Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0817

Rådets forordning (EF) nr. 817/2006 af 29. maj 2006 om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 798/2004

OJ L 148, 2.6.2006, p. 1–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 279–364 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 005 P. 105 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 005 P. 105 - 133

No longer in force, Date of end of validity: 09/03/2008; ophævet ved 32008R0194

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/817/oj

2.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 148/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 817/2006

af 29. maj 2006

om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 798/2004

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 60 og 301,

under henvisning til Rådets fælles holdning 2006/318/FUSP af 27. april 2006 om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar (1),

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 28. oktober 1996 indførte Rådet, der var foruroliget over de manglende fremskridt hen imod demokratisering og over de fortsatte krænkelser af menneskerettighederne i Burma/Myanmar, ved fælles holdning 1996/635/FUSP (2) visse restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar. Disse foranstaltninger blev efterfølgende forlænget og ændret ved fælles holdning 2000/346/FUSP (3), ophævet ved fælles holdning 2003/297/FUSP (4), og derefter genindført ved fælles holdning 2004/423/FUSP (5), styrket ved fælles holdning 2004/730/FUSP (6), ændret ved fælles holdning 2005/149/FUSP (7) og forlænget og ændret ved fælles holdning 2005/340/FUSP (8). Nogle af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar blev gennemført på fællesskabsplan ved Rådets forordning (EF) nr. 798/2004 af 26. april 2004 om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Burma/Myanmar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1081/2000 (9).

(2)

På baggrund af den aktuelle politiske situation i Burma/Myanmar, hvor:

de militære myndigheder ikke har indledt konkrete drøftelser med den demokratiske bevægelse om en proces, der kan føre til national forsoning, respekt for menneskerettighederne og demokrati

myndighederne ikke har tilladt et reelt, åbent nationalt konvent

Daw Aung San Suu Kyi, andre medlemmer af Nationalforbundet for Demokrati (NLD) og andre politiske fanger fortsat tilbageholdes

NLD og andre organiserede politiske bevægelser fortsat chikaneres

der vedvarende forekommer grove krænkelser af menneskerettighederne, og der ikke kan konstateres nogen indsats for at udrydde tvangsarbejde i henhold til henstillingerne i rapporten udsendt af Den Internationale Arbejdsorganisations gruppe på højt plan i 2001 og henstillinger og forslag fra de efterfølgende ILO-udsendte, og

i betragtning af den seneste udvikling såsom de hindringer, der i stigende grad lægges i vejen for de internationale og ikke-statslige organisationers arbejde,

fastsætter fælles holdning 2006/318/FUSP, at de restriktive foranstaltninger over for militærregimet i Burma/Myanmar og de personer, der nyder godt af regimet, eller som aktivt modarbejder national forsoning, respekt for menneskerettighederne og demokrati, skal opretholdes.

(3)

De restriktive foranstaltninger i fælles holdning 2006/318/FUSP omfatter bl.a. forbud mod teknisk bistand, finansieringsmidler og finansiel bistand i forbindelse med militæraktiviteter, forbud mod eksport af udstyr, som kan anvendes til intern undertrykkelse, samt indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende medlemmer af Burmas/Myanmars regering og alle fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, som er knyttet til den, samt et forbud mod at yde lån eller kreditter til statsejede burmesiske virksomheder og mod at erhverve eller udvide en deltagelse i sådanne virksomheder.

(4)

Disse foranstaltninger falder ind under traktatens anvendelsesområde og for navnlig at sikre, at de økonomiske operatører i alle medlemsstaterne anvender dem på samme måde, er det derfor nødvendigt at indføre fællesskabslovgivning til at gennemføre dem for så vidt angår Fællesskabet.

(5)

Af klarhedshensyn bør der vedtages en ny tekst, der indeholder alle relevante bestemmelser med ændringer, og som træder i stedet for forordning (EF) nr. 798/2004, som bør ophæves.

(6)

For at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er effektive, bør den træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I denne forordning forstås ved:

1)

»teknisk bistand« enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, samling, prøvning, vedligeholdelse eller enhver anden form for teknisk tjeneste; støtten kan ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab og kompetencer eller konsulentservice; teknisk bistand omfatter også mundtlig bistand

2)

»pengemidler«: finansielle aktiver og fordele af enhver art, herunder, men ikke begrænset til:

a)

kontante pengebeløb, checks, pengefordringer, tratter, betalingsordrer og andre betalingsinstrumenter

b)

indeståender i finansielle institutioner eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviser

c)

børsnoterede og noterede værdipapirer og gældsinstrumenter, herunder aktier og andre ejerandele, certifikater som repræsenterer værdipapirer, obligationer, veksler, warrants, usikrede værdipapirer og derivatkontrakter

d)

rente, udbytte eller anden form for indtægt fra aktiver eller værditilvækst hidrørende fra aktiver

e)

kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelser

f)

remburser, konnossementer, løsørepantebreve

g)

dokumenter, der godtgør en interesse i pengemidler eller økonomiske ressourcer

3)

»indefrysning af pengemidler«: hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller behandling af pengemidler, der ville resultere i en ændring under en hvilken som helst form med hensyn til omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art eller formål eller andre ændringer, som ville gøre det muligt at bruge de pågældende pengemidler, herunder porteføljeforvaltning

4)

»økonomiske ressourcer«: aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er pengemidler, men som kan bruges til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser

5)

»indefrysning af økonomiske ressourcer«: hindring af, at de på nogen måde bruges til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder, men ikke kun, ved salg, leje eller pantsætning

6)

»Fællesskabets område«, de af medlemsstaternes områder, hvor traktaten finder anvendelse, og på de betingelser, der er fastsat i traktaten.

Artikel 2

Det er forbudt:

a)

at yde teknisk bistand i tilknytning til militære aktiviteter og levering, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af våben og af alle typer materiel i tilknytning hertil, herunder våben og ammunition, militærkøretøjer og -udstyr, paramilitært udstyr samt reservedele hertil direkte eller indirekte til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Burma/Myanmar eller til anvendelse i dette land

b)

at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i tilknytning til militære aktiviteter, herunder navnlig gavebistand, lån og eksportkreditforsikring, i forbindelse med salg, levering, overførsel eller eksport af våben og materiel i tilknytning hertil direkte eller indirekte til alle personer, enheder eller organer i Burma/Myanmar eller til anvendelse i dette land

c)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller virkning er at omgå forbuddene i litra a) eller b).

Artikel 3

Det er forbudt:

a)

at sælge, levere, overføre eller eksportere udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, jf. listen i bilag I, uanset om det har oprindelse i eller uden for Fællesskabet, direkte eller indirekte til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Burma/Myanmar eller til anvendelse i dette land

b)

at yde teknisk bistand i tilknytning til det i litra a) nævnte udstyr direkte eller indirekte til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Burma/Myanmar eller til anvendelse i dette land

c)

at levere finansieringsmidler eller finansiel bistand i tilknytning til det i litra a) nævnte udstyr direkte eller indirekte til fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer i Burma/Myanmar eller til anvendelse i dette land

d)

bevidst og forsætligt at deltage i aktiviteter, hvis formål eller virkning er at omgå forbuddene i litra a), b) eller c).

Artikel 4

1.   Uanset artikel 2 og 3 kan de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. bilag II, på vilkår, som de finder passende, tillade

a)

levering af finansieringsmidler og finansiel bistand og teknisk bistand i forbindelse med:

i)

militært udstyr, der ikke er bestemt til at dræbe, men udelukkende er til humanitær brug eller beskyttelsesbrug eller til brug for FN's, EU's og Fællesskabets institutionsopbygningsprogrammer

ii)

materiel, der er bestemt for EU's og FN's krisestyringsoperationer

b)

salg, levering, overførsel eller eksport af udstyr, som kan anvendes til intern undertrykkelse, men udelukkende er til humanitær brug eller beskyttelsesbrug eller til brug for FN's, EU's og Fællesskabets institutionsopbygningsprogrammer eller til EU's og FN's krisestyringsoperationer

c)

salg, levering, overførsel eller eksport af minerydningsudstyr og materiel til brug ved minerydning

d)

levering af finansieringsmidler og finansiel bistand i tilknytning til sådanne programmer og operationer som nævnt i litra b) og c)

e)

levering af teknisk bistand i tilknytning til programmer og operationer som nævnt i litra b) og c).

2.   De i stk. 1 omhandlede tilladelser kan kun gives forud for gennemførelsen af den aktivitet, som der anmodes om tilladelse til.

Artikel 5

Artikel 2 og 3 finder ikke anvendelse på beskyttelsesbeklædning, herunder skudsikre veste og militærhjelme, der midlertidigt eksporteres til Burma/Myanmar udelukkende til personlig brug for personel fra FN, EU, Fællesskabet eller dets medlemsstater, repræsentanter for medierne, humanitært hjælpepersonale, ulandsfrivillige og tilknyttet personale.

Artikel 6

1.   Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes, besiddes eller kontrolleres af de enkelte medlemmer af Burmas/Myanmars regering og fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer med tilknytning til dem, der er opført på listen i bilag III, indefryses.

2.   Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag III.

3.   Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at fremme de i stk. 1 og 2 omhandlede aktiviteter, er forbudt.

