EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1082

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)

OJ L 210, 31.7.2006, p. 19–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 58 - 63
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 58 - 63
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 001 P. 76 - 81

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1082/oj

31.7.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 210/19


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1082/2006

af 5. juli 2006

om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 159, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget (2),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I traktatens artikel 159, stk. 3, er det fastsat, at der ud over de fonde, der er omhandlet i stk. 1 i nævnte artikel, kan vedtages særlige aktioner med henblik på at nå det mål om økonomisk og social samhørighed, der er opstillet i traktaten. En harmonisk udvikling af hele Fællesskabet og en styrkelse af den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed forudsætter en styrkelse af det territoriale samarbejde. Med henblik herpå bør der vedtages de fornødne foranstaltninger for at forbedre betingelserne for gennemførelse af aktioner vedrørende territorialt samarbejde.

(2)

Det er nødvendigt at træffe foranstaltninger for at imødegå de betydelige vanskeligheder, som medlemsstaterne, navnlig regionerne og de lokale myndigheder, har haft med at iværksætte og forvalte foranstaltninger for territorialt samarbejde inden for rammerne af de forskellige nationale lovgivninger og procedurer.

(3)

Under særlig hensyntagen til det øgede antal land- og søgrænser i Fællesskabet som følge af udvidelsen er det nødvendigt at fremme en styrkelse af det territoriale samarbejde i Fællesskabet.

(4)

De bestående instrumenter, såsom den europæiske økonomiske firmagruppe, har vist sig dårligt egnede til at tilvejebringe et struktureret samarbejde under Interreg-initiativet i programmeringsperioden 2000-2006.

(5)

De gældende bestemmelser under Europarådet omfatter forskellige muligheder og rammer, som regionale og lokale myndigheder kan arbejde sammen om på tværs af grænserne. Hensigten med dette instrument er ikke at omgå disse rammer eller fastsætte et sæt specifikke fælles regler, som skal finde ensartet anvendelse på alle sådanne ordninger i hele Fællesskabet.

(6)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden (4) øges de midler, der stilles til rådighed for europæisk territorialt samarbejde.

(7)

Det er også nødvendigt at fremme og følge de foranstaltninger for territorialt samarbejde op, der gennemføres uden finansielt bidrag fra Fællesskabet.

(8)

For at overvinde de bestående hindringer for territorialt samarbejde er det nødvendigt at indføre et samarbejdsinstrument på fællesskabsplan for på Fællesskabets område at oprette samarbejdsgrupper, der har status som juridisk person, med betegnelsen »europæiske grupper for territorialt samarbejde« (EGTS). Oprettelsen af en EGTS bør være frivillig.

(9)

En EGTS bør kunne handle på vegne af sine medlemmer, herunder navnlig de regionale og lokale myndigheder den omfatter.

(10)

De opgaver og beføjelser, som delegeres til hver enkelt EGTS, skal fastlægges i en aftale.

(11)

En EGTS bør kunne handle enten med henblik på gennemførelse af programmer eller projekter for territorialt samarbejde, der medfinansieres af Fællesskabet, f.eks. af strukturfondene i henhold til forordning (EF) nr. 1083/2006 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1080/2006 af af 5. juli 2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (5), eller med henblik på gennemførelse af programmer for territorialt samarbejde, som medlemsstaterne og deres regioner og lokale myndigheder selv tager initiativ til med eller uden finansielt bidrag fra Fællesskabet.

(12)

Det bør præciseres, at de regionale og lokale myndigheders og medlemsstaternes finansielle ansvar ikke påvirkes af oprettelsen af en EGTS, hverken hvad angår forvaltningen af fællesskabsmidlerne eller de nationale midler.

(13)

Det bør præciseres, at de beføjelser, som en regional eller lokal myndighed udøver som ordensmyndighed, f.eks. politi- og lovgivningsmagt, ikke kan overdrages ved en aftale.

