EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0456

Rådets forordning (EF) nr. 456/2006 af 20. marts 2006 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1786/2003 om den fælles markedsordning for tørret foder

OJ L 82, 21.3.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 94–97 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 070 P. 207 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 070 P. 207 - 208

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2008; stiltiende ophævelse ved 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/456/oj

21.3.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 82/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 456/2006

af 20. marts 2006

om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1786/2003 om den fælles markedsordning for tørret foder

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 36 og artikel 37, stk. 2, tredje afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er en række fejl i teksten til forordning (EF) nr. 1786/2003 (2).

(2)

I artikel 1 i nævnte forordning bør KN-koderne ex 1214 90 91 og ex 1214 90 99 erstattes af KN-kode ex 1214 90 90 som følge af en ændring af den kombinerede nomenklatur.

(3)

I artikel 5, stk. 1, i nævnte forordning bør den maksimale garantimængde på 4 855 900 tons erstattes af den maksimale garantimængde på 4 960 723 tons, som svarer til summen af de nationale garantimængder, der er opregnet i stk. 2 i nævnte artikel.

(4)

I artikel 6 i nævnte forordning bør affattelsen af stk. 1 ændres, således at den korrekt beskriver metoden for nedsættelse af støtten, hvis den maksimale garantimængde overskrides. I stk. 2 i samme artikel bør alle sprogudgaverne tilpasses, således at de anvender samme terminologi ved fastlæggelsen af princippet om, at budgetudgifterne ikke må stige, hvis den maksimale garantimængde overskrides.

(5)

Forordning (EF) nr. 1786/2003 bør berigtiges i overensstemmelse hermed.

(6)

Da rettelserne ikke har nogen negativ virkning for de økonomiske aktører, bør nærværende forordning anvendes fra den dato, hvor forordning (EF) nr. 1786/2003 finder anvendelse —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1786/2003 foretages følgende rettelser:

1)

I litra a) i første kolonne i skemaet i artikel 1 ændres KN-kode »ex 1214 90 91 og ex 1214 90 99« til KN-kode »ex 1214 90 90«.

2)

I artikel 5, stk. 1, ændres »4 855 900 tons« til »4 960 723 tons«.

3)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Hvis den mængde tørret foder, der ansøges om støtte til efter artikel 4, stk. 2, i et produktionsår overstiger den maksimale garantimængde, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, nedsættes støtten i hver medlemsstat, hvis produktion overstiger den nationale garantimængde, ved at udgifterne nedsættes som funktion af den procentdel, som medlemsstatens overskridelse udgør af summen af overskridelser.

Nedsættelsen fastlægges efter proceduren i artikel 18, stk. 2, på et niveau, der sikrer, at budgetudgifterne udtrykt i euro ikke overstiger dem, der ville være opstået, hvis den maksimale garantimængde ikke var blevet overskredet.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2005.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. marts 2006.

På Rådets vegne

J. PRÖLL

Formand


(1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 114. Ændret ved forordning (EF) nr. 583/2004 (EUT L 91 af 30.3.2004, s. 1).


Top