EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1798

Kommissionens forordning (EF) nr. 1798/2006 af 6. december 2006 om åbning for 2007 af toldkontingenter ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93

OJ L 341, 7.12.2006, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 404–405 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 022 P. 106 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 022 P. 106 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1798/oj

7.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 341/24


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1798/2006

af 6. december 2006

om åbning for 2007 af toldkontingenter ved indførsel til Det Europæiske Fællesskab af visse varer med oprindelse i Norge og fremstillet af landbrugsprodukter som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 3448/93

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3448/93 af 6. december 1993 om en ordning for handelen med visse varer fremstillet af landbrugsprodukter (1), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Rådets afgørelse 2004/859/EF af 25. oktober 2004 om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge om protokol nr. 2 til den bilaterale frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge (2), særlig artikel 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge om protokol nr. 2 til den bilaterale frihandelsoverenskomst mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Kongeriget Norge indeholder i punkt III bestemmelser om årlige toldkontingenter ved indførsel af visse varer med oprindelse i Norge. Disse kontingenter bør åbnes for 2007.

(2)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (3), indeholder bestemmelser om forvaltning af toldkontingenter. Det bør bestemmes, at de toldkontingenter, der åbnes ved nærværende forordning, forvaltes i overensstemmelse med disse bestemmelser.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Horisontale Spørgsmål i forbindelse med Handel med Forarbejdede Landbrugsprodukter uden for Traktatens Bilag I —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fællesskabstoldkontingenterne for de varer med oprindelse i Norge, som er anført i bilaget, åbnes for perioden 1. januar til 31. december 2007.

Artikel 2

De i artikel 1 nævnte fællesskabstoldkontingenter forvaltes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 308a, 308b og 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. december 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 318 af 20.12.1993, s. 18. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2580/2000 (EFT L 298 af 25.11.2000, s. 5).

(2)  EUT L 370 af 17.12.2004, s. 70.

(3)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 402/2006 (EUT L 70 af 9.3.2006, s. 35).


BILAG

Årlige toldkontingenter ved indførsel til Fællesskabet af varer med oprindelse i Norge

Løbenummer

KN-kode

Varebeskrivelse

Årlig kontingentmængde fra 1.1.2007

Toldsats inden for kontingentet

09.0765

1517 10 90

Margarine, undtagen flydende margarine, med indhold af mælkefedt på ikke over 10 vægtprocent

2 470 t

Fri

09.0771

ex 2207 10 00

(Taric-kode 90)

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol. eller derover, undtagen varer fremstillet af landbrugsprodukter, der er anført i bilag I til EF-traktaten

164 000 hl

Fri

09.0772

ex 2207 20 00

(Taric-kode 90)

Ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet, undtagen varer fremstillet af landbrugsprodukter, der er anført i bilag I til EF-traktaten

14 340 hl

Fri

09.0774

2403 10

Røgtobak, også med indhold af tobakserstatning, uanset mængdeforholdet

370 t

Fri


Top