Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0410

2007/410/EF: Kommissionens beslutning af 12. juni 2007 om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af kartoffeltenknoldviroid (meddelt under nummer K(2007) 2451)

OJ L 155, 15.6.2007, p. 71–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 253 - 255

No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2015; ophævet ved 32015D0749

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/410/oj

15.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 155/71


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 12. juni 2007

om foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af kartoffeltenknoldviroid

(meddelt under nummer K(2007) 2451)

(2007/410/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 16, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 2000/29/EF er det fastsat, at hvis en medlemsstat mener, at der er fare for, at skadegørere, der er opført i direktivets bilag I eller II, indslæbes i eller spredes på dens område, skal den træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte sig mod de pågældende skadegørere.

(2)

Som følge af forekomst af kartoffeltenknoldviroid underrettede Nederlandene den 14. februar 2007 medlemsstaterne og Kommissionen om, at landet den 14. februar 2007 havde truffet officielle foranstaltninger for at hindre yderligere indslæbning i og spredning inden for landets område af den pågældende skadegører.

(3)

Kartoffeltenknoldviroid er anført i del A, kapitel I, i bilag I til direktiv 2000/29/EF som en skadegører, hvis indslæbning og spredning forbydes i samtlige medlemsstater.

(4)

Der er fundet kartoffeltenknoldviroid på planter af Solanum jasminoides Paxton og Brugmansia Pers. spp. For så vidt angår den pågældende skadegører gælder der for øjeblikket ikke særlige krav til sådanne planter med oprindelse i Fællesskabet.

(5)

Det er nødvendigt at træffe foranstaltninger mod indslæbning og spredning i Fællesskabet af den pågældende skadegører, da de foreliggende videnskabelige oplysninger har vist, at forekomst af skadegøreren på de pågældende planter kan føre til yderligere spredning af den.

(6)

De foranstaltninger, der er foreskrevet i denne beslutning, bør gælde for indslæbning eller spredning af skadegøreren, import, produktion og flytning af planter af slægten Brugmansia Pers. spp. og arten Solanum jasminoides Paxton til plantning, herunder frø, i Fællesskabet. Desuden bør der udarbejdes en undersøgelse af, om den nævnte skadegører forekommer eller fortsat ikke forekommer i medlemsstaterne.

(7)

Resultaterne af foranstaltningerne bør vurderes, navnlig på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne, som grundlag for eventuelle fremtidige foranstaltninger.

(8)

Medlemsstaterne bør om nødvendigt tilpasse deres lovgivning for at efterkomme denne beslutning.

(9)

Resultaterne af foranstaltningerne bør tages op til fornyet vurdering senest den 29. februar 2008.

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Import af de pågældende planter

Planter af slægten Brugmansia Pers. spp. og af arten Solanum jasminoides Paxton til plantning, herunder frø, (i det følgende benævnt »de pågældende planter«) må kun føres ind i Fællesskabet, hvis:

a)

de opfylder kravene i punkt 1 i bilaget

b)

de, når de føres ind i Fællesskabet, undersøges og testes af det officielle ansvarlige organ og findes fri for kartoffeltenknoldviroid i henhold til artikel 13a, stk. 1, i direktiv 2000/29/EF.

Artikel 2

Flytning af de pågældende planter inden for Fællesskabet

De pågældende planter med oprindelse i Fællesskabet eller importeret til Fællesskabet i overensstemmelse med artikel 1 må kun flyttes inden for Fællesskabet, hvis de opfylder betingelserne i punkt 2 i bilaget.

Artikel 3

Undersøgelser og indberetning

1.   Medlemsstaterne gennemfører officielle undersøgelser og, hvis det er relevant, test for forekomst af kartoffeltenknoldviroid på værtsplanter eller tegn på infektion med skadegøreren på deres område.

Resultaterne af disse undersøgelser meddeles senest den 10. januar 2008 Kommissionen og de øvrige medlemsstater, jf. dog artikel 16, stk. 2, i direktiv 2000/29/EF.