Artikel 7

1.   En medlemsstats kompetente myndighed, jf. bilag II, kan på sådanne vilkår, som den skønner hensigtsmæssige tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller stille visse pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed efter at have konstateret, at de pågældende pengemidler eller økonomiske ressourcer er:

a)

nødvendige til at dække de basale behov hos de personer, der er opført på listen i bilag III og de familiemedlemmer, som disse har forsørgerpligt over for, herunder betaling af fødevarer, husleje eller renter og afdrag på hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og offentlige forbrugsafgifter

b)

alene bestemt til betaling af rimelige honorarer og godtgørelse af udgifter i forbindelse med juridisk bistand

c)

alene bestemt til betaling af afgifter eller gebyrer til rutinemæssig opbevaring eller forvaltning af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer

d)

nødvendige til afholdelse af ekstraordinære udgifter, såfremt den relevante kompetente myndighed har meddelt alle de andre kompetente myndigheder og Kommissionen, hvorfor den skønner, at der bør gives en sådan særlig tilladelse mindst to uger før meddelelsen af tilladelsen.

Den relevante kompetente myndighed underretter de kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der måtte være meddelt i medfør af dette stykke.

2.   Artikel 6, stk. 2, finder ikke anvendelse på beløb, der tilføres indefrosne konti, i form af:

i)

renter og andre indtægter fra disse konti eller

ii)

forfaldne beløb i henhold til kontrakter, aftaler eller forpligtelser, som er indgået eller opstået forud for den dato, hvor disse konti blev omfattet af bestemmelserne i enten forordning (EF) nr. 1081/2000, forordning (EF) nr. 798/2004 eller nærværende forordning,

forudsat at sådanne renter eller andre indtægter og betalinger fortsat er omfattet af artikel 6, stk. 1.

Artikel 8

1.   Med forbehold af de gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:

a)

øjeblikkeligt videregive oplysninger, der kan fremme overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 6, til de kompetente myndigheder, jf. listen i bilag II, i de medlemsstater, hvor de pågældende er bosat eller etableret, og direkte eller via disse myndigheder fremsende oplysningerne til Kommissionen

b)

samarbejde med de kompetente myndigheder, jf. listen i bilag II, om efterprøvning af disse oplysninger.

2.   Alle yderligere oplysninger, som Kommissionen modtager direkte, stilles til rådighed for de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater.

3.   Alle oplysninger, som gives eller modtages i henhold til denne artikel, må kun anvendes til de formål, hvortil de er givet eller modtaget.

Artikel 9

1.   Det er forbudt:

a)

at yde lån eller kreditter til statsejede burmesiske virksomheder, der er opført på listen i bilag IV, og at erhverve obligationer, indlånsbeviser, warrants eller obligationslån, der udstedes af disse virksomheder

b)

at erhverve eller udvide en deltagelse i statsejede burmesiske virksomheder, der er opført på listen i bilag IV, herunder fuldstændig erhvervelse af sådanne virksomheder og erhvervelse af aktier og værdipapirer med karakter af andelsbevis.

2.   Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, som direkte eller indirekte har til formål eller til følge at omgå bestemmelserne i stk. 1, er forbudt.

3.   Stk. 1 berører ikke opfyldelse af handelskontrakter om levering af varer eller tjenesteydelser på sædvanlige handelsmæssige betalingsvilkår og de sædvanlige tillægsaftaler i tilknytning til opfyldelsen af sådanne kontrakter, såsom eksportkreditforsikringer.

4.   Stk. 1, litra a), berører ikke opfyldelsen af en forpligtelse i henhold til kontrakter eller aftaler, der er indgået inden den 25. oktober 2004.

5.   Forbuddet i stk. 1, litra b), er ikke til hinder for en udvidelse af en deltagelse i statsejede burmesiske virksomheder, der er opført på listen i bilag IV, hvis en sådan udvidelse er obligatorisk i henhold til en aftale, der er indgået med den berørte statsejede burmesiske virksomhed inden den 25. oktober 2004. Den relevante kompetente myndighed, som er opført på listen i bilag II, og Kommissionen underrettes forud for enhver sådan transaktion. Kommissionen underretter de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater.

Artikel 10

Fysiske og juridiske personer eller enheder, herunder disses ledelse og personale, som anvender forordningen, og som i god tro indefryser pengemidler og økonomiske ressourcer eller afviser at stille pengemidler eller andre økonomiske ressourcer til rådighed i forvisning om, at det er i overensstemmelse med denne forordning, kan ikke på nogen måde drages til ansvar, medmindre det godtgøres, at indefrysningen er sket som følge af forsømmelighed.

Artikel 11

Kommissionen og medlemsstaterne underretter straks hinanden om de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, og udveksler alle andre relevante oplysninger, som de råder over, og som har relation til denne forordning, navnlig oplysninger om overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af de nationale domstole.

Artikel 12

Kommissionen bemyndiges til:

a)

at ændre bilag II på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne

b)

at ændre bilag III og IV på grundlag af afgørelser vedrørende bilag I og II til fælles holdning 2006/318/FUSP.

Artikel 13

1.   Medlemsstaterne fastsætter regler for, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle fornødne foranstaltninger for at sikre, at de iværksættes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.

2.   Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler straks efter denne forordnings ikrafttræden og underretter den om alle senere ændringer.

Artikel 14

Denne forordning finder anvendelse:

a)

inden for Fællesskabets område, herunder dets luftrum

b)

om bord på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion

c)

på enhver person inden for eller uden for Fællesskabets område, som er statsborger i en medlemsstat

d)

på alle juridiske personer, enheder eller organer, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning

e)

på alle juridiske personer, enheder eller organer for så vidt angår forretningsvirksomhed, der helt eller delvis foregår inden for Fællesskabet.

Artikel 15

Forordning (EF) nr. 798/2004 ophæves.

Artikel 16

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. maj 2006.

På Rådets vegne

M. BARTENSTEIN

Formand


(1)  EUT L 116 af 29.4.2006, s. 77.

(2)  EFT L 287 af 8.11.1996, s. 1.

(3)  EFT L 122 af 24.5.2000, s. 1.

(4)  EUT L 106 af 29.4.2003, s. 36. Senest ændret ved afgørelse 2003/907/FUSP (EUT L 340 af 24.12.2003, s. 81).

(5)  EUT L 125 af 28.4.2004, s. 61. Senest ændret ved fælles holdning 2005/340/FUSP (EUT L 108 af 29.4.2005, s. 88).

(6)  EUT L 323 af 26.10.2004, s. 17.

(7)  EUT L 49 af 22.2.2005, s. 37.

(8)  EUT L 108 af 29.4.2005, s. 88.

(9)  EUT L 125 af 28.4.2004, s. 4. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1263/2005 (EUT L 201 af 2.8.2005, s. 25).


BILAG I

Liste over udstyr, der kan anvendes til intern undertrykkelse, jf. artikel 3

Nedenstående liste omfatter ikke artikler, der er specielt udformet eller modificeret til militær brug.

1.

Hjelme, der giver ballistisk beskyttelse, hjelme til brug under optøjer, skjolde til brug under optøjer og ballistiske skjolde og specielt konstruerede komponenter hertil

2.

Specielt konstrueret fingeraftryksudstyr

3.

Mekanisk drevne projektører

4.

Byggeudstyr med ballistisk beskyttelse

5.

Jagtknive

6.

Specielt konstrueret udstyr til produktion af jagtgeværer

7.

Udstyr til håndladning af ammunition

8.

Kommunikationsaflytningsudstyr

9.

Optiske halvlederdetektorer

10.

Billedforstærkerrør

11.

Teleskopvåbensigter

12.

Våben med glat løb og tilhørende ammunition ud over dem, der er specielt konstrueret til militær brug, og specielt konstruerede komponenter hertil undtagen:

signalpistoler

luftpistoler og geværer konstrueret som industriværktøj eller til human bedøvelse af dyr

13.

Simulatorer til undervisning i brug af skydevåben og specielt konstruerede eller modificerede komponenter og tilbehør hertil

14.

Bomber og håndgranater ud over dem, der er specielt konstrueret til militær brug, og specielt konstruerede komponenter hertil

15.

Armerede beskyttelsesdragter og specielt udviklede komponenter hertil ud over dem, der er fremstillet efter militære standarder eller specifikationer

16.

Terrængående erhvervskøretøjer med træk på alle fire hjul, der er fremstillet eller udstyret med ballistisk beskyttelse, og profilpanser til sådanne køretøjer

17.

Vandkanoner og specielt konstruerede eller modificerede komponenter hertil

18.

Køretøjer udstyret med en vandkanon

19.

Køretøjer, der er specielt konstrueret eller modificeret til at blive elektrificeret for at afvise angribere, og komponenter hertil, der er specielt konstrueret eller modificeret til det formål

20.

Akustiske anordninger, som fabrikanten eller leverandøren præsenterer som egnede til bekæmpelse af optøjer, og specielt konstruerede komponenter hertil

21.

Fodlænker, kæder, ankeljern og bælter til elektrisk chok, specielt konstrueret til at frihedsberøve mennesker undtagen:

håndjern, hvis maksimale dimension inkl. kæde ikke overstiger 240 mm i låst tilstand

22.

Bærbare anordninger, der er konstrueret eller modificeret med henblik på bekæmpelse af optøjer eller selvbeskyttelse ved udsendelse af et lammende stof (såsom tåregas eller peberspray), og specielt konstruerede komponenter hertil

23.

Bærbare anordninger, der er konstrueret eller modificeret med henblik på bekæmpelse af optøjer eller selvbeskyttelse ved elektrisk chok (herunder elektriske stave, elektriske skjolde, bedøvelsesgeværer og elektriske dartgeværer (taserudstyr)), og komponenter hertil specielt konstrueret eller modificeret til det formål

24.