(14)

En EGTS skal fastlægge sine vedtægter, oprette sine egne organer samt fastsætte regler for sit budget og for udøvelsen af sit finansielle ansvar.

(15)

Betingelserne for territorialt samarbejde bør skabes i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet i traktatens artikel 5. I overensstemmelse med det proportionalitetsprincip, der er opstillet i nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå de tilstræbte mål, idet oprettelsen af en EGTS er frivillig, og de enkelte medlemsstaters forfatningssystemer respekteres.

(16)

Artikel 159, stk. 3, i traktaten tillader ikke, at enheder fra tredjelande omfattes af lovgivning, der er baseret på denne bestemmelse. Vedtagelse af en fællesskabsforanstaltning om oprettelse af en EGTS bør imidlertid ikke udelukke, at enheder fra tredjelande deltager i en EGTS, der er stiftet i overensstemmelse med denne forordning, hvis et tredjelands lovgivning eller aftaler mellem medlemsstaterne og tredjelande tillader det —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Karakteren af en EGTS

1.   I overensstemmelse med de i denne forordning fastlagte regler kan der på Fællesskabets område oprettes en europæisk gruppe for territorialt samarbejde, (i det følgende benævnt »EGTS«).

2.   Formålet med en EGTS er at lette og fremme et grænseoverskridende, tværnationalt og/eller interregionalt samarbejde, i det følgende benævnt »territorialt samarbejde«, mellem dens medlemsstater, jf. artikel 3, stk. 1, udelukkende med henblik på at styrke den økonomiske og sociale samhørighed.

3.   En EGTS har status som juridisk person.

4.   En EGTS har i hver enkelt medlemsstat den videstgående rets- og handleevne, som vedkommende medlemsstats nationale lovgivning tillægger juridiske personer. Den kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre samt ansætte personale og optræde som part i retssager.

Artikel 2

Gældende lovgivning

1.   En EGTS er underlagt følgende:

a)

denne forordning

b)

bestemmelserne i aftalen og vedtægterne, jf. artikel 8 og 9, hvor det udtrykkeligt er tilladt ifølge denne forordning

c)

for så vidt angår tilfælde, der ikke eller kun delvis er omfattet af denne forordning, lovene i den medlemsstat, hvor EGTS'en har sit hjemsted.

Hvis det i henhold til fællesskabsret eller international privatret er nødvendigt at fastslå, hvilken lovgivning der gælder for en EGTS' handlinger, betragtes en EGTS som en enhed i den medlemsstat, hvor den har sit hjemsted.

2.   Når en medlemsstat består af flere territoriale enheder, som har deres egne retsregler, omfatter henvisningen til den lovgivning, der finder anvendelse i henhold til stk. 1, litra c), disse enheders lovgivning under hensyn til den pågældende medlemsstats forfatningsmæssige struktur.

Artikel 3

Sammensætning af en EGTS

1.   En EGTS skal bestå af medlemmer, der handler inden for rammerne af deres kompetence i henhold til national lovgivning, og som tilhører en eller flere af følgende kategorier:

a)

medlemsstater

b)

regionale myndigheder

c)

lokale myndigheder

d)

offentligretlige organer i henhold til artikel 1, stk. 9, andet afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (6).

Sammenslutninger bestående af organer, som tilhører en eller flere af disse kategorier, kan også være medlemmer.

2.   En EGTS skal bestå af medlemmer, der er hjemmehørende på mindst to medlemsstaters område.

Artikel 4

Oprettelse af en EGTS

1.   Beslutningen om at oprette en EGTS træffes på de potentielle medlemmers initiativ.

2.   Hvert potentielt medlem:

a)

meddeler den medlemsstat, i henhold til hvis lovgivning det er stiftet, at det agter at deltage i en EGTS, og

b)

sender denne medlemsstat en kopi af den foreslåede aftale og de foreslåede vedtægter, jf. artikel 8 og 9.

