Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0088

Kommissionens forordning (EF) nr. 88/2006 af 19. januar 2006 om åbning af en løbende licitation med henblik på at sælge uafskallet ris, som det spanske interventionsorgan ligger inde med, på det indre marked

OJ L 15, 20.1.2006, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/88/oj

20.1.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 15/28


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 88/2006

af 19. januar 2006

om åbning af en løbende licitation med henblik på at sælge uafskallet ris, som det spanske interventionsorgan ligger inde med, på det indre marked

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (1), særlig artikel 7, stk. 4 og 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 75/91 (2) har fastsat procedurer og betingelser for salg af uafskallet ris fra interventionsorganerne.

(2)

Det spanske interventionsorgan oplagrer for tiden meget store mængder uafskallet ris, og oplagringsperioden er meget lang. Der bør derfor åbnes en løbende licitation med henblik på at sælge ca. 16 251 tons uafskallet ris, som dette organ ligger inde med.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

På de i forordning (EØF) nr. 75/91 fastsatte betingelser afholder det spanske interventionsorgan løbende licitation med henblik på at sælge de i bilaget til nærværende forordning anførte mængder af uafskallet ris, som det ligger inde med, på det indre marked.

Artikel 2

1.   Sidste frist for at indgive bud til den første dellicitation er den 1. februar 2006.

2.   Sidste frist for at indgive bud til den sidste dellicitation er den 29. marts 2006.

3.   Bud indgives til det spanske interventionsorgan:

Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)

Beneficencia 8

E-28004 Madrid

Telex 23427 FEGA E

Fax (34) 915 21 98 32 og (34) 915 22 43 87

Artikel 3

Uanset artikel 19 i forordning (EØF) nr. 75/91 meddeler det spanske interventionsorgan senest tirsdagen i ugen efter den dato, hvor fristen for at indgive bud udløber, Kommissionen mængderne af og de gennemsnitlige priser for de solgte partier, i givet fald opdelt efter gruppe.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. januar 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96.

(2)  EFT L 9 af 12.1.1991, s. 15.


BILAG

Gruppe

1

2

Mængde (ca.)

6 251 t

10 000 t

Høstår

2002

2003

Rissort

alle

alle


Top