.

Organisationens navn

Tekst

7.2.

Registreret virksomhedsnummer

Tekst

7.3.

Organisationens adresse — gade og nummer

Tekst

7.4.

By

Tekst

7.5.

Landekode

ISO

7.6.

Postnummer

Alfanumerisk kode

8.

Forvalter

Obligatorisk

Indhold

Identifikation af køretøjets forvalter.

 

Format

8.1.

Organisationens navn

Tekst

8.2.

Registreret virksomhedsnummer

Tekst

8.3.

Organisationens adresse — gade og nummer

Tekst

8.4.

By

Tekst

8.5.

Landekode

ISO

8.6.

Postnummer

Alfanumerisk kode

8.7.

VKM — valgfrit

Alfanumerisk kode

9.

Den vedligeholdelsesansvarlige enhed

Obligatorisk

Indhold

Henvisning til den ansvarlige enhed for vedligeholdelse (4).

 

Format

9.1.

Den vedligeholdelsesansvarlige enhed

Tekst

9.2.

Enhedens adresse, gade og nummer

Tekst

9.3.

By

Tekst

9.4.

Landekode

ISO

9.5.

Postnummer

Alfanumerisk kode

9.6.

E-mailadresse

E-mail

10.

Tilbagetrækning

Obligatorisk hvis relevant

Indhold

Tidspunktet for den officielle skrotning og/eller anden bortskaffelsesordning samt den relevante tilbagetrækningskode.

 

Format

10.1.

Bortskaffelsesmåde

(se tillæg 3)

2-cifret kode

10.2.

Tilbagetrækningsdato

Dato

11.

Det medlemsland, hvor køretøjet er godkendt

Obligatorisk

Indhold

Fortegnelse over medlemslande, hvor køretøjet er godkendt

 

Format

11.

Medlemslandets numeriske kode, som defineret i OPE TSI, bilag P.4

Liste

12.

Godkendelseskode

Obligatorisk

Indhold

Harmoniseret godkendelseskode for ibrugtagning, genereret af NSA.

 

Format

12.

Godkendelseskode

Alfanumerisk kode baseret på EIN, se tillæg 2

13.

Ibrugtagningsgodkendelse

Obligatorisk

Indhold

Dato for køretøjets ibrugtagningsgodkendelse (5) og godkendelsens status.

 

Format

13.1.

Dato for godkendelse

Dato (ÅÅÅÅMMDD)

13.2.

Godkendelse gyldig indtil

Dato (til og med)

13.3.

Godkendelse suspenderet

Ja/Nej

2.   ARKITEKTUR

2.1.   Links til andre registre

Som følge af de nye EU-forskrifter er flere registre under oprettelse. Nedenstående oversigtsskema viser, hvilke registre og databaser der vil kunne forbindes med NVR efter oprettelse.

Register eller databaser

Ansvarlig enhed

Andre enheder med adgang

NVR

(Interoperabilitetsdirektiver)

RE (6)/NSA

Øvrige NSA/RE/RU/IM/IB/RB/registeransvarlig/ejer/ERA/OTIF

RRS

(Interoperabilitetsdirektiver)

Besluttes af medlemslandene

RU/IM/NSA/ERA/OTIF/registeransvarlig/værksteder

RSRD

(TAF TSI & SEDP)

Registeransvarlig

RU/IM/NSA/ERA/registeransvarlig/værksteder

WIMO

(TAF TSI & SEDP)

Endnu ikke besluttet

RU/IM/NSA/ERA/registeransvarlig/værksteder/bruger

Register over rullende jernbanemateriel (7)

(Cape Town-konventionen)

Den registrerende myndighed

Alment tilgængelig

OTIF-registeret

(COTIF 99 — ATMF)

OTIF

De pågældende myndigheder RU/IM/IB/RB/registeransvarlig/ejer/ERA/OTIF’s sekretær

Det er ikke muligt at vente med implementeringen af NVR, indtil alle registre er oprettet. Det er derfor nødvendigt, at NVR giver mulighed for senere sammenkobling med andre registre. Følgelig:

RRS: der henvises til RRS i NVR ved at nævne den for RRS ansvarlige enhed. Nøglen til kobling af begge registre er punkt 5.7

RSRD: omfatter visse »administrative« punkter i NVR. Er under planlægning i TAF TSI SEDP. SEDP tager hensyn til specifikationerne for NVR

