EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0004

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 7. april 2006 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker og lande uden for euroområdet og internationale organisationer (ECB/2006/4)

OJ L 107, 20.4.2006, p. 54–57 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 622–625 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 248 - 251
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 248 - 251
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 96 - 99

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; ophævet ved 32018O0014 . Latest consolidated version: 24/05/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/294/oj

20.4.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 107/54


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 7. april 2006

om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker og lande uden for euroområdet og internationale organisationer

(ECB/2006/4)

(2006/294/EF)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 12.1, 14.3 og 23, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er nødvendigt at ændre retningslinje ECB/2004/13 af 1. juli 2004 om Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver i euro til centralbanker og lande uden for euroområdet og internationale organisationer (1) for at tilgodese ændringer i definitionen af »valutareserver« og afskaffelsen af den tærskel, hvorunder der ikke tilbydes forrentning på dag-til-dag kreditsaldi, der indehaves som en kontant-/investeringstjenesteydelse. Retningslinje ECB/2004/13 er allerede blevet ændret én gang, og der bør derfor foretages en omarbejdning for at sikre klarhed og gennemsigtighed.

(2)

I henhold til statuttens artikel 23, sammenholdt med artikel 43.4, kan Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har indført euroen (i det følgende benævnt de »deltagende NCB’er«) etablere relationer med centralbanker i andre lande og, hvis det er hensigtsmæssigt, med internationale organisationer og udføre alle slags bankforretninger med tredjelande og internationale organisationer.

(3)

Styrelsesrådet er af den opfattelse, at Eurosystemet bør optræde som et samlet system i forbindelse med tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver, som leveres af Eurosystemet til disse kunder, uanset gennem hvilket medlem af Eurosystemet disse tjenesteydelser leveres. Med dette for øje finder Styrelsesrådet det nødvendigt at vedtage denne retningslinje for blandt andet at sikre, at Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver leveres på et standardiseret grundlag og på harmoniserede betingelser og vilkår, at ECB modtager tilstrækkelige oplysninger om disse tjenesteydelser, og at der fastsættes de fælles minimumskarakteristika, som er påkrævet i kontraktlige aftaler med kunder.

(4)

Styrelsesrådet finder det nødvendigt at bekræfte, at alle oplysninger, data og dokumenter, som udarbejdes af og/eller udveksles mellem medlemmer af Eurosystemet i forbindelse med Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver, er fortrolige og underlagt statuttens artikel 38.

(5)

I overensstemmelse med statuttens artikel 12.1 og 14.3 udgør retningslinjer fastsat af ECB en integrerende del af fællesskabslovgivningen —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Definitioner

I denne retningslinje:

omfatter »alle slags bankforretninger« Eurosystemets levering af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver til centralbanker og lande uden for euroområdet og internationale organisationer i forbindelse med forvaltningen af de pågældende centralbankers, landes og internationale organisationers valutareserver

forstås ved »ECB’s bemyndigede personale«: personer i ECB, som af Direktionen til enhver tid er udpeget som bemyndigede afsendere og modtagere af de oplysninger, som skal stilles til rådighed inden for rammerne af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver

omfatter »centralbanker« også monetære myndigheder

forstås ved »kunde«: alle lande (herunder alle offentlige myndigheder eller offentlige organer), alle centralbanker og pengepolitiske myndigheder uden for euroområdet og alle internationale organisationer, som et medlem af Eurosystemet leverer Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver til

forstås ved »Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver«: de i artikel 2 angivne tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver, som medlemmer af Eurosystemet kan levere til kunder, og som gør det muligt for kunderne at foretage omfattende forvaltning af deres valutareserver gennem et enkelt medlem af Eurosystemet

forstås ved »leverandør af Eurosystemets tjenesteydelser« (»Eurosystem Service Provider«) (ESP): et medlem af Eurosystemet, som påtager sig at levere samtlige Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver

forstås ved »leverandør af enkelte tjenesteydelser« (»Individual Service Provider«) (ISP): et medlem af Eurosystemet, som ikke påtager sig at levere samtlige Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver

forstås ved »international organisation«: alle organisationer, undtagen fællesskabsinstitutioner og -organer, som er oprettet ved eller med hjemmel i en international traktat

