EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0093

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/93/EF af 12. december 2006 om regulering af operationen af flyvemaskiner, der henhører under bind 1, del II, kapitel 3, i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988) (kodificeret udgave) (EØS-relevant tekst)

OJ L 374, 27.12.2006, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 017 P. 26 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 017 P. 26 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 31 - 34

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/93/oj

27.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 374/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/93/EF

af 12. december 2006

om regulering af operationen af flyvemaskiner, der henhører under bind 1, del II, kapitel 3, i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988)

(kodificeret udgave)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 92/14/EØF af 2. marts 1992, om begrænsning af operationen af flyvemaskiner, der henhører under bind 1, del II, kapitel 2 i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988) (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (4). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Anvendelsen af støjemissionsnormer på civile subsoniske jetflyvemaskiner har stor betydning for præsentationen af luftfartstjenesteydelser, navnlig i de tilfælde, hvor sådanne normer begrænser den praktiske levetid for de flyvemaskiner, luftfartsselskaberne opererer.

(3)

Rådets direktiv 89/629/EØF af 4. december 1989 om begrænsning af støjemissioner fra civile subsoniske jetfly (5) begrænser nyregistrering i medlemsstaternes registre af civile flyvemaskiner, der kun opfylder normerne i bind 1, del II, kapitel 2 i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988). Det fastslås i direktivet, at begrænsning af nyregistreringen kun er et første skridt.

(4)

På grund af den stigende overbelastning af Fællesskabets lufthavne er det vigtigt, at de eksisterende anlæg udnyttes maksimalt. Dette kan kun lade sig gøre, hvis der anvendes miljømæssigt acceptable flyvemaskiner.

(5)

Undersøgelser foretaget af Fællesskabet i samarbejde med andre internationale organisationer viser, at for at forbuddet mod nyregistrering af flyvemaskiner, der ikke opfylder normerne i kapitel 3 i bilag 16, kan have positive virkninger for miljøet, må det følges op af foranstaltninger til begrænsning af operationen af sådanne flyvemaskiner.

(6)

Som supplement til de eksisterende regler bør der inden for en rimelig tidsfrist indføres fælles regler, der sikrer en ensartet fremgangsmåde overalt i Fællesskabet. Dette er særlig vigtigt på baggrund af den nylige tendens til gradvis liberalisering af lufttrafikken i Europa.

(7)

Støjen fra flyvemaskiner bør formindskes under hensyntagen til miljøfaktorer, tekniske muligheder og økonomiske følgevirkninger.

(8)

Det er hensigtsmæssigt at regulere anvendelsen af civile subsoniske jetflyvemaskiner, som er registreret i medlemsstaternes registre, og som opfylder normerne i kapitel 3 i bilag 16.

(9)

Medlemsstaterne bør fastsætte regler om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der fastsættes i henhold til nærværende direktiv. Disse sanktioner bør være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

(10)

Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn de i bilag I, del B, angivne frister for gennemførelse i national ret af direktiverne -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1.   Formålet med dette direktiv er at regulere anvendelsen af de i artikel 2 definerede civile subsoniske jetflyvemaskiner.

2.   Direktivet gælder for flyvemaskiner, hvis højeste tilladte startmasse er 34 000 kg eller derover, eller hvis godkendte indretning for den pågældende flyvemaskinetype tillader mere end 19 passagersæder, sæder forbeholdt besætningen ikke medregnet.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne sikrer, at alle civile subsoniske jetflyvemaskiner, som opereres fra lufthavne på deres område opfylder normerne i bind 1, del II, kapitel 3 i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988) .

2.   Det område, der er nævnt i stk. 1 omfatter ikke de oversøiske departementer, der er omhandlet i Traktatens artikel 299, stk. 2.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne kan indrømme flyvemaskiner af historisk interesse undtagelse fra bestemmelserne i artikel 2.

2.   En medlemsstat, der indrømmer undtagelser i henhold til stk. 1, underretter de øvrige medlemsstaters ansvarlige myndigheder og Kommissionen herom og om begrundelsen for afgørelsen.

3.   Medlemsstaterne anerkender undtagelser, som en anden medlemsstat har indrømmet flyvemaskiner, der er registreret i denne medlemsstats registre.

4.   Medlemsstaterne kan i enkelttilfælde tillade, at flyvemaskiner, som på grundlag af andre bestemmelser i dette direktiv ikke kan opereres, midlertidigt anvender lufthavne på deres område. Denne undtagelse er begrænset til:

a)

flyvemaskiner, hvis anvendelse er så exceptionel, at det ville være urimeligt at nægte en midlertidig undtagelse

b)

flyvemaskiner, der udfører ikke-indtægtsgivende flyvninger med henblik på ændring, reparation eller vedligeholdelse.

Artikel 4

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Medlemsstaterne fastsætter selv reglerne om sanktioner for overtrædelse af de nationale bestemmelser, der fastsættes i henhold til dette direktiv, og de træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at reglerne gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen disse bestemmelser og meddeler den straks alle senere ændringer af bestemmelserne.

Artikel 6

1.   Direktiv 92/14/EØF ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag I, del B, anførte frister for gennemførelse i national ret af direktiverne.

2.   Henvisninger til det ophævede direktiv betragtes som henvisninger til nærværende direktiv og skal læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilag II.

Artikel 7

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den, 12. december 2006.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand

På Rådets vegne

M. PEKKARINEN

Formand


(1)  EUT C 108 af 30.4.2004, s. 55.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 10.2.2004 (EUT C 97 E af 22.4.2004, s. 67) og Rådets afgørelse af 14.11.2006.

(3)  EFT L 76 af 23.3.1992, s. 21. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 991/2001 (EFT L 138, af 22.5.2001, s. 12).

(4)  Jf. bilag I, del A.

(5)  EFT L 363 af 13.12.1989, s. 27.


BILAG I

Del A

Ophævet direktiv med ændringer

Rådets direktiv 92/14/EØF

(EFT L 76 af 23.3.1992, s. 21)

Rådets direktiv 98/20/EF

(EFT L 107 af 7.4.1998, s. 4)

Kommissionens direktiv 1999/28/EF

(EFT L 118 af 6.5.1999, s. 53)

Kommissionens forordning (EF) nr. 991/2001

(EFT L 138 af 22.5.2001, s. 12)

Del B

Liste over frister for gennemførelse i national ret

(jf. artikel 6)

Direktiv

Gennemførelsesfrist

92/14/EØF

1. juli 1992

98/20/EF

1. marts 1999

1999/28/EF

1. september 1999


BILAG II

SAMMENLIGNINGSTABEL

Direktiv 92/14/EØF

Nærværende direktiv

Artikel 1, stk. 1 og 2

Artikel 1, stk. 1 og 2

Artikel 1, stk. 3

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 3

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 4

Artikel 3 og 4

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 2

Artikel 3, stk. 1

Artikel 6 og 7

Artikel 8

Artikel 3, stk. 4

Artikel 9, stk. 1

Artikel 3, stk. 2

Artikel 9, stk. 2

Artikel 3, stk. 3

Artikel 9a og 9b

Artikel 10, stk. 1

Artikel 10, stk. 2

Artikel 4

Artikel 5 (1)

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 11

Artikel 8

Bilag

Bilag I

Bilag II


(1)  Artikel 2 i Rådets direktiv 98/20/EF.


Top