WIMO: omfatter data fra RSRD og vedligeholdelsesdata. Der forventes ingen sammenkobling med NVR

VKMR: skal varetages i et samarbejde mellem ERA og OTIF (ERA for EU og OTIF for alle ikke-EU OTIF-medlemslande). Den registeransvarlige oplyses i NVR. TSI OPE specificerer andre globale centralregistre (f.eks. typekoder for køretøj, interoperabilitetskoder, landekoder osv.), som bør forvaltes af et »centralt organ«, der dannes på basis af samarbejdet mellem ERA og OTIF

Register over rullende jernbanemateriel (Cape Town-konventionen): Dette er et register over finansielle oplysninger vedrørende mobilt udstyr. Det kan oprettes som følge af den diplomatiske konference, som vil blive afholdt i februar 2007. Der er en mulig forbindelse, idet UNIDROIT-registeret mangler oplysninger om køretøjsnummer og køretøjsejer. Nøglen til kobling af begge registre er EVN

OTIF-registeret: OTIF-registerets specifikationer vil blive fastlagt under hensyn til denne afgørelse og de øvrige EU-registre.

Specifikationerne for systemets samlede arkitektur samt sammenkoblingerne mellem NVR og de øvrige registre vil blive fastlagt på en sådan måde, at det bliver muligt at hente de nødvendige oplysninger efter behov.

2.2.   NVR’s overordnede EU-arkitektur

NVR-registrene implementeres ved anvendelse af en decentraliseret løsning. Formålet er at oprette en søgemaskine til distribuerede data på basis af en almindeligt anvendt software-applikation, som gør det muligt for brugerne at hente data fra alle de lokale registre (LR) i medlemslandene.

NVR-data lagres nationalt og med adgang via en webbaseret applikation (med egen webadresse).

Det Centraliserede, Europæiske Virtuelle Køretøjsregister (EC VVR) består af to delsystemer:

det virtuelle køretøjsregister (VVR), som er den centrale søgemaskine i ERA

det nationale køretøjsregister/de nationale køretøjsregistre (NVR), som er de lokale registre (LR) i medlemslandene (MS).

Figur 1

Arkitekturen i EC-VVR

Image

Denne arkitektur er baseret på to komplementære delsystemer, som gør det muligt at søge efter data, som er lagret lokalt i alle MS, og som omfatter:

oprettelse af EDB-baserede registre på nationalt plan og adgang til søgning på tværs af disse

erstatning af dokumentregistre med elektroniske registre. De enkelte medlemslande vil således kunne styre og udveksle data med andre medlemslande

oprettelse af forbindelser mellem de nationale registre og VVR-registeret ved brug af fælles standarder og terminologi.

Arkitekturens hovedprincipper er:

Alle NVR-registre bliver del af det EDB-baserede netværkssystem.

Alle medlemslande vil kunne se de fælles data, når de går ind i systemet.

Dobbelt registrering af data og relaterede mulige fejl vil kunne undgås, når VVR er oprettet.

Opdaterede data.

Arkitekturen bliver implementeret via nedenstående foranstaltninger:

vedtagelse af denne beslutning

agenturets gennemførelse af et pilotprojekt, som omfatter VVR med tilslutning til mindst tre medlemslandes NVR, samt tilfredsstillende tilslutning til et eksisterende NVR ved hjælp af et oversættelsesværktøj

vurdering af pilotprojektet og opdatering af denne beslutning efter behov

agenturets offentliggørelse af de specifikationer, som medlemslandene skal bruge ved tilslutning af de nationale registre til det centrale VVR

som en sidste foranstaltning, ved separat beslutning og efter vurdering af pilotprojektet, tilslutning af alle nationale registre til det centrale VVR.

3.   DRIFT

3.1.   Brug af NVR

NVR anvendes til følgende formål:

registrering af godkendelse

registrering af de til køretøjerne tildelte EVN

søgning efter kortfattede oplysninger om et givet køretøj overalt i Europa

opfølgning på retlige aspekter som f.eks. forpligtelser og retslige oplysninger

oplysninger om inspektion hovedsagelig i forbindelse med sikkerhed og vedligeholdelse

muliggørelse af kontakt med ejer og forvalter

tværgående søgning på sikkerhedskrav før udstedelse af sikkerhedscertifikat

opfølgning på et givet køretøj.