3.   Efter meddelelse fra det potentielle medlem, jf. stk. 2, godkender den pågældende medlemsstat under hensyn til sin forfatningsmæssige struktur det potentielle medlems deltagelse i EGTS'en, medmindre den finder, at en sådan deltagelse ikke er forenelig med denne forordning eller national lovgivning, herunder det foreslåede medlems beføjelser og forpligtelser, eller at en sådan deltagelse ikke er berettiget af hensyn til den offentlige interesse eller den offentlige orden i den pågældende medlemsstat. I så fald begrunder medlemsstaten, hvorfor den ikke kan give sin godkendelse.

Medlemsstaterne træffer generelt beslutning senest tre måneder efter datoen for modtagelsen af en gyldig anmodning i henhold til stk. 2.

Når medlemsstaterne træffer beslutning om det potentielle medlems deltagelse i en EGTS, kan de anvende den nationale lovgivning.

4.   Medlemsstaterne udpeger de myndigheder, der har kompetence til at modtage meddelelser og dokumenter som omhandlet i stk. 2.

5.   Medlemmerne når til enighed om den i artikel 8 omhandlede aftale og de i artikel 9 omhandlede vedtægter og sikrer, at de er i overensstemmelse med medlemsstaternes godkendelse, jf. stk. 3.

6.   Eventuelle ændringer af aftalen og eventuelle væsentlige ændringer af vedtægterne skal godkendes af medlemsstaterne efter proceduren i denne artikel. Væsentlige ændringer af vedtægterne er ændringer, som direkte eller indirekte medfører en ændring i aftalen.

Artikel 5

Erhvervelse af status som juridisk person og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende

1.   De i artikel 9 omhandlede vedtægter og eventuelle senere ændringer registreres og/eller offentliggøres i overensstemmelse med gældende ret i den medlemsstat, hvor den pågældende EGTS har sit hjemsted. EGTS'en får status som juridisk person på datoen for registreringen eller offentliggørelsen, afhængigt af hvad der indtræffer først. Medlemmerne underretter de berørte medlemsstater og Regionsudvalget om aftalen og om vedtægternes registrering og/eller offentliggørelse.

2.   EGTS'en sikrer, at der inden ti arbejdsdage efter vedtægternes registrering og/eller offentliggørelse sendes en anmodning til De Europæiske Fællesskabers Publikationskontor om at offentliggøre en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende om EGTS'ens oprettelse med angivelse af navn, formål, medlemmer og hjemstedsadresse.

Artikel 6

Kontrol med forvaltningen af offentlige midler

1.   Kontrollen med en EGTS' forvaltning af offentlige midler tilrettelægges af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor EGTS'en har sit hjemsted. Den medlemsstat, hvor EGTS'en har sit hjemsted, udpeger den myndighed, der har kompetence med hensyn til denne opgave, inden den godkender deltagelsen i EGTS'en, jf. artikel 4.

2.   Såfremt den nationale lovgivning i de andre berørte medlemsstater kræver det, sørger myndighederne i den medlemsstat, hvor en EGTS har sit hjemsted, for, at de kompetente myndigheder i de andre berørte medlemsstater udfører kontrol på deres område med de af EGTS'ens handlinger, der udføres i disse medlemsstater, og udveksler alle relevante oplysninger.

3.   Al kontrol skal udføres i overensstemmelse med internationalt anerkendte revisionsstandarder.

4.   Når en EGTS's opgaver som nævnt i artikel 7, stk. 3, første og andet afsnit, omfatter foranstaltninger, som medfinansieres af Fællesskabet, finder den relevante lovgivning om kontrol med fællesskabsmidler anvendelse, uanset bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3.

5.   Den medlemsstat, hvor en EGTS har sit hjemsted, underretter de andre berørte medlemsstater om eventuelle problemer under kontrollen.

