EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0478

2007/478/EF: Kommissionens afgørelse af 25. juni 2007 om foreneligheden med fællesskabsretten af de foranstaltninger, som Irland har truffet i henhold til artikel 3a, stk. 1, i Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed

OJ L 180, 10.7.2007, p. 17–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 009 P. 148 - 154

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/478/oj

10.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 180/17


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 25. juni 2007

om foreneligheden med fællesskabsretten af de foranstaltninger, som Irland har truffet i henhold til artikel 3a, stk. 1, i Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed

(2007/478/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed (1), særlig artikel 3a, stk. 2,

under henvisning til udtalelse fra det i medfør af direktivets artikel 23a nedsatte udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I brev af 7. november 2002 meddelte Irland Kommissionen, hvilke foranstaltninger der ville blive iværksat i overensstemmelse med direktivets artikel 3a, stk.1.

(2)

Kommissionen efterprøvede inden for en periode på tre måneder fra meddelelsens modtagelse, om de pågældende foranstaltninger var forenelige med fællesskabsretten, især hvad angår foranstaltningernes proportionalitet og den nationale høringsprocedures gennemsigtighed.

(3)

Kommissionen tog i sin undersøgelse hensyn til de foreliggende oplysninger om det irske medielandskab.

(4)

Listen over de samfundsmæssigt væsentlige begivenheder, som er omfattet af de irske foranstaltninger, var udfærdiget på en klar og tydelig måde, og en vidtrækkende høringsproces var igangsat i Irland.

(5)

Kommissionen fandt det godtgjort, at de begivenheder, som var omfattet af de irske foranstaltninger, opfyldte mindst to af nedenstående kriterier, som anses for at være pålidelige indikatorer for en begivenheds samfundsmæssige interesse. (i) begivenheden er af særlig almen interesse for medlemsstatens befolkning og ikke blot af betydning for dem, der sædvanligvis følger med i den pågældende sport eller aktivitet; (ii) begivenheden har en generelt anerkendt, klar, kulturel betydning for medlemsstatens befolkning, især som katalysator for kulturel identitet; (iii) begivenheden omfatter landsholdets deltagelse i forbindelse med en kamp eller turnering af international betydning; og (iv) begivenheden har traditionelt været udsendt på gratis fjernsyn og har tiltrukket et stort antal seere.

(6)

Flere af de begivenheder, der udpeges i de irske foranstaltninger, herunder de olympiske sommerlege, kampe i verdensmesterskabs- og europamesterskabsturneringen, hvori det irske fodboldlandshold deltager, samt åbningskampen, semifinalerne og finalekampen i begge mesterskaber, falder ind under den kategori af begivenheder, som traditionelt anses for at være af væsentlig samfundsmæssig interesse, som direkte omtalt i indledningens punkt 18 i direktiv 97/36/EF. Disse begivenheder er af særlig almen interesse i Irland, idet de er særdeles populære i den brede offentlighed og ikke kun blandt de seere, der sædvanligvis følger med i sport. Yderligere har Irlands kampe i VM- og EM i fodbold en almindeligt anerkendt, klar, kulturel betydning som katalysator for den irske kulturelle identitet. Disse kampe virker som et fokus for offentligheden generelt og bidrager til at skabe en følelse af national identitet og stolthed over at være irsk.

(7)

Irlands kvalifikationskampe på hjemme- og udebane i forbindelse med EM- og VM i fodbold (FIFA World Cup) er af særlig almen interesse i Irland, en interesse som strækker sig langt ud over den befolkningsdel, som normalt følger med i sporten.

(8)

Gælisk fodbold og hurling er klart irske spil. Derfor har finalekampene i All-Ireland Senior Inter-County Football and Hurling en almindeligt anerkendt, klar, kulturel betydning for den irske befolkning som katalysator for den nationale kulturelle identitet.

(9)

I Irland spilles der rugby på organiseret basis overalt i landet. Derfor er Irlands kampe i seksnationersrugbyturneringen og VM i rugby af særlig almen interesse for den irske befolkning. Irlands kampe i VM i rugby involverer det irske landshold i en stor international turnering, og de har således en væsentlig indflydelse på den irske nationalidentitet.