forstås ved »valutareserver«: kundens godkendte eurodenominerede aktiver, dvs. kontanter og alle værdipapirer, der er godkendt som »liste 1-papirer« i Eurosystemets database over godkendte aktiver, som offentliggøres og opdateres dagligt på ECB’s websted, undtagen: i) begge de værdipapirer, som hører under »udstedergruppe 3«, og, for de øvrige udstedergruppers vedkommende, de værdipapirer, der hører under »likviditetskategori IV«; ii) aktiver, som udelukkende besiddes med det formål at opfylde kundens pensionsforpligtelser og relaterede forpligtelser over for dennes tidligere eller nuværende personale; iii) særlige konti, som er oprettet hos et medlem af Eurosystemet af en kunde til brug for omlægning af offentlig gæld inden for rammerne af internationale aftaler; og iv) andre kategorier af eurodenominerede aktiver, som Styrelsesrådet gennem tiden træffer beslutning om.

Artikel 2

Liste over Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver

Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver omfatter følgende:

1)

Depotkonti til valutareserverne.

2)

Tjenesteydelser i forbindelse med depotføring:

a)

depotopgørelser ultimo måneden med mulighed for også at fremsende opgørelser på andre datoer efter anmodning fra kunden

b)

fremsendelse af opgørelser via SWIFT til alle kunder, som kan modtage opgørelser via SWIFT, og på andre passende måder til kunder, som ikke anvender SWIFT

c)

underretning om corporate actions (fx kuponbetalinger og indfrielser) i forbindelse med kundernes værdipapirbeholdninger

d)

udførelse af corporate actions på kundernes vegne

e)

formidling af ordninger mellem kunder og agenter for tredjemand, under visse begrænsninger, i forbindelse med gennemførelsen af automatiske værdipapirudlån.

3)

Tjenesteydelser vedrørende afvikling:

a)

tjenesteydelser vedrørende afvikling, efter princippet uden betaling/levering mod betaling, for alle eurodenominerede værdipapirer, hvortil depotkonti er stillet til rådighed

b)

bekræftelse på afvikling af alle transaktioner via SWIFT (eller på andre passende måder til kunder, som ikke anvender SWIFT).

4)

Kontant-/investeringstjenesteydelser:

a)

køb/salg af udenlandsk valuta på kundens vegne i eget navn, der som minimum dækker spotkøbet/-salget af euro mod G10-valutaerne uden for euroområdet

b)

tjenesteydelser vedrørende tidsindskud i kommission

c)

dag-til-dag kreditsaldi:

Klasse 1 — automatisk investering af et begrænset, fast beløb pr. kunde i eget navn

Klasse 2 — mulighed for at investere midler hos markedsdeltagere i kommission

d)

gennemførelse af investeringer for kunder i henhold til deres gældende instrukser og i overensstemmelse med Eurosystemets samlede udbud af tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver

e)

udførelse af kundernes ordrer med hensyn til køb/salg af værdipapirer på det sekundære marked.

Artikel 3

ESP’ers og ISP’ers levering af tjenesteydelser

1.   Inden for rammerne af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver sondres mellem Eurosystemets medlemmer, idet et medlem kan være enten ESP eller ISP.

2.   Ud over de tjenesteydelser, som er angivet i artikel 2, kan hver enkelt ESP også tilbyde kunderne andre tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver. Den enkelte ESP fastsætter selv disse tjenesteydelser, og de er ikke underlagt denne retningslinje.

3.   En ISP kan være underlagt denne retningslinje og kravene i forbindelse med Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver, hvad angår en eller flere af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver, eller en del af en sådan tjenesteydelse, som leveres af den pågældende ISP, og som indgår i det samlede udbud af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver. Desuden kan hver enkelt ISP også tilbyde kunderne andre tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver, som fastsættes af den enkelte ISP. Disse tjenesteydelser er ikke underlagt denne retningslinje.

Artikel 4

Oplysninger om Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver

1.   Medlemmerne af Eurosystemet forsyner ECB’s bemyndigede personale med alle relevante oplysninger om levering af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver til nye og eksisterende kunder samt informerer ECB’s bemyndigede personale, når en potentiel kunde henvender sig til dem.

2.   Eurosystemets medlemmer skal, inden de oplyser en eksisterende, ny eller potentiel kundes identitet, anmode om kundens samtykke til at oplyse dennes identitet.

3.   Hvis der ikke opnås samtykke fra kunden, forsyner det pågældende medlem af Eurosystemet ECB’s bemyndigede personale med de påkrævede oplysninger uden at afsløre kundens identitet.