Elektronisk udstyr, der kan spore skjulte sprængstoffer, og specielt konstruerede komponenter hertil undtagen:

tv- eller røntgenundersøgelsesudstyr

25.

Elektronisk støjsenderudstyr, der er specielt konstrueret til at forhindre detonation ved radiofjernkontrol af improviserede eksplosive anordninger, og specielt konstruerede komponenter hertil

26.

Udstyr og anordninger specielt konstrueret til at iværksætte eksplosioner med elektriske eller ikke-elektriske midler, herunder tændapparater, detonatorer, sprængkapsler, boostere og detonationslunter, og specielt konstruerede komponenter hertil undtagen:

udstyr og anordninger, der er specielt konstrueret til specifik handelsbrug bestående i styring eller betjening ved hjælp af sprængstof af andet udstyr eller andre anordninger, hvis funktion ikke er at fremkalde eksplosioner (f.eks. airbag-pumper i biler, elektriske overspændningssikringer i sprinklerudløsere)

27.

Udstyr og anordninger, der er specielt konstrueret til ammunitionsrydning undtagen:

bombetæpper

beholdere konstrueret til at rumme objekter, der vides eller mistænkes for at være improviserede eksplosive anordninger

28.

Natoptagelses- og termalt afbildningsudstyr og billedforstærkerrør eller halvledersensorer hertil

29.

Retlinet afskæring af sprængladninger

30.

Følgende sprængstoffer og tilknyttede stoffer:

amatol

nitrocellulose (indeholdende mere end 12,5 % nitrogen)

nitroglycol

pentaerythritoltetranitrat (PETN)

picryl chlorid

trinitrophenylmethylnitramin (tetryl)

2,4,6-trinitrotoluen (TNT)

31.

Specielt konstrueret software og teknologi, der kræves til alle former for udstyr på listen.


BILAG II

Liste over kompetente myndigheder omhandlet i artikel 4, 7, 8, 9 og 12

BELGIEN

Vedrørende indefrysning af pengemidler, finansiering og finansiel bistand:

Service Public Fédéral des Finances

Administration de la Trésorerie

30 Avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Federale Overheidsdienst Financiën

Administratie van de Thesaurie

Kunstlaan 30

B-1040 Brussel

Fax (32-2) 233 74 65

E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Vedrørende varer, teknisk bistand og andre tjenesteydelser:

Forbundsmyndighed med ansvar for salg, køb og teknisk bistand fra belgiske forsvarsstyrker og sikkerhedstjenester samt for finansielle og tekniske tjenester med tilknytning til fremstilling og levering af våben og militært og paramilitært udstyr:

Service Public Fédéral Économie, P.M.E., Classes Moyennes & Énergie

Direction générale du Potentiel économique

Service Licences

Rue de Louvain 44

1er étage

B-1000 Bruxelles

Tlf. (32-2) 548 62 11

Fax (32-2) 548 65 70

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie

Algemene Directie van het Economisch Potentieel

Dienst vergunningen

Leuvenseweg 44

1ste verdieping

B-1000 Brussel

Tlf. (32-2) 548 62 11

Fax (32-2) 548 65 70

Regionale myndigheder med ansvar for øvrige eksport-, import og transittilladelser vedrørende våben, militært og paramilitært udstyr:

Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Région de Bruxelles-Capitale:

Directie Externe Betrekkingen/Direction des Relations extérieures

City Center

Kruidtuinlaan/Boulevard du Jardin Botanique 20

1035 Brussel/Bruxelles

Tlf. (32-2) 800 37 59 (Cédric Bellemans)

Fax (32-2) 800 38 20

E-mail: cbellemans@mrbc.irisnet.be

Région Wallonne:

Direction Générale Économie et Emploi

Dir Gestion des Licences,

chaussée de Louvain 14,

5000 Namur

Tlf. 081/649751

Fax 081/649760

E-mail: m.moreels@mrw.wallonie.be

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid

Cel Wapenexport

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tlf. (32-2) 553 59 28

Fax (32-2) 553 60 37

E-mail: wapenexport@vlaanderen.be

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tlf. +420 22406 2720

Fax +420 22422 1811

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. Box 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tlf. + 420 25704 4501

Fax + 420 25704 4502

DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

TYSKLAND

Vedrørende indefrysning af pengemidler, finansiering og finansiel bistand:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tlf. (49-89) 2889 3800

Fax (49-89) 350163 3800

Vedrørende varer, teknisk bistand og andre tjenesteydelser:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tlf. (49-61) 96 908-0

Fax (49-61) 96 908-800

ESTLAND

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tlf. +372 6 317 100

Fax +372 6 317 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tlf. +372 6680500

Fax +372 6680501

GRÆKENLAND

A.

Indefrysning af midler

Ministry of Economy and Finance

General Directory of Economic Policy

Address: 5 Nikis Str., 101 80

Athens, Greece

Tlf. + 30 210 3332786

Fax + 30 210 3332810

Α.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής

Δ/νση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80

Τηλ. + 30 210 3332786

Φαξ + 30 210 3332810

B.

Import — eksportrestriktioner

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornaroy Str.,

GR-105 63 Athens

Tlf. + 30 210 3286401-3

Fax + 30 210 3286404

Β.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση(49-61) Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63

Αθήνα — Ελλάς

Τηλ. + 30 210 3286401-3

Φαξ + 30 210 3286404

SPANIEN

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tlf. (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control De Movimientos de Capitales

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tlf. (34) 91 209 95 11

Fax (34) 91 209 96 56

FRANKRIG

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tlf. (33) 1 44 74 48 93

Fax (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et de développement

Sous-direction Multicom

139, rue du Bercy

75572 Paris Cedex 12

Tlf. (33) 1 44 87 72 85

Fax (33) 1 53 18 96 55

Ministère des Affaires étrangères

Direction de la coopération européenne

Sous-direction des relations extérieures de la Communauté

Tlf. (33) 1 43 17 44 52

Fax (33) 1 43 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Service de la Politique Étrangère et de Sécurité Commune

Tlf. (33) 1 43 17 45 16

Fax (33) 1 43 17 45 84

IRLAND

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tlf. (353) 1 671 66 66

Fax (353) 1 671 65 61

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

80 St. Stephen's Green

Dublin 2

Tlf. (353) 1 408 21 53

Fax (353) 1 408 20 03

Department of Enterprise, Trade and Employment

Export Licensing Unit

Block C

Earlsfort Centre

Lower Hatch St.

Dublin 2

Tlf. (353) 1 631 25 34

Fax (353) 1 631 25 62

ITALIEN

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.U. — Ufficio II

Tlf. (39) 06 3691 3820

Fax (39) 06 3691 5161

U.A.M.A.

Tlf. (39) 06 3691 3605

Fax (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Comitato di Sicurezza Finanziaria

Via XX Settembre, 97

I-00187 Roma

Tlf. (39) 06 4761 3942

Fax (39) 06 4761 3032

Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale Politica Commerciale

Viale Boston, 35

I-00144 Roma

Tlf. (39) 06 59931

Fax (39) 06 5964 7531

CYPERN

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφ. Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Τηλ: +357-22-300600

Φαξ: +357-22-661881

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Tlf. +357-22-300600

Fax +357-22-661881

LETLAND

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga, LV 1395

Tlf. (371) 7016201

Fax (371) 7828121

Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Kalpaka bulvārī 6,

Rīgā, LV 1081

Tlf. + 7044 431

Fax + 7044 549

LITAUEN

Saugumo policijos departamentas

Užsienio reikalų ministerija

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-01511 Vilnius

Tlf. +370 5 236 25 16

Fax +370 5 231 30 90

LUXEMBOURG

Ministère des Affaires Étrangères

Direction des relations économiques internationales

6, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tlf. (352) 478 23 46

Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-1352 Luxembourg

Tlf. (352) 478-2712

Fax (352) 47 52 41

UNGARN

Artikel 4

Ministry of Economic Affairs and Transport – Hungarian Trade

Licencing Office

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: 1537 Pf.: 345

Tlf. +36-1-336-7300

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Pf.: 345

Tlf. +36-1-336-7300

Artikel 7

Hungarian National Police

Teve u. 4–6.

H-1139 Budapest

Hungary

Tlf./Fax +36-1-443-5554

Országos Rendőrfőkapitányság

1139 Budapest, Teve u. 4–6.

Magyarország

Tlf./Fax +36-1-443-5554

Artikel 8

Ministry of Finance

József nádor tér. 2–4.