Artikel 7

Opgaver

1.   En EGTS udfører de opgaver, som medlemmerne har overdraget til den i overensstemmelse med denne forordning. Dens opgaver fastlægges i den aftale, som medlemmerne indgår, jf. artikel 4 og 8.

2.   En EGTS handler inden for rammerne af de opgaver, som den har fået overdraget, og som kun omfatter lettelse og fremme af det territoriale samarbejde med henblik på at styrke den økonomiske og sociale samhørighed, og som fastlægges af medlemmerne med udgangspunkt i, at de alle ligger inden for rammerne af den kompetence, som det enkelte medlem har i henhold til national lovgivning.

3.   Specifikt skal en EGTS' opgaver først og fremmest begrænses til gennemførelse af territoriale samarbejdsprogrammer eller projekter, der medfinansieres af Fællesskabet gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og/eller Samhørighedsfonden.

En EGTS kan gennemføre andre specifikke territoriale samarbejdsopgaver mellem deres medlemmer med sigte på det mål, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, med eller uden finansielt bidrag fra Fællesskabet.

Medlemsstaterne kan begrænse de opgaver, EGTS'er kan udføre uden finansielt bidrag fra Fællesskabet. Sådanne opgaver skal dog som minimum omfatte de samarbejdsaktioner, der er opført i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1080/2006.

4.   De opgaver, der overdrages en EGTS af medlemmerne, må ikke vedrøre udøvelse af beføjelser overdraget ved offentlig ret eller forpligtelser, som har til formål at beskytte statens eller andre offentlige myndigheders almene interesser, herunder politi- og lovgivningsmæssige beføjelser, retspleje eller udenrigspolitik.

5.   Medlemmerne af en EGTS kan med enstemmighed beslutte at delegere udførelsen af dens opgaver til et af medlemmerne.

Artikel 8

Aftale

1.   En EGTS reguleres af en aftale, der indgås med enstemmighed mellem dens medlemmer i overensstemmelse med artikel 4.

2.   I aftalen præciseres:

a)

EGTS'ens navn og hjemsted, der skal være beliggende i en medlemsstat, i henhold til hvis lovgivning mindst et af medlemmerne er stiftet

b)

i hvilket område EGTS'en kan udføre sine opgaver

c)

EGTS'ens specifikke formål og opgaver, dens varighed og betingelserne for dens opløsning

d)

listen over EGTS'ens medlemmer

e)

den lovgivning, der finder anvendelse ved fortolkning og gennemførelse af aftalen, dvs. lovgivningen i den medlemsstat, hvor EGTS'en har sit hjemsted

f)

de relevante aftaler om gensidig anerkendelse, herunder vedrørende finansiel kontrol, og

g)

procedurerne for ændring af aftalen, som skal være i overensstemmelse med forpligtelserne i artikel 4 og 5.

Artikel 9

Vedtægter

1.   En EGTS' vedtægter vedtages enstemmigt af dens medlemmer på grundlag af aftalen.

2.   En EGTS' vedtægter skal mindst indeholde alle aftalens bestemmelser sammen med følgende:

a)

bestemmelserne for en EGTS' organers funktion og beføjelser samt antallet af medlemmernes repræsentanter i de relevante organer

b)

EGTS'ens beslutningsprocedurer

c)

det eller de anvendte arbejdssprog

d)

ordningerne for dens funktion, bl.a. hvad angår personaleforvaltning, ansættelsesprocedurer og ansættelseskontrakternes art

e)

ordningerne for medlemmernes finansielle bidrag samt hvert enkelt EGTS-medlems gældende regnskabs- og budgetbestemmelser, herunder bestemmelser om finansielle spørgsmål, i forbindelse hermed

f)

ordningerne for medlemmernes ansvar i henhold til artikel 12, stk. 2

g)

de myndigheder, der er ansvarlige for udpegelse af et uafhængigt organ, som skal foretage ekstern revision, og

h)

procedurerne for ændring af vedtægterne, som skal være i overensstemmelse med forpligtelserne i artikel 4 og 5.