3.2.   Ansøgningsskemaer

3.2.1.   Ansøgning om registrering

Det skema, der skal anvendes, vises i tillæg 4.

Den enhed, som ansøger om registrering af et køretøj, sætter mærke i feltet ud for »Ny registrering«. Den udfylder derefter skemaets første del med alle nødvendige oplysninger fra punkt 2 til punkt 9 og punkt 11 og indsender derefter skemaet til:

RE i det medlemsland, hvor der ansøges om registrering

RE i det første medlemsland, hvor ansøgeren agter at drive virksomhed, hvis der ansøges om registrering af et køretøj, der kommer fra tredjeland.

3.2.2.   Registrering af et køretøj og udstedelse af en europæisk identitetskode

Ved første registrering er det den pågældende registreringsenhed, som udsteder identifikationskoden.

Det er muligt at have et individuelt registreringsskema pr. køretøj eller samme skema for et sæt køretøjer, som indgår i samme serie eller samme ordre, vedhæftet en fortegnelse over identitetskoderne.

Registreringsenheden træffer rimelige foranstaltninger til at sikre, at data, som indføres i NVR, er korrekte. Registreringsenheden kan således anmode om oplysninger fra andre registreringsenheder i særdeleshed, når den enhed, som ansøger om registrering i et medlemsland, ikke er etableret i det pågældende medlemsland.

3.2.3.   Ændring af et eller flere registreringspunkter

Den enhed, som ansøger om en ændring i sin køretøjsregistrering:

sætter mærke i feltet ud for »Ændring«

anfører den faktiske europæiske identitetskode (punkt nr. 1)

sætter mærke i feltet ud for den/de ønskede ændring(er)

anfører det nye indhold af de ændrede punkter og indsender derefter skemaet til registreringsenheden for det/de medlemsland(e), hvor køretøjet er registreret.

Standardskemaet kan i visse tilfælde være utilstrækkeligt. Den pågældende registreringsenhed kan derfor bruge yderligere papirdokumenter eller elektroniske dokumenter efter behov.

Hvis der sker en ændring i den registeransvarlige, er det den nuværende registeransvarlige, som har ansvaret for at give meddelelse til registreringsenheden, og registreringsenheden giver den nye registeransvarlige meddelelse om registreringsændringen. Den tidligere registeransvarlige må først fjernes fra det nationale register og løses fra sit ansvar, når den nye registeransvarlige har bekræftet sin accept af stillingen som registeransvarlig.

Hvis der sker ejerskifte, er det den registrerede ejers ansvar at give meddelelse til registreringsenheden. Den tidligere ejer fjernes derefter fra registeret. Den nye ejer kan anmode om at få sine data indført i registeret.

Når ændringerne er registeret, kan NSA udstede et nyt autorisationsnummer og i nogle tilfælde et nyt EVN.

3.2.4.   Tilbagetrækning af registrering

Den enhed, som ansøger om tilbagetrækning af et køretøj, sætter mærke i feltet ud for »Tilbagetrækning«. Enheden udfylder derefter punkt nr. 10 og indsender skemaet til registreringsenheden i det medlemsland, hvor køretøjet er registreret.

Registreringsenheden udfører tilbagetrækningen ved at udfylde datoen for tilbagetrækning og kvittere for tilbagetrækningen til den pågældende enhed.

3.2.5.   Godkendelse i flere medlemslande

Når et køretøj, som allerede er godkendt og registreret i ét medlemsland, godkendes i et andet medlemsland, skal det registreres i dette medlemslands nationale register. I dette tilfælde er det dog kun data med relation til punkt 1, 2, 6, 11, 12 og 13, som skal registreres, idet disse data kun vedrører sidstnævnte medlemsland.

Så længe centralregisteret og forbindelsen til alle nationale registre ikke er fuldt funktionsdygtigt, skal de pågældende registreringsenheder udveksle informationer for at sikre, at der er overensstemmelse mellem data vedrørende samme køretøj.

Fragtvogne og passagervogne registreres kun i nationalregisteret for det medlemsland, hvor de først tages i brug.

3.3.   Adgangsret

Et givet medlemslands ret til adgang til data, som er lagret i et nationalt register, er vist i nedenstående skema, hvor adgangskoderne defineres som følger:

Adgangskode

Form for adgang

0.

Ingen adgang

1.

Begrænset adgang (betingelser i kolonnen »læseret«)

2.

Ubegrænset adgang

3.