(10)

Den særlige samfundsmæssige interesse, som de udpegede hestevæddeløb og hestesportsbegivenheder har i Irland, stammer fra den store betydning, som den irske hesteindustri har for landdistrikterne overalt i landet. Det irske Grand National og det irske Derby er de vigtigste hestevæddeløb i Irland. Set i lyset af den betydning, som hestevæddeløb har for turismen i Irland og for landets internationale ry, har disse begivenheder en almindeligt anerkendt, klar, kulturel betydning for den irske befolkning som katalysator for den nationale kulturelle identitet. Det irske mesterskab, Nations Cup ved Dublin Horse Show, har ligeledes en klar kulturel betydning, idet det promoverer sportsdisciplinen irsk ridebanespringning og tiltrækker de stærkeste hold inden for disciplinen.

(11)

De udpegede begivenheder har traditionelt været sendt på gratis fjernsyn og har tiltrukket høje seertal i Irland.

(12)

De irske foranstaltninger skønnes at være proportionelle, og set ud fra nødvendigheden af hensynet til væsentlige samfundsrettigheder berettiger de således til at fravige de grundlæggende rettigheder under EF-traktaten til at levere tjenesteydelser, en fravigelse som skal sikre offentligheden bred adgang til udsendelser af begivenheder af stor samfundsmæssig betydning.

(13)

De irske foranstaltninger er forenelige med EF's konkurrenceregler, idet udpegningen af tv-spredningsorganer, der er kvalificeret til at transmittere de nævnte begivenheder, er baseret på objektive kriterier, som tillader faktisk og potentiel konkurrence om erhvervelse af transmissionsrettighederne til sådanne begivenheder. Dertil kommer, at det nævnte antal begivenheder ikke er uforholdsmæssig stort, således at der skabes konkurrenceforvridning på downstream-markedet for gratis kanaler og betalingskanaler.

(14)

Efter at Kommissionen havde givet de øvrige medlemsstater meddelelse om de irske foranstaltninger og indhentet en udtalelse fra det i medfør af direktivets artikel 23a nedsatte udvalg, meddelte generaldirektøren for uddannelse og kultur ved brev af 10. februar 2003 Irland, at Europa-Kommissionen ikke agtede at gøre indsigelse mod de meddelte foranstaltninger.

(15)

De irske foranstaltninger blev vedtaget 13. marts 2003.

(16)

Foranstaltningerne blev offentliggjort i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende  (2) i overensstemmelse med direktivets artikel 3a, stk. 2, i Rådets direktiv 89/552/EØF, ændret ved Rådets direktiv 97/36/EF.

(17)

Det følger af dommen i De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans i sag T-33/01 Infront WM AG mod Kommissionen for de Europæiske Fællesskaber, at en erklæring om, at foranstaltninger, som er iværksat i medfør af artikel 3a, stk. 1, i direktiv 89/552/EØF, er i overensstemmelse med fællesskabsretten, udgør en beslutning i medfør af artikel 249 i EF-traktaten, og sådanne beslutninger skal derfor vedtages af Kommissionen. Det er således nødvendigt, at nærværende afgørelse indeholder en erklæring om, at de endelige foranstaltninger, som Irland har oplyst, er forenelige med fællesskabsretten. De foranstaltninger, som Irland har truffet og beskrevet i bilaget til nærværende afgørelse, skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i direktiv 89/552/EØF —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

De foranstaltninger i medfør af artikel 3a, stk. 1, i direktiv 89/552/EØF, som Irland den 7. november 2002 har meddelt Europa-Kommissionen, er i den form, hvori de er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende C 100 af 26. april 2003, forenelige med fællesskabsretten.

Artikel 2

De foranstaltninger, som Irland har truffet og beskrevet i bilaget til nærværende afgørelse, skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i direktiv 89/552/EØF.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. juni 2007

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 298 af 17.10.1989, s. 23. Direktiv, ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/36/EF (EFT L 202 af 30.7.1997, s. 60).

(2)  EUT C 100 af 26.4.2003, s. 12.


BILAG

Offentliggørelse i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i Rådets direktiv 89/552/EØF om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed

Irland har truffet følgende foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 2, i direktiv 89/552/EØF:

»Nr. 28, 1999

Broadcasting (major events television coverage) act, 1999

Indhold

Afsnit

1.

Retlig fortolkning

2.

Udpegning af væsentlige begivenheder

3.

Høring

4.

Tv-spredningsorganers forpligtelser med hensyn til udpegede begivenheder

5.

Tv-spredningsorganers forpligtelser med hensyn til begivenheder i medlemsstater

6.

Retsmidler

7.

Rimelige markedspriser

8.

Kort betegnelse

Retsgrundlag

European Communities Act, 1972, No 27 (lov nr. 27 af 1972 om De Europæiske Fællesskaber).

European Communities (Amendment) Act, 1993, No 25 (lov om De Europæiske Fællesskaber, ændret ved lov nr. 25 af 1993).