H-1051 Budapest

Hungary

Postbox: 1369 Pf.: 481

Tlf. +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

Pénzügyminisztérium

1051 Budapest, József nádor tér 2–4.

Magyarország

Postafiók: 1369 Pf.: 481

Tlf. +36-1-318-2066, +36-1-327-2100

Fax +36-1-318-2570, +36-1-327-2749

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tlf. +356 21 24 28 53

Fax +356 21 25 15 20

NEDERLANDENE

Belastingdienst/Douane Noord

Centrale Dienst In- en Uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tlf. 050-523 2600

Fax 050-523 2183

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Tlf. (31-70) 342 8997

Fax (31-70) 342 7984

ØSTRIG

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C/2/2

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tlf. (43-1) 711 00

Fax (43-1) 711 00-8386

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tlf. (01-4042043 1) 404 20-0

Fax (43 1) 404 20-73 99

Bundesministerium für Inneres

Bundeskriminalamt

Josef Holaubek Platz 1

A-1090 Wien

Tlf. (43 1) 313 45-0

Fax (43 1) 313 45-85290

POLEN

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno – Traktatowy

Al. J. CH. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tlf. (48 22) 523 93 48

Fax (48 22) 523 91 29

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tlf. (351) 21 394 60 72

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tlf. (351) 21 882 32 40/47

Fax (351) 21 882 32 49

SLOVENIEN

Bank of Slovenia

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tlf. +386 (1) 471 90 00

Fax +386 (1) 251 55 16

http://www.bsi.si

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

Prešernova 25

1000 Ljubljana

Tlf. +386 (1) 478 20 00

Fax +386 (1) 478 23 47

http://www.gov.si/mzz

SLOVAKIET

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tlf. 00421 2 4854 1111

Fax 00421 2 4333 782

Ministerstvo financií SR

Štefanovičova 5

P. O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tlf. 00421 2 5958 1111

Fax 00421 2 5249 3048

FINLAND

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

Tlf. (358) 9 16 05 59 00

Fax (358) 9 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8

PL/PB 31

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

Tlf. (358) 9 16 08 81 28

Fax (358) 9 16 08 81 11

SVERIGE

Artikel 4

Inspektionen för strategiska produkter

Box 70252

SE-107 22 Stockholm

Tlf. (46-8) 406 31 00

Fax (46-8) 20 31 00

Artikel 7

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tlf. (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

Artikel 8

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tlf. (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

Artikel 9

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

SE-103 39 Stockholm

Tlf. (46-8) 405 10 00

Fax (46-8) 723 11 76

DET FORENEDE KONGERIGE

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

United Kingdom

Tlf. (44-207) 215-0594

Fax (44-207) 215-0593

HM Treasury

Financial Systems and International Standards

1, Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

Tlf. (44-207) 270-5977

Fax (44-207) 270-5430

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

United Kingdom

Tlf. (44-207) 601 4607

Fax (44-207) 601 4309

For Gibraltar:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No 6 Convent Place

Gibraltar

Tlf. (350) 75707

Fax (350) 5875700

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Generaldirektoratet for Eksterne Forbindelser

Direktorat A. Kriseplatform og politikkoordinering inden for FUSP

Kontor A.2 Krisestyring og konfliktforebyggelse

CHAR 12/108

B-1049 Bruxelles

Tlf. (32-2) 299 1176/295 5585

Fax (32-2) 299 08 73


BILAG III

Liste over personer som omhandlet i artikel 6, 7 og 12

Bemærkninger til skemaet:

1.

Kaldenavne eller afvigende stavemåder angives ved »AKA« (also known as)

A.   DET NATIONALE RÅD FOR FRED OG UDVIKLING (SPDC)

 

Navn (fornavn, efternavn, køn, eventuelle kaldenavne)

Identifikationsoplysninger (stilling/titel, fødselsdato og fødested, nummer i pas/id-kort, gift med eller søn/datter af …)

A1a

Højtstående general Than Shwe

Formand; født d. 2.2.1933

A1b

Kyaing Kyaing

Gift med højtstående general Than Shwe

A1c

Thandar Shwe

Datter af højtstående general Than Shwe

A1d

Khin Pyone Shwe

Datter af højtstående general Than Shwe

A1e

Aye Aye Thit Shwe

Datter af højtstående general Than Shwe

A1f

Tun Naing Shwe AKA Tun Tun Naing

Søn af højtstående general Than Shwe

A1g

Khin Thanda

Gift med Tun Naing Shwe

A1h

Kyaing San Shwe

Søn af højtstående general Than Shwe

A1i

Dr. Khin Win Sein

Gift med Kyaing San Shwe

A1j

Thant Zaw Shwe AKA Maung Maung

Søn af højtstående general Than Shwe

A1k

Dewar Shwe

Datter af højtstående general Than Shwe

A1l

Kyi Kyi Shwe

Datter af højtstående general Than Shwe

A2a

Højtstående vicegeneral Maung Aye

Næstformand; født d. 25.12.1937

A2b

Mya Mya San

Gift med højtstående vicegeneral Maung Aye

A2c

Nandar Aye

Datter af højtstående vicegeneral Maung Aye, gift med major Pye Aung (D17d)

A3a

General Thura Shwe Mann

Stabschef og koordinator for særlige operationer (hæren, flåden, luftvåbnet); født d. 11.7.1947

A3b

Khin Lay Thet

Gift med general Shwe Mann; født d. 19.6.1947

A3c

Aung Thet Mann

Søn af general Shwe Mann, virksomheden Ayeya Shwe War; født den 19.6.1977; pasnummer.: CM102233

A3d

Toe Naing Mann

Søn af Shwe Mann; født den 29.6.1978

A3e

Zay Zin Latt

Gift med Toe Naing Mann; datter af Khin Shwe (se J5a) født d. 24.3.1981

A4a

General Soe Win

Premierminister fra 19.10.2004. Født 1946

A4b

Than Than Nwe

Gift med general Soe Win

A5a

Generalløjtnant Thein Sein

Førstesekretær (fra 19.10.2004) og generaladjudant

A5b

Khin Khin Win

Gift med generalløjtnant Thein Sein

A6a

Generalløjtnant (Thiha Thura) Tin Aung Myint Oo

(Thiha Thura er en titel) generalkvartermester

A6b

Khin Saw Hnin

Gift med generalløjtnant Thiha Thura Tin Aung Myint Oo

A7a

Generalløjtnant Kyaw Win

Chef for Kontoret for Særlige Operationer 2 (Kayah-staten)

A7b

San San Yee AKA San San Yi

Gift med generalløjtnant Kyaw Win

A7c

Nyi Nyi Aung

Søn af generalløjtnant Kyaw Win

A7d

San Thida Win

Gift med Nyi Nyi Aung

A7e

Min Nay Kyaw Win

Søn af generalløjtnant Kyaw Win

A7f

Dr. Phone Myint Htun

Søn af generalløjtnant Kyaw Win

A7g

San Sabai Win

Gift med dr. Phone Myint Htun

A8a

Generalløjtnant Tin Aye

Chef for Forsvarsmaterieltjenesten, leder af UMEH

A8b

Kyi Kyi Ohn

Gift med generalløjtnant Tin Aye

A8c

Zaw Min Aye

Søn af generalløjtnant Tin Aye

A9a

Generalløjtnant Ye Myint

Chef for Kontoret for Særlige Operationer 1 (Kachin, Chin, Sagaing, Magwe, Mandalay)

A9b

Tin Lin Myint

Gift med generalløjtnant Ye Myint; født d. 25.1.1947

A9c

Theingi Ye Myint

Datter af generalløjtnant Ye Myint

A9d

Aung Zaw Ye Myint

Søn af generalløjtnant Ye Myint, Yetagun Construction Co

A9e

Kay Khaing Ye Myint

Datter af generalløjtnant Ye Myint

A10a

Generalløjtnant Aung Htwe

Uddannelseschef i forsvaret

A10b

Khin Hnin Wai

Gift med generalløjtnant Aung Htwe

A11a

Generalløjtnant Khin Maung Than

Chef for Kontoret for Særlige Operationer 3 (Pegu, Rangoon, Irrawaddy, Arakan)

A11b

Marlar Tint

Gift med generalløjtnant Khin Maung Than

A12a

Generalløjtnant Maung Bo

Chef for Kontoret for Særlige Operationer 4 (Karen, Mon, Tenasserim)

A12b

Khin Lay Myint

Gift med generalløjtnant Maung Bo

A12c

Kyaw Swa Myint

Søn af generalløjtnant Maung Bo, forretningsmand

A13a

Generalløjtnant Myint Swe

Chef for Den Militære Sikkerhedstjeneste

A13b

Khin Thet Htay

Gift med Generalløjtnant Myint Swe


B.   ØVERSTBEFALENDE FOR REGIONSKOMMANDOER

 

Navn

Identifikationsoplysninger (herunder kommando)

B1a

Brigadegeneral Hla Htay Win

Rangoon

B1b

Mar Mar Wai

Gift med brigadegeneral Hla Htay Win

B2a

Generalmajor Ye Myint

Regionskommando Øst (Shan-staten (syd))

B2b

Myat Ngwe

Gift med generalmajor Ye Myint

B3a

Generalmajor Thar Aye, AKA Tha Aye

Regionskommando Nordvest (Sagaing-divisionen)

B3b

Wai Wai Khaing AKA Wei Wei Khaing

Gift med generalmajor Thar Aye

B4a

Generalmajor Maung Maung Swe

Kystregionskommandoen (Tanintharyi-divisionen)

B4b

Tin Tin Nwe

Gift med generalmajor Maung Maung Swe

B4c

Ei Thet Thet Swe

Datter af generalmajor Maung Maung Swe

B4d

Kaung Kyaw Swe

Søn af generalmajor Maung Maung Swe

B5a

Generalmajor Myint Hlaing

Regionskommando Nordøst (Shan-staten (nord))

B5b

Khin Thant Sin

Gift med generalmajor Myint Hlaing

B5c

Hnin Nandar Hlaing

Datter af generalmajor Myint Hlaing

B5d

Kadet Thant Sin Hlaing

Søn af generalmajor Myint Hlaing

B6a

Generalmajor Khin Zaw

Centralregionskommandoen (Mandalay-divisionen)