Begrænset adgang og opdatering

4.

Ubegrænset adgang og opdatering

De enkelte registreringsenheder har kun ubegrænset adgang og ubegrænset ret til opdatering af data på egen database. Adgangskoden er derfor 3.

Enhed

Definition

Læseret

Opdateringsret

Punkt nr. 7

Alle øvrige punkter

Registreringsenhed/NSA»XX«

Registreringsenhed/NSA i medlemsland »XX«

Alle data

Alle data

4

4

Øvrige/NSA/registreringsenheder

Andre NSA’er og/eller andre registreringsenheder

Alle data

Ingen

2

2

ERA

Det Europæiske Jernbaneagentur

Alle data

Ingen

2

2

Forvaltere

Køretøjsansvarlige

Alle data for alle køretøjer, som forvalteren er ansvarlig for

Ingen

1

1

Flådeforvaltere

Forvalter for køretøjer som udpeget af den køretøjsansvarlige

Køretøjer, som forvalteren af den køretøjsansvarlige er udpeget til forvalter for

Ingen

1

1

Ejere

Ejer af køretøjet

Alle data for alle køretøjer, som ejeren er ejer af

Ingen

1

1

RU

Togoperatør

Alle data baseret på identifikationskode

Ingen

0

1

IM

Infrastrukturforvalter

Alle data baseret på identifikationskode

Ingen

0

1

IB og RB

Tilsyns- og revisionsorganer, som udpeges af medlemslandene

Alle data for køretøjer, som tilses eller revideres

Ingen

2

2

Andre legitime brugere

Alle lejlighedsvise brugere med NSA- eller ERA-godkendelse

Lejlighedsvis kan defineres ved en begrænsning i varighed

Ingen

0

1

3.4.   Historiske arkiver

Alle data i det nationale register skal opbevares i 10 år fra datoen for køretøjets tilbagetrækning og afregistrering. Dataene skal som minimum være tilgængelige online i de første tre år. Efter tre år kan dataene opbevares elektronisk, i dokumentform eller andet arkiveringssystem. Hvis der på noget tidspunkt i 10-års perioden indledes en undersøgelse, som omfatter et eller flere køretøjer, skal data med forbindelse til det/de pågældende køretøj(er) opbevares efter behov ud over 10-års perioden.

Alle ændringer i NVR skal registreres. Forvaltningen af de historiske ændringer kan løses ved anvendelse af IT-tekniske funktioner.

4.   EKSISTERENDE KØRETØJER

4.1.   Vurderet dataindhold

De 13 registreringspunkter har været underkastet enkeltvis bedømmelse med henblik på en opdeling i obligatoriske punkter og andre.

4.1.1.   Punkt nr. 1 — Europæisk identifikationskode (obligatorisk)

a)   Køretøjer, som allerede er udstyret med en 12-cifret identifikationskode

Lande med en entydig landekode: Køretøjerne skal beholde den nuværende kode. Den 12-cifrede kode skal registreres uden ændringer af nogen art.

Lande, som både har en landsdækkende hovedkode og en tidligere tildelt specifik kode:

Tyskland, som har den landsdækkende hovedkode 80 og den specifikke kode 68 for AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn)

Schweiz, som har den landsdækkende hovedkode 85 og den specifikke kode 63 for BLS (Bern-Lötschberg-Simplon Eisenbahn)

Italien, som har den landsdækkende hovedkode 83 og den specifikke kode 64 for FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio)

Ungarn, som har den landsdækkende hovedkode 55 og den specifikke kode 43 for GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn).

Køretøjerne skal beholde den nuværende kode. Den 12-cifrede kode skal registreres uden ændringer af nogen art (8).

IT-systemet skal kunne genkende begge koder (den landsdækkende hovedkode og den specifikke kode) som tilhørende samme land.

b)   Køretøjer, som anvendes i international trafik uden en 12-cifret identifikationskode

En totrins procedure skal bringes i anvendelse:

Der tildeles en 12-cifret kode i det nationale register (i overensstemmelse med OPE TSI), som defineres på basis af køretøjets egenskaber. IT-systemet forbinder denne registrerede kode med køretøjets nuværende kode.

Køretøjet mærkes fysisk med den 12-cifrede kode inden udløbet af en seksårs frist.

c)   Køretøjer, som anvendes i indenrigstrafik uden en 12-cifret identifikationskode

Ovenstående procedure kan på frivillig basis anvendes for køretøjer, som alene anvendes i indenrigstrafik.