Broadcasting (major events television coverage) act, 1999

Med henblik på gennemførelsen af artikel 3a i rådets direktiv 89/552/EØF af 3. Oktober 1989, som ændret ved rådets direktiv 97/36/EF af 30. Juni 1997, og andre bestemmelser i den forbindelse har oireachtas vedtaget følgende lov om tv-transmission af begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse [13. November 1999]:

1)

Stk. 1. Følgende gælder i forbindelse med denne lov:

 

»Tv-spredningsorgan« har den betydning, der er fastlagt i Rådets direktiv.

 

Ved »Rådets direktiv« forstås Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989(1), som ændret ved Rådets direktiv 97/36/EF af 30. juni 1997(2).

 

»EØS-aftale« har den betydning, der er fastlagt i loven om De Europæiske Fællesskaber (ændring), 1993.

 

Ved »begivenhed« forstås enhver begivenhed, som er af interesse for offentligheden i Den Europæiske Union eller i en bestemt medlemsstat eller i en væsentlig del af en bestemt medlemsstat, og som tilrettelægges forud af en organisator, der er berettiget til at sælge de spredningsrettigheder, der er knyttet til begivenheden.

 

Ved »gratis fjernsyn« forstås en tv-udsendelse, der er tilgængelig for offentligheden, uden at den, der stiller den til rådighed for offentligheden, tager betaling for det.

 

Ved »medlemsstat« forstås en medlemsstat i Det Europæiske Fællesskab (i den betydning, der er fastlagt i loven om De Europæiske Fællesskaber, 1972) og de lande, der har underskrevet EØS-aftalen.

 

Ved »minister« forstås ministeren for Arts, Heritage, Gaeltacht and the Islands i Irland.

 

Ved »næsten universel dækning« forstås:

a)

gratis fjernsyn, som kan modtages af mindst 95 % af befolkningen i landet, eller

b)

hvis der på noget tidspunkt er færre end tre tv-spredningsorganer, som kan tilbyde den dækning, der kræves i henhold til litra a): gratis fjernsyn, som kan modtages af mindst 90 % af befolkningen i landet.

 

Ved »kvalificeret tv-spredningsorgan« forstås et tv-spredningsorgan, der opfylder betingelserne anført i stk. 2.

 

»Tv-spredningsvirksomhed« har den betydning, der er fastlagt i Rådets direktiv.

2)

Følgende tv-spredningsorganer betragtes som kvalificerede tv-spredningsorganer:

a)

til og med den 31. december 2001: et tv-spredningsorgan, der tilbyder gratis tv-dækning af en udpeget begivenhed til mindst 85 % af befolkningen.

b)

fra og med den 1. januar 2002: et tv-spredningsorgan, der tilbyder næsten universel dækning af en udpeget begivenhed.

3)

I forbindelse med stk. 2 betragtes to eller flere tv-spredningsorganer, der indgår kontrakt eller aftale om i fællesskab at levere næsten universel dækning af en udpeget begivenhed, som ét tv-spredningsorgan med hensyn til den pågældende begivenhed.

4)

Et tv-spredningsorgan kan anmode ministeren om at bilægge enhver tvist vedrørende det omfang af gratis fjernsyn, der leveres af et tv-spredningsorgan i landet i medfør af stk. 2, og definitionen af »næsten universel dækning« i stk. 1.

5)

Ministeren kan rådføre sig med tekniske eksperter eller andre personer eller organer efter eget valg, inden han/hun bilægger en tvist, jf. stk. 4.

6)

I forbindelse med denne lov:

a)

fortolkes enhver henvisning til lovbestemmelser, medmindre andet fremgår af sammenhængen, som en henvisning til den pågældende lov med ændringer eller tillæg ved eller i henhold til efterfølgende lovbestemmelser, herunder denne lov

b)

er en henvisning til en paragraf en henvisning til denne lov, medmindre det fremgår, at det er en henvisning til en anden lovbestemmelse, og

c)

er en henvisning til et stykke, litra eller underafsnit en henvisning til det pågældende stykke, litra eller underafsnit i den bestemmelse, hvori henvisningen forekommer, medmindre det fremgår, at det er en henvisning til en anden lovbestemmelse.

1)

Ministeren kan ved bekendtgørelse

a)

udpege begivenheder som begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse, som et kvalificeret tv-spredningsorgan i offentlighedens interesse skal have ret til at transmittere på gratis fjernsyn, og

b)

afgøre, om transmission på gratis fjernsyn af en begivenhed udpeget i overensstemmelse med litra a) skal være tilgængelig

i)

i form af direkte, tidsforskudte eller både direkte og tidsforskudte udsendelser, og

ii)

i sin helhed, i uddrag eller både i sin helhed og i uddrag.

