EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1195

Rådets forordning (EF) nr. 1195/2006 af 18. juli 2006 om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte (EØS-relevant tekst)

OJ L 217, 8.8.2006, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 76M , 16.3.2007, p. 206–208 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 017 P. 15 - 17
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 017 P. 15 - 17
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 71 - 73

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; ophævet ved 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1195/oj

8.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 217/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1195/2006

af 18. juli 2006

om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF (1), særlig artikel 7, stk. 4, litra a), og artikel 14, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen har foretaget en undersøgelse af gennemførelsen af bestemmelserne om affald i forordning (EF) nr. 850/2004.

(2)

De foreslåede koncentrationsgrænser i bilag IV til forordning (EF) nr. 850/2004 anses for de bedst egnede til at sikre et højt beskyttelsesniveau af menneskers sundhed og miljøet med henblik på destruktion eller irreversibel omdannelse af de persistente organiske miljøgifte.

(3)

For toxaphen, der er en blanding af mere end 670 stoffer, er der ikke vedtaget nogen relevant analysemetode til bestemmelse af den samlede koncentration. Under førnævnte undersøgelse er der imidlertid ikke påvist lagre i EU, som består af, indeholder eller er forurenet med toxaphen. Undersøgelsen har yderligere vist, at når der er påvist pesticider i form af persistente organiske miljøgifte i affald, har koncentrationen oftest været høj i sammenligning med de foreslåede koncentrationsgrænser. Derfor kan de foreliggende analysemetoder til bestemmelse af toxaphen for nuværende anses for fyldestgørende i forbindelse med anvendelsen af forordningen.

(4)

Koncentrationsgrænserne for PCDF/PCDD er udtrykt i toksicitetsækvivalenter (»TEQ«) med anvendelse af Verdenssundhedsorganisationens toksicitetsækvivalensfaktorer (»TEF«) fra 1998. Der foreligger ikke tilstrækkelige data om dioxinlignende PCB til, at disse stoffer kan medregnes i TEQ.

(5)

Hexachlorcyclohexan (HCH) er betegnelsen på en teknisk blanding af forskellige isomerer. En fuldstændig analyse af dem vil være ude af proportioner. Kun alpha-, beta- og gamma-HCH er toksikologisk relevante. Derfor vedrører koncentrationsgrænserne kun dem. De fleste kommercielle standardblandinger til analyse af denne gruppe forbindelser tillader kun bestemmelse af disse isomerer.

(6)

Forordning (EF) nr. 850/2004 bør ændres i overensstemmelse med det ovenfor anførte

(7)

Det i henhold til artikel 17, stk. 1, i forordning (EF) nr. 850/2004 nedsatte udvalg har efter høringen den 25. januar 2006 ikke afgivet udtalelse efter proceduren i nævnte forordnings artikel 17, stk. 2, om de foranstaltninger, der er fastsat i nærværende forordning —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget IV til forordning (EF) nr. 850/2004 affattes som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2006.

På Rådets vegne

J. KORKEAOJA

Formand


(1)  EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7. Berigtiget i EUT L 229 af 29.6.2004, s. 5.


BILAG

»BILAG IV

Liste over stoffer, der er omfattet af bestemmelserne om affaldshåndtering i artikel 7

Stof

CAS-nr.

EINECS-nr.

Koncentrationsgrænse i artikel 7, stk. 4, litra a)

aldrin

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

chlordan

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

dieldrin

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

endrin

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

heptachlor

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

hexachlorbenzen

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

toxaphen

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

polychlorerede biphenyler (PCB)

1336-36-3 m.fl.

215-648-1

50 mg/kg (1)

DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(4-chlorphenyl)ethan)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

chlordecon

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

alpha-, beta- og gamma-HCH tilsammen:

58-89-9, 319-84-6, 319-85-7

206-270-8, 206-271-3 og 200-401-2

50 mg/kg

hexabrombiphenyl

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  I de relevante tilfælde benyttes beregningsmetoden i europæisk standard EN 12766-1 og EN 12766-2.

(2)  Grænseværdierne er beregnet som PCDD og PCDF ifølge nedenstående toksicitetsækvivalensfaktorer (TEF):

 

TEF

PCDD

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

PCDF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001«


Top