B6b

Khin Pyone Win

Gift med generalmajor Khin Zaw

B6c

Kyi Tha Khin Zaw

Søn af generalmajor Khin Zaw

B6d

Su Khin Zaw

Datter af generalmajor Khin Zaw

B7a

Generalmajor Khin Maung Myint

Regionskommando Vest (Rakhine-staten)

B7b

Win Win Nu

Gift med generalmajor Khin Maung Myint

B8a

Generalmajor Thura Myint Aung

Regionskommando Vest (Irrawaddy-divisionen)

B8b

Than Than Nwe

Gift med generalmajor Thura Myint Aung

B9a

Generalmajor Ohn Myint

Regionskommando Nord (Kachin-staten)

B9b

Nu Nu Swe

Gift med generalmajor Ohn Myint

B10a

Generalmajor Ko Ko

Regionskommando Syd (Pegu-divisionen)

B10b

Sao Nwan Khun Sum

Gift med generalmajor Ko Ko

B11a

Generalmajor Soe Naing

Regionskommando Sydøst (Mon-staten)

B11b

Tin Tin Latt

Gift med generalmajor Soe Nain

B11c

Wut Yi Oo

Datter af generalmajor Soe Nain

B11d

Kaptajn Htun Zaw Win

Gift med Wut Yi Oo (B11c)

B11e

Yin Thu Aye

Datter af generalmajor Soe Nain

B11f

Yi Phone Zaw

Søn af generalmajor Soe Nain

B12a

Generalmajor Min Aung Hlaing

Trekantsregionskommandoen (Shan-staten (øst))


C.   NÆSTKOMMANDERENDE FOR REGIONSKOMMANDOER

 

Navn

Identifikationsoplysninger (herunder kommando)

C1a

Brigadegeneral Wai Lwin

Yangon

C1b

Swe Swe Oo

Gift med brigadegeneral Wai Lwin

C1c

Wai Phyo

Søn af brigadegeneral Wai Lwin

C1d

Lwin Yamin

Datter af brigadegeneral Wai Lwin

C2a

Brigadegeneral Nay Win

Centralregionskommandoen

C2b

Nan Aye Mya

Gift med brigadegeneral Nay Win

C3a

Brigadegeneral Tin Maung Ohn

Regionskommando Nordvest

C4a

Brigadegeneral San Tun

Regionskommando Nord

C4b

Tin Sein

Gift med brigadegeneral San Tun

C5a

Brigadegeneral Hla Myint

Regionskommando Nordøst

C5b

Su Su Hlain

Gift med brigadegeneral Hla Myint

C6

Brigadegeneral Wai Lin

Trekantskommandoen

C7a

Brigadegeneral Win Myint

Regionskommando Øst

C8a

Oberst Saw Min

Regionskommando Sydøst

C9a

Brigadegeneral Hone Ngaing/Hon Ngai

Kystregionskommandoen

C10a

Brigadegeneral Thura Maung Ni

Regionskommando Syd

C10b

Nan Myint Sein

Gift med brigadegeneral Thura Maung Ni

C11a

Brigadegeneral Tint Swe

Regionskommando Sydvest

C11b

Khin Thaung

Gift med brigadegeneral Tint Swe

C11c

Ye Min, AKA Ye Kyaw Swar Swe

Søn af brigadegeneral Tint Swe

C11d

Su Mon Swe

Gift med Ye Min

C12a

Brigadegeneral Tin Hlaing

Regionskommando Vest


D.   MINISTRE

 

Navn

Identifikationsoplysninger (herunder ministerium)

D3a

Generalmajor Htay Oo

Ministeriet for Landbrug og Kunstvanding fra 18.9.2004 (tidligere Ministeriet for Kooperativer fra 25.8.2003)

D3b

Ni Ni Win

Gift med generalmajor Htay Oo

D3c

Thein Zaw Nyo

Kadet. Søn af generalmajor Htay Oo

D4a

Brigadegeneral Tin Naing Thein

Handelsministeriet (fra 18.9.2004, tidligere viceminister for skovbrug)

D4b

Aye Aye

Gift med brigadegeneral Tin Naing Thein

D5a

Generalmajor Saw Tun

Ministeriet for Offentlige Arbejder, født d. 8.5.1935

D5b

Myint Myint Ko

Gift med generalmajor Saw Tun, født d.. 11.1.1945

D5c

Me Me Tun

Datter af generalmajor Saw Tun, født d. 26.10.1967, pasnummer 415194

D5d

Maung Maung Lwin

Gift med Me Me Tun, født d. 2.1.1969

D6a

Oberst Zaw Min

Ministeriet for Kooperativer fra 18.9.2004, tidligere formand for Rådet for Fred og Udvikling (PDC), Magwe

D6b

Khin Mi Mi

Gift med oberst Zaw Min

D7a

Generalmajor Kyi Aung

Kulturministeriet

D7b

Khin Khin Lay

Gift med generalmajor Kyi Aung

D8a

Dr. Chan Nyein

Undervisningsministeriet. Tidligere E29a, Viceminister for videnskab og teknologi

D8b

Sandar Aung

Gift med dr. Chan Nyein (tidligere E29b)

D9a

Generalmajor Tin Htut

Ministeriet for Elforsyning

D9b

Tin Tin Nyunt

Gift med generalmajor Tin Htut

D10a

Brigadegeneral Lun Thi

Energiministeriet

D10b

Khin Mar Aye

Gift med brigadegeneral Lun Thi

D10c

Mya Sein Aye

Datter af brigadegeneral Lun Thi

D10d

Zin Maung Lun

Søn af brigadegeneral Lun Thi

D10e

Zar Chi Ko

Gift med Zin Maung Lun

D11a

Generalmajor Hla Tun

Finansministeriet

D11b

Khin Than Win

Gift med generalmajor Hla Tun

D12a

Nyan Win

Udenrigsministeriet fra 18.9.2004, tidligere viceuddannelseschef i forsvaret, født d. 22.1.1953

D12b

Myint Myint Soe

Gift med Nyan Win

D13a

Brigadegeneral Thein Aung

Ministeriet for Skovbrug

D13b

Khin Htay Myint

Gift med brigadegeneral Thein Aung

D14a

Prof. dr. Kyaw Myint

Sundhedsministeriet

D14b

Nilar Thaw

Gift med prof. dr. Kyaw Myint

D15a

Generalmajor Maung Oo

Indenrigsministeriet

D15b

Nyunt Nyunt Oo

Gift med generalmajor Maung Oo

D16a

Generalmajor Sein Htwa

Ministeriet for Indvandring og Befolkning samt Ministeriet for Social Velfærd, Hjælpearbejde og Genbosætning

D16b

Khin Aye

Gift med generalmajor Sein Htwa

D17a

Aung Thaung

Industriministeriet I

D17b

Khin Khin Yi

Gift med Aung Thaung

D17c

Major Moe Aung

Søn af Aung Thaung

D17d

Dr. Aye Khaing Nyunt

Gift med major Moe Aung

D17e

Nay Aung

Søn af Aung Thaung, forretningsmand, administrerende direktør for Aung Yee Phyoe Co. Ltd

D17f

Khin Moe Nyunt

Gift med Nay Aung

D17g

Kaptajn Pyi Aung, AKA Pye Aung

Søn af Aung Thaung (gift med A2c)

D17h

Khin Ngu Yi Phyo

Datter af Aung Thaung

D17i

Dr Thu Nanda Aung

Datter af Aung Thaung

D17j

Aye Myat Po Aung

Datter af Aung Thaung

D18a

Generalmajor Saw Lwin

Industriministeriet II

D18b

Moe Moe Myint

Gift med generalmajor Saw Lwin

D19a

Brigadegeneral Kyaw Hsan

Informationsministeriet

D19b

Kyi Kyi Win

Gift med brigadegeneral Kyaw Hsan

D20a

Brigadegeneral Maung Maung Thein

Ministeriet for Husdyravl og Fiskeri

D20b

Myint Myint Aye

Gift med brigadegeneral Maung Maung Thein

D20c

Min Thein

Søn af brigadegeneral Maung Maung Thein

D21a

Brigadegeneral Ohn Myint

Ministeriet for Minedrift

D21b

San San

Gift med brigadegeneral Ohn Myint

D21c

Thet Naing Oo

Søn af brigadegeneral Ohn Myint

D21d

Min Thet Oo

Søn af brigadegeneral Ohn Myint

D22a

Soe Tha

Ministeriet for National Planlægning og Økonomisk Udvikling

D22b

Kyu Kyu Win

Gift med Soe Tha

D22c

Kyaw Myat Soe

Søn af Soe Tha

D22d

Wei Wei Lay

Gift med Kyaw Myat Soe

D23a

Oberst Thein Nyunt

Ministeriet for Fremskridt i Grænseegnene, Nationale Racer og Udviklingsanliggender, muligvis borgmester i Naypyidaw (Pyinmana)

D23b

Kyin Khaing

Gift med oberst Thein Nyunt

D24a

Generalmajor Aung Min

Ministeriet for Jernbanetransport

D24b

Wai Wai Thar AKA Wai Wai Tha

Gift med generalmajor Aung Min

D25a

Brigadegeneral Thura Myint Maung

Ministeriet for Religiøse Anliggender

D25b

Aung Kyaw Soe

Søn af brigadegeneral Thura Myint Maung

D25c

Su Su Sandi

Gift med Aung Kyaw Soe

D25d

Zin Myint Maung

Datter af brigadegeneral Thura Myint Maung

D26a

Thaung

Ministeriet for Videnskab og Teknologi samt Arbejdsministeriet (fra 5.11.2004)