2)

Ved udpegningen af en begivenhed, jf. stk. 1, litra a), skal ministeren tage hensyn til alle omstændigheder og navnlig hvert af følgende kriterier:

a)

hvorvidt begivenheden har særlig almen betydning for det irske folk

b)

hvorvidt begivenheden er af generelt anerkendt, klar, kulturel værdi for det irske folk.

3)

Med henblik på at afgøre, hvorvidt kriterierne i stk. 2 er opfyldt, kan ministeren tage følgende forhold i betragtning:

a)

om begivenheden involverer deltagelse af et landshold eller andet hold eller af irske personer

b)

tidligere praksis eller erfaring med hensyn til tv-transmission af begivenheden eller tilsvarende begivenheder.

4)

Ministeren baserer sin afgørelse, jf. stk. 1, litra b), på følgende forhold:

a)

begivenhedens art

b)

tidspunktet for begivenhedens afholdelse i det land, hvor transmissionen overvejes

c)

praktiske transmissionsforhold.

5)

Ministeren kan ved bekendtgørelse tilbagekalde eller ændre en bekendtgørelse udstedt i henhold til denne bestemmelse.

6)

Ministeren skal rådføre sig med ministeren for Tourism, Sport and Recreation inden udstedelse, tilbagekaldelse eller ændring af en bekendtgørelse i henhold til denne bestemmelse.

7)

Hvis der fremsættes forslag om at udstede, tilbagekalde eller ændre en bekendtgørelse, som er udstedt i henhold til denne bestemmelse, skal der fremlægges et forslag til bekendtgørelsen i begge kamre i Oireachtas, og bekendtgørelsen kan først udstedes, når forslaget er godkendt i begge kamre.

1)

Inden der udstedes en bekendtgørelse i henhold til § 2, skal ministeren:

a)

inden for rimelighedens grænser bestræbe sig på at rådføre sig med arrangørerne af begivenheden og med tv-spredningsorganer under landets jurisdiktion, jf. Rådets direktiv

b)

offentliggøre en meddelelse om den begivenhed, ministeren påtænker at udpege, jf. § 2, i mindst én landsdækkende avis

c)

opfordre offentligheden til at fremkomme med kommentarer til den påtænkte udpegning.

2)

Hvis arrangøren af en begivenhed ikke kan udpeges, eller hvis arrangøren eller et tv-spredningsorgan under landets jurisdiktion ikke reagerer på ministerens henvendelser, udelukker det ikke ministeren fra at udstede en bekendtgørelse i henhold til § 2.

1)

Hvis et tv-spredningsorgan under landets jurisdiktion, som ikke er et kvalificeret tv-spredningsorgan, erhverver sig eneret til at transmittere en udpeget begivenhed, må det pågældende tv-spredningsorgan ikke transmittere begivenheden, medmindre begivenheden har været stillet til rådighed for et kvalificeret tv-spredningsorgan ved bekendtgørelse udstedt i overensstemmelse med § 2 efter anmodning fra og mod betaling af rimelige markedspriser af det kvalificerede tv-spredningsorgan.

2)

Hvis et kvalificeret tv-spredningsorgan erhverver sig ret til at transmittere en udpeget begivenhed (i henhold til denne bestemmelse eller direkte), skal det kvalificerede tv-spredningsorgan transmittere begivenheden på gratis fjernsyn med næsten universel dækning i henhold til bekendtgørelse udstedt i overensstemmelse med § 2.

3)

Ved »udpeget begivenhed« forstås i denne bestemmelse en begivenhed udpeget ved bekendtgørelse udstedt i overensstemmelse med § 2.

5.   Hvis en anden medlemsstat har udpeget en begivenhed som en begivenhed af væsentlig samfundsmæssig interesse i den pågældende stat, og Europa-Kommissionen har udsendt meddelelse om de foranstaltninger, der er truffet af samme medlemsstat, jf. artikel 3a, stk. 2, i Rådets direktiv, kan et tv-spredningsorgan, som er under det lands jurisdiktion, som erhverver eneretten til den udpegede begivenhed, ikke udøve denne eneret på en sådan måde, at en betydelig del af befolkningen i den anden medlemsstat forhindres i at kunne følge begivenhederne i overensstemmelse med de foranstaltninger, den pågældende medlemsstat har truffet.