4.1.2.   Punkt nr. 2 — Medlemsland og NSA (obligatorisk)

Punktet »medlemsland« skal altid henvise til det medlemsland, hvor køretøjet er under registrering i landets nationale register. Punktet »NSA« henviser til den nationale sikkerhedsmyndighed, som har udstedt køretøjets ibrugtagningstilladelse.

4.1.3.   Punkt nr. 3 — Fremstillingsår

Hvor det nøjagtige fremstillingsår ikke er kendt, anføres det omtrentlige år.

4.1.4.   Punkt nr. 4 — EF-henvisning

En sådan henvisning findes normalt ikke for eksisterende køretøjer bortset fra et lille antal HS RS. Anføres kun ved forekomst.

4.1.5.   Punkt nr. 5 — Henvisning til RRS

Anføres kun ved forekomst.

4.1.6.   Punkt nr. 6 — Restriktioner

Anføres kun ved forekomst

4.1.7.   Punkt nr. 7 — Ejer

Anføres kun ved forekomst og/eller ifølge anmodning.

4.1.8.   Punkt nr. 8 — Forvalter (obligatorisk)

Normalt kendt og obligatorisk

4.1.9.   Punkt nr. 9 — Den vedligeholdelsesansvarlige enhed

Dette punkt er obligatorisk.

4.1.10.   Punkt nr.10 — Tilbagetrækning

Finder anvendelse i påkommende tilfælde.

4.1.11.   Punkt nr. 11 — Det medlemsland, hvor køretøjet er godkendt

RIV- og RIC-vogne og -køretøjer underlagt bilaterale eller multilaterale aftaler er normalt registrerede som sådan. Hvis denne information er kendt, skal den registreres.

4.1.12.   Punkt nr. 12 — Godkendelsesnummer

Anføres kun ved forekomst.

4.1.13.   Punkt nr. 13 — Ibrugtagning (obligatorisk)

Hvor den nøjagtige dato for ibrugtagning ikke er kendt, anføres det omtrentlige år.

4.2.   Procedure

Den enhed, som tidligere havde ansvar for køretøjsregistrering, skal stille alle oplysninger til rådighed for NSA eller registreringsenheden i det land, hvor den er placeret.

Eksisterende fragtvogne og personbiler skal kun registreres i nationalregisteret for det medlemsland, hvor den tidligere registreringsenhed var placeret.

Hvis et eksisterende køretøj er godkendt i flere medlemslande, skal den registreringsenhed, som registrerer det pågældende køretøj, sende de relevante data til registreringsenhederne i de pågældende medlemslande.

NSA eller registreringsenheden overtager oplysningerne i eget nationale register.

NSA eller registreringsenheden underretter alle involverede parter, når oplysningsoverdragelsen har fundet sted. Nedenstående organer skal som minimum informeres:

Den enhed som tidligere var ansvarlig for køretøjsregistrering

Forvalteren

ERA.

4.3.   Overgangsperiode

4.3.1.   Indsigt i registrerede oplysninger for NSA

Den enhed, der tidligere havde ansvar for køretøjsregistrering, skal stille alle nødvendige oplysninger til rådighed i overensstemmelse med aftale indgået mellem den selv og registreringsenheden. Dataoverførslen skal som minimum foretages inden 12 måneder efter Kommissionens afgørelse. Den skal om muligt foretages i elektronisk format.

4.3.2.   Køretøjer anvendt i international trafik

De enkelte medlemslandes registreringsenheder skal optage disse køretøjer i det pågældende nationalregister senest to år efter Kommissionens afgørelse.

Se også 4.1.1 b)

4.3.3.   Køretøjer anvendt i indenrigstrafik

De enkelte medlemslandes registreringsenheder skal optage disse køretøjer i det pågældende nationalregister senest tre år efter Kommissionens beslutning.


(1)  Kommissionen vedtog den 11.8.2006 afgørelse 2006/920/EF om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet »Drift og trafikstyring« i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog (meddelt den 14. august 2006). Den tilsvarende TSI for højhastighedstog forventes at blive vedtaget i 2007, og den bruger det samme nummereringssystem.

(2)  I henhold til artikel 5, stk. 1, i nærværende beslutning kan Jernbanetransportrådet for Sammenslutningen af Uafhængige Staters 8-cifrede nummereringssystem ligeledes anvendes.

