EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0343

2007/343/EF: Kommissionens beslutning af 15. maj 2007 om tilladelse til markedsføring af phytosterol/phytostanol-beriget olie som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer K(2007) 2073)

EUT L 129 af 17.5.2007, p. 63–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/343/oj

17.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/63


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 15. maj 2007

om tilladelse til markedsføring af phytosterol/phytostanol-beriget olie som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97

(meddelt under nummer K(2007) 2073)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2007/343/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Enzymotec indgav den 4. maj 2005 en ansøgning til de kompetente myndigheder i Nederlandene om tilladelse til at markedsføre phytosterol/phytostanol-beriget olie som et nyt levnedsmiddel eller en ny levnedsmiddelingrediens.

(2)

Nederlandenes kompetente fødevarevurderingsorgan afgav den 23. maj 2006 den første vurderingsrapport. I rapporten konkluderedes det, at phytosterolberiget olie ikke udgør en sundhedsrisiko for mennesker.

(3)

Kommissionen fremsendte den første vurderingsrapport til alle medlemsstater den 29. maj 2006.

(4)

Inden for det tidsrum på 60 dage, der er fastsat i artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 258/97, blev der fremsat begrundede indsigelser mod markedsføring af produktet i henhold til denne bestemmelse.

(5)

Indsigelser vedrørte snarere risikostyringsaspekter end risikovurderingsaspekter, og det var derfor ikke nødvendigt at høre Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA).

(6)

Godkendelse af phytosterol/phytostanol-beriget olie bør udelukkende omfatte anvendelse i fødevarer, hvortil det er tilladt at tilsætte phytosteroler/phytostanoler. Bestemmelserne om præsentation og mærkning af fødevarer tilsat phytosteroler/phytostanoler finder anvendelse.

(7)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 af 31. marts 2004 om mærkning af fødevarer eller fødevareingredienser tilsat phytosteroler, phytosterolestere, phytostanoler og/eller phytostanolestere (2) sikres det, at forbrugerne får de oplysninger, der er nødvendige for at undgå for stort indtag af tilsatte phytosteroler/phytostanoler.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Phytosterol/phytostanol-beriget olie, jf. bilag I, kan markedsføres i Fællesskabet som en ny levnedsmiddelingrediens i de fødevarer, der er omhandlet i bilag II.

Artikel 2

Produkter, der indeholder den nye levnedsmiddelingrediens, skal frembydes til salg på en måde, så de let kan opdeles i portioner, der indeholder enten højst 3 g (ved én portion pr. dag) eller højst 1 g (ved tre portioner pr. dag) tilsatte phytosteroler/phytostanoler.

Den tilsatte mængde phytosteroler/phytostanoler i en beholder med drikkevarer må ikke overstige 3 g.

Kryddersaucer og salatdressinger, herunder mayonnaise, skal være emballeret som enkeltportioner.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Enzymotec, 5 Hataasi ST, Ramat Gabriel Industrial Park, Migdal HaEmeq, Israel 23 106.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 97 af 1.4.2004, s. 44.


BILAG I

Specifikationer for phytosterol/phytostanol-beriget olie

Definition

Phytosterol/phytostanol-beriget olie er sammensat af en oliefraktion og en phytosterolfraktion.

Stof/parameter

Indhold

Acylglycerol-fordeling:

Frie fedtsyrer (udtrykt som oliesyre)

Ikke over 2 %

Monoacylglyceroler (MAG)

Ikke over 10 %

Diacylglyceroler (DAG)

Ikke over 25 %

Triacylglyceroler (TAG)

Resten

Phytosterolfraktion:

β-sitosterol

Ikke over 80 %

β-sitostanol

Ikke over 15 %

campesterol

Ikke over 40 %

campestanol

Ikke over 5 %

stigmasterol

Ikke over 30 %

brassicasterol

Ikke over 3 %

andre steroler/stanoler

Ikke over 3 %

Andet:

Vand og flygtige stoffer

Ikke over 0,5 %

Peroxidværdi (PV)

< 5 meq/kg

Transfedtsyrer

Ikke over 1 %

Forurening/renhed (med GC-FID eller tilsvarende metode) for phytosteroler/phytostanoler

Phytosteroler og phytostanoler ekstraheret fra andre kilder end vegetabilsk olie egnet til konsum må ikke indeholde forurenende stoffer, hvilket bedst sikres ved en renhed på over 99 %.


BILAG II

Fødevarer, jf. artikel 1

Smørbare fedtstoffer som defineret i punkt B og C i bilaget til Rådets forordning (EF) nr. 2991/94 (1), undtagen fedtstoffer til madlavning og smørbare produkter baseret på smør eller andet animalsk fedt.

Mælkebaserede produkter såsom produkter baseret på letmælks- og skummetmælksprodukter, evt. tilsat frugt og/eller kornprodukter, produkter baseret på syrnet mælk såsom produkter baseret på yoghurt og ost (fedtindhold ≤ 12 g pr. 100 g), hvor mælkefedt er blevet reduceret og fedtet og proteinen helt eller delvis er erstattet af vegetabilsk fedt eller protein.

Drikkevarer baseret på soja.

Kryddersaucer og salatdressinger, herunder mayonnaise.


(1)  EFT L 316 af 9.12.1994, s. 2.


Top