EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0139

Kommissionens direktiv 2006/139/EF af 20. december 2006 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår begrænsning af markedsføring og anvendelse af arsenforbindelser (EØS-relevant tekst)

OJ L 314M , 1.12.2007, p. 729–733 (MT)
OJ L 384, 29.12.2006, p. 94–97 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 058 P. 104 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 058 P. 104 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/139/oj

29.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 384/94


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/139/EF

af 20. december 2006

om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår begrænsning af markedsføring og anvendelse af arsenforbindelser

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 76/769/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrative eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (1), særlig artikel 2a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 76/769/EØF tillader anvendelse af visse arsenforbindelser som biocider til træbehandling og fastsætter regler for markedsføring og anvendelse af arsenbehandlet træ.

(2)

Markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter er desuden reguleret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (2). Sammenholdes direktiv 98/8/EF med Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2003 af 4. november 2003 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter, og om ændring af forordning (EF) nr. 1896/2000 (3), er det fra den 1. september 2006 ikke muligt at markedsføre og anvende biocidholdige produkter, der indeholder arsen og arsenforbindelser til træbeskyttelse, medmindre de pågældende stoffer godkendes i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 98/8/EF.

(3)

For at sikre en konsekvent anvendelse af den pågældende lovgivning er det derfor nødvendigt at tilpasse de i direktiv 76/769/EØF fastsatte regler om biocidholdige produkter, der indeholder arsenforbindelser, til reglerne i direktiv 98/8/EF.

(4)

Der foretages i reglerne i direktiv 76/769/EØF, for så vidt angår træ, der er behandlet med arsenforbindelser, ikke en passende sondring mellem den første markedsføring og genanvendelsen af denne type træ. Det er derfor nødvendigt at præcisere de pågældende regler, særlig med hensyn til markedsføring af denne type træ på brugtmarkedet.

(5)

Direktiv 76/769/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Tilpasning til den Tekniske Udvikling af Direktiver om Fjernelse af Tekniske Hindringer for Handelen med Farlige Stoffer og Præparater —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I til direktiv 76/769/EØF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 30. juni 2007 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser senest fra den 30. september 2007.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2006.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/90/EF (EUT L 33 af 4.2.2006, s. 28).

(2)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2006/50/EF (EUT L 142 af 30.5.2006, s. 6).

(3)  EUT L 307 af 24.11.2003, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1048/2005 (EUT L 178 af 9.7.2005, s. 1).


BILAG

I bilag I til direktiv 76/769/EØF affattes punkt 20 således:

»20.

Arsenforbindelser

1.

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer og bestanddele i præparater bestemt til at hindre tilvoksning med mikroorganismer, planter eller dyr på:

skibsskrog

bure, flåd, net samt andre former for apparatur eller udstyr anvendt i havbrug eller skaldyrbrug

apparatur eller udstyr nedsænket helt eller delvis i vand.

2.

Må ikke markedsføres eller anvendes som stoffer og bestanddele i præparater bestemt til behandling af industrivand, uanset dettes anvendelse.

3.

Må ikke anvendes til træbeskyttelse. Desuden må således behandlet træ ikke markedsføres.

4.

Som undtagelse herfra:

a)

Stoffer og præparater til træbeskyttelse må kun anvendes i industrianlæg, som anvender vakuum eller tryk ved imprægnering af træ, hvis det drejer sig om opløsninger af uorganiske forbindelser af kobber, chrom og arsen (CCA), af C-typen, og hvis de godkendes i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 98/8/EF. Således behandlet træ må ikke markedsføres, før beskyttelsesmidlet er fuldstændig fikseret.

b)

Træ behandlet med CCA-opløsninger i industrianlæg i overensstemmelse med litra a) kan — forudsat at træets holdbarhed er nødvendig for menneskers eller kvægets sikkerhed, og at det er usandsynligt, at den almene befolkning kommer i hudkontakt hermed i dets brugslevetid — markedsføres til erhvervsmæssig (professionel) og industriel brug:

som konstruktionstræ i offentlige bygninger og landbrugsbygninger, kontorbygninger og industribygninger

i broer og broværk

som tømmerkonstruktioner i ferskvandsområder og brakvand, f.eks. anløbsbroer og andre broer

som støjvolde

til beskyttelse mod lavineskred

til sikkerhedsrækværk og autoværn på motorveje

som hegnspæle af rundt, afbarket nåletræ til indhegning af kvæg

til konstruktioner til jordafstivning

til pæle til elkrafttransmission og telekommunikation

som sveller i undergrundsjernbaner.

c)

Medmindre andet er fastsat i andre fællesskabsbestemmelser vedrørende klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer og præparater, skal alt behandlet træ, der markedsføres, være mærket individuelt med påskriften »Udelukkende til erhvervsmæssig (professionel) og industriel anvendelse, indeholder arsen«. Desuden skal træ, der markedsføres i emballage, være forsynet med en etiket med påskriften »Brug handsker, når træet håndteres. Brug en støvmaske og øjenværn, når træet skæres op eller bearbejdes på anden måde. Affald fra dette træ skal behandles som farligt af en virksomhed, som er godkendt til dette«.

d)

Behandlet træ som anført under litra a) må ikke anvendes:

i boligbyggeri, uanset formålet

på steder, hvor der er risiko for gentagen kontakt med huden

i havvand

til landbrugsmæssige formål bortset fra hegnspæle til indhegning af kvæg og anvendelse til konstruktion i overensstemmelse med litra b)

på steder, hvor det behandlede træ kan komme i kontakt med mellemprodukter eller færdigvarer beregnet til føde for mennesker og/eller dyr.

5.

Træ, der er behandlet med arsenforbindelser, og som var i brug i Fællesskabet inden den 30. september 2007, eller som blev markedsført i henhold til reglerne i dette direktiv, kan forblive på markedet og fortsat anvendes, indtil dets levetid udløber.

6.

Træ, der er behandlet med CAA-opløsninger af C-typen, og som var i brug i Fællesskabet inden den 30. september 2007, eller som blev markedsført i henhold til reglerne i dette direktiv:

kan anvendes eller genanvendes på de betingelser, der er anført i punkt 4, litra b), c) og d)

markedsføres på brugtmarkedet på de betingelser, der er anført i punkt 4, litra b), c) og d).

7.

Medlemsstaterne kan tillade, at træ, der er behandlet med CAA-opløsninger af andre typer, og som var i brug i Fællesskabet inden den 30. september 2007:

kan anvendes eller genanvendes på de betingelser, der er anført i punkt 4, litra b), c) og d)

kan markedsføres på brugtmarkedet på de betingelser, der er anført i punkt 4, litra b), c) og d).«


Top