D26b

May Kyi Sein

Gift med Thaung

D27a

Brigadegeneral Thura Aye Myint

Ministeriet for Sport

D27b

Aye Aye

Gift med brigadegeneral Thura Aye Myint

D27c

Nay Linn

Søn af brigadegeneral Thura Aye Myint

D28a

Brigadegeneral Thein Zaw

Ministeriet for Telekommunikation, Post og Telegraf samt Ministeriet for Hoteller og Turisme

D28b

Mu Mu Win

Gift med brigadegeneral Thein Zaw

D29a

Generalmajor Thein Swe

Transportministeriet, fra 18.9.2004 (tidligere premierministerens kontor fra 25.8.2003)

D29b

Mya Theingi

Gift med generalmajor Thein Swe


E.   VICEMINISTRE

 

Navn

Identifikationsoplysninger (herunder ministerium)

E1a

Ohn Myint

Ministeriet for Landbrug og Kunstvanding

E1b

Thet War

Gift med Ohn Myint

E2a

Brigadegeneral Aung Tun

Handelsministeriet

E3a

Brigadegeneral Myint Thein

Ministeriet for Offentlige Arbejder

E3b

Mya Than

Gift med brigadegeneral Myint Thein

E4a

Brigadegeneral Soe Win Maung

Kulturministeriet

E4b

Myint Myint Wai AKA Khin Myint Wai

Gift med brigadegeneral Soe Win Maung

E5a

Brigadegeneral Khin Maung Win

Forsvarsministeriet

E7a

Myo Nyunt

Undervisningsministeriet

E7b

Marlar Thein

Gift med Myo Nyunt

E8a

Brigadegeneral Aung Myo Min

Undervisningsministeriet

E8b

Thazin Nwe

Gift med brigadegeneral Aung Myo Min

E9a

Myo Myint

Ministeriet for Elforsyning

E9b

Tin Tin Myint

Gift med Myo Myint

E10a

Brigadegeneral Than Htay

Energiministeriet (fra 25.8.2003)

E10b

Soe Wut Yi

Gift med brigadegeneral Than Htay

E11a

Oberst Hla Thein Swe

Finansministeriet

E11b

Thida Win

Gift med oberst Hla Thein Swe

E12a

Kyaw Thu

Udenrigsministeriet; født d. 15.8.1949

E12b

Lei Lei Kyi

Gift med Kyaw Thu

E13a

Maung Myint

Udenrigsministeriet fra 18.9.2004

E13b

Dr. Khin Mya Win

Gift med Maung Myint

E14a

Prof. dr. Mya Oo

Sundhedsministeriet, født d. 25.1.1940

E14b

Tin Tin Mya

Gift med prof. dr. Mya Oo

E14c

Dr. Tun Tun Oo

Søn af prof. dr. Mya Oo; født d. 26.7.1965

E14d

Dr. Mya Thuzar

Datter af prof. dr. Mya Oo; født d. 23.9.1971

E14e

Mya Thidar

Datter af prof. dr. Mya Oo; født d. 10.6.1973

E14f

Mya Nandar

Datter af prof. dr. Mya Oo; født d. 29.5.1976

E15a

Brigadegeneral Phone Swe

Indenrigsministeriet (fra 25.8.2003)

E15b

San San Wai

Gift med brigadegeneral Phone Swe

E16a

Brigadegeneral Aye Myint Kyu

Ministeriet for Hoteller og Turisme

E16b

Khin Swe Myint

Gift med brigadegeneral Aye Myint Kyu

E17a

Maung Aung

Ministeriet for Indvandring og Befolkning

E17b

Hmwe Hmwe

Gift med Maung Aung

E18a

Brigadegeneral Thein Tun

Industriministeriet I

E19a

Oberstløjtnant Khin Maung Kyaw

Industriministeriet II

E19b

Mi Mi Wai

Gift med oberstløjtnant Khin Maung Kyaw

E20a

Brigadegeneral Aung Thein

Informationsministeriet

E20b

Tin Tin Nwe

Gift med brigadegeneral Aung Thein

E21a

Thein Sein

Informationsministeriet, medlem af USDA's hovedbestyrelse

E21b

Khin Khin Wai

Gift med Thein Sein

E21c

Thein Aung Thaw

Søn af Thein Sein

E21d

Su Su Cho

Gift med Thein Aung Thaw

E22a

Brigadegeneral Win Sein

Arbejdsministeriet

E22b

Wai Wai Linn

Gift med brigadegeneral Win Sein

E23a

Myint Thein

Ministeriet for Minedrift

E23b

Khin May San

Gift med Myint Thein

E24a

Oberst Tin Ngwe

Ministeriet for Fremskridt i Grænseegnene, Nationale Racer og Udviklingsanliggender

E24b

Khin Mya Chit

Gift med oberst Tin Ngwe

E25a

Brigadegeneral Than Tun

Ministeriet for Fremskridt i Grænseegnene, Nationale Racer og Udviklingsanliggender

E25b

May Than Tun

Datter af brigadegeneral Than Tun; født d. 25.6.1970

E25c

Ye Htun Myat

Gift med May Than Tun

E26a

Thura Thaung Lwin

(Thura er en titel). Ministeriet for Jernbanetransport

E26b

Dr. Yi Yi Htwe

Gift med Thura Thaung Lwin

E27a

Brigadegeneral Thura Aung Ko

(Thura er en titel). Ministeriet for Religiøse Anliggender, medlem af USDA's hovedbestyrelse

E27b

Myint Myint Yee AKA Yi Yi Myint

Gift med brigadegeneral Thura Aung Ko

E28a

Kyaw Soe

Ministeriet for Videnskab og Teknologi

E29a

Oberst Thurein Zaw

Ministeriet for National Planlægning og Økonomisk Udvikling

E30a

Brigadegeneral Kyaw Myint

Ministeriet for Social Velfærd, Hjælpearbejde og Genbosætning

E30b

Khin Nwe Nwe

Gift med brigadegeneral Kyaw Myint

E31a

Pe Than

Transportministeriet og Ministeriet for Jernbanetransport

E31b

Cho Cho Tun

Gift med Pe Than

E32a

Oberst Nyan Tun Aung

Transportministeriet


F.   ANDRE MYNDIGHEDER PÅ TURISMEOMRÅDET

 

Navn

Identifikationsoplysninger (herunder funktion)

F1a

Kaptajn Htay Aung (pensioneret)

Generaldirektør i Direktoratet for Hoteller og Turisme (administrerende direktør for Myanmars hotel- og turistmyndigheder indtil august 2004)

F2

Tin Maung Shwe

Vicegeneraldirektør i Direktoratet for Hoteller og Turisme

F3

Soe Thein

Administrerende direktør for Myanmars hotel- og turistmyndigheder fra oktober 2004 (tidligere direktør)

F4

Khin Maung Soe

Direktør

F5

Tint Swe

Direktør

F6

Oberstløjtnant Yan Naing

Direktør, Ministeriet for Hoteller og Turisme

F7

Nyunt Nyunt Than

Direktør for fremme af turisme, Ministeriet for Hoteller og Turisme


G.   HØJTSTÅENDE OFFICERER INDEN FOR MILITÆRET (Brigadegeneraler og derover)

 

Navn

Identifikationsoplysninger (herunder funktion)

G1a

Generalmajor Hla Shwe

Vicegeneraladjudant

G3a

Generalmajor Soe Maung

Generalauditør

G4a

Brigadegeneral Thein Htaik, AKA Hteik

Generalinspektør

G5a

Generalmajor Saw Hla

Chef for militærpolitiet

G6a

Generalmajor Khin Maung Tun

Vicegeneralkvartermester

G7a

Generalmajor Lun Maung

Generalauditør

G8a

Generalmajor Nay Win

Militærassistent for SPDC's formand

G9a

Generalmajor Hsan Hsint

Militære udnævnelser; født i 1951

G9b

Khin Ma Lay

Gift med generalmajor Hsan Hsint

G9c

Okkar San Sint

Søn af generalmajor Hsan Hsint

G10a

Generalmajor Hla Aung Thein

Lejrkommandant, Rangoon

G10b

Amy Khaing

Gift med Hla Aung Thein

G11a

Generalmajor Win Myint

Vicechef for militærets uddannelser

G12a

Generalmajor Aung Kyi

Vicechef for militærets uddannelser

G12b

Thet Thet Swe

Gift med generalmajor Aung Kyi

G13a

Generalmajor Moe Hein

Kommandant, Forsvarsakademiet

G14a

Generalmajor Khin Aung Myint

Direktør for public relations og psykologisk krigsførelse, bestyrelsesmedlem i UMEHL

G15a

Generalmajor Thein Tun

Direktør for Signaltjenesten; medlem af forvaltningskomitéen for indkaldelse af det nationale konvent

G16a

Generalmajor Than Htay

Direktør for Forsynings- og Transporttjenesten

G17a

Generalmajor Khin Maung Tint

Direktør for Sikkerhedstrykkerierne

G18a

Generalmajor Sein Lin

Direktør, Forsvarsministeriet (Nøjagtig funktion kendes ikke. Tidligere direktør for Udrustningstjenesten

