Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1546

Kommissionens forordning (EF) nr. 1546/2006 af 4. oktober 2006 om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 622/2003 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed EØS-relevant tekst.

OJ L 286, 17.10.2006, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 149–150 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 016 P. 123 - 124
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 016 P. 123 - 124

No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2008; stiltiende ophævelse ved 32008R0820

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1546/oj

17.10.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 286/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1546/2006

af 4. oktober 2006

om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 622/2003 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2320/2002 af 16. december 2002 om fastsættelse af fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart (1), særlig artikel 4, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EF) nr. 2320/2002 skal Kommissionen, når det er nødvendigt, vedtage foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed i hele Fællesskabet. Kommissionens forordning (EF) nr. 622/2003 af 4. april 2003 om foranstaltninger til gennemførelse af grundlæggende fælles normer for luftfartssikkerhed (2) var den første retsakt, der fastlagde sådanne foranstaltninger.

(2)

De grundlæggende fælles normer bør præciseres, navnlig for at imødegå den øgede risiko for, at der medbringes flydende sprængstoffer om bord i fly. Foranstaltninger til dette formål bør tages op til fornyet vurdering hvert halve år i lyset af den tekniske udvikling og følgerne for driften af lufthavnene og for passagererne.

(3)

I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 2320/2002 og for at forhindre ulovlige handlinger bør de forholdsregler, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 622/2003, være hemmelige og ikke offentliggøres. Det samme gælder nødvendigvis for ændringsretsakter til sidstnævnte forordning. Uanset dette bør passagererne informeres tydeligt om reglerne om genstande, som det er forbudt at medbringe i fly.

(4)

Forordning (EF) nr. 622/2003 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Civil Luftfartssikkerhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 622/2003 ændres som beskrevet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 3 i den nævnte forordning finder anvendelse, for så vidt angår bilagets fortrolige karakter.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. oktober 2006.

På Kommissionens vegne

Jacques BARROT

Næstformand


(1)  EUT L 355 af 30.12.2002, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 849/2004 (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 1).

(2)  EUT L 89 af 5.4.2003, s. 9. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 240/2006 (EUT L 40 af 11.2.2006, s. 3).


BILAG

I overensstemmelse med artikel 1 er bilaget hemmeligt og må ikke offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.


Top