Artikel 5

Forbud mod og indstilling af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver

1.   Til brug for Eurosystemets medlemmer fører ECB en liste over eksisterende, nye eller potentielle kunder, hvis valutareserver påvirkes af en ordre om indefrysning eller en lignende foranstaltning, som pålægges enten af en af EU’s medlemsstater på grundlag af en resolution fra FN’s Sikkerhedsråd eller af EU.

2.   Hvis et medlem af Eurosystemet på grundlag af en anden foranstaltning eller beslutning end de i stk. 1 omtalte, som af nationale politiske årsager eller af hensyn til nationale interesser er vedtaget af et medlem af Eurosystemet eller af den medlemsstat, hvor det pågældende medlem af Eurosystemet har hjemsted, indstiller leveringen af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver til en eksisterende kunde eller afviser at levere disse tjenesteydelser til en ny eller potentiel kunde, underretter dette medlem omgående ECB’s bemyndigede personale herom. ECB’s bemyndigede personale underretter omgående de øvrige medlemmer af Eurosystemet herom. En sådan foranstaltning eller beslutning er ikke til hinder for, at de øvrige medlemmer af Eurosystemet kan levere Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver til de pågældende kunder.

3.   Artikel 4, stk. 2 og 3, finder anvendelse for enhver oplysning om en eksisterende, ny eller potentiel kundes identitet, som gives i henhold til stk. 2.

Artikel 6

Ansvar for Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver

1.   Ethvert medlem af Eurosystemet er ansvarligt for udførelsen af alle kontraktlige aftaler med sine kunder, som det finder hensigtsmæssigt med henblik på leveringen af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver.

2.   Uden at dette berører særlige bestemmelser, som finder anvendelse for eller er vedtaget af et medlem af Eurosystemet, er ethvert medlem af Eurosystemet, som leverer Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver eller en hvilken som helst del heraf til sine kunder, ansvarlig for de leverede tjenesteydelser.

Artikel 7

Supplerende fælles minimumskarakteristika i kontraktlige aftaler med kunder

Medlemmer af Eurosystemet sikrer, at deres kontraktlige aftaler med kunder er i overensstemmelse med denne retningslinje og de følgende supplerende fælles minimumskarakteristika. De kontraktlige aftaler skal:

a)

angive, at kundens modpart er det medlem af Eurosystemet, hvormed den pågældende kunde har indgået en aftale om levering af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver eller en hvilken som helst del heraf, og at denne aftale ikke i sig selv medfører kundemæssige rettigheder eller krav over for andre medlemmer af Eurosystemet. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at en kunde kan indgå aftaler med flere medlemmer af Eurosystemet

b)

angive de link, som kan anvendes til afvikling af værdipapirer, der besiddes af kundernes modparter, og de relevante risici ved at anvende link, som ikke er godkendt til pengepolitiske operationer

c)

angive, at visse transaktioner inden for rammerne af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver skal udføres »bedst muligt«

d)

angive, at det pågældende medlem af Eurosystemet kan stille kunderne forslag med hensyn til tidspunktet for og udførelsen af en transaktion for at undgå, at den kommer i konflikt med Eurosystemets pengepolitik og valutakurspolitik, og at det pågældende medlem ikke er ansvarligt for de konsekvenser, disse forslag måtte have for kunden

e)

angive, at de gebyrer, som medlemmerne af Eurosystemet opkræver af deres kunder for leveringen af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver, revideres af Eurosystemet, og at kunderne er bundet af de ændringer af gebyrerne, som måtte følge af disse revisioner.

Artikel 8

ECB’s rolle

ECB koordinerer den generelle levering af Eurosystemets tjenesteydelser vedrørende forvaltning af valutareserver og de relaterede oplysningsmæssige rammer. Hvis et medlem af Eurosystemet bliver ESP eller ophæver sin status som ESP, underretter det ECB herom.

Artikel 9

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne retningslinje er rettet til de deltagende NCB’er.

2.   Retningslinje ECB/2004/13 ophæves hermed. Henvisninger til den ophævede retningslinje skal forstås som henvisninger til denne retningslinje.

3.   Denne retningslinje træder i kraft den 12. april 2006. Den finder anvendelse fra den 1. juli 2006.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 7. april 2006.

For ECB’s Styrelsesråd

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EUT L 241 af 13.7.2004, s. 68. Ændret ved retningslinje ECB/2004/20 (EUT L 385 af 29.12.2004, s. 85).


Top