G19a

Generalmajor Kyi Win

Direktør for forsvarsmaterieltjeneste, bestyrelsesmedlem i UMEHL

G20a

Generalmajor Tin Tun

Direktør for den militære ingeniørtjeneste

G21a

Generalmajor Aung Thein

Direktør for genbosætning

G22a

Generalmajor Aye Myint

Forsvarsministeriet

G23a

Brigadegeneral Myo Myint

Kommandant for forsvarets tjenesteregister

G24a

Brigadegeneral Than Maung

Vicekommandant for Forsvarsakademiet

G25a

Brigadegeneral Win Myint

Rektor for DSTA (Defence Services Technological Academy)

G26a

Brigadegeneral Than Sein

Kommandant for forsvarets hospital i Mingaladon, født d. 1.2.1946 i Bago

G26b

Rosy Mya Than

Gift med brigadegeneral Than Sein

G27a

Brigadegeneral Win Than

Direktør for materieltjenesten og administrerende direktør for UMEH (Union of Myanmar Economic Holdings) (tidligere generalmajor Win Hlaing, K1a)

G28a

Brigadegeneral Than Maung

Direktør for Folkemilitsen og grænsestyrkerne

G29a

Brigadegeneral Khin Naing Win

Direktør for forsvarsindustrierne

G30a

Brigadegeneral Zaw Win

Kommandant for Bahtoo Station (Shan-staten) og forsvarets skole for kamptræning (hæren)

Flåden

G31a

Viceadmiral Soe Thein

Kommanderende admiral (flåden)

G31b

Khin Aye Kyin

Gift med viceadmiral Soe Thein

G31c

Yimon Aye

Datter af viceadmiral Soe Thein; født d. 12.7.1980

G31d

Aye Chan

Søn af viceadmiral Soe Thein; født d. 23.9.1973

G31e

Thida Aye

Datter af viceadmiral Soe Thein; født d. 23.3.1979

G32a

Flotilleadmiral Nyan Tun

Stabschef (flåden), bestyrelsesmedlem i UMEHL

G32b

Khin Aye Myint

Gift med Nyan Tun

Flyvevåbnet

G33a

Generalløjtnant Myat Hein

Øverstkommanderende (flyvevåbnet)

G33b

Htwe Htwe Nyunt

Gift med generalløjtnant Myat Hein

G34a

Brigadegeneral Ye Chit Pe

Medarbejder under den øverstkommanderende for luftvåbnet i Mingaladon

G35a

Brigadegeneral Khin Maung Tin

Commandant of Shande Airs træiningsskole i Meiktila

G36a

Brigadegeneral Zin Yaw

Stabschef (flyvevåbnet), bestyrelsesmedlem i UMEHL

Lette infanteridivisioner (LID) (personer med rang af brigadegeneral)

G39a

Brigadegeneral Tin Tun Aung

33 LID, Sagaing

G41a

Brigadegeneral Thet Oo

55 LID, Kalaw/Aungban

G42a

Brigadegeneral Khin Zaw Oo

66 LID, Pyay/Inma

G43a

Brigadegeneral Win Myint

77 LID, Bago

G44a

Brigadegeneral Aung Than Htut

88 LID, Magwe

G45a

Brigadegeneral Tin Oo Lwin

99 LID, Meiktila

Andre brigadegeneraler

G47a

Brigadegeneral Htein Win

Taikkyi Station

G48a

Brigadegeneral Khin Maung Aye

Kommandant, Meiktila Station

G49a

Brigadegeneral Khin Maung Aye

Regional Operations Command i Kale, Sagaing Division

G50a

Brigadegeneral Khin Zaw Win

Khamaukgyi Station

G51a

Brigadegeneral Kyaw Aung,

Sydlige militærregion, kommandant for Toungoo Station

G52a

Brigadegeneral Kyaw Aung

Military Operations Command 8, Dawei/Tavoy Station

G53a

Brigadegeneral Kyaw Oo Lwin

Regional Operations Command, Tanai

G54a

Ukendt efterfølger for Brigadegeneral Kyaw Thu

Phugyi Station

G55a

Brigadegeneral Maung Maung Shein

Kawkareik

G56a

Brigadegeneral Myint Hein

Military Operations Command -3, Mogaung Station,

G57a

Brigadegeneral Mya Win

Military Operations Command -10, Kyigone Station

G58a

Brigadegeneral Mya Win

Kalaw

G59a

Brigadegeneral Myo Lwin

Military Operations Command -7, Pekon Station

G60a

Brigadegeneral Myint Soe

Military Operations Command -5, Taungup Station

G61a

Brigadegeneral Myint Aye

Military Operations Command -9, Kyauktaw Station

G62a

Brigadegeneral Nyunt Hlaing

Military Operations Command -17, Mong Pan Station

G63a

Brigadegeneral Ohn Myint

Mon-staten, USDA, CEC-medlem

G64a

Brigadegeneral Soe Nwe

Military Operations Command- 21 Bhamo Station

G65a

Brigadegeneral Soe Oo

Military Operations Command- 16, Hsenwi Station

G66a

Brigadegeneral Than Tun

Kyaukpadaung Station

G67a

Brigadegeneral Than Win

Regional Operations Command-Laukkai

G68a

Brigadegeneral Than Tun Aung

Regional Operations Command-Sittwe

G69a

Brigadegeneral Thaung Aye

Mongnaung Station

G70a

Brigadegeneral Thaung Htaik

Aungban station

G71a

Brigadegeneral Thein Hteik

Military Operations Command -13, Bokpyin Station

G72a

Brigadegeneral Thura Myint Thein

Namhsan Tactical Operation Command

G73a

Brigadegeneral Win Aung

Mong Hsat

G74a

Brigadegeneral Myo Tint

Medarbejder med særlig opgave, Transportministeriet

G75a

Brigadegeneral Thura Sein Thaung

Medarbejder med særlig opgave, Ministeriet for social velfærd

G76a

Brigadegeneral Phone Zaw Han

Borgmester i Mandalay fra februar 2005, tidligere kommandant i Kyaukme

G77a

Brigadegeneral Hla Min

Formand for Rådet for Fred og Udvikling (PDC), afdelingen i Pegu Vest

G78a

Brigadegeneral Win Myint

Pyinmana Station


H.   OFFICERER I FÆNGSELSVÆSENET OG POLITIET

 

Navn

Identifikationsoplysninger (herunder funktion)

H1a

Generalmajor Khin Yi

Generaldirektør for politiet i Myanmar

H1b

Khin May Soe

Gift med generalmajor Khin Yi

H2a

Zaw Win

Generaldirektør for Fængselsdirektoratet (Indenrigsministeriet) fra august 2004, tidligere vicegeneraldirektør for politiet i Myanmar og tidligere brigadegeneral. Tidligere i militæret

H3a

Aung Saw Win

Generaldirektør, Kontoret for Særlig Efterforskning


I.   UNION SOLIDARITY AND DEVELOPMENT ASSOCIATION (USDA) (højtstående medlemmer af USDA, som ikke er medtaget i andre rubrikker)

 

Navn

Identifikationsoplysninger (herunder funktion)

I1a

Brigadegeneral Aung Thein Lin

Borgmester og formand for Yangon City Development Committee (sekretær)

I1b

Khin San Nwe

Gift med brigadegeneral Aung Thein Lin

I1b

Thidar Myo

Datter af brigadegeneral Aung Thein Lin

I2a

Oberst Maung Par

Viceborgmester og næstformand for YCDC (Yangon City Development Committee) (CEC-medlem)

I2b

Khin Nyunt Myaing

Gift med oberst Maung Par

I2c

Naing Win Par

Søn af oberst Maung Par


J.   PERSONER, DER DRAGER FORDEL AF REGERINGENS ØKONOMISKE POLITIK

 

Navn

Identifikationsoplysninger (herunder firma)

J1a

Tay Za

Administrerende direktør for Htoo Trading Co; født d. 18.7.1964; pasnummer 306869, id-kort MYGN 006415. Fader: U Myint Swe (født d. 6.11.1924) Moder: Daw Ohn (født d. 12.8.1934)

J1b

Thidar Zaw

Gift med Tay Za; født d. 24.2.1964, id-kort KMYT 006865, pasnummer 275107. Forældre: Zaw Nyunt (afgået ved døden), Htoo (afgået ved døden)

J1c

Pye Phyo Tay Za

Søn af Tay Za (J1a); født d. 29.1.1987

J2a

Thiha

Broder til Tay Za (J1a). Født d. 24.6.1960. Direktør for Htoo Trading. Forhandler af cigaretter fra London (Myawadi Trading)

J3a

Aung Ko Win AKA Saya Kyaung

Kanbawza Bank

J3b

Nan Than Htwe

Gift med Aung Ko Win

J4a

Tun Myint Naing AKA Steven Law

Asia World Co.

J4b

(Ng) Seng Hong

Gift med Tun Myint Naing

J5a

Khin Shwe

Zaykabar Co; født d. 21.1.1952. Jf. også A3e

J5b

San San Kywe

Gift med Khin Shwe

J5c

Zay Thiha

Søn af Khin Shwe; født d. 1.1.1977

J6a

Htay Myint

Yuzana Co.; født d. 6.2.1955

J6b

Aye Aye Maw

Gift med Htay Myint; født d. 17.11.1957

J7a

Kyaw Win

Shwe Thanlwin Trading Co.