(3)  Registre ifølge artikel 22a i direktiv 96/48/EF og artikel 24 i direktiv 2001/16/EF.

(4)  Denne enhed kan være den jernbanevirksomhed, der anvender køretøjet, en underleverandør hertil eller forvalteren.

(5)  Godkendelse udstedt i henhold til artikel 14 i direktiv 96/48/EF eller direktiv 2001/16/EF.

(6)  Registreringsenheden (herefter benævnt »RE«) er den enhed, som udpeges af de enkelte medlemslande i henhold til artikel 14, stk. 4, litra b), i direktiv 96/48/EF og artikel 14, stk. 4, litra b), i direktiv 2001/16/EF til at have ansvar for føring og opdatering af det pågældende NVR

(7)  Som specificeret i udkastet til protokol til konventionen om international garantistillelse for mobilt udstyr (Cape Town-konventionen) om forhold, der særligt vedrører rullende jernbanemateriel.

(8)  Men alle nye køretøjer, som tages i brug hos AAE, BLS, FNME og GySEV/ROeEE skal tildeles den landsdækkende standardkode.

Tillæg 1

KODNING AF RESTRIKTIONER

1.   PRINCIPPER

Begrænsninger (tekniske egenskaber), som allerede er opført i andre registre, som de nationale sikkerhedsmyndigheder har adgang til, behøver ikke gentages i de nationale registre.

Godkendelse til grænseoverskridende trafik er baseret på:

de oplysninger, som indlagres i identifikationskoden

den alfabetiske kodning

køretøjets mærkning.

Det er derfor ikke nødvendigt at gentage disse oplysninger i de nationale registre.

2.   STRUKTUR

Kodestrukturen omfatter tre niveauer:

1. niveau: restriktionskategori

2. niveau: restriktionstype

3. niveau: værdi eller specifikation.

Restriktionskodning

Kat.

Type

Værdi

Navn

1

 

 

Konstruktionsrelaterede tekniske begrænsninger

 

1

Numerisk (3)

Mindste kurveradius i meter

 

2

Begrænsninger i sporisolation

 

3

Numerisk (3)

Hastighedsrestriktioner i km/h (mærket på fragt- og passagervogne, men ikke på lokomotiver)

2

 

 

Geografisk restriktion

 

1

Alfanumerisk (3)

Kinematisk fritrumsprofil (kodning WAG TSI bilag C)

 

2

Kodet liste

Hjulsættets sporvidde

 

 

1

Variabelt løbetøj til sporvidde 1435/1520

 

 

2

Variabelt løbetøj til sporvidde 1435/1668

 

3

CCS ikke installeret

 

4

ERTMS A installeret

 

5

Numerisk (3)

B-system installeret (1)

3

 

 

Miljømæssige begrænsninger

 

1

Kodet liste

Klimazone EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Anvendelsesbegrænsninger, som er indeholdt i godkendelsescertifikatet

 

1

Tidsbaseret

 

2

Betingelsesbaseret (rejselængde, slid osv.)


(1)  Hvis der er mere end ét B-system installeret i køretøjet, anføres separat kode for hvert system.

Den numeriske kode består af tre cifre, hvor:

1xx betegner et køretøj udstyret med et signaleringssystem

2xx betegner et køretøj udstyret med radio

Xx svarer til de numeriske koder i bilag B til CCS TSI

Tillæg 2

DET EUROPÆISKE IDENTIFIKATIONSNUMMERS STRUKTUR OG INDHOLD

Kode for det harmoniserede nummereringssystem betegnet European Identification Number (EIN) til sikkerhedscertifikater og andre dokumenter

Eksempel:

I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Lande kode

(2 bogstaver)

Dokumenttype

(2 cifre)

Udstedelsesår

(4 cifre)

Tæller

(4 cifre)

Felt 1

Felt 2

Felt 3

Felt 4

FELT 1 —   LANDEKODE (2 BOGSTAVER)

Der er tale om koder, der offentliggøres og opdateres officielt på den europæiske hjemmeside i Vejledning i Udformning af EU-publikationer (http://publications.europa.eu.int/code/da/da-5000600.htm)