Artikel 10

En EGTS' organisation

1.   En EGTS skal mindst have følgende organer:

a)

en forsamling, der består af repræsentanter for dens medlemmer

b)

en direktør, der repræsenterer EGTS'en og handler på dens vegne.

2.   Vedtægterne kan indeholde bestemmelser om, at der skal være flere organer med klart afgrænsede beføjelser.

3.   En EGTS hæfter over for tredjemand for de handlinger, som dens organer udfører, selv når disse handlinger ikke falder ind under EGTS's opgaver.

Artikel 11

Budget

1.   En EGTS udarbejder et årligt budget, der vedtages af forsamlingen, og som navnlig indeholder en komponent vedrørende løbende udgifter og eventuelt en operationel komponent.

2.   Udarbejdelsen af regnskabet, herunder, hvis det kræves, den ledsagende årsberetning, samt revision og offentliggørelse af dette regnskab er underlagt bestemmelserne i artikel 2, stk. 1, litra c).

Artikel 12

Likvidation, konkursbehandling, betalingsstandsning og ansvar

1.   Med hensyn til likvidation, konkursbehandling, betalingsstandsning og tilsvarende bobehandlinger er en EGTS omfattet af den lovgivning i medlemsstaten, hvor den har sit hjemsted, medmindre andet er fastsat i stk. 2 og 3.

2.   En EGTS hæfter for sin gæld, uanset dens art.

I det omfang en EGTS' aktiver ikke kan dække dens passiver, hæfter dens medlemmer i forhold til deres bidrag for EGTS'ens gæld, uanset dens art, medmindre den nationale lovgivning, i henhold til hvilken et medlem er stiftet, udelukker eller begrænser dette medlems ansvar. Ordningerne vedrørende bidraget fastsættes i vedtægterne.

Hvis mindst et EGTS-medlems ansvar er begrænset i medfør af den nationale lovgivning, i henhold til hvilken den er stiftet, kan de øvrige medlemmer også begrænse deres ansvar i vedtægterne.

Medlemmerne kan i vedtægterne forpligte sig til efter endt medlemskab af en EGTS at være ansvarlige for forpligtelser i medfør af EGTS'ens aktiviteter i deres medlemskabsperiode.

Navnet på en EGTS, hvis medlemmer har begrænset ansvar, skal indeholde udtrykket »begrænset«.

Kravene til offentliggørelse af aftalen om samt vedtægter og regnskaber for en EGTS, hvis medlemmer har begrænset ansvar, skal som minimum modsvare dem, der gælder for andre former for juridiske enheder, hvis medlemmer har begrænset ansvar, og som er stiftet i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor den pågældende EGTS har sit vedtægtsmæssige hjemsted.

En medlemsstat kan forbyde registrering på sit område af en EGTS, hvis medlemmer har begrænset ansvar.

3.   Med forbehold af medlemsstaternes økonomiske ansvar i forhold til enhver form for strukturfonds- eller samhørighedsfondsmidler, der ydes en EGTS, er der ikke i denne forordning hjemmel for, at medlemsstaterne har økonomisk ansvar i forhold til en EGTS, de ikke er medlem af.

Artikel 13

Offentlig interesse

Hvis en EGTS udfører aktiviteter i strid med en medlemsstats bestemmelser om den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, folkesundheden eller den offentlige sædelighed, eller i strid med den offentlige interesse i en medlemsstat, kan et kompetent organ i denne medlemsstat forbyde disse aktiviteter på sit område eller kræve, at medlemmer, som er stiftet i henhold til dens lovgivning, trækker sig tilbage fra EGTS'en, medmindre den ophører med de pågældende aktiviteter.

Sådanne forbud må ikke være et middel til vilkårlig eller skjult begrænsning af det territoriale samarbejde mellem EFTC'ens medlemmer. Det kompetente organs afgørelse skal kunne revideres af en retsinstans.