J7b

Nan Mauk Loung Sai AKA Nang Mauk Lao Hsai

Gift med Kyaw Win

J8a

Ko Lay

Minister, premierministerens kontor, indtil februar 2004, borgmester i Rangoon indtil august 2003

J8b

Khin Khin

Gift med Ko Lay

J8c

San Min

Søn af Ko Lay

J8d

Than Han

Søn af Ko Lay

J8e

Khin Thida

Datter af Ko Lay

J9a

Aung Phone

Tidligere minister for skovbrug; født d. 20.11.1939, pensioneret i juli 2003

J9b

Khin Sitt Aye

Gift med Aung Phone; født d. 14.9.1943

J9c

Sitt Thwe Aung AKA Sit Thway Aung

Søn af U Aung Phone; født d. 10.7.1977

J9d

Thin Zar Tun

Gift med Sitt Thwe Aung født d. 14.4.1978

J9e

Sitt Thaing Aung AKA Sit Taing Aung

Søn af Aung Phone; født d. 13.11.1971

J10a

Generalmajor (pensioneret) Nyunt Tin

Tidligere minister for landbrug og kunstvanding, pensioneret i september 2004

J10b

Khin Myo Oo

Gift med generalmajor (pensioneret) Nyunt Tin

J10c

Kyaw Myo Nyunt

Søn af generalmajor (pensioneret) Nyunt Tin

J10d

Thu Thu Ei Han

Datter af generalmajor (pensioneret) Nyunt Tin

J11a

Khin Maung Thein

Tidligere finansminister, pensioneret 1.2.2003

J11b

Su Su Thein

Gift med Khin Maung Thein

J11c

Daywar Thein

Søn af Khin Maung Thein; født d. 25.12.1960

J11d

Thawdar Thein

Datter af Khin Maung Thein; født d. 6.3.1958

J11e

Maung Maung Thein

Søn af Khin Maung Thein; født d. 23.10.1963

J11f

Khin Yadana Thein

Datter af Khin Maung Thein; født d. 6.5.1968

J11g

Marlar Thein

Datter af Khin Maung Thein; født d. 25.2.1965

J11h

Hnwe Thida Thein

Datter af Khin Maung Thein; født d. 28.7.1966


K.   VIRKSOMHEDER, DER EJES AF MILITÆRET

 

Navn

Identifikationsoplysninger (herunder firma)

K1a

Generalmajor (pensioneret) Win Hlaing

Tidligere administrerende direktør for UMEH (Union of Myanmar Economic Holdings), Myawaddy Bank

K1b

Ma Ngeh

Datter af pensioneret generalmajor Win Hlaing

K1c

Zaw Win Naing

Administrerende direktør for Kambawza Bank. Gift med Ma Ngeh (K1b), og nevø til Aung Ko Win (J3a)

K1d

Win Htway Hlaing

Søn af pensioneret generalmajor Win Hlaing, repræsentant for KESCO company

K2

Oberst Ye Htut

Myanmar Economic Corporation

K3

Oberst Myint Aung

Administrerende direktør for Myawaddy Trading Co.

K4

Oberst Myo Myint

Administrerende direktør for Bandoola Transportation Co

K5

Oberst (pensioneret) Thant Zin

Administrerende direktør for Myanmar Land and Development

K6

Oberstløjtnant (pensioneret) Maung Maung Aye

UMEHL, bestyrelsesformand for Myanmar Breweries

K7

Oberst Aung San

Administrerende direktør for Hsinmin Cement Plant Construction Project


BILAG IV

Liste over statsejede burmesiske virksomheder som omhandlet i artikel 9 og 12

Navn

Adresse

Direktørens navn

I.   

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD.

UNION OF MYANMAR ECONOMIC HOLDING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD

CORNER OF 50th STREET

YANGON

MAJ-GEN WIN HLAING, MANAGING DIRECTOR

A.   

PRODUKTION

1.

MYANMAR RUBY ENTERPRISE

24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

2.

MYANMAR IMPERIAL JADE CO. LTD

24/26, 2nd FL, SULE PAGODA ROAD,

YANGON

(MIDWAY BANK BUILDING)

 

3.

MYANMAR RUBBER WOOD CO. LTD.

 

 

4.

MYANMAR PINEAPPLE JUICE PRODUCTION

 

 

5.

MYAWADDY CLEAN DRINKING WATER SERVICE

4/A, No. 3 MAIN ROAD,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

6.

SIN MIN (KING ELEPHANTS) CEMENT FACTORY (KYAUKSE)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

COL MAUNG MAUNG AYE, MANAGING DIRECTOR

7.

TAILORING SHOP SERVICE

 

 

8.

NGWE PIN LE (SILVER SEA) LIVESTOCK BREEDING AND FISHERY CO.

1093, SHWE TAUNG GYAR ST. INDUSTRIAL ZONE II,

WARD 63,

SOUTH DAGON TSP,

YANGON

 

9.

GRANITE TILE FACTORY (KYAIKTO)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

10.

SOAP FACTORY (PAUNG)

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

 

B.   

HANDEL

1.

MYAWADDY TRADING LTD

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET

YANGON

COL MYINT AUNG MANAGING DIRECTOR

C.   

TJENESTEYDELSER

1.

MYAWADDY BANK LTD

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

BRIG-GEN WIN HLAING OG U TUN KYI, MANAGING DIRECTOR

2.

BANDOOLA TRANSPORTATION CO. LTD.

399, THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP. YANGON AND/OR PARAMI ROAD, SOUTH OKKALAPA,

YANGON

COL. MYO MYINT, MANAGING DIRECTOR

3.

MYAWADDY TRAVEL SERVICES

24-26 SULE PAGODA ROAD,

YANGON

 

4.

NAWADAY HOTEL AND TRAVEL SERVICES

335/357, BOGYOKE AUNG SAN ROAD,

PABEDAN TSP.

YANGON

COL. (RETD) MAUNG THAUNG, MANAGING DIRECTOR

5.

MYAWADDY AGRICULTURE SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET,

YANGON

 

6.

MYANMAR AR (POWER) CONSTRUCTION SERVICES

189/191 MAHABANDOOLA ROAD,

CORNER OF 50th STREET,

YANGON

 

JOINT VENTURES

A.   

PRODUKTION

1.

MYANMAR SEGALINTERNATIONAL LTD

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

U BE AUNG, MANAGER

2.

MYANMAR DAEWOOINTERNATIONAL

PYAY ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

3.

ROTHMAN OF PALL MALLMYANMAR PRIVATE LTD

NO. 38, VIRGINIA PARK,

NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

4.

MYANMAR BREWERY LTD

NO 45, NO 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

LT-COL (RETD) MAUNG MAUNG AYE, CHAIRMAN

5.

MYANMAR POSCO STEEL CO. LTD.

PLOT 22, NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

6.

MYANMAR NOUVEAU STEEL CO. LTD

NO. 3, TRUNK ROAD,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

7.

BERGER PAINT MANUFACTORING CO. LTD

PLOT NO. 34/A,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP

YANGON

 

8.

THE FIRST AUTOMOTIVE CO. LTD

PLOT NO. 47,

PYINMABIN INDUSTRIAL ZONE,

MINGALARDON TSP,

YANGON

U AYE CHO OG/ELLER LT-COL TUN MYINT, MANAGING DIRECTOR

B.   

TJENESTEYDELSER

1.

NATIONAL DEVELOPMENT CORP.

3/A, THAMTHUMAR STREET,

7 MILE,

MAYANGONE TSP,

YANGON

DR. KHIN SHWE, CHAIRMAN

2.

HANTHA WADDY GOLF RESORT AND MYODAW (CITY) CLUB LTD

NO 1, KONEMYINTTHA STREET,

7 MILE, MAYANGONE TSP,

YANGON AND THIRI MINGALAR ROAD,

INSEIN TSP,

YANGON

 

II.   

MYANMAR ECONOMIC CORPORATION (MEC)

MYANMA ECONOMIC CORPORATION (MEC)

SHWEDAGON PAGODA ROAD

DAGON TSP,

YANGON

COL YE HTUT ELLER BRIG GEN KYAW WIN, MANAGING DIRECTOR

1.

INNWA BANK

554-556, MERCHANT STREET,

CORNER OF 35th STREET,

KYAUKTADA TSP,

YANGON

U YIN SEIN, GENERAL MANAGER

2.

MYAING GALAY (RHINO BRAND) CEMENT FACTORY

FACTORIES DEPT.

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COL KHIN MAUNG SOE

3.

DAGON BREWERY

555/B, NO 4,

HIGHWAY ROAD,

HLAW GAR WARD, SHWE PYI

THAR TSP,

YANGON

 

4.

MEC STEEL MILLS (HMAW BI/PYI/YWAMA)

FACTORIES DEPT.

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

COL KHIN MAUNG SOE

5.

MEC SUGAR MILL

KANT BALU

 

6.

MEC OXYGEN AND GASES FACTORY

MINDAMA ROAD,

MINGALARDON TSP,

YANGON

 

7.

MEC MARBLE MINE

PYINMANAR

 

8.

MEC MARBLE TILES FACTORY

LOIKAW

 

9.

MEC MYANMAR CABLE WIRE FACTORY

NO 48, BAMAW A TWIN WUN ROAD,

ZONE (4),

HLAING THAR YAR INDUSTRIAL ZONE,

YANGON

 

10.

MEC SHIP BREAKING SERVICE

THILAWAR, THAN NYIN TSP

 

11.

MEC DISPOSABLE SYRINGE FACTORY

FACTORIES DEPT,

MEC HEAD OFFICE,

SHWEDAGON PAGODA ROAD,

DAGON TSP,

YANGON

 

12.

GYPSUM MINE

THIBAW

 


Top