Land

Kode

Østrig

AT

Belgien

BE

Bulgarien

BG

Schweiz

CH

Cypern

CY

Tjekkiet

CZ

Tyskland

DE

Danmark

DK

Estland

EE

Grækenland

EL

Spanien

ES

Finland

FI

Frankrig

FR

Ungarn

HU

Irland

IE

Island

IS

Italien

IT

Liechtenstein

LI

Litauen

LT

Luxembourg

LU

Letland

LV

Malta

MT

Nederlandene

NL

Norge

NO

Polen

PL

Portugal

PT

Rumænien

RO

Sverige

SE

Slovenien

SI

Slovakiet

SK

Det Forenede Kongerige

UK

Koden for multinationale sikkerhedsmyndigheder skal genereres på samme måde. Der er kun én myndighed for tiden: Sikkerhedsmyndigheden for kanaltunnelen, the Channel Tunnel Safety Authority. Det henstilles at benytte følgende kode:

Multinational sikkerhedsmyndighed

Kode

Channel Tunnel Safety Authority

CT

FELT 2 —   DOKUMENTTYPE (2-CIFRET KODE)

To cifre er tilstrækkeligt til at identificere dokumenttypen:

Det første ciffer betegner dokumentets generelle klassificering.

Det andet ciffer betegner dokumentets deltype.

Dette nummereringssystem kan udvides i takt med behovet for flere koder. Nedenstående vises den anbefalede liste over kendte mulige kombinationer af tocifrede numre udvidet med udkastet til tilladelse til ibrugtagning af køretøjer:

Talkombination for felt 2

Dokumenttype

Dokumentets deltype

[0 1]

Licenser

Licenser til RU

[0 x]

Licenser

Øvrige

[1 1]

Sikkerhedscertifikat

Del A

[1 2]

Sikkerhedscertifikat

Del B

[1 x]

Sikkerhedscertifikat

Øvrige

[2 1]

Sikkerhedsautorisation

Del A

[2 2]

Sikkerhedsautorisation

Del B

[2 x]

Sikkerhedsautorisation

Øvrige

[3 x]

Reserveret, f.eks. til vedligeholdelse af rullende materiel, til infrastruktur eller andet

 

[4 x]

Reserveret til bemyndigede organer

f.eks. forskellige typer bemyndigede organer

[5 1] et [5 5] (1)

Ibrugtagningsgodkendelse

Rullende materiel med trækkraft

[5 2] et [5 6] (1)

Ibrugtagningsgodkendelse

Passagerkøretøjer uden trækkraft

[5 3] et [5 7] (1)

Ibrugtagningsgodkendelse

Vogne

[5 4] et [5 8] (1)

Ibrugtagningsgodkendelse

Specielle køretøjer

[6 x] … [9 x]

Reserveret (4 dokument-typer)

Reserveret (10 deltyper hver)

FELT 3 —   UDSTEDELSESÅR (4-CIFRET KODE)

Dette felt viser året (i det fastlagte format åååå, dvs. 4 cifre), hvor godkendelsen er udstedt.

FELT 4 —   TÆLLER

Tælleren er et fremadskridende nummer, som øges med én enhed for hver gang, et dokument udstedes, uanset om det drejer sig om en ny, fornyet, opdateret eller ændret godkendelse. Selv i tilfælde, hvor et certifikat tilbagekaldes, eller en godkendelse suspenderes, kan det pågældende nummer ikke bruges igen.

Tælleren skal starte fra nul hvert år.


(1)  Hvis de fire cifre, der er afsat til felt 4 »Tæller«, opbruges inden for et år, skifter de to cifre fra felt 2 fra:

[5 1] til [5 5] for rullende materiel med trækkraft

[5 2] til [5 6] for passagerkøretøjer uden trækkraft

[5 3] til [5 7] for vogne

[5 4] til [5 8] for specielle køretøjer.

Tillæg 3

TILBAGETRÆKNINGSKODER

Kode

Tilbagetrækning

Beskrivelse

00

Ingen

Køretøjets registrering er gyldig.

10

Registrering suspenderet

Årsag ikke anført

Køretøjets registrering er suspenderet på anmodning fra ejer eller forvalter eller ifølge NSA- eller RE-beslutning.

11

Registrering suspenderet

Køretøjet skal oplagres i fuld funktionel stand som inaktiv eller strategisk reserve.

20

Registrering overdraget

Køretøjet vides at være omregistreret under et andet nummer eller af en anden NVR med henblik på fortsat brug på (hele eller del af) det europæiske jernbanenetværk.