Artikel 14

Opløsning

1.   Uanset aftalens bestemmelser om opløsning skal den kompetente ret eller myndighed i den medlemsstat, hvor en EGTS har sit hjemsted, ved en anmodning fra en kompetent myndighed med en berettiget interesse, bestemme, at en EGTS skal opløses, hvis den finder, at EGTS'en ikke længere opfylder kravene i artikel 1, stk. 2, eller artikel 7 i denne forordning, navnlig når EGTS'en handler uden for de opgaver, der er fastsat i artikel 7. Den kompetente ret eller myndighed underretter alle de andre medlemsstater, i henhold til hvis lovgivning medlemmerne er stiftet, om enhver anmodning om opløsning af en EGTS.

2.   Den kompetente ret eller myndighed kan indrømme EGTS'en en frist til at bringe forholdene i orden. Hvis EGTS'en ikke bringer forholdene i orden inden udløbet af denne frist, træffer den kompetente ret eller myndighed afgørelse om opløsning af EGTS'en.

Artikel 15

Kompetence

1.   Tredjeparter, der mener sig krænket af en EGTS' handlinger eller undladelser, kan forfølge deres krav ad rettens vej.

2.   Medmindre andet er bestemt i denne forordning, finder fællesskabsrettens kompetenceregler anvendelse på tvister, som involverer en EGTS. I tilfælde, der ikke er forudset i fællesskabsretten, ligger kompetencen til at bilægge tvister hos retterne i den medlemsstat, hvor EGTS'en har sit hjemsted.

Kompetencen til at bilægge tvister i henhold til artikel 4, stk. 3 eller 6, eller i henhold til artikel 13 ligger hos retterne i den medlemsstat, hvis afgørelse anfægtes.

3.   Intet i denne forordning er til hinder for, at borgere kan udøve deres nationale forfatningsmæssige appelrettigheder over for organer, som er medlem af en EGTS, for så vidt angår:

a)

administrative afgørelser om aktiviteter, der udføres af en EGTS

b)

adgang til tjenester på deres eget sprog og

c)

adgang til oplysninger.

I sådanne tilfælde ligger kompetencen hos de kompetente retter i de medlemsstater, i hvis forfatning der er hjemmel til påklage.

Artikel 16

Afsluttende bestemmelser

1.   Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at sikre en effektiv iværksættelse af denne forordning.

En medlemsstat kan, hvis det kræves i henhold til dens nationale lovgivning, udarbejde en samlet liste over de opgaver, som medlemmerne af en EGTS, som omhandlet i artikel 3, stk. 1, der er stiftet i henhold til dens lovgivning, allerede har, for så vidt angår det territoriale samarbejde i denne medlemsstat.

Medlemsstaten underretter i overensstemmelse hermed Kommissionen og de andre medlemsstater om eventuelle bestemmelser, som vedtages i henhold til denne artikel.

2.   Medlemsstaterne kan bestemme, at der skal betales gebyrer i forbindelse med registreringen af aftalen og vedtægterne. Disse gebyrer må dog ikke overstige de administrative omkostninger herved.

Artikel 17

Rapport og revisionsklausul

Senest den 1. august 2011 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af denne forordning og i givet fald forslag til ændringer.

Artikel 18

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes senest den 1. august 2007, med undtagelse af artikel 16, som finder anvendelse fra den 1. august 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 5. juli 2006.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

P. LEHTOMÄKI

Formand


(1)  EUT C 255 af 14.10.2005, s. 76.

(2)  EUT C 71 af 22.3.2005, s. 46.

(3)  Europa-Parlamentets udtalelse af 6.7.2005 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning af 12.6.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets holdning af 4.7.2006 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(4)  Se side 25 i denne EUT.

(5)  Se side 1 i denne EUT.

(6)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2083/2005 (EUT L 333 af 20.12.2005, s. 28).


Top