2.   Formodet eller bekræftet forekomst af kartoffeltenknoldviroid indberettes straks til de officielle ansvarlige organer.

Artikel 4

Efterkommelse af denne beslutning

Om nødvendigt tilpasser medlemsstaterne de foranstaltninger, de har vedtaget for at beskytte sig mod indslæbning og spredning af kartoffeltenknoldviroid, for at bringe dem i overensstemmelse med denne beslutning. De underretter straks Kommissionen om foranstaltningerne.

Artikel 5

Revision

Denne beslutning tages op til revision senest den 29. februar 2008.

Artikel 6

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/35/EF (EUT L 88 af 25.3.2006, s. 9).


BILAG

Supplerende foranstaltninger omhandlet i denne beslutnings artikel 1 og 2

1.   Særlige importkrav

Uden at del A, punkt 13, i bilag III til direktiv 2000/29/EF tilsidesættes, skal de pågældende planter med oprindelse i tredjelande ledsages af et certifikat som omhandlet i nævnte direktivs artikel 13, stk. 1, nr. ii), hvori det i rubrikken »Supplerende erklæring« anføres, at de pågældende planter har oprindelse i eller i hele deres levetid kun har været dyrket på et produktionssted som defineret i FAO’s International Standard for Phytosanitary Measures nr. 5 (1) (i det følgende benævnt »produktionsstedet«), som er registreret og under tilsyn af den nationale plantebeskyttelsestjeneste i oprindelseslandet,

a)

i et land, hvor kartoffeltenknoldviroid vides ikke at forekomme, eller

b)

i et skadegørerfrit område fastlagt af den nationale plantebeskyttelsestjeneste i oprindelseslandet i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger. Navnet på det skadegørerfri område angives i rubrikken »Oprindelsessted«, eller

c)

inden flytning, hvis alle partier af de pågældende planter er blevet testet og fundet fri for kartoffeltenknoldviroid, eller

d)

inden flytning af de pågældende planter, hvis alle de pågældende planters tilknyttede moderplanter er blevet testet og fundet fri for kartoffeltenknoldviroid. Efter testen skal vækstbetingelserne være sådan, at tilknyttede moderplanter og de pågældende planter forbliver fri for kartoffeltenknoldviroid inden flytning.

2.   Betingelser for flytning

Bortset fra flytning af små mængder, som er bestemt til ejerens eller modtagerens brug til ikke-kommercielle formål, hvis der ikke er nogen risiko for spredning af planteskadegørere, må alle de pågældende planter med oprindelse i Fællesskabet eller importeret til Fællesskabet i overensstemmelser med artikel 1 i denne beslutning kun flyttes inden for Fællesskabet, hvis de ledsages af et plantepas, der er udfærdiget og udstedt i henhold til Kommissionens direktiv 92/105/EØF (2), og som i hele deres levetid, eller siden de blev ført ind i Fællesskabet, kun har været dyrket på et produktionssted

a)

i en medlemsstat, hvor kartoffeltenknoldviroid vides ikke at forekomme, eller

b)

i et skadegørerfrit område fastlagt af det officielle ansvarlige organ i en medlemsstat i overensstemmelse med de relevante internationale normer for plantebeskyttelsesforanstaltninger, eller

c)

inden flytning, hvis alle partier af de pågældende planter er blevet testet og fundet fri for kartoffeltenknoldviroid, eller

d)

inden flytning af de pågældende planter, hvis alle de pågældende planters tilknyttede moderplanter er blevet testet og fundet fri for kartoffeltenknoldviroid. Efter testen skal vækstbetingelserne være sådan, at tilknyttede moderplanter og de pågældende planter forbliver fri for kartoffeltenknoldviroid inden flytning.


(1)  Glossary of Phytosanitary Terms — Reference Standard ISPM nr. 5 fra den internationale plantebeskyttelseskonventions sekretariat, Rom.

(2)  EFT L 4 af 8.1.1993, s. 22. Ændret ved direktiv 2005/17/EF (EUT L 57 af 3.3.2005, s. 23).


Top