30

Afregistreret

Årsag ikke anført

Køretøjets registrering for drift på det europæiske jernbanenetværk er ophørt uden nogen kendt omregistrering.

31

Afregistreret

Køretøjet skal fortsætte i drift som jernbanekøretøj uden for det europæiske jernbanenetværk.

32

Afregistreret

Køretøjet skal bruges til genanvendelse af større kompatible dele/moduler/reservedele eller en større ombygning.

33

Afregistreret

Køretøjet skal skrottes, og materialerne bortfjernes (herunder større reservedele) til genbrug

34

Afregistreret

Køretøjet skal som »bevaret rullende materiel af historisk værdi« indgå i driften af et segregeret netværk eller en statisk udstilling uden for det europæiske jernbanenetværk.

Brug af koder

Hvis årsagen til tilbagetrækning ikke er angivet, bruges kode 10, 20 og 30 til at vise ændringen i registreringsstatus.

Hvis årsagen til tilbagetrækning er oplyst, er kode 11, 31, 32, 33 og 34 mulige valg i det nationale registers database. Disse koder er udelukkende baseret på oplysninger fra den pågældende RE-forvalter eller -ejer

Kommentarer

Et køretøj, hvis registrering er suspenderet eller afregistreret, må ikke bruges på det europæiske jernbanenetværk under den gældende registrering.

Hvis registreringen ønskes genaktiveret, skal der indhentes fornyet godkendelse fra den pågældende NSA under hensyntagen til årsagen eller grunden til suspenderingen og afregistreringen.

En registreringsoverdragelse finder sted inden for rammerne af EU-direktiver om godkendelse af køretøjer og ibrugtagningsgodkendelse.

Tillæg 4

STANDARDREGISTRERINGSFORMULAR

Image

Image

Image

TILLÆG 5

GLOSSAR

Forkortelse

Definition

CCS

Delsystemet Togkontrol

CIS

SNG-lande (Samfundet af Uafhængige Stater)

COTIF

Konventionen om internationale jernbanebefordringer

CR

Konventionel jernbane

DB

Database

EC

Den Europæiske Kommission

EC VVR

European Centralized Virtual Vehicle Register (Det Centraliserede og Europæiske Virtuelle Køretøjsregister)

EIN

Europæisk identifikationskode

EN

Europæisk standard (Euro norm)

EVN

Europæisk identifikationskode for køretøjer

ERA

European Railway Agency, (Det Europæiske Jernbaneagentur), også benævnt »Agenturet«

ERTMS

European Rail Traffic Management System (Det Europæiske System til Styring af Jernbanetrafik)

EU

Den Europæiske Union

HS

High speed (-system)

IB

Undersøgelsesorgan

ISO

International Organization for Standardization

IM

Infrastrukturforvalter

INF

Infrastruktur

IT

Informationsteknologi

LR

Lokalt register

MS

EU-land(e)

NoBo

Notified Body (Bemyndiget organ)

NSA

National sikkerhedsmyndighed

NVR

Nationalt køretøjsregister

OPE (TSI)

Traffic Operation and Management (TSI) (Drift- og trafikstyring)

OTIF

Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail

RE

Registreringsenhed, f.eks. det organ, som er ansvarlig for at opretholde og opdatere det nationale køretøjsregister

RB

Regulatory Body (Tilsynsorgan)

RIC

Regulativer om gensidig anvendelse af vogne og bremsevogne i international trafik

RIV

Regulativer om gensidig anvendelse af vogne i international trafik

RS or RST

Rolling Stock (Rullende materiel)

RSRD (TAF)

Rolling Stock Reference Database (TAF) Referencedatabase for rullende materiel

RU

Railway Undertaking (Jernbanevirksomhed)

SEDP (TAF)

Strategisk europæisk anvendelsesplan (TAF)

TAF (TSI)

Trafiktelematik for godstrafikken (TSI)

TSI

Tekniske specifikationer for interoperabilitet

VKM

Ejeridentifikationsmærke (Vehicle Keeper Marking)

VKMR

Register over ejeridentifikationsmærke (Vehicle Keeper Marking Register)

VVR

Virtuelt køretøjsregister (Virtual Vehicle Register)

WAG (TSI)

Vogn (TSI)

WIMO (TAF)

Wagon and Intermodal Operational Database (TAF) Driftsdatabase over vogne og intermodale enheder


Top