1)

Hvis et tv-spredningsorgan (»det krænkede tv-spredningsorgan«) fremfører, at en aktivitet eller handling, der er forbudt i henhold til § 4 eller 5, udføres, er udført eller vil blive udført af et eller flere andre tv-spredningsorganer (»det andet tv-spredningsorgan«), er det krænkede tv-spredningsorgan berettiget til at anmode den irske landsret (High Court) om at iværksætte følgende retsmidler mod det andet tv-spredningsorgan:

a)

en kendelse, der forhindrer det andet tv-spredningsorgan i at udføre eller forsøge at udføre den aktivitet eller handling, der er forbudt i henhold til § 4 eller 5

b)

en erklæring om, at den kontrakt, hvorunder det andet tv-spredningsorgan har erhvervet sig eneret til den udpegede begivenhed, er ugyldig

c)

skadeserstatning fra det andet tv-spredningsorgan

d)

et påbud om, at retten til at transmittere begivenheden skal tilbydes det krænkede tv-spredningsorgan til en rimelig markedspris.

2)

En anmodning til landsretten om en kendelse, jf. stk. 1, skal ske ved begæring, og retten kan under behandlingen af sagen efter eget skøn afsige en foreløbig eller midlertidig kendelse.

1)

Hvis tv-spredningsorganer ikke kan nå til enighed om en rimelig markedspris for tv-transmission af en begivenhed, jf. § 4, stk. 1, kan et af tv-spredningsorganerne summarisk anmode landsretten om en kendelse, der fastsætter den rimelige markedspris for en begivenhed.

2)

En kendelse, jf. stk. 1, kan omfatte resulterende eller supplerende bestemmelser efter landsrettens skøn.

8.   Denne lov betegnes som »Broadcasting (Major Events television Coverage) Act, 1999« (lov om tv-spredningsvirksomhed (tv-transmission af væsentlige begivenheder) 1999).

Retsakter

S.I. nr. 99, 2003.

Broadcasting (Major Events Television Coverage) Act 1999 (Designation of Major Events) Order 2003 (Bekendtgørelse om udpegning af væsentlige begivenheder 2003, jf. lov om tv-spredningsvirksomhed (tv-transmission af væsentlige begivenheder) 1999).

Undertegnede, Dermot Ahern, minister for Communications, Marine and Natural Resources, udsteder hermed i overensstemmelse med mine beføjelser i medfør af § 2, stk. 1, i loven om tv-spredningsvirksomhed (tv-transmission af vigtige begivenheder) 1999 (Nr 28, 1999) og bekendtgørelsen, Broadcasting (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions) Order 2002 (S.I. nr. 302, 2002), (ændret ved bekendtgørelsen Marine and Natural Resources) (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order 2002 (S.I. nr. 307, 2002) efter høring af ministeren for Arts, Sport and Tourism, jf. lovens § 2, stk. 6 (ændret ved bekendtgørelsen Tourism, Sport and Recreation (Alteration of Name of Department, Title of Minister) Order 2002 (S.I. nr. 307, 2002)) følgende bekendtgørelse, idet den i henhold til lovens § 2, stk. 7, er fremlagt som forslag i begge kamre i Oireachtas, og idet en beslutning om at godkende forslaget er truffet i begge kamre:

1)

Denne bekendtgørelse betegnes som »Broadcasting (Major Events television Coverage) Act, 1999 (Designation of Major Events) Order 2003« (Bekendtgørelse om udpegning af vigtige begivenheder 2003, jf. lov om tv-spredningsvirksomhed 1999).

2)

De begivenheder, der er anført i bilaget til denne bekendtgørelse, er udpeget som begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse, som et kvalificeret tv-spredningsorgan i offentlighedens interesse skal have ret til at transmittere direkte på gratis fjernsyn.

3)

Alle Irlands kampe under seksnationersrugbyturneringen er udpeget som begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse, som et kvalificeret tv-spredningsorgan i offentlighedens interesse skal have ret til at transmittere via tidsforskudt transmission på gratis fjernsyn.

BILAG

Administrativ bestemmelse 2

De olympiske sommerlege

Finalekampene i All-Ireland Senior Inter-County Football and Hurling

Irlands kvalifikationskampe på hjemme- og udebane i forbindelse med EM og VM i fodbold

Irlands kampe ved EM og VM i fodbold

Åbnings-, semifinale- og finalekampene ved EM og VM i fodbold

Irlands kampe i VM i rugby

Det irske Grand National og det irske Derby

Nations Cup ved Dublin Horse Show

GIVET under mit officielle segl.

13 March 2003.

DERMOT AHERN

Minister for Communications, Marine and Natural Resources


Top