Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2037

Kommissionens forordning (EF) nr. 2037/2006 af 21. december 2006 om fastsættelse for fiskerivarer, der tages tilbage fra markedet i fangståret 2007, af de standardværdier, som indgår i beregningen af den finansielle udligning og det tilsvarende forskud

OJ L 414, 30.12.2006, p. 75–77 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 1008–1011 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 010 P. 232 - 234
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 010 P. 232 - 234

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2037/oj

30.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 414/75


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2037/2006

af 21. december 2006

om fastsættelse for fiskerivarer, der tages tilbage fra markedet i fangståret 2007, af de standardværdier, som indgår i beregningen af den finansielle udligning og det tilsvarende forskud

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 af 17. december 1999 om den fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter (1), særlig artikel 21, stk. 5 og 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I forordning (EF) nr. 104/2000 er det fastsat, at der ydes en finansiel udligning til producentorganisationer, der under visse betingelser tager de varer, der er nævnt i afsnit A og B i bilag I til nævnte forordning, tilbage. Denne finansielle udligning skal nedsættes med visse standardværdier, hvis det drejer sig om varer til andre formål end konsum.

(2)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2493/2001 af 19. december 2001 om afsætning af visse tilbagetagne fiskerivarer (2) fastsættes det, hvordan tilbagetagne varer skal afsættes. Der bør for sådanne varer fastsættes en standardværdi for hver af disse afsætningsmåder under hensyntagen til den gennemsnitlige indtægt, som kan opnås ved en sådan afsætning i de forskellige medlemsstater.

(3)

Efter artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2509/2000 af 15. november 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 for så vidt angår finansiel udligning for tilbagetagelse af visse fiskerivarer (3) skal det organ, som er ansvarligt for at udbetale den finansielle udligning, underrettes, når en producentorganisation eller et af dens medlemmer udbyder sine varer til salg i en anden medlemsstat end den, hvor organisationen er anerkendt. Det nævnte organ er organet i den medlemsstat, hvor producentorganisationen er anerkendt. Standardværdien, der skal fratrækkes, bør derfor være den værdi, der anvendes i sidstnævnte medlemsstat.

(4)

Der bør anvendes samme beregningsmetode for forskud på finansiel udligning som omhandlet i artikel 6 i forordning (EF) nr. 2509/2000.

(5)

De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskerivarer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For fangståret 2007 fastsættes de standardværdier, der indgår i beregningen af den finansielle udligning og det tilsvarende forskud for de fiskerivarer, der tages tilbage af producentorganisationerne, og som anvendes til andre formål end konsum, jf. artikel 21, stk. 5, i forordning (EF) nr. 104/2000, som angivet i bilaget.

Artikel 2

Standardværdien, der skal trækkes fra den finansielle udligning og det tilsvarende forskud, er den værdi, der anvendes i den medlemsstat, hvor producentorganisationen er anerkendt.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 2006.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22. Ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(2)  EFT L 337 af 20.12.2001, s. 20.

(3)  EFT L 289 af 16.11.2000, s. 11.


BILAG

Standardpris

Anvendelse af de tilbagetagne varer

EUR/t

1.   

Anvendelse efter forarbejdning til mel (foder):

a)   

Sild af arten Clupea harengus og makrel af arterne Scomber scombrus og Scomber japonicus:

Danmark og Sverige

60

Det Forenede Kongerige

50

andre medlemsstater

17

Frankrig

2

b)   

Hesterejer af arten Crangon crangon og dybvandsrejer (Pandalus borealis):

Danmark og Sverige

0

andre medlemsstater

10

c)   

Andre varer:

Danmark

40

Sverige, Portugal og Irland

17

Det Forenede Kongerige

28

andre medlemsstater

1

2.   

Anvendelse i fersk eller konserveret stand (foder):

a)   

Sardiner af arten Sardina pilchardus og ansjosarter (Engraulis spp.):

alle medlemsstater

8

b)   

Andre varer:

Sverige

0

Frankrig

30

andre medlemsstater

30

3.   

Anvendelse som agn/madding:

Frankrig

45

andre medlemsstater

20

4.

Anvendelse til andre formål end til foder

0


Top